X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30193
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Justyna Gejdel
Miejsce zatrudnienia: ZSSiO w Gdańsku
Nauczany przedmiot: chemia
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2008 r.
Zakończenie stażu: 31.05.2011 r.
Termin sprawozdania częściowego : 02.2010 r., 02.2011 r.


Sprawozdanie opracowałam na podstawie zatwierdzonego projektu Planu Rozwoju Zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, znowelizowane 14 listopada 2007r, z poprawkami z dnia 24 listopada 2010 r.


§ 7 ust.1. Rozporządzenia
zobligował mnie do systematycznego realizowania planu rozwoju, a w szczególności:

1) uczestniczenia w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawania przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywałam staż.


§ 7 ust.2. Rozporządzenia
sprecyzował moje działania względem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, na podstawie których opracowałam poniższe sprawozdanie zgodne z Planem Rozwoju Zawodowego.

Wymagania Ustalone Przez Ministra Edukacji


§ 7 ust.2 pkt. 1 Rozporządzenia
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją wymagań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego.

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.

Awans zawodowy jest to mechanizm wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli. Motywuje do ustawicznego kształcenia, do stałego poszerzania i unowocześniania kwalifikacji. W moim pojęciu awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i aby tego dokonać, trzeba wiedzieć jak odbyć prawidłowo staż. Dlatego punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu powinno być poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Była to pierwsza czynność, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie. Poznanie procedur awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego. Podstawowe przepisy regulujące uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela zapisane są w ustawie Karta Nauczyciela w rozdziale 3a, który w całości poświęcony jest zasadom uzyskiwania wyższych stopni zawodowych. Natomiast wyżej cytowane Rozporządzenie MENiS wydane na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela precyzuje sposób odbywania stażu, rodzaj potrzebnej dokumentacji, zakres wymagań egzaminacyjnych niezbędnych do zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Oba dokumenty umożliwiły mi zredagowanie Planu Rozwoju i niniejszego Sprawozdania.

Najpierw złożyłam wniosek o podjęcie stażu. Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu mgr Bożeną Szulc. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie. Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna dotyczących realizacji planu rozwoju. Po dwóch latach opiekun stażu przedstawił dyrektorowi propozycję oceny Mojego dorobku zawodowego z uwagi na zakończenia własnej pracy zawodowej i odejście na emeryturę. W roku szkolnym 2010/2011 moim drugim opiekunem stażu została Pani mgr Halina Cybula. Z nowym opiekunem sporządziłam nowy kontrakt. Po zakończeniu stażu i zapoznaniu się z wcześniejszą dokumentacją Pani Halina Cybula przedstawiła dyrektorowi szkoły swoją propozycję oceny Mojego dorobku zawodowego.
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania scenariusza lekcji itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty. W ramach doskonalenia warsztatu pracy omawiałam z opiekunem scenariusze lekcji prowadzone z wykorzystywaniem metody projektu i metod pracy grupie. Wprowadzając różnorodne metody aktywizacji uczniów, które mogłam poznać biorąc udział w warsztatach „Projekt i inne metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” zorganizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. Poprawiałam integrację uczniów i umiejętności ich współdziałania. Lekcje zindywidualizowane, zajęcia laboratoryjne, krzyżówki, zabawy z projektorem oraz zajęcia pozaszkolne podnosiły atrakcyjność zajęć i tworzyły odpowiednie nastawienie do nauki.

Również wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.

W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

Ukończyłam studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Technologii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a 30.06.2006 uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Rok oczekiwania na rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego nie był dla mnie rokiem „martwym”. Starałam się aktywnie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Uczestniczyłam w lekcji otwartej „Właściwości glukozy” zorganizowanej przez doradcę metodycznego z chemii z Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, brałam udział w tygodniowym seminarium szkoleniowym w Dordrechcie w Holandii dotyczącym „Wsparcia nauczyciela w pracy z dzieckiem w holenderskim systemie edukacyjnym” zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów w Łodzi. Poznałam wówczas metodę projektu w praktyce na kilku poziomach edukacyjnych. Zafascynowana tą metodą pracy zapisałam się w Polsce na warsztaty dotyczące „Projektu i innych metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku. Warsztaty te pozwoliły mi na ugruntowanie zdobytej wiedzy w Dordrechcie oraz zachęciły do wprowadzenia elementów tej metody do własnego planu pracy. Odbyłam kurs na egzaminatora gimnazjalnego i zostałam wpisana 18 grudnia 2007 do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wiosną w roku 2008 sprawdzałam już pierwsze prace jako egzaminator OKE pisane 23 kwietnia 2008 roku.

