X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29045
Przesłano:

Projekt oceny na mianowanego

UZASADNIENIE
(z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego)

W okresie odbywania stażu Pan Grzegorz Romotowski prawidłowo zaplanował ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły, rzetelnie realizował zadania zawarte w jego planie rozwoju zawodowego,
co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

Nauczyciel posiadł umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach:
- posiada wiedzę metodyczną i merytoryczną;
- poprawnie organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne;
- stosuje różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej;
- doskonali swój warsztat i metody pracy pedagogicznej za pomocą aktywnych metod nauczania wraz z opracowywaniem własnych pomocy dydaktycznych;
- potrafi dokonać autoanalizy i oceny własnych działań, poszukuje lepszych rozwiązań;
- zna przepisy dotyczące awansu zawodowego (szkolenie dotyczące awansu zawodowego, praca z opiekunem stażu) ;
- prawidłowo prowadzi dokumentację dydaktyczną;
- właściwie dokumentuje dorobek za okres stażu oraz swoje osiągnięcia zawodowe;
- poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne zewnętrzne
i wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe (udział w spotkaniach i warsztatach metodycznych) oraz samokształcenie;
- czynnie uczestniczy w pracach organów szkoły, a zwłaszcza Rady Pedagogicznej oraz zespołu przedmiotowego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystając z ich dorobku;
- prowadził lekcje otwarte dla opiekuna stażu, prezentując własne osiągnięcia
i doświadczenie zawodowe;
- współpracuje z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania;
- dba o swoją pracownię, gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając warsztat pracy.
- potrafi dokonywać ewaluacji swojej pracy poprzez analizę wyników egzaminów zawodowych, obserwację zajęć przez opiekuna stażu oraz za pomocą ankiet skierowanych do uczniów odnośnie skuteczności metod pracy;
- coroczne przygotowuje uczniów do udziału konkursach wewnątrzszkolnych
i zewnątrzszkolnych;
- prowadzi szkolenia kadr pedagogicznych z zakresu pracy z uczniami
wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania;

Nauczyciel uzyskał umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- w oparciu o Program Wychowawczy szkoły przy współpracy z pedagogiem szkolnym opracował Plan Wychowawczy dla swojej klasy;
- umie współpracować z rodzicami (integracyjne spotkania klasowe, poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów);
- diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów;
- realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne;
- współpracuje z pedagogiem szkolnym, zgłaszając problemy, przeprowadzając ankiety;
- organizuje i przeprowadza konkursy przedmiotowe: zewnątrzszkolny konkurs dla uczniów gimnazjum pt. "III Zamkowa Olimpiada Informatyczna" oraz wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku pt. "Konkurs gier logiczno-strategicznych".
- organizuje dla młodzieży zajęcia rozwijające ich zainteresowania (m. in. wyjście
z młodzieżą do biblioteki, kina; organizacja zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, biwak; organizacja zajęć integracyjnych: wigilia klasowa, czynny udział w uroczystościach szkolnych (np. Dni Światowe, Otrzęsiny, Biegi z Klio);
- inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji aktywnych zajęć pozalekcyjnych: siatkówka dla młodzieży szkolnej; organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: "Tworzenie projektów stron Internetowych", "Kółko Informatyczne"; przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego podczas godziny z wychowawcą m. in. "Kim będę?", "Co dalej po szkole średniej?"; pełnienie funkcji opiekuna projektu edukacyjnego "Jestem użytkownikiem sieci" oraz "Moja szkoła w multimediach";
- umiejętnie promuje szkołę przeprowadzając lekcje otwarte w ramach doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku oraz w Gimnazjum nr 1 w Gołdapi, pt. "Techniki przestrzennego rysunku w programie AutoCAD 2015
w zawodzie technik mechanik";
- przeprowadza zajęcia dotyczące problemów środowiska lokalnego (m. in. tematyka agresji; radzenia sobie ze stresem; uzależnienia od narkotyków, nikotyny, alkoholu; uzależnienia od komputera; zagadnienia z cyberprzemocy; bezrobocie jak problem społeczny);
- pracuje z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez indywidualizację: - pracy z uczniami, u których została stwierdzona różnica programowa; - pracy z uczniem bardzo dobrym i słabym; - pracy z uczniem niewidomy.

