X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30093
Przesłano:

Sprawozdanie z pierwszego roku stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


PIERWSZY ROK STAŻU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Kamila Adamiak
Imię i nazwisko opiekuna stażu:  .....................................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 
Data zakończenia pierwszego roku stażu w ........................................31.05.2017


CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

Opracowując swój plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien w okresie stażu realizować w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1.03.2014r. Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: Ustawa o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela , z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Pomocne okazały się również materiały zamieszczone w czasopismach pedagogicznych „Głos Nauczycieli” i stronach internetowych. We wrześniu złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły. Tworząc własny plan opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Systemu Wychowawczego. Przez ten rok starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi terminami i przyczyniła się do podniesienia jakości mojej pracy.
Po przeprowadzeniu autorefleksji oraz analizy własnej pracy przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Przyjęłam następujące kierunki rozwoju zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
- Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
- Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
- Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i nawiązanie współpracy z opiekunem.
Na początku września 2014 roku po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela mianowanego napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji.
Kolejnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. We wrześniu 2014r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy,a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2014/15 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2014r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Wzięłam udział w szkoleniu „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.” zorganizowanym przez MSCDN w Siedlcach.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie pierwszego roku stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
2) przygotowałam scenariusze zajęć i uroczystości (akademia z okazji dnia Odzyskania Niepodległości)
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, domina, rozsypani zadaniowe.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje matematyki w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły:
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu. Były to lekcje religii i techniki, uroczystości szkolne.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizacje procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do moich lekcji, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
· praca nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji,
· w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
· metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
· poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
· mam dobry kontakt z młodzieżą,
· potrafię współpracować z dziećmi,
· powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
· Warsztaty na temat: „Ocenianie orientujące na lekcjach matematyki, czyli ocenianie, które pomaga uczyć.”
· Warsztaty na temat: „ Jak uczyć uczniów uczenia się. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”
· Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Praca z uczniem zdolnym”

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Samodzielnie przygotowywałam klasówki i sprawdziany dostosowane trudnością do możliwości uczniów danej klasy. Regularne przeprowadzanie diagnozy zewnętrznej „Lepsza Szkoła” prowadzonej przez wydawnictwo GWO, dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy dzięki czemu próbowałam pomóc uczniom pogłębiać swoje umiejętności.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.

Efekty realizacji

Formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, dały mi dobrą podbudowę teoretyczną. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w mojej pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu lekcji matematyki.

Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.

Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.
Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane na wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej

3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych i przeprowadzanych na terenie szkoły.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:
- Montaż słowno- muzyczny z okazji dnie Odzyskania Niepodległości.
- Dzień Rodziny – prowadzenie stoiska z malowaniem twarzy

Przygotowałam uczniów do następujących konkursów matematycznych:
- Międzynarodowy konkurs matematyczny „Pangea”;
- II edycja konkursu matematycznego „Trąbka Borsuka” organizowanego przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;
- Międzygminnego Konkursu Matematycznego „XYZ”.

Ponadto zorganizowałam szkolny konkurs „Rusz głową”, który trwał 10 kolejnych tygodni i miał na celu wyłonienie mistrza zagadek logicznych.

Efekty realizacji

Przygotowanie uczniów do konkursów było okazją do rozwinięcia ich uzdolnień i zwiększenia motywacji, poszerzania horyzontów, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz obserwacja i analiza możliwości uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Jako nauczyciel poznawałam sytuację rodzinną swoich uczniów: zapoznawałam się z dokumentacją moich wychowanków, przeprowadzałam wywiady na temat środowiska rodzinnego uczniów, stale monitorowałam potrzeby i rozwój wychowanków. Brałam udział w dniach otwartych na których indywidualnie spotykałam się i rozmawiałam z rodzicami dzieci mających problemy z nauką. Omawiałam problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów z innymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym, przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami.

W kwietniu przejęłam funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, wraz z moją grupą zaangażowałam się w „Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie”. Akcja ta uświadomiła uczniom na czym polega to zaburzenie. 
Na początku roku szkolnego zapoznałam się z opiniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce, w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej starałam się dostosować do zaleceń w nich umieszczonych. Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów wszystkich trzech klas gimnazjum. 

Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy.

Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.

2. Opieka nad uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach oraz do egzaminu po III klasie gimnazjum.
W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, a także przygotowywałam uczniów do konkursów matematycznych. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z matematyki, wyrównania braków, rozwijania pasji naukowo-badawczych, twórczych rozwiązań.
Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.
Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.

Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację nawet słabych uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanego przeze mnie konkursu w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela oraz zachęcanie uczniów do korzystania z Internetu, encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych jako źródeł informacji.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, pomocy dydaktycznych, prezentacji, prac klasowych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych. Korzystałam również z programów matematycznych np. GeoGebra, tablicy interaktywnej i matematycznych programów multimedialnych.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
· Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
· Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
· Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
· Odwiedzałam strony np.: www.edux.pl, www.matzoo.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.profesor.pl.
· Zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z płyt CD dołączonych do ćwiczeń i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu lekcji, niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
Wykorzystanie Internetu i multimediów na lekcjach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla młodzieży bardziej ciekawe i inspirujące. Mi natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci. Poszerzyłam też w ten sposób swoją wiedzę dydaktyczną i pedagogiczną.

§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.

2. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, znajomości prawa oświatowego.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczce z III klasą gimnazjum, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należą:

· Festyn szkolny „Dzień Rodziny”

Efekty realizacji:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.
Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu pierwszego roku stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Byłam członkiem komisji nadzorującej podczas egzaminu gimnazjalnego.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego rocznej realizacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzupełniałam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

..........................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.