Ze swoimi uczniami pracowałam aktywnie na zajęciach dodatkowych w ramach wolontariatu przygotowując się do konkursów międzyszkolnych opisanych w dalszych punktach.

Na zakończenie roku przygotowującego mnie do kolejnego etapu stażu uczestniczyłam w konferencji „Chemia ciekawa i przyjemna” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Dnia 01.09.2008 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Przez okres 2 lat i 9 miesięcy wzbogacałam swoją wiedzę, umiejętności jak i warsztat pracy między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

W roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyłam w konferencji „Bezpieczeństwo Chemiczne w Szkole” zorganizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, odbyłam szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Praca z uczniem z ADHD” zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich rodzicom „POMOST”, oraz szkolenie „Jak przygotować uczniów do matury” zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli, a także kurs „Formy pracy z uczniem uzdolnionym” zorganizowany również przez CEN. Byłam egzaminatorem i sprawdzałam prace z części matematyczno-przyrodniczej. Na zakończenie roku szkolnego uczestniczyłam w konferencji „Chemia Żywi i ubiera” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. W biuletynie konferencji ukazała się moja publikacja pt. „Chemia w ciągłym kontakcie z uczniem” .

W kolejnym roku mojego stażu 2009/2010 byłam uczestnikiem warsztatów metodycznych takich jak „Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do planowania pracy nauczyciela gimnazjum” oraz „Konstruowanie programów autorskich w przedmiotach przyrodniczych” zorganizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. Ukończyłam kurs „Pomiar dydaktyczny I stopnia” zorganizowany przez CEN, a także brałam udział w następujących konferencjach: konferencja „Pokaz eksperymentów chemicznych wykorzystujących substancje powszechnie dostępne” zorganizowanej przez wydawnictwo Nowa Era, konferencja „Choroby cywilizacyjne w edukacji szkolnej” zorganizowanej przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, konferencja „Kształcenie umiejętności praktycznych warunkiem skuteczności procesu nauczania” zorganizowanej przez Centrum Szkoleniowe Eduskrypt.pl. Niestety nie uczestniczyłam w konferencji „Chemia dla zdrowia i urody” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej z powodu choroby aczkolwiek w biuletynie konferencji ukazała się moja druga publikacja nt: „Chemia dla zdrowia i urody – zatoczone koło w kilku zdaniach”.


Zostałam również członkiem Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, a także byłam egzaminatorem zestawów egzaminacyjnych z zakresu części matematyczno-przyrodniczej z 28 kwietnia 2010 r.

W trzecim roku odbywania stażu 20010/2011 odbyłam kurs „Technika analizy w małej skali” oraz kurs: „Planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem diagnozy edukacyjnej uczniów” zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli. 13 grudnia 2010 roku zostałam przyjęta w poczet członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Po raz czwarty byłam egzaminatorem części matematyczno-przyrodniczej z dnia 13 kwietnia 2011 r. W roku 2011 konferencja chemiczna odbędzie się 7 czerwca, na której ukaże się moja trzecia publikacja na temat obchodów „Międzynarodowego Roku Chemii”, oraz postery i plakaty uczniów.

Chcąc dokształcać się w innej dziedzinie - moim hobby jakim jest podróżowanie 11.05.2009 ukończyłam kurs i otrzymałam licencję pilota wycieczek międzynarodowych, a w czerwcu 2010 roku ukończyłam kurs języka angielskiego na poziomie pre-intermediat. Od 2000 roku mam uprawnienia opiekuna kolonijnego, a od 2003 roku posiadam uprawnienia kierownika wycieczek i placówek szkolnych. Letnie wyjazdy z młodzieżą są wspaniałą przygodą i okazją do lepszego poznania zainteresowań młodych ludzi, co później wykorzystuję na lekcjach w postaci porównań, czy przykładów w danym dziale chemii. Czasami wprowadzam elementy nazw w języku angielskim oraz zwracam uwagę na stosowane skróty międzynarodowe, które po odbytym kursie języka angielskiego mogę wyjaśniać i interpretować. We wspólnych wyjazdach wpływam na kulturę osobistą, poznawczą oraz zaszczepiam bakcyla podróżnika nie zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w kraju i zagranicą. W ten sposób młodzież uczy się być ambasadorami swojego kraju.

Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

W roku szkolnym 2009/2010 pracowałam w komisji nadzorującej obowiązek szkolny uczniów szkoły gimnazjalnej, a w roku szkolnym 2010/2011 opracowywałam wraz z koleżankami koncepcję pracy szkoły, oraz byłam członkiem zespołu ewaluacyjnego obejmującego obszar dotyczący procesów zachodzących w szkole lub placówce. Ja opracowywałam część związaną z badaniem wprowadzania ciekawych form pracy z uczniem uzdolnionym lub z uczniem z trudnościami w nauce.
W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się także pracownią chemiczną wraz z zapleczem. Przydatny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i codziennej pracy nauczyciela okazał się kurs z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy (BHP), oraz szkolenie w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Dbając o estetykę sali lekcyjnej samodzielnie przeprowadzałam aktualizacje gazetki ściennej i ekspozycji stałej, plakaty. Z własnych środków finansowych zakupiłam zestawy filmów, które niejednokrotnie wykorzystywałam na lekcjach.

Nową salę lekcyjną przygotowałam wraz z opiekunem stażu Panią Haliną Cybulą, gdzie z własnych środków finansowych pomalowałyśmy salę.

Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, podręczniki, plakaty, testy, zestawy ćwiczeń, konspekty zajęć itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał. Wykaz zgromadzonych materiałów stanowi załącznik.

Warsztat pracy nauczyciela kontraktowego doskonaliłam również poprzez uwzględnienie w nauczaniu chemii treści ścieżek edukacyjnych. Po konsultacji z matematykami, fizykami, biologami i geografami udało mi się połączyć niektóre tematy z zagadnieniami ich przedmiotów jak na przykład temat gęstości i objętości substancji, surowce pochodzenia mineralnego, aminokwasy, wiązania peptydowe lub zadania ze stężeń procentowych z uwzględnieniem układu równań. Opracowałam i naniosłam na tematy lekcyjne ścieżki przedmiotowe w pierwszym roku stażu a później korelowałam zbieżność tematów.


§ 7 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Pisząc plan rozwoju założyłam , że będę organizować konkursy przedmiotowe dla uczniów na poziomie szkolnym i międzyszkolnym

Jako członek zespołu przedmiotowego byłam prekursorem wprowadzenia znowelizowanego oceniania przedmiotowego według metody średniej ważonej. Nauczycielom przedmiotów ścisłych jest łatwiej przekonać się do tej metody oceniania. Przez cały okres stażu dbałam o współpracę z konsultantem i metodykiem Centrum Edukacji Nauczycieli. W przypadku chemii jest nią pani Jolanta Sawicka, u której kończyłam wiele form doskonalenia zawodowego, oraz współpracowałam w zespole egzaminatorów konkursu rejonowego z Chemii w 2010 r. Stąd znamy się bardzo dobrze i mogę zawsze liczyć na pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu przedmiotowych konkursów kuratoryjnych.
Przez cały okres stażu brałam wraz z uczniami czyny udział w konkursach chemicznych. Najważniejszym konkursem jest coroczny Wojewódzki Konkurs z Chemii. Przygotowujemy się do niego na dodatkowych zajęciach w ramach wolontariatu. Zawsze służę radę i pomocą. Rozwiązujemy testy z poprzednich lat a także poszerzamy wiedzę bieżącą (protokoły w teczce u dyrekcji). Kolejnym ważnym konkursem okazał się konkurs powstały w 2007 roku „Chemia wokół nas” organizowany prze Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku. Konkurs ten jest kilkuetapowy.
Uczniowie poza przedstawieniem swojej wiedzy mają okazje poznać naukę w takiej szkole, uczestniczyć w doświadczeniach na żywo i wypiekach kulinarnych. Ostatecznym wyzwaniem jest konkurs praktyczny trzech najlepszych uczestników, gdzie mają oni okazję pochwalenia się zdobytymi umiejętnościami na zajęciach kola chemicznego. Konkurs ten powoduje, że uczniowie naprawdę czują się wyjątkowi przez cały dzień trwania eliminacji. Jako załącznik – lista uczestników na przełomie lat. W tej samej szkole wiosną przychodzę z uczniami z koła chemicznego na zajęcia laboratoryjne „Spotkanie z eksperymentem”, gdzie zaszczepiają swoją miłość do chemii, a także mają okazję powiązać teorię z praktyką.

