X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30194
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

1. Imię i nazwisko: mgr inż. Justyna Gejdel

2. Nazwa i adres szkoły:
ZSSO
Gimnazjum Nr 22
80 – 336 Gdańsk
Czyżewskiego 30A

3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008

4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

5. Nauczany przedmiot: chemia

6. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bożena Szulc
Tel. 604 91 45 40Szczegółowy plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 1 pkt. 1 – uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

I. Obszar organizacyjny rozwoju zawodowego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa oświatowego - rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli.
wrzesień
2008
Wniosek o rozpoczęcie stażu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
Ustalenie zasad współpracy.
Rozmowy, konsultacje.
wrzesień 2008
Omówienie zasad współpracy – wzajemna obserwacja zajęć – harmonogram hospitowanych zajęć, sposoby rozwiązania napotkanych w trakcie stażu problemów.

3. Poznanie struktury organizacyjnej, zasad działania i zadań statutowych szkoły.
Zapoznanie się następującymi dokumentami:
- statut szkoły
- plan rozwoju szkoły
- plan nadzoru pedagogicznego
- regulaminy
- wewnątrzszkolny system oceniania uczniów
- program wychowawczy
- podstawa programowa i zestaw programów nauczania dla danego przedmiotu
wrzesień/październik 2008
Analiza dokumentów i omówienie ich treści z opiekunem stażu, notatki, potwierdzenie przez opiekuna stażu o analizie dokumentów.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach zespołu przedmiotowego i wychowawczego, uczestniczenie w komisjach pracujących w szkole, współtworzenie dokumentów szkolnych, realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym szkoły.
cały okres stażu Listy obecności, protokoły, notatki z posiedzeń.

5. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
Regularne prowadzenie dziennika stażu.
Systematyczne gromadzenie dokumentów : zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp.
cały okres stażu
Zgromadzone dokumenty

6. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
Opis realizacji planu zawodowego, autoanaliza. koniec stażu
maj/czerwiec 2011
Sprawozdanie z przebiegu rozwoju zawodowego


II. Obszar dydaktyczny rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 1 pkt. 2 – pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Hospitacja zajęć, omawianie jej wyników raz w miesiącu
Karty hospitacji

2. Prowadzenie zajęć i lekcji z uczniami w obecności opiekuna stażu, dyrekcji lub innych nauczycieli (lekcje otwarte)
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
raz w semestrze
Konsultacja
Karty hospitacji, konspekty

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w pracy zespołu przedmiotowego.
Rozpoznanie zasobów biblioteki szkolnej w zakresie dziedziny chemicznej i czasopismami naukowymi.
Udział w szkoleniach wg harmonogramu
cały okres stażu
Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji: zaświadczenia.

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem nowoczesnych metod nauczania chemii w gimnazjum i liceum.
Udział w sesjach naukowych i dyskusjach metodycznych
cały okres stażu
Własne notatki ze spostrzeżeń

5. Dzielenie się ze swoją wiedzą i doświadczeniem.
Współpraca z członkami własnego zespołu przedmiotowego, przeprowadzenie lekcji otwartej nauczyciel – praktykant.
cały okres stażu
Sprawozdania z posiedzeń zespołu przedmiotowego, sprawozdanie z przebiegu praktyki, ocena lekcji otwartej przez innych nauczycieli.

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Korzystanie z doświadczeń opiekuna stażu.
Pogłębienie wiedzy przedmiotowo - metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z literaturą fachową i ogólno pedagogiczną.
cały okres staż
Konspekty opiekuna.
Gromadzenie materiałów z dziedziny chemicznej i pedagogicznej.

7. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Udział w warsztatach, zbieranie informacji, samoocena.
cały okres stażu
Zaświadczenia o odbytych warsztatach

8. Określanie dalszej drogi rozwoju
Wnioski do dalszej pracy
maj/czerwiec 2011
Sprawozdanie z przebiegu rozwoju zawodowego


III. Obszar wychowawczo – opiekuńczy.

§ 7 ust. 1 pkt. 3 – poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1. ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi szkoły
- Statut Szkoły
- Akty prawne dotyczące Prawa Oświatowego
Analiza przepisów listopad 2008
Notatki, potwierdzenie opiekuna stażu

2. Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka oraz Prawami Ucznia
Analiza przepisów. Stosowanie ich w pracy pedagogicznej
listopad 2008
Potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 1 – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców Przygotowywanie uroczystości szkolnych – pasowanie na ucznia, dyskoteki, Apel Noworoczny październik,
cały okres stażu
grudzień,
Potwierdzenie dyrektora szkoły o odbytych imprezach, potwierdzenie opiekuna stażu , dokumentacja fotograficzna

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, spotkaniach metodycznych i szkoleniach
cały okres stażu
Zaświadczenia

3. Obserwacja i analiza umiejętności z przedmiotu chemia
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, zorganizowanie konkursów szkolnych i udział w pozaszkolnych, analiza wejściówek i wyjściówek w liceum, autorefleksja, samoocena
cały okres stażu
Dokumentacja wejściówek i wyjściówek, wnioski dotyczące egzaminów, protokoły z konkursów

4. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Korzystanie z komputerowych pomocy dydaktycznych i Internetu, wykorzystanie technologii multimedialnej do przygotowania wybranych lekcji, aktywne prowadzenie kącika chemicznego na stronie szkoły
cały okres stażu
Strona szkoły, karty hospitacji, potwierdzenie opiekuna stażu z lekcji otwartych

5. Doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dotyczących nauczania chemii
Sporządzanie przedmiotowego systemu i BHP z przedmiotu chemii
wrzesień 2008
Potwierdzenie w teczce jako wydruk i w sali lekcyjnej 208


§ 7 ust. 2 pkt. 2 – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Przygotowywanie i organizacja imprez szkolnych
Pasowanie na ucznia klasa IA gimnazjum
Apel Noworoczny IA gim.
Dyskoteki i inne formy imprez
październik 2008
grudzień2008
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu o odbytych imprezach
Organizacja spotkań z rodzicami
Spotkania z rodzicami w ramach zebrań, konsultacji oraz Drzwi Otwartych Szkoły
cały okres stażu
Protokoły z zebrań

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela i wychowawcy.
Zapoznanie się z prowadzenie dziennika lekcyjnego.
Nauka opracowania planów, rozkładów (przy pomocy opiekuna)
cały okres stażu
Plan wychowawczy klasy, zapisy tematów godzin wychowawczych w dzienniku lekcyjnym i w teczce wychowawcy

2. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną i problemami wychowanków.
Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole np.
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej
Kontakty z rodzicami uczniów:
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne
Współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
Indywidualne kontakty z uczniami.
cały staż
Tematyka zebrań z rodzicami, notatki w dzienniku i w teczce wychowawcy.

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kontakty z pedagogiem szkolnym i psychologiem
Okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, wpisy w dzienniku, potwierdzenie pedagoga szkolnego

4. Pełnienie funkcji opiekuna
Opieka nad uczniami w czasie wyjść klasowych, imprez szkolnych.
cały staż
Karty wycieczek


§ 7 ust. 2 pkt. 3 – wykazanie umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

1. Wykorzystanie w pracy technik komputerowych i informacyjnych
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, wykorzystanie technik multimedialnych, analiza wejściówek i wyjściówek, analiza testu kompetencji po gimnazjum, dokumentowanie przebiegu stażu
Cały okres stażu
Karty hospitacji, potwierdzenie dyrektora, informatyka szkolnego i opiekuna stażu, dokumenty analityczne z badania wyników nauczania, dokumenty dotyczące przebiegu stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 4 – Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności.
Wystąpienia na spotkaniach zespołu wychowawczego, analiza problemów wraz z innymi wychowawcami, dyrekcją szkoły oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
cały okres stażu
Własne notatki ze spostrzeżeń, potwierdzenie dyrekcji, pedagoga, psychologa, opiekuna stażu

2. Czytanie literatury pedagogicznej, korzystanie z Internetu
Wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej oraz Internetu do zdobywania potrzebnej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej
cały okres stażu
Notatki, scenariusze lekcji wychowawczych


§ 7 ust. 2 pkt. 5 – Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Praca w zespole wychowawczym
Aktywny udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego, śledzenie przepisów dotyczących systemu oświaty
cały okres stażu
Protokoły posiedzeń

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu udzielenia pomocy wychowankom
Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, analiza trudności edukacyjnych i zachowań uczniów, poszukiwanie rozwiązań
cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga, psychologa oraz opiekuna stażu o współpracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.