X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30406
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Imię i Nazwisko: mgr Kinga Strzelec
Stanowisko: nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym
Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 14, Gimnazjum Integracyjne Nr 37 w Bydgoszczy
Okres trwania stażu: 01.09.2013 r. – 31.05.2016 r.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do wykonania
Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.

Formy realizacji
- Udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego: warsztaty, konferencje, szkolenia, kursy doskonalące,
- Obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli.

Zadania do wykonania
Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Formy realizacji
- Tworzenie bazy testów i sprawdzianów.
- Poznawanie i stosowanie nowych metod aktywizujących uczniów.
- Dostosowywanie procesu dydaktycznego do potrzeb i możliwości ucznia:
• pomoc uczniom mającym problemy w nauce,
• zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,

Zadania do wykonania
Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych uczniów.

Formy realizacji
- Autorskie opracowanie testu diagnozującego umiejętności szkolnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, przeprowadzenie go w odstępach czasowych i analiza porównawcza.

Zadania do wykonania
Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formy realizacji
- Uczestniczenie w spotkaniach, planowanie i realizacja zadań zespołu.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania
Stosowanie techniki komputerowej i Internetu w pracy zawodowej.

Formy realizacji
- Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie.
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN.
- Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z uczniami, rodzicami i innymi instytucjami.

Zadania do wykonania
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

Formy realizacji
- Wykorzystywanie programów multimedialnych podczas zajęć.

Zadania do wykonania
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

Formy realizacji
- Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.

Zadania do wykonania
Dokumentowanie efektów własnej pracy w technologii komputerowej.

Formy realizacji
- Komputerowe opracowanie dokumentacji szkolnej.

Zadania do wykonania
Opieka nad szkolną stroną www.

Formy realizacji
- Aktualizacja szkolnej strony www.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem ze stażystami i nauczycielami kontraktowymi.

Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy oraz testów i udostępnianie ich innym nauczycielom w formi elektronicznej.
- Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Zadania do wykonania
Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów logopedycznych i logopedyczno-rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Formy realizacji
- Przygotowanie programów w oparciu o diagnozę, możliwości i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Realizacja programów podczas zajęć logopedycznych i logopedyczno-rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadania do wykonania
Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Formy realizacji
- Opracowanie regulaminów konkursów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Przeprowadzenie konkursów szkolnych i miedzyszkolnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania
Czynny udział w tworzeniu i współtworzeniu życia kulturalnego szkoły poprzez współorganizowanie imprez szkolnych.

Formy realizacji
- Przygotowywanie uroczystości szkolnych (np. Święto Konstytucji 3 Maja), klasowych (Wigilia klasowa, Andrzejki, Dzień Chłopaka,).

Zadania do wykonania
Współpraca z przedszkolem „Wesołe Serduszka”.

Formy realizacji
- Opracowanie programu akcji „Gimnazjalista czyta dzieciom”.
- Przeprowadzenie akcji w Przedszkolu „Wesołe Serduszka”.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do wykonania
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Formy realizacji
- Opinie, konsultacje.

Zadania do wykonania
Współpraca
z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Formy realizacji
- Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy.

Zadania do wykonania
Współpraca z instytucjami kultury (muzea, kino, teatr, opera, filharmonia, galeria).

Formy realizacji
- Organizowanie tematycznych wyjść, wycieczek do instytucji kulturalno-oświatowych.

Zadania do wykonania
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

Formy realizacji
- Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do wykonania
Opis i analiza dwóch studiów przypadków uczniów z problemami dydaktycznymi i/lub wychowawczymi.

Formy realizacji
- Opis problemów diagnozy i terapii 2 przypadków uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego może ulegać zmianom i modyfikacjom.

mgr Kinga Strzelec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.