Nauczyciel umiejętnie wykorzystuje w pracy technologię informacyjną
i komunikacyjną :
- opracowuje scenariusze zajęć, dokumentów, ankiet, korzystając z komputera;
- gromadzi niezbędne przepisy oświatowe z Internetu;
- korzysta z zasobów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku poprzez stronę Internetową;
- prowadzi strony internetowe dwóch szkół oraz stronę projektu unijnego realizowanego w szkole;
- pełni rolę opiekuna pracowni informatyczno-mechanicznej;
- pełne wsparcie informatyczne dla grona nauczycielskiego;
- prowadzi szkolenia kadr pedagogicznych z zakresu pracy z uczniami
z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania (zajęcia z tablicą interaktywną, dziennikiem elektronicznym, obsługą platformy e-learningowej i portali edukacyjnych, ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnej);
- stale wykorzystuje komputer w pracy dydaktycznej;
- stosuje prezentację multimedialną podczas lekcji;
- opracowuje własne prezentacje multimedialne;
- z zakresu prowadzonego przedmiotu "Edukacja medialna" - korzysta z form audiowizualnych (nagrywanie dźwięku, filmu oraz ich edycja) oraz przede wszystkim stosuje techniki innowacyjnej pracy e-learningowej poprzez platformę edukacyjną "moodle" do pracy z uczniami;
- przeprowadza zajęcia z komputerem w ramach zajęć przedmiotowych tj.: systemy operacyjne i sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia
i grafika komputerowa, oprogramowanie biurowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, zajęcia pozalekcyjne (tworzenie projektów stron Internetowych,
kółko informatyczne), projekty edukacyjne (Jestem użytkownikiem sieci, Moja szkoła
w multimediach).
- wykorzystuje w pełni zasoby pracowni komputerowej poprzez stałe wykorzystanie prezentacji multimedialnych, filmów, przykładów, namacalnych elementów sprzętu komputerowego (informatyka) przez co lekcje stają się bardziej atrakcyjne dla ucznia oraz lepiej obrazują temat poszczególnej lekcji;
- przeprowadza lekcje otwarte wraz z pokazem multimedialnym za pomocą innowacyjnego oprogramowania do prezentacji pt. "PREZI" oraz demonstruje obsługę programu AutoCAD 2015 na komputerze;
- organizuję konkursy: zewnątrzszkolne i wewnątrzszkolne, w których głównym elementem oceny jest praca z komputerem;
- zapewnia wsparcie techniczne dla samorządu uczniowskiego odnośnie informacji na stronie internetowej oraz pomoc przy tworzeniu ogłoszeń, drukowaniu, itp.
- dokonuje publikacji swych prac w Internecie;

Nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:
- aktualizuje wiedzę z zakresu: - psychologii, - pedagogiki - dydaktyki;
- współpracuje z pedagogiem szkolnym;
- zapoznał się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły;
- rozwiązuje problemy wychowawcze;
- opracowuje ankiety, badające sytuacje rodzinno-wychowawczą w ramach diagnozy środowiska ucznia;
- organizuje młodzieży lekcje z pedagogiem;
- prowadzi stały kontakt z rodzicami uczniów (zebrania klasowe, indywidualne);
- jest obecny podczas każdej formy spotkań z rodzicami (wywiadówki, otwarte środy);
- każdorazowo umożliwia rodzicom zapoznanie się z ocenami uczniów
z przedmiotu, umożliwia poprawę złych stopni oraz uzyskanie informacji
o zachowaniu ucznia;
- prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami w sytuacjach problemowych uczniów;
- porusza na wywiadówkach tematy dotyczące uzależnień, cyberprzemocy;
- analizuje wyniki uczniów w nauce;
- bierze udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz klasowych dotyczących zachowania uczniów poszczególnych klas oraz omówienie problemów wychowawczych;
- obejmuje szczególną troską uczniów słabych;
- przeciwdziała konfliktom w klasie;
- dba o znajomości obowiązków i praw ucznia;
- działa na rzecz poprawy kultury osobistej;
- prowadzi zajęcia wychowawcze odnoszące się do problematyki środowiska lokalnego (bezrobocie, zjawisko agresji, radzenie sobie ze stresem, uzależnienia od komputera, cyberprzemoc, konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych, np. problemy z nauką, problemy w domu);
- aktywnie pełni dyżury w trakcie przerw śródlekcyjnych;
- utrzymuje dyscyplinę na zajęciach;
- przeciwdziała niskiej frekwencji;
- wyrównuje braki edukacyjne uczniów;
- otwartość na problemy uczniów;
- prezentuje ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych.

Nauczyciel posiadł umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
- zna organizację i specyfikę szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty;
- na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów niezbędnych w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
- bierze udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących powyższe tematy;
- zapoznaje się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
- pracuje w komisjach powoływanych w szkole.

Olecko, dnia 20 sierpnia 2015
podpis opiekuna stażu
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.