X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30199
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Marta Jaworska
Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1
w Rudzie Śląskiej

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018
Akty prawne:
1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221, nr 220, poz. 1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz.1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 1, poz. 1) – Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393).

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, odbycie stażu - analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu
- sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji
- udział w różnych formach doskonalenie zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola
- podjęcie studiów podyplomowych na kierunku „Logopedia”
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną

3. Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych, międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich - opracowanie regulaminów ogłoszeń, rozesłanie ogłoszeń (informacja w Internecie), wyłonienie zwycięzców, przygotowanie dyplomów

4. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje - kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej

5. Pedagogizacja rodziców
- prowadzenie zebrań z rodzicami, pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowe i własnych umiejętności posługiwania się komputerem do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji pedagogicznej
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
- opracowywanie dokumentów przedszkolnych, w tym protokołów Rady Pedagogicznej
- przygotowanie dokumentacji rozwoju zawodowego
- umieszczanie zdjęć i informacji na stronie internetowej placówki

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
- publikowanie scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych
- śledzenie aktualności na portalach internetowych
- rozwijanie współpracy z zagranicznymi przedszkolami poprzez realizację projektów eTwinningowych

3. Wykorzystanie technologii komputerowej we współpracy z rodzicami
- kontakt e-mail z rodzicami
- wymiana informacji
- wysyłanie zdjęć z uroczystości, spotkań, imprez


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
- opracowanie i udostępnianie młodszym stażem nauczycielom scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych

2. Współpraca z nauczycielami z innych grup i przedszkoli - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizujących metod pracy, współpracy z rodzicami, refleksji z samodzielnego studiowania literatury pedagogicznej
- pomoc młodszym stażem nauczycielom w przygotowaniu zajęć, scenariuszy, imprez przedszkolnych
3. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje
- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
- opracowanie samodzielne lub we współpracy artykułów, scenariuszy zajęć


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowane i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskich programów: promocji zdrowia „Raźnym krokiem przez świat”, cyklu zajęć metodą projektu „Oczy” bądź profilaktycznego „Lepsze jutro, lepsze życie, lepszy świat. Porady dla twórczego rodzica” (do wyboru)
- opracowanie i wdrożenie autorskich programów

2. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym: „Mały odkrywca” Przyrodniczy projekt edukacyjny bądź inne
- opracowanie i wdrożenie autorskich projektów


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Logopedia”
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
3. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów
4. Realizacja autorskiej innowacji pedagogicznej „Pies sprzymierzeńcem w rozwoju osobowości dziecka”, „Poznać trzeba sprawność nową, grając wspólnie w grę planszową” bądź stworzenie nowej
5. Udział w akcjach charytatywnych
6. Prowadzenie zajęć języka angielskiego w dwóch grupach dzieci 4-letnich w ramach samorozwoju i rozwijania zainteresowań własnych


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
- harmonogram współpracy
- zajęcia otwarte
- uroczystości przedszkolne
- zebrania z rodzicami
- tablica informacyjna
2. Pełnienie funkcji protokolanta
- dokumentowanie przebiegu posiedzeń Rady Pedagogicznej

3. Pełnienie funkcji Prezesa Ogniska ZNP
- realizacja zadań wynikających z Regulaminu
4. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami
- współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną
- współpraca ze schroniskiem
- współpraca z Biblioteką Miejską
- organizowanie spotkań w ramach akcji „Poznajemy różne zawody”


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
- zdiagnozowanie dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.