X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30158
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Nowak
Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
Okres stażu: 01.09.2012 r. - 31.05.2015 r.

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem z 14-letnim stażem. Bezpośrednio zanim podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi, pracowałam jako nauczyciel języka polskiego w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi. W dniu 30 maja 2006 roku uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Od początku swojej zawodowej przygody biorę aktywny udział w pracach dydaktyczno-wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie ubogacać swój warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów edukacyjno-wychowawczych. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zawód nauczyciela jest moją pasją i powołaniem. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie, mając na względzie dobro dzieci,
z którymi pracuję oraz uczciwość wobec własnej osoby. Napisanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego wyznaczyło mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu, dlatego starałam się, aby jego realizacja przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej punktami. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań. W okresie stażu niektóre zadania uległy mniejszym lub większym modyfikacjom, co uwzględniłam w niniejszym sprawozdaniu. Opis oraz analizę realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam zgodnie
z poszczególnymi wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne

W dniu 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Staż trwał dwa lata i dziewięć miesięcy.
Konstruując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko własne aspiracje, uzdolnienia i oczekiwania lecz przede wszystkim specyfikę i potrzeby Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły, więc zamierzam je kontynuować także po zakończeniu stażu.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałam akty prawne odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• strony internetowej MEN.
Śledząc prasę oświatową („Głos Nauczycielski”, „Życie Szkoły” „Głos Pedagogiczny”,
,,Biblioteka w Szkole” ,,Wychowawca”, ,,Nowa Szkoła”) odszukiwałam artykuły dotyczące awansu zawodowego, co pomogło mi na bieżąco analizować moje działania, a także korzysta
z porad najlepszych ekspertów.
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu zdecydowanie pomogło mi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1 - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy realizowałam poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach Rady podczas których omawiano aspekty dydaktyczne oraz wychowawcze pracy nauczyciela. Były to między innymi szkolenia z zakresu:
-,,Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia” - szkolenie przeprowadzone przez WODN w Łodzi;
-,,Praca z uczniem z zespołem Aspergera” - szkolenie przeprowadzone przez ŁCDNiKP w Łodzi;
-,,Odpowiedzialność prawna nauczyciela, obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożeń” - szkolenie przeprowadzone przez ŁCDNiKP w Łodzi;
-„Librus - dziennik internetowy”;
-,,Skala ryzyka dysleksji” - szkolenie przeprowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Łodzi;
-,,Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela”;
- „Sprawdzian szóstoklasistów”- szkolenie przeprowadzone przez ŁCDNiKP w Łodzi.

Mając na uwadze podniesienie jakości mojej pracy zawodowej, jak również mając świadomość, że podniesienie moich kompetencji wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły w trakcie trwania stażu, uczestniczyłam również w różnorakich zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb placówki oraz własnych aspiracji. Były to między innymi szkolenia z zakresu:
- ,,Platforma Edukacyjna” - szkolenie w ŁCDNiKP w Łodzi;
-,,Biblioterapia”- konferencja;
-,,Gazetka szkolna”- warsztaty przeprowadzone w redakcji Tygodnika „Angora”;
-,,Tolerancja – Łódź wielokulturowa” - szkolenie zorganizowane przez ŁCDNiKP w Łodzi;
-,,Czytanie przeciw wykluczeniu” - konferencja zorganizowana przez ŁCDNiKP w Łodzi.
Efekty:
Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego mogłam rozwinąć swoje zainteresowania, szkolić swoje umiejętności pedagogiczne i wychowawcze. Mogłam również korygować metody nauczania i dobór środków oraz narzędzia dydaktyczne. Planowałam przyszłe inicjatywy dysponując w tym względzie niezbędną bazą, wiedzą i umiejętnościami. Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpłynęły na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, a także dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Ponadto nawiązałam nowe znajomości, które pozwoliły mi na wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych szkół, co zaowocowało szerszą perspektywą w spojrzeniu na współczesną edukację i szkołę.
Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom szkoły ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowe ,,Terapia i diagnoza pedagogiczna” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Efekty:
Wiedzę i umiejętności, które zdobyłam podczas studiów, postanowiłam jak najszybciej praktycznie wykorzystać, tworząc i wcielając w życie program z zakresu terapii pedagogicznej. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas studiów, a także korzystając z konsultacji
z opiekunką mojego roku w WSP w Łodzi panią mgr Anną Mazur napisałam program terapeutyczny pt.,, Wyspa Skarbów”. Program został skonstruowany z myślą o konkretnym uczniu z klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi. Jednak jego struktura, dobór celów i ćwiczeń są na tyle uniwersalne, że może być on wykorzystany do reedukacji każdego innego dziecka w podobnym wieku o zbliżonych dysfunkcjach.

Doskonalenie kompetencji zawodowych oraz pogłębianie wiedzy realizowałam również poprzez nieustanne studiowanie literatury fachowej. Starałam się na bieżąco korzystać z edukacyjnych portali takich jak: ,,Awans”, ,,Awans Zawodowy Nauczycieli – Szkoła.net”, ,,Eduforum”, ,,Edukacja”, ,,Edukus”, „Interkla@sa”, ,,Literka”, ,,Oświata”, ,,Profesor”, ,,Serwis dla nauczycieli”, ,,Serwis prawa oświatowego”. Wyrobiłam w sobie nawyk studiowania najciekawszych artykułów w prasie edukacyjnej. Korzystałam miedzy innymi z: ,,Biblioteka- Centrum Informacji”, ,,Biblioteka w Szkole”, ,,Alkoholizm i narkomania”, ,,Edukacja i Dialog”, ,,Głos Nauczycielski”, ,,Głos Pedagogiczny”, ,,Aura”, „Literatura na Świecie”, ,,Poznaj Świat”, ,,Przegląd Oświatowy”, ,,Przegląd Pedagogiczny”, ,,Psychologia w Szkole”, ,,Świat Nauki”, ,,Świetlica w Szkole”, ,,Sygnał. Magazyn Wychowawcy”, ,,Wiedza i Życie”, ,,Wychowawca”. Ponadto podjęcie studiów podyplomowych zmobilizowało mnie do korzystania z bibliotek dysponujących szeroką gamą książek pedagogicznych. W miarę możliwości także samodzielnie kupowałam wartościowe pozycje. Wiele ciekawych materiałów otrzymałam od wykładowców z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi.
W trakcie stażu podnosiłam jakość pracy szkoły pełniąc funkcję koordynatora międzynarodowego projektu Comenius ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa”. Dbałam
o prawidłowy przebieg realizacji projektu zarówno w naszej szkole, jak i w szkołach partnerskich. Prowadziłam dokumentację projektu, opracowywałam ankiety, regulaminy, raporty, sprawozdania, ewaluowałam pracę nad projektem.

Efekty:
Dzięki pełnieniu funkcji koordynatora projektu Comenius ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa” zdobyłam doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji międzynarodowego projektu, przyczyniłam się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej naszej szkoły, poszerzyłam horyzonty myślowe i zmotywowałam się do nauki języka angielskiego.

