X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29722
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel: mgr Emilia Winsławska
Miejsce pracy: Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie
Specjalność: Nauczyciel informatyki

Data rozpoczęcia stażu: 07 wrzesień 2015r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data ukończenia stażu: 06 czerwiec 2018r.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Cele:
• Realizacja planu rozwoju zawodowego
• Podejmowanie działań służących własnemu rozwojowi
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokojenie potrzeb i zainteresowań
• Dokumentowanie tego, co składa się na codzienną pracę dydaktyczno - wychowawczą w szkole
• Podnoszenie jakości pracy szkoły, poprzez czynne uczestniczenie w życiu placówki
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania organizacyjne
Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Dokumentacja
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2015r. Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów. Cały okres stażu. Potwierdzenia,
Zaświadczenia,
Opracowane materiały.
Przygotowanie projektu sprawozdania. Analiza. Autorefleksja, wnioski, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2018r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Opieka nad pracownią informatyczną.

Doskonalenie metod i warsztatu pracy Modyfikacja, instalacja i reinstalacja oprogramowania, konserwacja sprzętu komputerowego

Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora szkoły

Notatki własne


Potwierdzenia dyrektora szkoły
Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą
Kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia, konferencje Cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora
Udział w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych wynikających z kalendarza. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Organizowanie i pomoc w organizacji imprez W trakcie stażu Potwierdzenie dyrektora
Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych W trakcie stażu
Dyplomy, podziękowania

Udział w pracach zespołów ewaluacyjnych Praca w zespole ewaluacyjnym
Pomoc przy opracowaniu ankiet skierowanych do rodziców lub uczniów
Analiza ankiet
Opracowanie wyników i wniosków do dalszej pracy W trakcie stażu
Potwierdzenie dyrektora, prezentacje multimedialne z wynikami ewaluacji
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy i wzbogacanie zajęć Zajęcia i zabawy
Wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym W trakcie stażu Poświadczenie dyrektora szkoły
Studiowanie literatury oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych Na bieżąco Notatki własne, spis lektur
Praca z uczniem słabym i zdolnym Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych
Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym
Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych Cały okres stażu Notatki z obserwacji.
Wnioski z osiągniętych efektów
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego Organizacja i koordynacja spotkań zespołu matematyczno-informatycznego Rok szkolny 2015/2016 Sprawozdania z prac zespołu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów w teczce Na bieżąco Dokumenty i potwierdzenia

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Opracowanie z wykorzystaniem komputera: scenariuszy, referatów, materiałów metodycznych, kart pracy, ankiet, ogłoszeń Opracowane materiały na komputerze
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej W trakcie trwania stażu Wymienione materiały
Opracowanie druków ozdobnych Opracowanie dyplomów, zaproszeń, listów pochwalnych technologią komputerową Cały okres stażu Wzory dyplomów, zaproszeń, listów
Prezentacje multimedialne Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć W trakcie trwania stażu Prezentacje multimedialne na nośniku pamięci
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia Opracowane materiały na komputerze Cały okres stażu Wykonane pomoce dydaktyczne
Korzystanie z komputera, drukarki, skanera, poczty elektronicznej, dostępnych stron internetowych, programów dydaktycznych na lekcjach i w życiu codziennym Śledzenie witryn www adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy

Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych W trakcie trwania stażu

Cały okres stażu
Notatki

Przydatne linki, adresy stron www
Opracowanie dokumentacji świetlicy (plany, sprawozdania, scenariusze) Opracowanie materiałów technologią komputerową W trakcie trwania stażu Dokumenty, scenariusze
Aktualizacja i przygotowywanie materiałów do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej Administrowanie szkolnej strony internetowej Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, strona www

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli Opracowanie scenariuszy zajęć
Okres stażu Scenariusze zajęć

Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom Gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych innym nauczycielom Na bieżąco Materiały, potwierdzenia
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego XII 2015 Publikacja w internecie
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z wychowawcami Cały okres stażu Potwierdzenie pedagoga szkolnego, wychowawców
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach, WDN, przygotowanie referatów, materiałów Przygotowanie, przedstawienie prezentacji multimedialnej W trakcie trwania stażu Materiały, protokół z Rady Pedagogicznej

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Opracowanie i wdrożenie programu koła zainteresowań dla uczniów Prowadzenie zajęć koła zainteresowań w oparciu o program własny
Ewaluacja programu. W trakcie stażu

Opracowany program
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjnych dla uczniów słabowidzących i słabosłyszących Opracowany program zajęć Wrzesień 2015 Program zajęć
Współpraca z Psychologiem i Pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi, w zakresie spraw wychowawczych uczniów Spotkania i konsultacje W trakcie stażu Notatki
Strona szkoły Tworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły Cały okres stażu Strona www

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Opracowanie programu zajęć i jego realizacja W trakcie stażu
Dziennik zajęć
Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje Udział w akcjach, np. Sprzątanie świata Okres stażu Potwierdzenie
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów Powiadomienie środowiska (zakres konkursu)
Przygotowanie miejsca na konkurs
Przeprowadzenie konkursu
Sprawdzenie prac i wyłonienie zwycięzców W trakcie stażu Sprawozdanie, Potwierdzenie dyrektora

Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych Okres stażu Dyplomu i podziękowania
Organizacja uroczystości szkolnych Organizacja i udział w uroczystościach Według harmonogramu i kalendarza imprez

Potwierdzenie dyrektora
Uzyskiwanie nowych kwalifikacji Studia podyplomowe na kierunku: Surdopedagogika i Tyflopedagogika Rok 2015/2016 Dyplom ukończenia studiów

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych:

a) Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

b) Współpraca z domem dziecka

Zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zorganizowanie zbiórki prezentów dla dzieci z domu dziecka

W trakcie stażu

W trakcie stażu
Sprawozdania i potwierdzenia
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej Współpraca z biblioteką, przedstawicielami Policji lub Straży Miejskiej, Służbą Zdrowia, Kościołem Okres stażu Potwierdzenia
Współpraca z rodzicami Konsultacje i rozmowy z rodzicami W trakcie trwania stażu Potwierdzenia
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem Współudział w spacerach, wycieczkach edukacyjnych Okres stażu Potwierdzenia

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub innego u ucznia Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie i wnioski W trakcie trwania stażu Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.