X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30435
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr DAGMARA ŻEBROWSKA – NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.20013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.


Zadania
Formy realizacji Termin

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły - § 8, ust. 2, pkt.1

1. Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych,
a w szczególności dotyczących procedur awansu zawodowego

• Zapoznanie się z nowymi lub aktualizacjami obowiązujących aktów prawnych na stronach MEN cały okres stażu
2. Doskonalenie własnych metod
i warsztatu pracy • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego( kursy, szkolenia, warsztaty, itp. dla wychowawców świetlic dotyczące interesujących metod pracy, organizacji czasu wolnego w świetlicy)
• Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
• Praca w zespołach nauczycielskich
• Studiowanie literatury i prasy psychologicznej, pedagogicznej z zakresu pracy opiekuńczo wychowawczej, edukacji plastycznej oraz aktywnych metod pracy z dziećmi cały okres stażu


• Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
3.Opracowanie planów pracy świetlicy szkolnej
Ewaluacja
Podejmowanie działań profilaktycznych
• Prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej
• Realizacja planu pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej świetlicy
• Ewaluacja - ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach – rozmowy przeprowadzone z uczestnikami zajęć świetlicowych cały okres stażu

4. Organizowanie konkursów, uroczystości, imprez świetlicowych i szkolnych
• Przygotowanie uczniów do konkursów świetlicowych:
- konkurs prozdrowotny: „ Ze zdrowiem na ty”
- konkurs ortograficzny dla klas III
- konkursów plastycznych: „Logo świetlicy”, „Pocztówka
z wakacji”, „Jesienne pejzaże”, „W krainie baśni”,
„W bałwankowie”, „Mój Mikołaj”, „Rysowane Szczytno”,
„Karta Wielkanocna”, „Moja mama jest wspaniała”,
„Życie w trawie”
- konkurs taneczny: „Gwiazdy tańca”
- konkurs czytelniczy: „Zaczarowany świat Juliana Tuwima”
- konkurs komunikacyjno – drogowy: „Bądź bezpieczny na drodze”
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych:
- konkurs prozdrowotny „ Zdrowy styl życia”
• Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych:
- współorganizowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- współorganizowanie konkursu czytelniczego: ”Konkurs Pięknego czytania”
• Opracowywanie scenariuszy przeprowadzanych konkursów, uroczystości cały okres stażu
5. Badanie jakości pracy świetlicy i aktywna realizacja nowatorskich pomysłów w pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy • Ankietowanie dzieci i rodziców w celu uzyskania informacji niezbędnych do doskonalenia własnego warsztatu pracy, lepszego poznania uczniów i ich potrzeb oraz racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci przebywających
w świetlicy
• Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki
i wychowania
• Opracowanie narzędzi badawczych: kwestionariuszy ankiet
• Porównanie analizy wyników przeprowadzonych badań
z potrzebami uczestników zajęć świetlicowych
cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 8, ust. 2, pkt 2

1.Aktualizowanie strony WWW szkoły
• Redagowanie tekstów, robienie zdjęć z przeprowadzonych działań w celu opublikowania ich na stronie WWW szkoły cały okres stażu


2. Promowanie własnych osiągnięć oraz tworzenie materiałów dydaktycznych
i metodycznych
z wykorzystaniem internetu

• Dzielenie się własnymi dokonaniami na stronach WWW dla nauczycieli ( www.edx.pl, www.literka.pl) – publikowanie:
- propozycji prac plastycznych i dekoracji
- scenariuszy zajęć
- planu rozwoju zawodowego
• Projektowanie dyplomów, elementów dekoracji świetlicy i szkoły
• Opracowywanie konspektów zajęć, scenariuszy, uroczystości, inscenizacji itp. cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych
• Wykorzystanie technologii informacyjnej i programów multimedialnych podczas przeprowadzania różnorodnych zajęć np:
- „Poznajemy przepisy ruchu drogowego”
- „Części ciała”
-„Słyszę, widzę, czuję”
- „Poznajemy swój region”

cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - § 8, ust. 2, pkt 3

1. Współpraca z ogólnopolskim pismem dla wychowawców świetlic pt: „Świetlica w szkole”

• Publikowanie scenariuszy zajęć, instrukcji technik plastycznych
• Przygotowanie uczniów do ogólnopolskich konkursów plastycznych proponowanych przez dwumiesięcznik wychowawców świetlic pt: „Świetlica w szkole”
• Wykorzystanie w pracy z dziećmi propozycji zajęć świetlicowych oferowanych przez pismo pt: „Świetlica w szkole”
• Uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli świetlic pod hasłem:” 365 ciekawych Rzeczy do zrobienia w świetlicy” cały okres stażu

grudzień 2013
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Opracowanie tematyki zajęć otwartych dla nauczycieli
• Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć cały okres stażu

3. Praca w zespole samokształceniowym
opiekuńczo- – wychowawczym
oraz w szkolnym zespole wychowawczym
• Udział w badaniu i analizie sytuacji wychowawczej szkoły:
- realizacja programów wychowawczych kształtujących tolerancję, akceptację dla inności
- skonstruowanie systemu zachowań uczniów z pominięciem charakteru represyjnego ( np. „nie wolno”, „zabrania się” )
- ułożenie praw i obowiązków ucznia SP nr3 cały okres stażu

4. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów opiekuńczo - wychowawczych

• Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:
- współpraca z pedagogiem
- współpraca z wychowawcami klas
- współpraca z rodzicami cały okres stażu

