X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30195
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr inż. Justyna Gejdel ZSSiO
nauczyciel mianowany Subisława 22
w Gdańsku


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

(§ 8 ust.2 pkt.1). Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego.
IX 2012
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

2.Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
Kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia, konferencje metodyczne.
cały okres stażu
Zaświadczenia,
materiały metodyczne.

3. Dokumentacja realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentów w teczce.
na bieżąco
Gromadzone dokumenty i potwierdzenia

4. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości.
Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.

Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową
na bieżąco
Bibliografia

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy:
- z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami
- z dzieckiem uzdolnionym na bieżąco
Bibliografia

6. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody.
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
cały okres stażu

Scenariusze zajęć

7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy.
VI. 2015
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


(§ 8 ust.2 pkt.2). Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej - multimedialny podręcznik dla gimnazjum.

Opracowywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych (krzyżówki, scenariusze, testy, sprawdziany, karty pracy itp.).

Przygotowanie informacji dla rodziców, przygotowanie
zestawień ocen semestralnych, rocznych i innych
dokumentów (edytor MS Word i arkusz kalkulacyjny MS
Excel).
cały okres stażu
Scenariusze zajęć,
notatki,
wydruki internetowe prace przygotowane przez uczniów
w domu

Wykorzystywanie Internetu
Korzystanie z witryn internetowych instytucji związanych ze szkolnictwem.

Wyszukiwanie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych

Stworzenie strony internetowej z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i nauczycieli
cały okres stażu
Notatki,
Listy adresów stron internetowych


(§ 8 ust.2 pkt.3).Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przygotowywanie materiałów do wykorzystania przez innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli wybranymi metodami pracy.
Aktywna praca w zespole przedmiotów ścisłych
cały okres stażu
w miarę potrzeb Scenariusze zajęć, referaty, materiały
Listy obecności, sprawozdania

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleni zawodowym. Uczestnictwo w radach szkoleniowych.
cały okres stażu
Lista obecności, zaświadczenia
Opieka nad praktykantką.
Pomoc przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, obserwacja zajęć przez studentów.
na bieżąco
Scenariusze zajęć,
obserwacja zajęć.


(§8 ust.2 pkt 4). Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

(§8 ust.2 pkt 4a). Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Opracowanie autorskiego planu pracy zajęć rozwijających myślenie kaskadowe – gry logiczne
Opracowanie mini zbioru zadań do ćwiczeń domowych.
cały okres stażu
Plan zajęć,
mini zbiór


(§ 8 ust.2 pkt.4b). Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji;

Ukończenie kursu na egzaminatora
Zaświadczenie


(§ 8 ust.2 pkt.4c). Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizowanie wycieczek przedmiotowych
Udział w projektach szkolnych i międzyszkolnych
Współpraca ze ZSPSiCH w Gdańsku
cały okres stażu
karty wycieczki,
potwierdzenie współpracy, podziękowania,
zdjęcia.
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
Opracowanie scenariuszy konkursów i quizów oraz regulaminów.
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
cały okres stażu Scenariusze i regulaminy konkursów
Podjecie dodatkowych działań na rzecz pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej
Pozyskiwaniu podręczników i sponsorów


(§ 8 ust.2 pkt.4d). uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

Kursy językowe Uzyskanie umiejętności na poziomie FCE z j. angielskiego
do końca stażu
zaświadczenie zdobytych umiejętności


(§ 8 ust.2 pkt.4e). Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z rodzicami.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły:
- uroczystości szkolne cały okres stażu

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii. cały okres stażu
Scenariusze uroczystości szkolnych
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Prowadzenie, zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami w ramach potrzeb klas.
cały okres stażu

Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią.
Kontakty z pedagogiem, psychologiem szkolnym w sprawach wychowawczych.


(§ 8 ust.2 pkt.4f). Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;


(§ 8 ust.2 pkt.5). Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, diagnozowanie problemów wychowawczych
- Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego
- Rozpoznanie i rozwiązanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły
Opis działania
Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.