X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29665
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Renaty Kanwiszer
ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego

IMIĘ I NAZWISKO: Renata Kanwiszer
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Szkoła Podstawowa w Łodzi
CZAS TRWANIA STAŻU: 1 września 2015 r.-31 maja 2018 r.
STAŻ PRACY: 20 lat
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika,
KURS KWALIFIKACYJNY: Terapia pedagogiczna
NAUCZANY PRZEDMIOT: edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

Podstawa prawna:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania, Formy realizacji, Termin, Spodziewane efekty
1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
* Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
* Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
* Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia projektu planu rozwoju zawodowego, uwzględniając w nim potrzeby szkoły oraz środowiska.
* Realizacja planu rozwoju zawodowego.
* Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu.
Uaktualnienie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz prawidłowo opracowany plan rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdań.

2.Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy związanej z pracą nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
* Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, zgodnych z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły.
* Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach popularyzujących nowatorskie działania w zakresie pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Okres stażu.
Wzbogacanie własnych kompetencji pedagogicznych, co umożliwi uatrakcyjnianie zajęć uczniom, lepsze zrozumienie ich możliwości i potrzeb,
ułatwi rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz pozwoli na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

3.Zacieśnienie efektywnej współpracy z rodzicami.
* Prelekcje i zajęcia otwarte dla rodziców oraz prezentacje uczniowskich umiejętności np. inscenizacji z okazji „Dnia Rodziny”, „Dnia Babci i Dziadka”.
Okres stażu.
Uczniowie będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia na szerszym forum.
Rodzice włączą się w życie szkoły, podniosą wiedzę pedagogiczną i psychologiczną.

4.Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.
* Praca w zespole nauczycieli organizujących „Dzień otwarty szkoły”.
* Współorganizowanie „Pikniku Rodzinnego”.
* Przewodniczenie komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
Na bieżąco.
Pogłębienie się więzi środowiska lokalnego ze szkołą.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy.
* Wykorzystanie komputera do opracowywania pomocy dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy.
* Prowadzenie dokumentacji wychowawcy w technologii komputerowej tj. Niezbędniku Wychowawcy, EdPlanie.
* Korzystanie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej z komputerowych programów edukacyjnych, multibooka i zasobów Internetu do poszukiwania informacji.
* Udział w aktualizowaniu strony internetowej szkoły poprzez przygotowanie materiałów, zdjęć do publikacji.
* Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań dla rodziców itp.
* Korzystanie z zasobów sieci internetowej, wykorzystanie jej w celu zdobycia nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń pedagogicznych.
Okres stażu.
Podniesienie własnych umiejętności, które pozwolą na uatrakcyjnienie zajęć oraz na efektywniejsze prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wzbogacenie wiedzy i własnego warsztatu pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
* Udział w zajęciach otwartych/koleżeńskich i omawiania zajęć.
* Prowadzenie zajęć otwartych/koleżeńskich.
* Prezentowanie własnego warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
* Opracowywanie i udostępnianie konspektów zajęć, scenariuszy imprez.
* Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w zespole ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
* Udział w Radach Szkoleniowych.
Okres stażu.
Wzrost kompetencji w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

2. Opieka nad nauczycielem stażystą.
* Pełnienie opieki nad nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na nauczyciela kontraktowego.
1 IX 2015 r. – 31 V 2016 r.
Rozwijanie umiejętności opiekuna stażu.

