X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29644
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ZADANIA DO WYKONANIA I FORMY REALIZACJI:

§ 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

3. Współorganizacja uroczystości oraz imprez szkolnych dla dzieci i społeczności lokalnej.

4. Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych.

5. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego dla poszczególnych klas; współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego; udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez PODN w Kluczborku i inne placówki, spotkania z konsultantami oraz doradcami metodycznymi.

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – obecność na radach szkoleniowych.

§ 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Analiza dokumentacji dotyczącej aktów prawnych:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
a) Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu i określenie zasad współpracy.
b) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d) Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
e) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
f) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności; autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski; analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania
• Stosowanie aktywnych metod nauczania (projekty).

3. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, ćwiczeń, kart pracy, testów, kartkówek, pomocy multimedialnych, linków do stron z metodyką nauczania języka angielskiego, itp.

4. Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych – gazetek, plakatów, testów, kartkówek, kart pracy, gier.

5. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie dydaktycznym, sprawdzania i oceniania.

6. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, medialną, proeuropejską, itp.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.


§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.

2. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających trudności w nauce.

3. Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

4. Organizacja szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego.

5. Organizowanie i przeprowadzanie wewnątrzszkolnych konkursów z języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.


6. Opieka nad szkolną gazetką języka angielskiego.

7. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym jak i mającym braki programowe; indywidualizacja pracy z poszczególnymi uczniami w zależności od ich potrzeb.

8. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci mających problemy z prawidłową wymową:
• Przeprowadzenie diagnoz logopedycznych
• Opracowanie terapii logopedycznej dla każdego dziecka, które tego wymaga
• Wyposażenie gabinetu logopedycznego
• Konsultowanie się z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi specjalistami
• Spotkania i rozmowy z rodzicami mające charakter instruktażowy
• Prowadzenie dokumentacji logopedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi m. in. udzielania uczniom Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: ćwiczeń, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów; wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć.

3. Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów, sprawozdań przy użyciu komputera i internetu.

5. Wykorzystanie komputera oraz tablicy multimedialnej na zajęciach.

§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły.

2. Współpraca z Dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i zespołami przedmiotowymi w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

3. Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty.

4. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i publicznej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).

5. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców poprzez prowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych; rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.

§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

1. Dogłębna analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.

2. Zgromadzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.

3. Zapoznanie uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

4. Praca w komisjach konkursowych.

5. Tworzenie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.


Podpis nauczyciela odbywającego staż ........................................
Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.