Podczas stażu podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez popularyzację w atrakcyjny sposób wiedzy oraz umiejętności związanych z realizacją edukacji czytelniczej i medialnej. Inspirowałam uczniów do poszerzania wiedzy, twórczej pracy, rozwijania zainteresowań. Organizowałam wystawy tematyczne dotyczące dorobku literackiego pisarzy, rocznic, świąt, promocji regionu. Na szczególną uwagę zasługują wystawy z okazji: setnej rocznicy urodzin Tove Jansson autorki cyklu książek o Muminkach, 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 8. rocznicy śmierci Jana Pawła II, 60. rocznicy śmierci Juliana Tuwima.
W trakcie stażu, ale także przed rozpoczęciem stażu, organizowałam obchody świąt promujących czytelnictwo oraz bibliotekę jako miejsce przyjazne, sprzyjające zdobywaniu wiedzy i kreatywności. Do akcji, w które nasza biblioteka stara się co roku włączyć, należą: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Szkolnych. Uroczystości te mają na celu podkreślenie roli biblioteki w życiu szkoły, promocję zbiorów oraz popularyzację organizowanych cyklicznie konkursów, jak np. konkurs plastyczny ,,Biblioteka marzeń”, czy konkurs na krótki wiersz rymowany promujący czytelnictwo.
Na szczególną uwagę zasługuje Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych. Festiwal ten stanowi święto wszystkich łódzkich bibliotek – ma on na celu promowanie czytelnictwa i bibliotek szkolnych. Organizatorem Festiwalu jest co roku Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Festiwal promuje czytelnictwo w niekonwencjonalny sposób, eksponuje rolę książki i biblioteki w życiu ucznia, szkoły i środowiska. Liczni patroni, doskonała organizacja oraz zaangażowanie mediów sprawiają, że uczniowie bardzo lubią to wyjątkowe święto i chętnie w nim uczestniczą. Dodatkową zachętą dla dzieci są nagrody, które otrzymują wszyscy zaangażowani w tę inicjatywę.

Efekty:
Wyżej wspomniane akcje podkreślają rangę biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek i miejsc promujących czytelnictwo. W sposób ciekawy, niekonwencjonalny, promują żywy kontakt z książką jako niezwykle twórczy, rozwijający aktywność intelektualną oraz wartościowy sposób spędzania wolnego czasu. Zachęcają uczniów do uczestnictwa w życiu biblioteki szkolnej. Dzięki obchodom świąt bibliotecznych nasi uczniowie mają poczucie przynależności do wielkiej rodziny czytelników.

W swojej pracy dydaktycznej staram się zwrócić szczególną uwagę na edukację medialną uczniów. W czasie zajęć kształcę w uczniach umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu. Podczas lekcji poświęconych temu zagadnieniu wspólnie przyglądamy się różnorakim aspektom wszechobecnej reklamy, rozmawiamy o zagrożeniach niesionych przez współczesne media, ale także udoskonalamy warsztat sprawnego wyszukiwania informacji. Poruszamy także tematy praw autorskich oraz autokreacji przy użyciu nowoczesnych mediów. Na zajęciach poświęconych edukacji medialnej korzystamy z wielu pomocy multimedialnych, takich jak encyklopedie multimedialne, atlasy, słowniki. Chętnie też wykorzystujemy bogatą bazę materiałów poświęconych edukacji multimedialnej udostępnioną przez innych nauczycieli w Internecie. Zajęcia z edukacji medialnej doskonale wkomponowały się w realizację poszczególnych bloków tematycznych w ramach realizowanych przez Szkołę projektów Comenius.

Efekty:
Edukacja multimedialna w znaczącym stopniu przyczynia się do kształtowania świadomych użytkowników nowoczesnych mediów. Nasi uczniowie stają się krytycznymi odbiorcami informacji, rozumieją język mediów i są odporni na wszelkiego rodzaju próby manipulacji. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów. Nasi uczniowie mieli również niepowtarzalną okazję realizacji europejskich projektów partnerskich przy użyciu nowoczesnych mediów.

Jednym z ważniejszych i ciekawszych zadań naszej biblioteki jest gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych dotyczących regionu łódzkiego. W poszerzaniu zbiorów w tym zakresie przychodzi nam z pomocą Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Statystyczny w Łodzi. Wyżej wspomniane instytucje systematycznie przekazują Szkole publikacje promujące region łódzki. Wiele ciekawych książek z tejże dziedziny biblioteka dostała także w darze od rodziców i dziadków naszych uczniów.

Efekty:
Zgromadzone w bibliotece materiały są używane przez nauczyciel podczas zajęć edukacyjnych oraz stanowią doskonałą bazę wykorzystywaną w przygotowaniu uczniów do konkursów dotyczących wiedzy o Łodzi i okolicy. Dzięki naszym zbiorom, zajęciom edukacyjnym wychowawców i nauczycieli przedmiotów humanistycznych, lekcjom bibliotecznym poświęconym promocji regionu, gazetkom ściennym, akcjom specjalnym, nasi uczniowie mają niepowtarzalną szansę poznania najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, rozwijania wartości rodzinnych, wspólnoty lokalnej, rozwijania postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej. Gromadzenie zbiorów oraz prowadzenie zajęć z edukacji regionalnej znakomicie koreluje z projektami partnerstwa europejskiego, które od lat są realizowane w naszej szkole, a także wpisuje się w główne cele edukacji regionalnej, które, według założeń programowych MEN, polegają na: „kształtowaniu poczucia własnej tożsamości nie jako postawy separacji, ale jako fundamentu tworzenia postaw otwartych, liberalnych, nastawionych na pluralizm różnych ludzkich kultur i ich zrozumienie”.

W naszej bibliotece obok materiałów dotyczących regionu łódzkiego zebrałam wiele innych wartościowych publikacji. Na szczególną uwagę zasługują gromadzone przeze mnie materiały dotyczące biblioterapii oraz terapii pedagogicznej. Dzięki współpracy z panią Dorotą Miązek oraz panią Joanną Michalską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi, a także wykładowcom i studentom Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Łodzi zebrałam bogaty zbiór scenariuszy, programów, narzędzi badawczych z zakresu terapii.

Efekty:
Zebrane przeze mnie materiały stanowią nieocenioną bazę bajek terapeutycznych, konspektów zajęć, ćwiczeń korekcyjnych, z których korzystam na bieżąco podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Cieszą się one również dużą popularnością wśród innych nauczycieli oraz grona rodziców naszych uczniów.

Od początku mojej pracy w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi ściśle współpracuję ze świetlicą szkolną. Specyfika mojej pracy pozwala mi na prowadzenie w bibliotece zajęć dla dzieci pozostających na świetlicy do późnych godzin popołudniowych. Biorąc pod uwagę kondycję psychofizyczną dzieci wyczerpanych całym dniem edukacji najbardziej sprawdzoną formą zajęć dla najmłodszych uczniów są zajęcia z elementami terapii. Ze względu na moje wykształcenie, zainteresowania oraz charakter pracy, od lat prowadzę zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii, dramy, arteterapii. Prowadzone przeze mnie zajęcia mają za zadanie przybliżyć dziecku otaczający go świat, historię, obyczaje oraz normy społeczne. Staram się, aby zajęcia silnie motywowały dzieci do pogłębienia zainteresowań oraz ciekawości świata.