W roku szkolnym 2007/2008 uczestniczyłam w międzyszkolnym konkursie „Skarby Ziemi 2008” zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 48 w Gdańsku. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, a jego bogata i zróżnicowana organizacja była na wysokim poziomie. Uczennica Natalia Czaplicka z klasy I A gimnazjum zajęła II miejsce. Nagrodą był wybrany minerał i dyplom. Niestety była to tylko jednorazowa edycja.

Przez cały okres stażu przeprowadzałam różne konkursy wewnątrzszkolne.
Corocznie organizowany jest konkurs „Co ma E-352 do piernika?” w okresie przedświątecznym, o naukowcach chemicznych czyli „Historia Chemii w pigułce”, postery na temat używek dla klas III gimnazjum, pierwiastki zaklęte w wierszach – dla klas pierwszych gimnazjum, Liga chemiczna – rozwiązywanie comiesięcznych zadań. Liga uczy systematyczności, trwa cały rok a na koniec otrzymuje się złotą probówkę, dyplom i 6 jako ocenę cząstkową.

W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowałam i przeprowadziłam pierwszy konkurs międzyszkolny „Mini Alchemik” dla uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych. Wdrażając się w podstawę programową przedmiotu przyroda szkoły podstawowej oraz zapoznając się z podręcznikami uznałam, iż zawierają one wiele elementów chemii. Ponieważ nauczycielami przyrody są głównie biolodzy i geografowie, chemia traktowana jest po macoszemu. Chciałam tym konkursem zwrócić uwagę uczniów i nauczycieli na elementy chemii. Dla zachęty wysłałam tematykę i problematykę konkursu. Do konkursu zgłosiły się nieśmiało trzy szkoły. Uczniom bardzo się podobał przebieg konkursu.

W tym roku również w wersji pilotażowej we współpracy z PPNT z Gdyni organizowałam cykliczne spotkanie z eksperymentem dla klas 0 – III Szkoły Podstawowej.

W roku szkolnym 2010/2011 weszło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) weszły nowe przepisy dotyczące projektów zespołowych. Rozporządzenie to dotyczy klas pierwszych i drugich gimnazjum. W pierwszym semestrze w szkole macierzystej uczę tylko jednego ucznia z klasy pierwszej SMS i 4 uczniów z klasy drugiej SMS.
Uczniowie Ci wybrali już projekt z innego przedmiotu. Z Gimnazjum Nr 49 przy ZKPiG nr 8 w Gdańsku zgłosiły się do mnie trzy grupy projektowe. Dwa zespoły zaplanowały projekt na temat właściwości, produkcji zastosowania i szkodliwości alkoholi, a trzeci zespół chce przedstawić właściwości i zastosowania kwasu siarkowego (VI). Są to projekty między przedmiotowe, w których jestem nauczycielem prowadzącym. W drugim semestrze otrzymałam zwiększoną ilość godzin pracy z uwagi na odejście koleżanki z pracy – chemika. Przejęłam po niej jedną grupę projektową z klasy II D. Grupa przygotowywała temat o uzależnieniach. Wszystkie projekty będą prezentowane i ocenianie odpowiednio 4 i 8 czerwca 2011 r.

Wszystkie konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Myślę, że konkursy odrywają uczniów od monotonii nauki, rozwijają aktywną postawę dzieci oraz przyczyniają się do wzrostu zainteresowania przedmiotem. Wzbudzają chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

Jak wspominałam uwrażliwiam też uczniów na kulturę i sztukę. Z chętnymi osobami wybieram się do muzeów oraz na przedstawienia teatralne. Sama również poszukuję inspiracji do odpowiedzi na częste nużące pytania „po co uczę się chemii?”. Skonstruowałam listę zawodów wykorzystujących wiedzę chemii i uświadamiam uczniom ważność informacji z tego przedmiotu.