3. Udział w różnych formach szkolenia zewnętrznego.
* Uczestniczenie w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego organizowanego przez WODN, ŁCDNiKP, OPERON, WSiP i inne.
* Współpraca, konsultacje i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół czy przedszkoli.
Okres stażu.
Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

4. Systematyczne wzbogacanie biblioteczki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
* Utworzenie biblioteczki zawierającej opracowania nowatorskich metod pracy, scenariusze i konspekty niezbędne do pracy w edukacji wczesnoszkolnej.
Okres stażu.
Doskonalenie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

5. Pedagogizacja rodziców.
* Opracowywanie i wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami, prowadzenie dyskusji.
* Przeprowadzenie i analiza ankiet dla rodziców w celu poznania potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców.
Okres stażu.
Zdobywanie umiejętności współpracy z rodzicami.
Wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej: „Przygoda z teatrem”
* Zapoznanie się z zasadami konstruowania innowacji pedagogicznej.
* Opracowanie i wdrożenie do realizacji innowacji pedagogicznej.
IX 2015 r. - VI 2016 r.
Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie konstruowania innowacji pedagogicznej.
Zapewnienie uczniom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej: „Czytać każdy może” – zgodnej z priorytetami MEN na rok 2015/2016.
* Zapoznanie się z zasadami konstruowania innowacji pedagogicznej.
* Opracowanie i wdrożenie do realizacji innowacji pedagogicznej.
IX 2015 r. - VI 2017 r.


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prezentacja wiadomości i umiejętności uczniów na szkolnych i międzyszkolnych konkursach.
* Zorganizowanie szkolnego konkursu integrującego rodzinę –„Witaminowe Cudaki”.
* Współorganizowanie szkolnych konkursów plastycznych: „Jesienne drzewo” i „Teatromaniacy”.
* Udział w organizowaniu międzyszkolnego konkursu teatralnego „Bajki, baśnie i legendy krajów zjednoczonej Europy”.
* Przygotowywanie uczniów do szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursów.
Zgodnie z harmonogramem szkolnych uroczystości.
Nabywanie umiejętności organizowania konkursów.
Rozwijanie i odkrywanie uczniowskich zainteresowań.
Rozwijanie mocnych stron uczniów.

2. Popularyzacja problematyki prozdrowotnej, ekologicznej i bezpieczeństwa.
* Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”
* Udział w Ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc”.
* Udział w Ogólnopolskiej akcji „Jem drugie śniadanie”
* Organizowanie akcji promującej zdrowe odżywianie „Owoce w szkole”.
Rok szkolny 2015/16 r.
15 IX 2015 r.
Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa i edukacji prozdrowotnej u uczniów.

3. Prowadzenie w ramach wolontariatu koła matematycznego dla uczniów zdolnych.
* Zorganizowanie matematycznego koła zainteresowań dla uczniów zdolnych klasy III.
Rok szkolny 2015/16 r.
Rozwijanie u uczniów zainteresowań.

4. Praca w komisji do spraw naboru uczniów do oddziałów integracyjnych.
* Udział w pracach komisji ds. naboru uczniów do oddziałów integracyjnych.
III 2016 r.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Organizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów.
* Organizowanie wyjść, wycieczek zgodnych z podstawą programową.
* Tworzenie kart i harmonogramu wycieczek.
Okres stażu.
Zwiększenie atrakcyjności zajęć.
Umiejętność organizowania wyjść i wycieczek.

2. Rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania.
* Organizowanie wyjść do kin, teatrów, domów kultury.
* Nawiązanie współpracy z Rejonową Biblioteką Filia nr 7, Teatrem Pinokio, Biurem Turystycznym „Jaga”, Supermarketem drogeryjnym „Rossman”,
Gminną Spółdzielnią w Ozorkowie i inne.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy na temat środowiska lokalnego.
Pozyskiwanie środków i wsparcia.

3. Działania podjęte na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów.
* Udział w akcjach społeczno – dobroczynnych:
- sprzątanie świata,
- dokarmianie zwierząt z łódzkiego schroniska,
- akcje PCK np. „Gorączka złota”.
- „Zostań Super Zakrętakiem” i inne.
Okres stażu.
Doskonalenie umiejętności współpracy z różnymi instytucjami.
Rozbudzanie wrażliwości społecznej uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemu.
Okres stażu.
Doskonalenie umiejętności dokonywania obserwacji i analizowania sytuacji zachodzących w środowisku szkoły
oraz umiejętność podejmowania środków naprawczych w celu rozwiązania problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.