Efekty:
Dzięki zajęciom czytelniczym z elementami terapii, nasi uczniowie rozwijają wyobraźnię, kreatywne myślenie, utożsamiają się z  wybranymi bohaterami i wraz z nimi przeżywają, w zależności od układu zajęć, bądź codzienne z pozoru nudne obowiązki, bądź niezwykłe ,,świetlane” przygody w świecie baśni. Książka, inscenizacja sprawia, że uwalniają się  różnego rodzaju emocje i przeżycia, a co za tym idzie wzrasta chęć poznawania wciąż nowych rzeczy, a także możliwości przyjęcia i zrozumienia świata uczuć własnych oraz człowieka obok. Zajęcia z elementami terapii znakomicie pozwalają uczniom odreagować różnego rodzaju napięcia psychiczne oraz spojrzeć na swój problem z innej, lepszej strony.

Realizacja warsztatów dziennikarskich, redagowanie gazetki szkolnej pt. ,,Jordanka” oraz ,,Jordanka+ Comenius”. Od 5 lat jestem opiekunem gazetki szkolnej ,,Jordanka”. Gazetka ukazuje się regularnie co 2-3 miesiące i tematycznie dotyczy wydarzeń z życia szkoły oraz zagadnień bliskich uczniom w wieku 9-12 lat. Gazetkę redagują dzieci na prowadzonych przeze mnie warsztatach dziennikarskich. W pisanie artykułów do gazetki chętnie włączają się poloniści podczas lekcji języka polskiego. Od 4 lat w związku z przystąpieniem naszej szkoły do partnerskiego projektu Comenius ,, Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa” nasz zespół redakcyjny wzbogacił ofertę wydawniczą o specjalne wydania gazetki ,,Jordanka+ Comenius”. Ponadto aktyw biblioteczny również redaguje własne wydania specjalne ,, Jordanka + Koło Przyjaciół Biblioteki”

Efekty:
Na warsztatach dziennikarskich uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Zapoznają się z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Uczestnicy warsztatów poszerzają wiedzę o reklamie, jej odmianach, języku, bohaterach reklam i ich odbiorcach. Gazetka szkolna stała się dla mnie cennym narzędziem wychowawczym uczniów, umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów. Redagowanie gazetki szkolnej okazało się jedną z bardziej wszechstronnych form aktywizowania twórczości dzieci.

Niezwykle cennym narzędziem wychowawczym, jakim dysponuje nauczyciel bibliotekarz, jest możliwość wyłonienia spośród uczniów tzw. aktywu bibliotecznego. Już od lat z powodzeniem korzystam z tego instrumentu. Każdego roku do aktywu należy około 15 osób. Aktyw biblioteczny tworzą uczniowie z wszystkich poziomów edukacyjnych. We wrześniu każdego roku szkolnego odbywa się nabór nowych członków, na miejsce tych, którzy ukończyli szkołę. W aktywie - ,,Kole Przyjaciół Biblioteki” zebrałam grupę uczniów pragnących brać żywy udział w życiu biblioteki. Mają oni okazję poznać pracę biblioteki od nieco innej strony niż przeciętny użytkownik. Dzieci te bardzo chętnie dyżurują przy wypożyczaniu książek, układaniu ich na półkach, a także w naprawianiu nieco już sfatygowanych egzemplarzy. Dyżurujący podczas przerw uczniowie pomagają czytelnikom w wyborze odpowiedniej lektury, dbają o zieleń i porządek na półkach, czuwają nad wystrojem biblioteki. Ponadto uczniowie z Koła wykonują zakładki dla „pierwszaków”, dekoracje wykorzystywane do gazetki ściennej, pomagają uczniom mającym trudności w nauce, chętnie też angażują się w pomoc w pracach domowych dzieciom ze świetlicy szkolnej.
Łącznicy biblioteczni informują wychowawców o stanie czytelnictwa ich klas i poszczególnych uczniów. Członkowie koła chętnie biorą aktywny udział we wszystkich imprezach i akcjach szkolnych. Za sumienną pracę w bibliotece członkowie aktywu bibliotecznego są honorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.

Efekty:
Uczniowie współpracujący z biblioteką szkolną wyrabiają w sobie umiejętność pracy z książką i drugim człowiekiem, uczą się systematyczności, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, kulturalnego zachowania, współpracy w grupie, nawiązują przyjaźnie, rozwijają kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej. Praca z uczniami należącymi do aktywu bibliotecznego pozwoliła mi lepiej poznać zainteresowania i problemy młodego człowieka. Dzięki tej współpracy działalność biblioteki jest bardziej widoczna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wzrasta jej prestiż i satysfakcja wszystkich osób związanych z biblioteką.

Jedno z ważniejszych zadań naszej biblioteki stanowi podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez promocję biblioteki, jej zbiorów i usług w środowisku lokalnym. Nasza biblioteka promuje się korzystając głównie z tzw. zasad marketingu bezpośredniego. Przede wszystkim docieramy ze swoją ofertą edukacyjno-czytelniczą do okolicznych placówek. Ponadto czytelnicy biblioteki chętnie angażują się w konkursy, pikniki, happeningi organizowane przez okoliczne instytucje i w ten sposób aktywnie zaznaczają obecność naszej szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

Efekty:
Promując bibliotekę w środowisku lokalnym zacieśniamy więzi miedzy instytucjami i jednocześnie mamy niepowtarzalną szansę na współpracę w wykonywaniu wspólnych zadań na rzecz oświaty i kultury. Beneficjentami tych działań są zarówno nasi uczniowie, ale także wielu innych przedstawicieli społeczności lokalnej.

Co roku organizowana jest zbiórka książek do naszej biblioteki. W akcji bardzo chętnie bierze udział cała społeczność szkoły: uczniowie, rodzice, nauczyciele, personel obsługi a także instytucje zaprzyjaźnione z naszą szkołą.

Efekty:
Dzięki zbiórkom darów do biblioteki znacząco poszerzyliśmy nasz księgozbiór. Przybyło nam wiele ciekawych pozycji, zwłaszcza dla najmłodszych czytelników. Od darczyńcy dostaliśmy cały zestaw niezniszczonych komiksów z serii ,,Kaczor Donald”, 87 książeczek z serii „ABC... uczę się” autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej oraz wiele, wiele innych bardzo atrakcyjnych publikacji.

Nasza biblioteka współpracuje z wieloma księgarniami oraz hurtowniami taniej książki. Korzystając z tej współpracy przez ostanie dwa lata organizowałam i prowadziłam w bibliotece szkolnej kiermasze tanich książek dla uczniów i nauczycieli.

Efekty:
Dzięki niezobowiązującej atmosferze biblioteki uczniowie mogli spokojnie obejrzeć i zorientować się w ofercie książkowej wystawionej w specjalnie wydzielonym miejscu w czytelni, a następnie nabyć książki po bardzo niskich cenach. Ogromnym powodzeniem cieszyły się książki z różnych dziedzin wiedzy przydatne w edukacji szkolnej, takie jak: słowniki, repetytoria, poradniki i podręczniki, a także literatura piękna, młodzieżowa i wiele innych. Kiermasze te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Dlatego w kolejnych latach również zamierzam je organizować i prowadzić.

W trakcie stażu mierzyłam jakość pracy biblioteki oraz jakość czytelnictwa w oparciu o opracowane narzędzia. Cyklicznie obserwowałam i analizowałam poziom czytelnictwa oraz stan wypożyczeń wśród uczniów i nauczycieli. Sporządzałam statystyki: dzienne, miesięczne, semestralne, roczne i kilkuletnie. Wyciągałam wnioski z prowadzonych działań. Opracowywałam, przeprowadzałam ankiety i wywiady dotyczące pracy biblioteki oraz zainteresowań czytelniczych uczniów. Własne działania poddawałam systematycznej ewaluacji.

