X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30220
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


MGR EWA ŻADKOWSKA

Imię i nazwisko:
mgr Ewa Żadkowska
- nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:
Magister w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej-wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

Stanowisko:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni
Ul. Łódzka 19
97-217 Lubochnia

Okres stażu:

2 lata 9 miesięcy tj. od 01.09.2015r. do 31.05.2018r.

Dyrektor placówki oświatowej:

Mgr Halina Lechowska

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia) VIII-IX. 2015r.

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX. 2015r.
IX. 2015r.
Okres stażu.
V. 2018r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu.

3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
-Hospitacje zajęć przez dyrektora.
-Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Okres stażu.
Okres stażu.
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.

4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
Zaświadczenia.
Referaty.
Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
- Inne.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
2017/2018
Okres stażu.
Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.
Kronika przedszkolna

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.

7.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
- Prowadzenie gazetki dla rodziców.
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.

8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
Okres stażu.
Plany współpracy.
Lista obecności.
Sprawozdania. Referaty.
Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.

9.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą.
- Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w Lubochni – udział w konkursach, akcjach.
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubochni.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zaświadczenia.
Zdjęcia, zaświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2015/2016
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - - Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Potwierdzenie Dyrektora .

3.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
- Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Okres stażu.
Referaty.
Potwierdzenie Dyrektora

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Okres stażu.
Okres stażu
Scenariusze.
Lista obecności nauczycieli. Potwierdzenie Dyrektora

5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli. Potwierdzenie Dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu zajęć badawczych „Świat wokół nas-doświadczenia i eksperymenty w przedszkolu”
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Program i inna dokumentacja z nim związana.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form prac z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Obserwacje.
Scenariusze zajęć.

2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Okres stażu
wg potrzeb
Wpisy do dziennika. Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.

3.
Praca z dzieckiem zdolnym.
- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Okres stażu
wg potrzeb
Dyplomy, podziękowania.

4.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami

- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, itp.
- Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w Lubochni.
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubochni. Wycieczka
do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza. Zainteresowanie dzieci książkami.
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Lubochni. Wizyta dzieci w przychodni. Spotkanie z p. pielęgniarką. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zaświadczenia. Zdjęcia.
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zaświadczenia. Zdjęcia

5.
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
- Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu, piekarni) i autokarowych (np. do muzeum, kina).
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami .
Okres stażu.
Okres stażu.
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zdjęcia.

6.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji w prasie dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej .
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych .
Na bieżąco.
Okres stażu
Wycinki z prasy lokalnej. Strona internetowa. Scenariusze, zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tomaszowie Mazowieckim.
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
- Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Wg potrzeb.
Okres stażu.
Opinie.
Potwierdzenia. Zdjęcia.
Zaświadczenia.

2.
Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą.
- Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
- Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.
Okres stażu.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy. Zdjęcia.

3.
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Lubochni.
- Zwiedzanie szkoły podstawowej.
- Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
- Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Okres stażu. Zgodnie z potrzebami.
Potwierdzenia. Zdjęcia. Podziękowania Dyplomy.

4.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
- Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
- Pogadanka na temat bezpieczeństwa
Okres stażu.
Zaświadczenia. Podziękowania. Potwierdzenia.

5.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubochni.
- Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy.

6. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubochni.
- Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
- Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
- Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy. Zdjęcia.
Kronika przedszkolna.

7.
Udział w różnych akcjach i zbiórkach
- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,,Górze grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
- Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka.
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Potwierdzenia. Podziękowania. Zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
- Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
- Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Okres stażu.
Na bieżąco.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

2. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
- Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców.
Integracja grupy.
- Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
Okres stażu.
Wg potrzeb.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola. Zdjęcia. Scenariusz zajęć.

3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
- Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru technicznego itp.
- Ozdabianie ścian malowanymi postaciami z bajek, zwierzętami itp.
Okres stażu.
Okres stażu. Wg potrzeb.
Potwierdzenie Dyrektora .
Zdjęcia

4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
Okres stażu
Opis przypadków.
Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.