Wraz z uczniami korzystałam z wieczornych wykładów połączonych z doświadczeniem w cyklach trzyletnich na Uniwersytecie Chemicznym, Wydział Chemii prowadzonych przez dr Tomasza Plucińskiego.

Rok 2011 jest ogłoszony przez YUPAC Międzynarodowym Rokiem Chemii, dlatego będzie to rok obfity w konkursy z tej dziedziny jak i wszelakiego rodzaju wycieczki np. do Muzeum Marii Curii - Skłodowskiej w Warszawie.

21.01.2011 r. byłam uczestnikiem wernisażu dotyczącego wystawy 101 artystów z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków. Różnorodność prac wykonanych wieloma technikami od razu nasuwa nowy temat do dyskusji i projektu – chemia w sztuce.

Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów jako wychowawca motywowałam ich do aktywnego udziału w przygotowywaniu imprez szkolnych, m.in. wyjazdu integracyjnego do Nowej Wsi Przywidzkiej, pasowania na ucznia klas pierwszych – październik 2008, mikołajek, wigilii klasowej w Ia Gim. - grudzień 2008r., oraz wyjście klasowe na pobliski cmentarz przed Dniem Święta Zmarłych, by posprzątać zaniedbane groby, wyjazd na narty wraz klasą II A Gim., wyjścia do kina. Wszystkie te działania były elementem scalającym klasę oraz formą poznania swoich wychowanków, ich mocnych i słabych stron. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam również poprzez opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych, imprez szkolnych.

Pomimo tylko rocznego wychowawstwa starałam się przede wszystkim poznać potrzeby uczniów, ich zainteresowania , środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę oraz współtworząc zespół wychowawczy wspomagałam rozwój osobniczy indywidualnych uczniów. Mogłam uczyć współpracy, otwartości, odpowiedzialności i przyzwoitego zachowywania się. Poznając ich problemy środowiskowe, rodzinne czy rówieśnicze, ułatwiałam im przez własną pomoc osiąganie wyższych szczebli samorealizacji, zrozumienia siebie i wzajemnej akceptacji.

Jako wychowawca założyłam i prowadziłam teczkę wychowawcy. Znajdują się w niej zebrane dokumenty dotyczące klasy: karty informacyjne o uczniu, opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, informacje o kontaktach z rodzicami uczniów, tematyka zebrań z rodzicami, zgody na wyjścia do kina, teatru, wycieczki. Cała teczkę przekazałam nowemu wychowawcy klasy Pani Halinie Tylek.

Bezcenna okazała się współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Przez cały rok pedagog i psycholog szkolny intensywnie pracowali z klasą jako grupą jak i indywidualnie z poszczególnymi osobami. Klasa okazała się trudną mieszanką zróżnicowanych osobowości, co powodowało częste konflikty między rówieśnikami. Klasa została objęta terapią, w której uczestniczyli również rodzice. Bardzo przydatnym szkoleniem okazało się szkolenie Rady Pedagogicznej „Praca z uczniem z ADHD” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich rodzicom „POMOST”, ponieważ w klasie miałam dwóch wychowanków właśnie z ADHD. Pomogło mi to bardziej zrozumieć współpracę z takim dzieckiem. Dowodem mojej pracy jest sprawozdanie na zespół wychowawczy oraz sprawozdanie z wychowawstwa w klasie I A.


§ 7 ust.2 pkt. 3 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę.

Przygodę z komputem rozpoczęłam jeszcze przed podjęciem pracy w szkole. Samodzielnie podnosiłam swoje umiejętności poprzez uczenie się z zakupionych książek np. HTML to proste, Excel, Dos dla opornych, Front Page dla kreatywnych. Swobodnie posługuję się następującymi programami działającymi w systemie Windows:

Program Microsoft Excel
Program Microsoft Word
Program belferek działający pod Microsoft Excel
Program Microsoft Power Point
Program Microsoft Outlook
Program Front Page
Program Windows Total Commander
Program Picassa
Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Poczta elektroniczna
Komunikatory: GG, Skype,
Portale społecznościowe: Face book, Nasza klasa.