Efekty:
Dzięki badaniu jakości pracy biblioteki kontrolowałam stan czytelnictwa w szkole i na bieżąco informowałam o tym uczniów oraz nauczycieli, a także za pomocą dostępnych środków, takich jak lekcje biblioteczne, pogadanki, konkursy, motywowałam uczniów do większego wysiłku czytelniczego oraz bardziej świadomych, przemyślanych wyborów lektur. Zapoznałam się również z aktualnymi potrzebami czytelników odnośnie preferowanej literatury oraz w miarę możliwości poszerzałam księgozbiór zgodnie z potrzebami odbiorców. Dzięki mierzeniu jakości pracy poprawiłam jakość usług biblioteki.
Podczas stażu brałam aktywny udział w pracach wewnątrzszkolnego zespołu ewaluacyjnego. Opracowałam oraz przeprowadziłam ankiety dotyczące poziomu bezpieczeństwa w szkole dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

Efekty:
Dzięki ewaluacji wewnątrzszkolnej nasza placówka może realnie ocenić stan bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły oraz podjąć działania zaradcze oraz prewencyjne.

Przez ostatnie dwa lata brałam udział w opracowaniu planu pracy szkoły.

Efekty:
Dzięki włączeniu się w prace zespołu odpowiedzialnego za plan pracy szkoły miałam aktywny wpływ na rzeczywistość szkolną oraz miejsce w zespole szkolnych pedagogów. Mogłam też wykorzystać własne doświadczenie i pomysły w sposób twórczy dzieląc się wiedzą.

Od początku pracy w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi włączyłam się w realizację programów ekologicznych podejmowanych na terenie naszej jednostki. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji bloku tematycznego ,,Ekologia” projektu Comenius ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa”. Byłam inspiratorem powołania tzw. małych patroli ekologicznych, których zadaniem było kontrolowanie oraz dbanie o porządek na terenie szkoły. Opracowałam, przeprowadziłam oraz przeanalizowałam ankiety ,,Choinka naturalna czy sztuczna”. W ramach realizacji programu Eco-endo aktywnie zaangażowałam się w koordynację zbiórki surowców wtórnych (makulatury, puszek, plastikowych butelek itp.). Koordynuję także współpracę szkoły z firmą Reba w zakresie zbiórki elektrośmieci.

Efekty:
W realizację działań ekologicznych udało mi się zaangażować wielu odpowiedzialnych, świadomych młodych ludzi. Dzięki naszym działaniom mamy nie tylko czystszą szkołę oraz większy porządek w naszych gospodarstwach domowych, ale przede wszystkim satysfakcję
i poczucie symbiozy z naszą planetą.


§ 8 ust. 2 pkt 2 - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Jako nauczyciel bibliotekarz w swojej pracy na co dzień wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną, a komputer stał się dla mnie niezbędnym narzędziem pracy.

Rola nauczyciela bibliotekarza we współczesnej szkole jest bardzo duża. Jako opiekun nie tylko wypożyczalni książek i czytelni, ale także centrum multimedialnego, staje się on również odpowiedzialny za przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym. Mając świadomość, iż umiejętność biegłej obsługi komputera i komunikacja elektroniczna to podstawowe wyznaczniki współczesnego świata oraz umiejętności niezbędne do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, robię wszystko, aby to przekonanie zaszczepić w uczniach. Mimo XXI wieku, bardzo wielu uczniów, szczególnie tych, którzy nie posiadają komputera oraz Internetu w domu, odczuwa lęk przed nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Robię wszystko, aby te dzieci w bezpiecznych warunkach oswoiły się z tym co nowe i obce. Centrum multimedialne, spokój oraz atmosfera życzliwości z mojej strony pozwalają uczniom na bezstresowy kontakt ze sprzętem informatycznym oraz nowoczesnymi źródłami informacji.
Komputer oraz Internet to także dla mnie nieocenione źródło wiedzy i pomoc w pracy. Wykorzystuję ją do komunikacji z innymi nauczycielami, głównie bibliotekarzami, ale również metodykami, wydawnictwami oraz innymi instytucjami, z którymi współpracuję.
Wiele czasu poświęciłam na aktualizację swojej wiedzy związanej z awansem zawodowym, prawem oświatowym, odwiedzając edukacyjne portale takie jak: ,,Awans”, ,,Awans Zawodowy Nauczycieli – Szkoła.net”, ,,Eduforum”, ,,Edukacja”, ,,Edukus”, „Interkla@sa”, ,,Literka”, ,,Oświata”, ,,Profesor”, ,,Serwis dla nauczycieli”, ,,Serwis prawa oświatowego”.
Poszukując wciąż nowych rozwiązań prowadzenia zajęć z uczniami surfuję po portalach dla nauczycieli, korzystam z forów dyskusyjnych. Zamieszczam w Internecie własne publikacje, rozkłady materiałów, scenariusze lekcji, artykuły, wiersze dla dzieci.
W swojej pracy wykorzystuję także program PowerPoint, tworząc prezentacje multimedialne, przygotowuję materiały na konkursy, tj. listy, ogłoszenia, testy, karty odpowiedzi, scenariusze imprez, raporty.
W szkolnym Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) posiadam urządzenia, dzięki którym mogę skanować, drukować i kserować dokumenty. Bardzo często z nich korzystam, szczególnie do obróbki zdjęć i skanowania dyplomów, najczęściej na prośbę innych nauczycieli. Komputer w pracy nauczyciela to jednak nie tylko narzędzie do przepisywania tekstów, opracowywania statystyk, tworzenia zaproszeń, dyplomów. Komputer to niejako klucz do nieograniczonego zasobu wiedzy, jakim jest oczywiście Internet. W swojej pracy bardzo często wykorzystuję informacje, zdjęcia, filmy i programy uzyskane za pomocą Internetu. Technologie informacyjne i komunikacyjne wykorzystałam w koordynacji działań związanych z realizacją projektu ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa”. Również dzięki centrum multimedialnemu mogłam prowadzić koło dziennikarskie oraz sprawować opiekę nad redagowaniem gazetki szkolnej ,,Jordanka”. Centrum multimedialne stało się dla mnie nieodzownym warsztatem pracy w opracowaniu teczki awansu zawodowego.

Efekty:
Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca edukacyjno-wychowawcza przyczyniła się do wzrostu jakości pracy szkoły. Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawnia znacząco moją pracę. Zyskuję możliwość sprawnego zbierania i analizy danych, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej, mam możliwość wygodnego i estetycznego opracowywania materiałów informacyjnych (zaproszenia, programy, regulaminy, wyniki, dyplomy) i ich drukowania, przygotowania trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych. Dzięki poczcie elektronicznej i grupom dyskusyjnym mam możliwość wygłaszania swoich opinii, bądź polemizowania z poglądami innych nauczycieli. Ponadto korzystam ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych,
co pozwala mi na przemyślane poszerzanie księgozbioru biblioteki oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez pozyskiwanie nowych materiałów edukacyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych mediów w procesie edukacyjnym ma niezwykle pozytywny wpływ na uczniów i pozwala im na rozwijanie wyobraźni, kreatywności, znacząco przyczynia się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć, kształtowania umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, zdobywania nowych umiejętności, rozbudzania zainteresowania technologiami informatycznymi.
Technologie informacyjne i komunikacyjne bardzo pomogły mi w koordynacji działań związanych z realizacją projektu ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa”. Dzięki poczcie elektronicznej na bieżąco monitorowane były prace krajów partnerskich (Bułgaria, Litwa, Anglia, Szkocja, Turcja, Francja, Włochy, Portugalia), co ułatwiło nam sprawny przepływ informacji między partnerskimi szkołami. Swobodny dostęp do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej pozwolił mi na elektroniczne opracowywanie dokumentacji projektu, przygotowywanie ankiet, regulaminów, ewaluacji pracy nad projektem oraz zamieszczanie wybranych rezultatów działań projektowych w Europejskiej Bazie Produktów (ang. European Shared Treasure EST) na stronie http://www.llp.org.pl/est.html.


