X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29719
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Przedszkole nr 6 Chorzów 15.09.2015r.
ul. Gałeczki 56
41-500 Chorzów

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Cel główny podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym, a także prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrz przedszkola, poza przedszkolnych, samokształcenia

Opracowano w oparciu o akty prawne:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego(ustawy i rozporządzenia)
SPOSÓB DOKUMENTACJI - poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji przedszkola
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Dyrektor przedszkola, Opiekun Stażu
TERMIN REALIZACJI wrzesień 2015

ZADANIA 2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI -zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu)
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
SPOSÓB DOKUMENTACJI - wnioski z obserwowanych zajęć
- scenariusze zajęć
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun Stażu
TERMIN REALIZACJI wrzesień 2015 i na bieżąco przez okres stażu

ZADANIA 3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
FORMY REALIZACJI -analiza dokumentacji przedszkola:
1.Statut Przedszkola
2.Roczny plan pracy przedszkola 3.koncepcja pracy przedszkola.
4.program wychowawczy przedszkola
5.program profilaktyczny przedszkola
6.redagowanie scenariusza zajęć
7.udział w zebraniach Rady Pedagogicznych
SPOSÓB DOKUMENTACJI -zapis w dokumentacji przebiegu stażu
-zapisy w dzienniku
-pisanie scenariuszy zajęć
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun Stażu
TERMIN REALIZACJI od września do maja

ZADANIA Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
FORMY REALIZACJI - zapoznanie się z programem Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego ,,Wesołe przedszkole i przyjaciele”
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI wrzesień 2015

ZADANIA Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
FORMY REALIZACJI - analiza regulaminu BHP i p/poż
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI wrzesień 2015

ZADANIA Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
FORMY REALIZACJI- opracowywanie planów miesięcznych
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- wpisy do dziennika zajęć
SPOSÓB DOKUMENTACJI - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy, planów miesięcznych
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp.
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Przygotowanie projektu sprawozdania
FORMY REALIZACJI - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
SPOSÓB DOKUMENTACJI - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI maj 2016


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA Poznanie zasad konstruowania planów pracy
FORMY REALIZACJI - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole i przyjaciele”
SPOSÓB DOKUMENTACJI - plan pracy zatwierdzony do realizacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
FORMY REALIZACJI - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zaświadczenia o ukończonych kursach
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okoliczności
FORMY REALIZACJI Imprezy przedszkolne –przygotowanie dzieci do różnych występów
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zdjęcia z występów
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
FORMY REALIZACJI - czytanie różnych pozycji książkowych, stron internetowych
SPOSÓB DOKUMENTACJI - recenzje trzech przeczytanych książek, spis artykułów
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
FORMY REALIZACJI - obserwowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
SPOSÓB DOKUMENTACJI - notatki, scenariusze zajęć
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu


ZADANIA Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
FORMY REALIZACJI - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie,
- publikowanie trzech scenariuszy zajęć
SPOSÓB DOKUMENTACJI - portale internetowe
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA Współpraca z rodzicami
FORMY REALIZACJI - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI od września do maja

ZADANIA Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka
FORMY REALIZACJI - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
SPOSÓB DOKUMENTACJI - arkusze obserwacji
- zaświadczenia
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych
FORMY REALIZACJI - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu - przygotowanie dzieci do konkursów np.:plastycznych. - udział w
wycieczkach przedszkolnych
SPOSÓB DOKUMENTACJI - zdjęcia
- prasa, media
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
FORMY REALIZACJI -przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
SPOSÓB DOKUMENTACJI - scenariusze zajęć
- arkusz obserwacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu

ZADANIA Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
FORMY REALIZACJI - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia
SPOSÓB DOKUMENTACJI - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI cały okres stażu


.....................................
( podpis stażysty)
Chorzów, 20.09.2015r. ........................................
( podpis Dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.