Na bazie zdobytych umiejętności postanowiłam systematycznie wykorzystywać technologię komputerową w pracy dydaktycznej, także w trakcie odbywania stażu. Samodzielnie tworzę sprawdziany, testy , kartkówki, scenariusze lekcji oraz wszystkie dokumenty szkolne (sprawozdania, podania, wnioski) przy użyciu edytora tekstu. Jako wychowawca korzystałam z programu belferek ułatwiającego pracę, przy uzupełnianiu danych w dzienniku jak i wypisywaniu świadectw szkolnych.
Często wykorzystywałam na swoich zajęciach materiały dodatkowe do nauki chemii dostępne na portalach internetowych, takich jak np. www.scholaris.pl/cms, www.interklasa.pl, www.profesor.pl, www.nowaera.pl, www.wspi.pl, www.operon.pl, www.zamkor.pl, www.spryciarze.pl, www.chem.ug.edu.pl/tomek.
Uczniowi szkoły, w której pracuję wyjeżdżają na obozy i zawody sportowe dlatego jedną z form komunikowania się z nimi jest używanie poczty internetowej. Tą drogą podaje uczniom tematy do realizacji, wyniki sprawdzianów a także odpowiadam na problemy w rozwiązywaniu zadań. Uczniowie niekiedy mają ze mną kontakt za pomocą komunikatorów takich jak gadu gadu, czy skype jak i również portali społecznościowych tj. Face Book, Nasza Klasa. Materiały multimedialne przygotowuję za pomocą programu Power point, Word, Excel.

Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było poszerzenie umiejętności konstruowania narzędzi z wykorzystaniem technik komputerowych. Uczestniczyłam więc w warsztatach metodycznych „Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do planowania pracy nauczyciela gimnazjum” oraz „Konstruowanie programów autorskich w przedmiotach przyrodniczych” zorganizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku oraz kurs „Pomiar dydaktyczny I stopnia” zorganizowany przez CEN . Część zajęć była poświęcona wnikliwej analizie i konstruowaniu wykresów oraz programów w programie kalkulacyjnym Excel jak i w edytorze tekstu Word. Bardzo przydatna okazała się poznana strona związana z edukacyjną wartością dodaną www.ewd.edu.pl a na niej kalkulator ewd plus. Można tam porównać wartość dodaną macierzystej szkoły z poprzednimi latami jak i innymi szkołami.

Często korzystam z informacji na stronach takich jak www.kuratorium.gda.pl, www.oke.gda.pl, www.cen.gda.pl. Śledzę tam informacje dotyczące konkursów, egzaminów oraz zmian w przepisach i regulaminach. Na stronach internetowych czasopism, np. www.wsip.net.pl/czasopisma/, www.swiatnauki.pl czy www.wiz.pl, znajdują się artykuły nie zamieszczone w wersji drukowanej “Chemia w szkole” oraz np. rozwiązania zadań z olimpiad chemicznych, które wzbogacają mój warsztat pracy.
Korzystam również z witryny internetowej Ministerstwa - instytucji związanej ze szkolnictwem www.men.gov.pl.

W 2008 roku zostałam członkiem NSZZ Solidarność dlatego śledzę aktualności również na stronie www.solidarnosc.org.pl.

Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju zawodowego było wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskuję korzystając z portali wymienionych powyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak, np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.menis.pl, www.menis.gov.pl, www.edukacja.strefa.pl, www.ore.edu.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu , również aktualizowałam poprzez Internet. Bardzo często konsultowałam się również poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych z innymi nauczycielami odbywającymi staż.

Podsumowując stwierdzam, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dał mi możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Polski, wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§ 7 ust.2 pkt. 4 Rozporządzenia
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Będąc nauczycielem dydaktykiem z ukończonym dodatkowo studium pedagogicznym starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców uczestnicząc podczas zebrań z rodzicami w spotkaniach indywidualnych. Stale byłam w kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów słabych i z orzeczeniami poradni opiekuńczo-wychowawczych.

Biorąc udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

Niezwykle cenne okazało się dla mnie uczestnictwo w szkoleniu rady pedagogicznej w marcu 2009 roku nt. „ Praca z uczniem ADHD”. Warsztat ten pozwolił mi utwierdzić się w przekonaniu słuszności podejmowanych przeze mnie strategii radzenia sobie z objawami nadpobudliwości w klasie oraz poznać model pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Praca z uczniami stała się dla mnie bardziej świadoma i efektywna , a dla uczniów ciekawsza i mobilizująca.