§ 8 ust. 2 pkt 3 - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Charakter mojej pracy w sposób szczególny pozwala mi na dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z gronem pedagogicznym. To właśnie bibliotekarz jest osobą, do której nauczyciele zwracają się o pomoc poszukując potrzebnych materiałów edukacyjnych.
To właśnie do biblioteki szkolnej kierują swoje pierwsze kroki nauczyciele stażyści, aby zapoznać się z dokumentacją szkoły. W czytelni naszej biblioteki zgromadzone są bowiem materiały pedagogiczne, programy nauczania, rozkłady materiałów, systemy oceniania, procedury, regulaminy oraz statut szkoły.
Od sześciu lat pełnię funkcję lidera WDN. W ramach pełnionej funkcji aktywnie współpracuję z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły. Systematycznie analizuję stan kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz staram się poznać ich potrzeby i oczekiwania. Co roku opracowuję plan doskonalenia kadry z uwzględnieniem aktualnych potrzeb programowych szkoły. Staram się wspierać dyrekcję w tworzeniu warunków i atmosfery sprzyjającej uczeniu się oraz integracji nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych Rady Pedagogicznej,
a także dążeniu do pełnej zgodności celów, treści, metod i form nauczania poprzez organizację spotkań, szkoleń nauczycieli, współpracę z doradcami metodycznymi, organizowanie warsztatów.

Efekty:
Dzięki planowanym radom szkoleniowym oraz pracom zespołów przedmiotowych nauczyciele naszej szkoły zdobywają nowe kwalifikacje, a także aktualizują i udoskonalają już uzyskane. Dostrzec można także poprawę komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej oraz wspólny wysiłek w pokonywaniu problemów i trudności związanych z pracą w szkole.

Jedną z form dzielenia się doświadczeniem jest praca w zespole samokształceniowym humanistów i wychowawców. Istotą zespołów jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Pozwala nam to zintegrować nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i razem realizować wyznaczone cele. Szczegółowy plan pracy zespołów jest opracowywany w oparciu o propozycje poszczególnych nauczycieli i wynika głównie z potrzeb szkoły. Sprawia, iż nauczyciele w taki sposób wzbogacą wiedzę i umiejętności, aby umieć sprostać pojawiającym się problemom szkolnym. Spotkania zespołów są okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, organizacji konkursów, wymiany informacji na temat nowości edukacyjnych. Najważniejszym celem dla mnie jest aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz integrowania wiedzy humanistycznej i poprawy jakości pracy szkoły. Praca zespołu wiąże się z precyzyjnym określeniem obowiązków i zadań dla poszczególnych członków zespołu. Spotkania odbywają się zgodnie z planem. Dzielimy się obowiązkami oraz wymieniamy doświadczeniami. Ustalamy w zespole podręczniki , które będą obowiązywały w przyszłym roku szkolnym, opracowujemy ścieżki czytelnicze, ustalamy sposoby realizacji programów nauczania, korelujemy treści nauczania przedmiotów pokrewnych poprzez opracowywanie bloków tematycznych oraz kryteriów oceniania uczniów i sposobów badania wyników nauczania, uzgadniamy terminarz konkursów szkolnych, ustalamy bloki tematyczne, omawiamy kwestie związane z realizacją projektów. Wielokrotnie w swojej pracy dzieliłam się doświadczeniami dotyczącymi pracy wychowawczej. Szczególnie, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów uczniowskich, bądź też pracy z uczniem trudnym. Przede wszystkim swoimi spostrzeżeniami starałam podzielić się z nauczycielami o krótszym stażu. Realizując wybrane aspekty projektu Comenius ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa” opracowałam, przeprowadziłam i przeanalizowałam ankiety ,,Spędzanie wolnego czasu przez uczniów SP nr 38” oraz ,,Asertywny, świadomy styl życia”. Wyniki ankiet zostały wykorzystane do realizacji zadań związanych z projektem, jak również zostały przeanalizowane przez zespół wychowawczy.
W czasie stażu uczestniczyłam w lekcjach otwartych innych nauczycieli oraz zapraszałam ich na swoje zajęcia. Po każdej hospitowanej lekcji wspólnie wskazywałyśmy zalety zajęć, proponowałyśmy nowe rozwiązania, formy, metody prowadzenia lekcji. Wraz z nauczycielkami ze świetlicy szkolnej przeprowadziłam lekcję otwartą dla dzieci z sąsiedniego przedszkola, w której wzięli udział nauczyciele i dyrekcja (temat zajęć: „Witaj wiosno!”). Mogłam w ten sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie dzieci. Scenariusze prowadzonych przeze mnie zajęć, a także konspekty i scenariusze innych nauczycieli, plan rozwoju zawodowego i inne materiały związane z awansem zawodowym zostały przeze mnie zebrane w teczce tematycznej ,,Awans zawodowy”. Realizując plan rozwoju zawodowego odbyłam także w SP nr 38 staż z zakresu terapii pedagogicznej u pani pedagog Jadwigi Zgody.

Efekty:
Dzięki pracy w zespołach samokształceniowych odświeżam, poprawiam posiadane już kwalifikacje lub też nabywam nowe kompetencje. Uczę się umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu, nazywania konfliktów i ich rozwiązywania. Jestem kreatywna, dzięki temu potrafię przenosić wiele pomysłów na konkretne działania, umiem ocenić pracę własną. Obserwacje lekcji, ich omawianie, są dla mnie bezcennym źródłem informacji. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na mój rozwój osobisty.

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zamieściłam w Internecie na portalu edukacyjnym Profesor.pl publikację ,,Bariery komunikacyjne w pracy nauczyciela-pedagoga”;
W Europejskiej Bazie Produktów (ang. European Shared Treasure EST) na stronie http://www.llp.org.pl/est.html pojawiły się wybrane numery gazetki ,,Jordanka + Comenius”.

