X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30410
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Oddział przedszkolny

Wymaganie §7 ust.2, pkt 1: umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Zadania podejmowane w okresie stażu:

Poznanie procedury awansu zawodowego
Współpraca z opiekunem stażu
Udział w pracach organów szkoły
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.

Formy realizacji
analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz przedłożenie dokumentu Dyrektorowi placówki
przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
napisanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Konsultacje, omówienie scenariusza zajęć, analiza przebiegu zajęć
udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
doskonalenie współpracy z gronem pedagogicznym
podjęcie studiów podyplomowych - logopedia
udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, kursach.
Udział w kursach organizowanych przez CEN w Koszalinie m.in.
udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
rozbudowywanie zbiorów zabaw dydaktycznych, graficznych, tworzenie elementów dekoracji itp.
prowadzenie dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, diagnozy pedagogiczne dzieci, arkusze obserwacji, opracowywanie planów wychowawczo-dydaktycznych
samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. Gromadzenie własnej biblioteki tekstów w formie tradycyjnej i multimedialnej
-apoznanie z nowościami książkowymi z wychowania przedszkolnego, logopedii, pedagogiki
chowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
analiza stopnia zrealizowania zadań wyznaczonych w planie rozwoju zawodowego

Wymaganie §7 ust.2, pkt 2: umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Zadania podejmowane w okresie stażu
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dzieci
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi zgodnie z szkolnym programem wychowawczym
Pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych, rozbitych, biednych, problematyka środowiska lokalnego
Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy

Formy realizacji
współpraca z pedagogiem i z logopedą,
rozpoznawanie na bieżąco potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną, stosując różnorodne techniki plastyczne, eksponowanie prac dziecięcych
okresowe diagnozowanie osiągnięć rozwojowych
i edukacyjnych wychowanków
organizowanie uroczystości okolicznościowych oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów
bieżące kontakty z rodzicami wychowanków (rozmowy indywidualne, zebrania, konsultacje)
uczestniczenie w posiedzeniach Rady Klasowej Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych
pedagogizacja rodziców
aktywizacja rodziców w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych (aktywne współdziałanie rodziców
realizacja poszczególnych tematów i zagadnień zgodnie
z kręgami tematycznymi zawartymi w programie wychowawczym
rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci-uwzględnienie potrzeb rozwojowych dzieci i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy
prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym
prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata
indywidualizacja nauczania (użycie różnorodnych metod nauczania
realizacja elementów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie
organizowanie i współorganizowanie wycieczek w dalsze
i bliższe środowisko
współpraca z organizacjami lokalnymi
organizowanie pogadanek z ciekawymi ludźmi
organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
organizacja zbiórki zużytych baterii w przedszkolu
nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta w Sianowie
organizowanie wycieczek do kin, teatrów
sprawowanie opieki nad wychowankami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
obserwacja dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)
indywidualne rozmowy z dziećmi
analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
( współorganizowanie konkursów, dyskotek szkolnych, imprez okolicznościowych)
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej
organizowanie uroczystości w grupie przedszkolnej( np. andrzejki, mikołajki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Marchewki)

Wymaganie §7 ust.2, pkt 3: umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Zadania:
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu do zajęć i pracy pedagogicznej
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internetu
Publikacje w Internecie
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej
Formy:
prowadzenie dziennika elektronicznego
prowadzenie niezbędnej dokumentacji i przygotowywanie niezbędnych dokumentów
przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, zaproszeń
korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
dokumentowanie przebiegu stażu-wykorzystanie stron edukacyjnych
wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania
udział w projekcie Cyfrowa szkoła

Wymaganie §7 ust.2, pkt 4: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania:
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki

Formy realizacji:
rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci - rozmowy wychowawcze, obserwacje , współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, logopedą
współpraca z rodzicami
organizowanie indywidualnej pomocy dzieciom z trudnościami
opieka nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy i
umiejętności poprzez udział w konkursach i zajęciach dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami
przeciwdziałanie konfliktom w grupie, wspólne ich rozwiązywanie, ocena własnych zachowań i postępowania innych
propagowanie wśród dzieci idei szeroko pojętej integracji
wykorzystanie w swojej pracy znajomości aktualnego okresu rozwoju dzieci i praca z uwzględnieniem właściwości tego okresu rozwojowego
korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań
udział w konferencjach i prelekcjach
udział w szkoleniu tematycznym

Wymaganie §7 ust.2, pkt 5: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania podejmowane w okresie stażu:

Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności
Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść

Formy realizacji:
analiza przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN oraz na podstawie lektury czasopism oświatowych
zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
znajomość zasad alarmu i drogi ewakuacyjnej
praca w komisjach powoływanych w oddziale przedszkolnym i w szkole
znajomość i aktualizacja wiedzy na temat przepisów bhp
wypełnianie stosownych dokumentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.