Równie ważnym szkoleniem Rady Pedagogicznej było szkolenie dotyczące projektów zespołowych na poziomie gimnazjalnym jesienią 2010 roku. Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum muszą uczestniczyć co najmniej w jednym projekcie przedmiotowym lub między przedmiotowym. Szkolenie naświetliło problematykę i sposób konstrukcji całego projektu. Odbyła się również cześć praktyczna – konstruowanie projektu. Na szkoleniu zdobyłam cenne informacje, które pozwolą mi być dobrym opiekunem projektu wybranego przez młodzież.

Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałam także publikacje dostępne w Internecie.

Jednym z zadań, które ujęłam w planie rozwoju zawodowego było zorganizowanie dla uczniów zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczo-matematycznej.

Bardzo pomocnym w prowadzeniu zajęć okazał się kurs „Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego w zakresie chemii” zorganizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Zajęcia dodatkowe polegały na przypomnieniu wiadomości z danego działu a później na rozwiązywaniu testów z tej tematyki. Na samym końcu rozwiązywaliśmy testy mieszane oraz zadania z lat ubiegłych. Zajęcia pozwoliły na wyłapanie tematyki sprawiającej trudności oraz powstałych braków w wyniku absencji z powodu choroby, zawodów, obozów.

Działania moje spotkały się z ogromnym entuzjazmem uczniów, co przejawiało się w dużej frekwencji na zajęciach oraz przełamaniem bariery trudności w rozwiązywaniu zadań. Arkusz egzaminacyjny stał się jednym z kolejnych testów, który można było rozwiązać bez większych problemów. To oswojenie z arkuszem zaprocentowało w zdawalności egzaminu. Załącznikiem jest plan koła.


§ 7 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej lektury dokumentów Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku – Oliwie a w ostatnim roku szkolnym 2010/2011 nowych dokumentów wynikających z połączenia szkół i powstania ZSSiO przy ulicy Subisława 22, tj. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Zespołu Kryzysowego, Plan Rozwoju Szkoły, Regulaminy: biblioteki szkolnej i czytelni, świetlicy, stołówki szkolnej, pracowni szkolnych i zespołów przedmiotowych, organów szkoły oraz Procedury postępowania w przypadkach szczególnych.
Powyższy wykaz programów i regulaminów szczegółowo określa zasady funkcjonowania szkoły. W codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.

Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku i Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Przeanalizowałam dokładnie Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późn. zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.


W okresie stażu uczestniczyłam również w tworzeniu dokumentów szkoły.

W oparciu o Wewnątrzszkolny system oceniania stworzyłam i wdrożyłam Przedmiotowy System Oceniania z Chemii, który powstał w drodze ewaluacji własnych działań i wyznaczył jasno sprecyzowane zasady współpracy na drodze kontraktu zawieranego z uczniami na początku każdego roku szkolnego. Kontrakt ten był podpisywany w zeszycie przedmiotowym przez ucznia i nauczyciela, co nadawało mu znaczenie obustronnej umowy do zrealizowania.

Uczestniczyłam w tworzeniu takich dokumentów jak koncepcja pracy szkoły, oraz badanie procesów zachodzących w szkole.

W czasie trwania stażu na bieżąco konstruowałam PSO, regulaminy, klasopracowni, konkursów i Ligi Zadaniowej oraz rozkłady materiału nauczania chemii w zakresie podstawowym w klasach, które zostały mi przydzielone w danym roku szkolnym. Szczególną uwagę poświęciłam opracowaniu rozkładu nauczania chemii jako wersji pilotażowej – powiększony o niektóre elementy z programu rozszerzonego w klasach Szkoły Mistrzostwa Sportowego uwzględniając specyfikę ich nauczania, częstych wyjazdów na zgrupowania oraz faktu, iż pracuję z wybitnie uzdolnioną młodzieżą osiągającą nieprzeciętne sukcesy w sporcie.


PODSUMOWANIE

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i opiekunem. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Stoję dopiero na początku zawodowej wspinaczki, a drogę awansu zawodowego traktuję jako proces stałego poszerzania i unowocześniania kwalifikacji. Zamierzam dalej doskonalić swój warsztat pracy i podnosić swoje kwalifikacje, by lepiej realizować zadania szkoły. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przyniesie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.