§ 8 ust. 2 pkt 4a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Konstruując plan rozwoju zawodowego zapisałam w nim opracowanie i wdrożenie programu z zakresu biblioterapii. Jednak dynamiczna sytuacja w naszej placówce oraz rozmowy z uczniami i rodzicami dzieci dotkniętych problemem dysleksji, skłoniły mnie do korekty wcześniejszych zamierzeń oraz opracowania i wdrożenia programu zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Tak więc wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom szkoły ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Wiedzę i umiejętności, które zdobyłam podczas edukacji, wykorzystałam tworząc i wcielając w życie program z zakresu terapii pedagogicznej. Bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas studiów, a także korzystając z konsultacji z opiekunką mojego roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi panią mgr Anną Mazur, napisałam program terapeutyczny pt. ,,Wyspa Skarbów”. Program został napisany z myślą o konkretnym uczniu z klasy 4 naszej Szkoły. Jednak jego struktura, cele, dobór ćwiczeń jest na tyle uniwersalny, że można wykorzystać go do reedukacji każdego innego dziecka w podobnym wieku o zbliżonych dysfunkcjach.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywały się raz w tygodniu w przeciągu pięciu kolejnych miesięcy.
Główne cele opracowanego przeze mnie programu, to:
stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi,
wspomaganie efektywnego uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania,
rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej,
stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:
- ćwiczenia orientacji przestrzennej,
- ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała,
- ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej,
- ćwiczenia sprawności manualnej,
- ćwiczenia rozwijające odporność emocjonalną, motywację do pracy, koncentrację
uwagi i pamięć;
- ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania, z uwzględnieniem ćwiczeń na
koncentrację uwagi, spostrzegawczość,
- ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli,
- ćwiczenia sprawności ortograficznej -umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.
Rodzaje ćwiczeń wykorzystanych w programie:
1. Ćwiczenia korekcyjne (usprawniające zaburzone funkcje):

ćwiczenie integracji sensorycznej,
stymulacja systemu przedsionkowego-proprioceptywnego,
stymulacja układu czuciowego,
poprawa obustronnej koordynacji motorycznej,
ćwiczenia motoryki małej,
ćwiczenia grafomotoryczne,
ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową,
ćwiczenia percepcji wzrokowej,
ćwiczenia koordynacji słuchowo – ruchowej,
ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
ćwiczenia rozwijające mowę oraz usprawniające funkcje językowe.
2. Ćwiczenia w czytaniu syntetycznym.
3. Wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w redagowaniu różnorodnych
form wypowiedzi.
4. Ćwiczenia kształtujące pamięć i rozwijające wyobraźnię.

Oczekiwane efekty:
usprawnienie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia, mowy i wyobraźni,
usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych,
poprawa umiejętności ortograficznych,
wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności,
opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
wzmocnienie poczucia własnej wartości,
poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej.

Ewaluacja programu

Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów uczniów podczas zajęć, np.:
porównując liczbę popełnianych błędów podczas wykonywania różnych ćwiczeń,
rozmowy z nauczycielami na temat postępów ucznia we wszystkich zakresach,
rozmowy z rodzicami ucznia na temat jego postępów w nauce,
arkusza ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców,
arkusza ankiety ewaluacyjnej skierowanej do ucznia.

Efekty:
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu terapeutycznego pozwoliło mi empirycznie poznać pracę terapeuty. W ciągu tych kilku miesięcy zmierzyłam się z wyzwaniami, jakie niesie praca z dzieckiem dyslektycznym. Poznałam rozczarowania i radości związane z pracą z uczniem dysfunkcyjnym. Samodzielnie dopasowałam zestaw ćwiczeń i formę ich realizacji do osobowości i możliwości ucznia. Na bieżąco ewaluowałam swoją pracę oraz dla dobra dziecka dokonywałam korekty niektóre ćwiczeń. Realizacja programu ,,Wyspa skarbów” przyniosła mi niezwykle dużo radości. Wiele ćwiczeń dało wymierne rezultaty. Znacząco poprawiła się orientacja przestrzenna chłopca, percepcja wzrokowa i słuchowa, analiza i synteza
wzrokowo-słuchowa oraz sprawności manualna. U dziecka zwiększyła się także motywacja do pracy. Jak również zaobserwować można większy optymizm i spokój w odnoszeniu się do zagadnień związanych z nauką i szkołą. Moje obserwacje zostały potwierdzone przez nauczycieli ucznia oraz pedagoga szkolnego.


§ 8 ust. 2 pkt 4c - poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Mając na uwadze poszerzanie zakresu działań szkoły wzięłam aktywny udział w opracowaniu oraz realizacji europejskiego projektu Comenius ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa”. Projekt ,,Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa” zakładał aktywną współpracę ze szkołami partnerskimi z 8 krajów (Bułgaria, Litwa, Anglia, Szkocja, Turcja, Francja, Włochy, Portugalia). Priorytet projektu „Zdrowa Europa, Szczęśliwa Europa” stanowiła promocja zdrowego, świadomego i ekologicznego stylu życia uczestników projektu i jego odbiorców w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.
Szeroki kontekst naszego projektu obejmował promowanie świadomego obywatelstwa europejskiego poprzez zgłębianie wartości wspólnych wszystkim mieszkańcom Europy w zakresie troski o kondycję zdrowotną człowieka i dbałości o środowisko naturalne. Głównym celem projektu było uwrażliwienie jego uczestników na istotną rolę zdrowego stylu życia oraz potrzebę ochrony środowiska. Cele te realizowaliśmy poprzez pogłębienie znajomości zagadnień dotyczących zdrowego trybu życia, właściwych nawyków żywieniowych, profilaktyki uzależnień oraz form ochrony środowiska naturalnego. Poza zwróceniem uwagi na problemy globalne, prowadziliśmy badania różnych aspektów zdrowego sposobu życia w zależności od specyfiki kulturowo-środowiskowej oraz lokalnych uwarunkowań każdej ze szkół. Bardzo ważnym aspektem naszego partnerstwa było aktywne uczestnictwo całych społeczności szkolnych w realizacji projektu. Jednym z najważniejszych obszarów jego realizacji był rozwój kompetencji językowych uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi (szczególnie językiem angielskim) oraz rozwój umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Efekty:
Działania partnerskie przyniosły wiele korzyści uczniom, nauczycielom, personelowi szkoły oraz środowisku lokalnemu. Osiągnięciem projektu jest zachęcenie naszych uczniów do zmiany stylu życia na zdrowy, świadomy i ekologiczny. Produkt końcowy naszej współpracy stanowi dwujęzyczna (w języku rodzimym oraz języku angielskim) strona internetowa posiadająca odpowiednie walory edukacyjne w zakresie tematyki projektu, prezentująca osiągnięcia projektu w każdej ze szkół oraz stanowiąca główne źródło rozpowszechniania partnerstwa. Zwiększona została nasza świadomość w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Zmieniliśmy nasze nawyki żywieniowe. Zwiększyliśmy aktywność ruchową. Zwiększyła się nasza umiejętność konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Przyjęliśmy świadomą, asertywną postawę wobec zagrożeń związanych ze współczesnymi rodzajami uzależnień. Przyjęliśmy postawę proekologiczną opartą na szacunku dla środowiska. Rozwinęliśmy kompetencje komunikacyjne w języku angielskim. Zwiększyliśmy umiejętności w zakresie korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych. Zwiększyło się nasze doświadczenia w zakresie stosowania metody projektu oraz pracy międzyprzedmiotowej. Nauczyciele oraz starsi uczniowie pogłębili doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. Projekt umożliwił nam podniesienie standardów nauczania. Ponadto realizacja międzynarodowego projektu pozwoliła nam na poznanie bogactwa i piękna kulturowego zjednoczonej Europy, rozwój indywidualnych talentów i pasji oraz rozwój zdolności interpersonalnych, umiejętności dzielenia się wiedzą. Jednak najważniejszą korzyść płynącą z realizacji projektu stanowi pełne poczucie przynależności do nowoczesnej, zjednoczonej Europy oraz doświadczenie Europy jako wspólnoty zbudowanej z jednej strony na wartościach miłości, pokoju i tolerancji, z drugiej zaś - opartej na rozsądku i odpowiedzialności. Ponadto działania związane z realizacja projektu oraz jego rozpowszechnianie umożliwiło szkole promocję placówki w skali lokalnej oraz międzynarodowej.

