X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29715
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Karoliny Socha-Olczak

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności.
- Uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia
zawodowego, adekwatnych
do potrzeb własnych i
przedszkola (kursach doskonalących,
warsztatach, konferencjach)

- Udział w Radach Szkoleniowych

- Konsultacje z doradcą metodycznym
na temat awansu zawodowego
nauczycieli

- Systematyczne pogłębianie wiedzy z
zakresu metodyki, dydaktyki poprzez
studiowanie fachowej literatury jak
również korzystanie z Internetu jako
podstawowego źródła informacji

2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy nauczyciela.

- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych
np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej
matematyki prof. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej, I.Majchrzak

- Tworzenie i gromadzenie materiałów
służących jako pomoc naukowa w
pracy dydaktyczno-wychowawczej,
dekoracji sali

- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki
przedmiotowej

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- współtworzenie dokumentacji przedszkolnej :
Rocznego Planu Pracy Przedszkola,
dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Pisanie miesięcznych planów pracy
dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej,pisanie
protokołów

- opracowanie arkusza obserwacji dziecka i diagnozy do podjęcia
nauki w szkole podstawowej

4. Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola.
-tworzenie narzędzi badawczych(ankiet) oraz opracowanie raportu końcowego i przedstawienie go na posiedzeniu RP.

5. Organizacja konkursów
- Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu pt.:,, Co o
zdrowiu wiedzą przedszkolaki?”

- Organizacja konkursów wynikających z potrzeb placówki

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
- Opracowywanie ,zaproszeń,podziękowań,referatów dla rodziców
-obróbka zdjęć do gazetki przedszkolnej ,, Z życia naszych przedszkolaków”

2.Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- Aktualizacja informacji związanych z funkcjonowaniem
placówki,zamieszczanie ważnych informacji związanych z pracą grup, podziękowań itp.


3. Stworzenie własnej strony internetowej .
- Umieszczanie na stronie materiałów związanych z
wychowaniem przedszkolnym oraz szeroko rozumianym
zdrowiem(aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, gimnastyka korekcyjna)

4. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych
opracowanych materiałów-artykułów- na stronie internetowej

5.Wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem rzutnika
multimedialnego

6.Przygotowywanie prezentacji w programie Power Point
- Opracowywanie prezentacji na zajęcia lub inne potrzeby
przedszkola

7.Ukończenie form doskonalenia zawodowego z zakresu technologii informacyjnej.
- Ukończenie wybranych form adekwatnych do potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania:
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego z
zastosowaniem Metody Dobrego Startu, zajęć z ruchowych z
el.gimnastyki korekcyjnej

- Opracowywanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych,
scenariuszy,kart pracy

2. Upowszechnienie ciekawych rozwiązań, pomysłów dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej – publikacje na portalach dla nauczycieli.
- Publikowanie własnych opracowań(scenariuszy)

3. Prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (posiedzenia rady pedagogicznej)
- Przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej

4. Opracowanie i przeprowadzenie imprez, uroczystości przedszkolnych
-Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
i innych form działalności z udziałem pracowników, rodziców i zaproszonych gości

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania:
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów
- ,,Zdrowy Przedszkolak” - program działań dydaktyczno-
wychowawczych
- ,,Czytające dzieciaki”- program działań dydaktyczno-wychowawczych

2. Realizacja Ogólnopolskich Programów
- ,,Aquafresh”
-,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka”


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania:
1. Komunikacja nauczyciel-rodzic ,,Punkt konsultacyjny”
- Konsultacje pedagogiczne dla rodziców poza godz.pracy

2. Włączenie rodziców w akcje.
- ,,Poznajemy zawody naszych rodziców”,
- ,, Czytający rodzice”

3. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
- Przygotowanie i prowadzenie zajęć.

4. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- Ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów
podyplomowych

5. Udział w akcjach charytatywnych
-,,Góra Grosza”

6. Udział w konkursach międzyprzedszkolnych oraz ogólnopolskich
- Przygotowanie wychowanków do konkursów

7. Organizowanie wycieczek
- Organizowanie wycieczek do ciekawych miejsc, teatru czy
kina,Straży Pożarnej

8. Redagowanie gazetki ,,Warto przeczytać”
- Opracowywanie artykułów


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania:
1. Nawiązanie współpracy z Przedszkolem samorządowym nr 20
- Przeprowadzenie zajęć z rozwijania sprawności fizycznej

- Integracja dzieci poprzez zorganizowanie Olimpiady
Sportowej dla grup 4-latków z Przedszkola nr 11 i 20

2. Współpraca z Biblioteka Miejską
- Udział w lekcjach bibliotecznych .

3. Zorganizowanie spotkania z animatorem Fundacji ,,Verba”
- Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych na temat
niepełnosprawności u dzieci

4. Współpraca z Domem Dziecka, Dziennym Domem Pomocy Społecznej
-Występy laureatów konkursów przedszkolnych, organizowanie
przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka , spotkań
integracyjnych ,

5. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w Kole
- Zorganizowanie spotkań z leśniczym nt. ,,Las i jego
mieszkańcy”, ,,Las w czterech porach roku”

6. Współpraca z Komendą Policji.
- Opracowanie planu spotkań na temat bezpieczeństwa

7. Przeprowadzenie akcji ,,Ciekawe zawody”
- Zorganizowanie spotkań z pielęgniarką, drukarzem, fotografem

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Zadania:
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-Opis i analiza dwóch przypadków

-Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych

-Współpraca z, innymi wychowawcami, rodzicami

-Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.