5.Poszerzenie współpracy z biblioteką szkolną

• Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez:
- organizowanie konkursów czytelniczych szkolnych
i powiatowych np:
- powiatowy konkurs czytelniczy: „Julian Tuwim – łowca słów, czujny i zasłuchany”
- przygotowywanie inscenizacji
- inicjowanie spotkań z autorami literatury dziecięcej
cały okres stażu

październik 2013
6.Kontynuowanie współpracy z nauczycielami świetlicy
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno -Wychowawczym • Zorganizowanie zajęć otwartych dla uczniów z SOS
• Dzielenie się doświadczeniami i nowatorskimi pomysłami w pracy z dziećmi cały okres stażu

7.Współpraca z przedszkolami Miasta Szczytno
• Przygotowanie inscenizacji pt. „Śnieżka” i zaprezentowanie jej podczas „Dni otwartych szkoły” marzec 2014
8. Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy
• Przygotowanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy cały okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich - § 8, ust. 2, pkt 4a

1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
„Żyj zdrowo i bezpiecznie” • Opracowanie programu mającego na celu uczenie bezpiecznych zachowań, poznanie instytucji i osób świadczących pomoc: pogadanki, filmy, zabawy tematyczne, opowiadania, scenki rodzajowe, prezentacje itp. Program skierowany do uczniów
klas I-III, będzie realizowany podczas zajęć świetlicowych styczeń 2014

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
- § 8, ust. 2, pkt 4c

1.Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku

• Wykonanie i aktualizowanie tablic: „Nasi Prymusi”,
„Nasze sukcesy”, „Z życia świetlicy”
• Prowadzenie na bieżąco kroniki szkolnej
• Współpraca z Biblioteką Miejską:
- organizowanie wystaw tematycznych prac dzieci ze świetlicy
• Współpraca z Samorządem Szkolnym w przygotowywaniu imprez i akcji charytatywnych min:
- „Hallowen”
- „Andrzejki” cały okres stażu

listopad 2013
listopad 2013

2. Współorganizowanie wypoczynku zimowego • Współtworzenie programu półzimowisk
• Pozyskiwanie sponsorów nagród dla uczestników półzimowiska luty 2014
3. Aktywny udział
w organizowaniu imprez szkolnych i świetlicowych • Przygotowywanie dekoracji i oprawy plastycznej na szereg imprez szkolnych:
- Dzień Patrona Szkoły pod hasłem: „Spotkanie z Julianem Tuwimem”
- „Dni książki – konkursy, spotkania”
- „Święto Konstytucji 3-ego Maja” cały okres stażu

grudzień 2013
marzec – kwiecień 2014
maj 2014
4. Praca z uczniem zdolnym

• Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w konkursach różnego typu (plastycznych, prozdrowotnych itp.), inscenizacji, uroczystości cały okres stażu

5.Praca z uczniem mającym braki dydaktyczne
• Doraźna pomoc uczniom z trudnościami w nauce w przygotowaniu się do zajęć i odrabianiu pracy domowej cały okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami - § 8, ust. 2, pkt 4e

1.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły

• Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia
i przeciwdziałaniu patologiom społecznym przy współpracy z: -- Komendą Powiatową Policji- organizowanie przez funkcjonariuszy policji pogadanek na temat bezpieczeństwa: „Mówię stop przemocy i agresji. Radzę sobie w trudnych sytuacjach, jestem bezpieczny”, „Bezpieczne ferie”; zapoznanie z pracą policji i sposobami przeciwdziałania patologiom społecznym – wizyta w Komendzie Powiatowej Policji
Państwową Strażą Pożarną - zapoznanie z placówką, ze specyfiką pracy strażaka i wyposażeniem niezbędnym w akcjach ratunkowych
Pogotowiem Ratunkowym - spotkanie w celu zapoznania dzieci ze sposobem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną – przeprowadzenie pogadanki dotyczącej zdrowego stylu życia, zapoznanie z „talerzem zdrowia”
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP uczestników zajęć świetlicowych w celu dostosowania pracy w świetlicy do potrzeb dziecka
Stowarzyszeniem Humanitarnym „Dar Serca”-współorganizowanie koncertu pod hasłem: „Ja też coś potrafię”, organizowanie w ramach wolontariatu zajęć plastycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej
cały okres stażu

2.Uaktywnienie środowiska szkolnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych
i ekologicznych

• Współpraca z pielęgniarką szkolną - udział w komisjach konkursów o tematyce prozdrowotnej organizowanych w świetlicy, przeprowadzanie pogadanek na temat; „Higiena osobista, dostosowanie ubioru do warunków pogodowych”,„Prawidłowe odżywianie się”, „Choroby wynikające z nieprawidłowego doboru odzieży w okresie zimy”; prezentowanie filmów edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy: „Bezpieczna ulica”, „Bezpieczny dom”, „Bezpieczna szkoła”.
• Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej
i ekologicznej
• Współpraca z Stowarzyszeniem „Uczeń”:
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III cały okres stażu

3. Działania wolontariackie
• Prowadzenie zajęć plastycznych w Świetlicy Środowiskowej –zapoznanie dzieci z ciekawymi technikami plastycznymi podczas wykonywania prac związanych z tematyką pór roku oraz ważniejszymi świętami i zwyczajami (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki).
• Pomoc w odrabianiu pracy domowej uczniom mającym trudności w nauce cały okres stażu

4.Pełnienie funkcji opiekuna praktyk • Zapoznanie studenta z pracą i dokumentacją świetlicy szkolnej
• Przeprowadzenie zajęć świetlicowych w obecności studenta
• Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez studenta cały okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - § 8, ust. 2, pkt 5

1.Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
• Szczegółowa diagnoza dwóch przypadków wychowawczych cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.