W trakcie stażu od momentu podjęcia przeze mnie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej postawiłam sobie za cel promowanie terapii pedagogicznej. Na etapie opracowywania planu rozwoju zawodowego w zadaniach ujęłam promowanie biblioterapii. Jednak dynamiczna sytuacja w szkole oraz bieżące potrzeby uczniów przekonały mnie do skupienia swej uwagi na terapii pedagogicznej. Podczas stażu prowadziłam cykliczne zajęcia terapeutyczne ,,Wyspa skarbów” z uczniem z klasy 4 naszej Szkoły. Opracowywałam oraz gromadziłam materiały z zakresu terapii. Inicjowałam rozmowy dotyczące zagadnień związanych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce podczas spotkań zespołu humanistycznego oraz wychowawczego. Informowałam rodziców oraz nauczycieli o ofercie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi. Odbyłam staż z zakresu terapii pedagogicznej u pedagoga szkolnego. Włączyłam w zajęcia czytelnicze prowadzone przeze mnie z dziećmi ze świetlicy szkolnej elementy terapii pedagogicznej. Zbierałam materiały, scenariusze, programy.


§ 8 ust. 2 pkt 4e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W czasie odbywanego przeze mnie stażu realizowałam współpracę z następującymi bibliotekami: Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Łodzi, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Górna Filia nr 14.

Efekty:
Uczniowie naszej szkoły na bieżąco włączali się w działania organizowane przez wyżej wspomniane instytucje, brali udział w zajęciach dydaktycznych, licznych konkursach, galach, spotkaniach autorskich oraz wydawniczych. Ponadto między naszą biblioteką, a innymi bibliotekami odbywał się regularny przepływ informacji oraz materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, konspektów imprez, regulaminów konkursów. Najbardziej owocna była jednak współpraca z sąsiadującą Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Górna Filia nr 14. Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie zaangażowali się w życie tejże biblioteki. Pomijając wyżej wspomniane działania, nasza biblioteka wspólnie z MBP Łódź-Górna Filia nr 14 organizowała liczne konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie. Współorganizatorami tych uroczystości były także okoliczne przedszkola oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi, co pozwoliło jeszcze bardziej zacieśnić więzi z tymi placówkami i integrowało środowisko lokalne.

Dzięki prężnie działającym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi doradcom metodycznym brałam udział w licznych organizowanych przez ŁCDNiKP przedsięwzięciom. To właśnie dzięki metodykom nawiązałam współpracę z ,,Gazetą Wyborczą”. Nasza biblioteka wzięła udział w akcji „Książkobranie", która powstała z inicjatywy Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, a którego głównym organizatorem i motorem obok ŁCDNiKP była „Gazeta Wyborcza". Do akcji włączyli się także: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz łódzcy radni. Cały rok do redakcji „Gazety Wyborczej” łodzianie przekazywali książki dla szkolnych bibliotek. Natomiast za pieniądze uzyskane od sponsorów zakupiono dla każdej z bibliotek uczestniczącej w projekcie zestaw nowych książek. Nasza biblioteka dostała wszystkie części ,,Harrego Potera” J.K. Rowlling, oraz ,,Mikołajka” R. Goscinnego oraz J.J Sempe. Również dzięki metodykom z ŁCDNiKP nawiązałam współpracę z redakcją Tygodnika „Angora”. Redakcja zaprosiła bibliotekarzy, którzy redagują gazetkę szkolną, na specjalne warsztaty do swojej siedziby. Prowadzący warsztaty redaktorzy wymienili się z uczestnikami e-mailami oraz numerami telefonów zapewniając o pomocy w razie potrzeby. Kilkakrotnie tą drogą udało mi się uzyskać cenne porady, które wykorzystałam podczas pracy nad ,,Jordanką”.
W okresie stażu kontynuowałam ponadto współpracę z następującymi instytucjami:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Łodzi,
- Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
- Przedszkolem Miejskim nr 131 w Łodzi,
- „Reba” Organizacją Odzysku S.A.,
- Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi,
- Polskim Czerwonym Krzyżem,
- Ośrodkiem Kultury „Górna” ul. Siedlecka 1, Łódź
- wydawnictwami oraz księgarniami: AKAPIT PRESS, OPERON, WSiP, GWO, NOWA
ERA, KOROB,
- Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,
- Wojewódzkim Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Efekty:
Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami bezpośrednio wpłynęła na poszerzenie zakresu działań Szkoły, a to z kolei miało przełożenie na jakość jej pracy. Najbardziej miarodajnymi efektami realizowanych zadań jest poszerzenie oferty edukacyjnej naszej jednostki, promowanie Szkoły w środowisku lokalnym, integracja z różnymi instytucjami i podmiotami, efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań. Uczniowie mieli okazję kształtowa w sobie postawy empatii, współuczestniczyć w różnorakich akcjach charytatywnych PCK, takich jak zbiórka grosików w akcji ,,Gorączka złota”, kwesty na rzecz ubogich łódzkich dzieci, zbiórki żywności na paczki świąteczne. Jako społeczność szkolna mieliśmy także niepowtarzalną okazję budowania więzi z Polakami z Litwy. Dzięki współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami mogliśmy aktywnie uczestniczyć w ofercie edukacyjnej przygotowanej przez te podmioty. Nasi uczniowie korzystali z lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, różnorakich warsztatów, spotkań z wydawnictwami, a także licznych konkursów i imprez okolicznościowych. Nauczyciele naszej szkoły natomiast mieli stały dostęp do informacji o bieżących kursach i szkoleniach oraz propozycjach edukacyjnych dla uczniów. Jeśli chodzi o mnie, to również zyskałam podnosząc własne zdolności organizacyjne, pogłębiając wiedzę na temat wychowanków i metod pracy. Ponadto współpraca z tak różnorodnymi instytucjami zaowocowała dla uczniów wykształceniem postaw prospołecznych, aktywizacją w procesie dydaktyczno- wychowawczym, integracją ze środowiskiem lokalnym.


§ 8 ust. 2 pkt 5 - umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W czasie stażu skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków: ,,Opis i analiza problemu wychowawczego związanego z zachowaniem dziecka nieśmiałego” oraz ,,Opis i analiza problemu czytelniczego (klasy młodsze)”. Pokrótce przedstawię moje spostrzeżenia , działania i ich efekty.
,,Opis i analiza problemu wychowawczego związanego z zachowaniem dziecka nieśmiałego”
Martynka podjęła naukę szkolną jako sześciolatek, w klasie w przeważającej części złożonej z uczniów 7-letnich. Dziewczynka zwróciła moją uwagę, gdy zaczęła pojawiać się w bibliotece szkolnej. Zawsze cicha, zdyscyplinowana, nienaturalnie uprzejma przychodziła na każdej przerwie, brała książkę, siadała w fotelu i ,,znikała”.
Gdy próbowałam z nią rozmawiać, spuszczała głowę, odpowiadała cicho, grzecznie, wyczuwało się mur, niechęć przed kontaktem. Zauważyłam także, że Martynka ma duży problem w kontaktach z innymi dziećmi. Dziewczynka zamykała się w sobie, izolowała. Rozmowa z wychowawcą tylko potwierdziła moje obserwacje. W klasie Martynka zawsze była z boku, unikała wszelkich interakcji, zachęcana do jakiejkolwiek aktywności na forum - reagowała lękiem. Po rozmowie z wychowawcą, dostrzegając możliwości, jakie otwiera przede mną praca w bibliotece, postanowiłam dziewczynce pomóc.
Działania, które podjęłam, związane były przede wszystkim z miejscem i specyfiką mojej pracy. Dziewczynka, mimo że do szkoły przyszła w wieku sześciu lat, umiała już czytać. Uczennica bardzo lubi książki i byłam przekonana, że w miarę dobrze i bezpiecznie czuje się w bibliotece szkolnej. Zaplanowane przeze mnie działania miały na celu obniżenie poziomu lęku wynikającego z nieśmiałości, kształcenie umiejętności komunikowania się, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz integrację dziecka z innymi uczniami. Wypróbowanym sposobem pokonania nieśmiałości u dziecka jest pozwolenie mu na robienie małych kroczków, by częściej doświadczało sukcesu niż porażki. Działania podejmowane przez dziecko powinny być związane z aktywnością, którą dziecko lubi, najlepiej w miejscu, w którym dziecko czuje się bezpiecznie. Dorosły powinien towarzyszyć dziecku w trudnych sytuacjach, minimalizować stres, poświęcać dziecku dużo czasu, zaś w kontaktach z nim pozwolić mu na oswojenie się z nową sytuacją. Swoje działania w rozwiązaniu problemu postanowiłam podzielić na 4 obszary:
1. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania
Chciałam, aby dziewczynka poczuła się w bibliotece jak u siebie, dlatego też nakłoniłam ją do włączenie się w działania aktywu bibliotecznego.
2. Poznanie swoich mocnych stron.
Dziewczynka pięknie rysuje, ma niezwykłą wrażliwość plastyczną, sadzę że jest bardzo empatyczna i potrafi być opiekuńcza, ma także niezwykłe zaskakujące i świadczące o niepospolitej wyobraźni pomysły. Zaangażowałam Martynkę do udziału w konkursach plastycznych, pomocy przy wykonywaniu gazetek ściennych oraz rysunków do ,,Jordanki”.
3. Kształcenie umiejętności komunikowania się
Uznałam, że poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie przydatności i znaczenia w małej grupie bibliotecznej pomoże dziecku otworzyć się na innych oraz ułatwi pierwsze kroki w komunikowaniu się. Dziewczynka dostała swój mały obszar odpowiedzialności
i pracy w bibliotece (np. stemplowanie książek, klejenie broszur, pomoc młodszym dzieciom w wyborze książeczek do czytania itd).
4. Dobra współpraca z rodzicami i nauczycielem
Moje działania były zintegrowane z działaniami wychowawcy, który od dłuższego czasu już pracował nad dzieckiem. Podjęłam także współpracę z rodzicami dziecka.

Efekty:
W ciągu całego roku szkolnego Martynka poczyniła duże postępy, które były wynikiem systematycznej pracy wychowawcy, mojej oraz rodziców. Dziewczynka zintegrowała się ze środowiskiem związanym z biblioteką, poczuła się osobą ważną, odpowiedzialną i chyba, co najistotniejsze, potrzebną. U dziecka zdecydowanie wzrosło poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dziewczynka zaczęła zabierać głos na forum grupy, a nawet proponować swoje własne rozwiązania i pomysły. Praca z Martynką, a właściwie kontakt z nią, dał mi wiele radości i pozytywnych wrażeń. Dziecko zachwyciło mnie swą niezwykłą osobowością, delikatnością, wyobraźnią oraz cudowną dziecięcą naiwnością.


„Opis i analiza problemu czytelniczego (klasy młodsze)”

Prowadząc comiesięczne analizy czytelnictwa i podsumowując stan czytelnictwa na koniec każdego roku zauważyłam spadek wypożyczeń książek wśród najmłodszych dzieci.
Bardzo mnie to zaniepokoiło, ponieważ skoro młodsze dzieci przestają czytać książki, to jak będą czytać w starszych klasach? Postanowiłam więc podjąć konkretne działania, by zachęcić do czytania naszych najmłodszych wychowanków.
Rozmowy oraz ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców potwierdziły moje przypuszczenia, iż głównym konkurentem książki dla dzieci jest komputer i telewizja. Analizując zagadnienie w zespole humanistycznym oraz z koleżankami z nauczania zintegrowanego doszłyśmy do wniosku, że problem ma naturę układu zamkniętego, a przyczyną nieczytania książek jest to, że dzieci mało czytają, a skoro nie czytają, to niewystarczająco wyrabiają w sobie umiejętność czytania ze zrozumieniem, co jest zauważalne w analizach testów kompetencji w klasie VI. Uczniowie mówili także,
że nie są zadowoleni z treści książek. Określali je jako nudne i nieciekawe. W trakcie rozmów przeprowadzonych wśród rodziców zorientowałam się, że także oni nie doceniają wpływu czytelnictwa na rozwój intelektualny dziecka. W wielu domach w ogóle nie czyta się książek, nie ma w nich biblioteczki, czy choćby półki z książkami. Mając świadomość ograniczonego wpływu na rodziców uczniów, swoje działania skoncentrowałam na dzieciach. Przede wszystkim zachęciłam dzieci do regularnego odwiedzania biblioteki. Prawie codziennie przychodzi do mnie grupa uczniów pozostających popołudniu na świetlicy, aby uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych urozmaiconych elementami biblioterapii, dramy, terapii pedagogicznej. Zaangażowałam też młodsze dzieci do pomocy w bibliotece. Wcześniej do aktywu bibliotecznego należały głownie starsi uczniowie. Zachęciłam uczniów do udziału w konkursach organizowanych w naszej bibliotece wspólnie z MBP Łódź-Górna Filia nr 14. Pozyskałam też w darze dużą liczbę barwnych i ciekawych tematycznie książek. Ogromny sukces odniosły np. komiksy z serii „Kaczor Donald”. Książki, których zestaw liczy około 30 sztuk, były tak popularne wśród uczniów młodszych klas, że musiałam zorganizować wręcz zapisy na nie. W moje działania włączyli się także wychowawcy klas.

Efekty:
Obserwacje, rozmowy z dziećmi oraz analiza liczby wypożyczeń potwierdziła fakt, że moje wysiłki mają pozytywny wpływ na dzieci czytające niewiele i średnio, lecz nie przekładają się na znaczący wzrost liczby bardzo dobrych czytelników. Na pewno znacząco poprawiły się statystyki czytelnicze, jednak nad jakością czytelnictwa muszę jeszcze intensywnie popracować. W kolejnych latach zamierzam kontynuować, a także intensyfikować podejmowane przeze mnie wysiłki zmierzające do zaszczepienia w dzieciach miłości do książki.

Podsumowanie
Przedstawione wyżej sprawozdanie upoważnia mnie do stwierdzenia, że zaplanowane zadania zostały przeze mnie zrealizowane. Okres stażu był dla mnie okresem rozwoju osobistego i przyniósł mi jednocześnie wiele radości i satysfakcji.


Joanna Nowak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.