X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29669
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele:
1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych uczniów w zakresie sprawności egzaminacyjnych z języka angielskiego.
2. Poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej krajów anglojęzycznych.
3. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zagadnienia organizacyjne
Zadania / Formy realizacji
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego;
- uczestnictwo w kursie dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Autorefleksja, analiza osiągniętych wyników i
opis realizacji planu rozwoju zawodowego

Wymagania
§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnętrzne, warsztaty, kursy doskonalące, konferencje metodyczne)

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
- Studiowanie literatury i czasopism metodycznych;
- Konsultacje z doradcami metodycznymi z wydawnictw językowych

Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego
- zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;
- organizowanie szkolnych konkursów języka angielskiego oraz wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych;
- współpraca ze szkołami w różnych krajach europejskich w celu przeprowadzenia zróżnicowanych projektów edukacyjnych.

Podnoszenie jakości pracy szkoły
- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
- przygotowanie anglojęzycznej strony internetowej szkoły;
- współpraca z nauczycielami języka angielskiego podczas organizacji dni językowych;
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizacji konkursów, projektów edukacyjnych;

Indywidualizacja nauczania
- praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów;
- praca z uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach zajęć wyrównawczych

Przeprowadzenie diagnozy szkolnej
- przeprowadzenie i analiza testu kompetencji po klasie pierwszej;
- przeprowadzenie i analiza testu kompetencji po klasie drugiej;
- analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
- przeprowadzenie elektronicznej diagnozy szkolnej wydawnictwa Pearson

Współpraca z rodzicami
- spotkania z rodzicami w ramach dni otwartych;
- utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów mających trudności edukacyjne lub sprawiających problemy wychowawcze.

§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- opracowywanie planów pracy, prac klasowych, scenariuszy lekcji, kart pracy, prezentacji multimedialnych, konkursów i innych pomocy dydaktycznych za pomocą różnych programów komputerowych;
- prowadzenie dokumentacji szkolnej i diagnostycznej uczniów, w tym opracowywanie analizy wyników testów kompetencji, egzaminów próbnych;
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- komunikowanie się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus, emaile oraz platformę edukacyjną eTwinning;
- zamieszczanie prac uczniów na platformie Twinspace oraz regularne uzupełnianie strony internetowej szkoły w sprawozdania;
- komunikowanie się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Pogłębianie własnej wiedzy poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- uczestnictwo w szkoleniach online;
- korzystanie ze strony MENiS, w tym śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, OKE, MSCDN, RODoN;
- wykorzystywanie materiałów edukacyjnych dostępnych na językowych stronach internetowych oraz udostępnianych przez wydawnictwa językowe w newsletterze;
- wykorzystanie Internetu do komunikacji z przedstawicielami wydawnictw językowych.

Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu
- korzystanie ze słowników internetowych w trakcie lekcji języka angielskiego;
- wykorzystanie programów multimedialnych oraz stron edukacyjnych dostępnych w Internecie do tworzenia prezentacji multimedialnych;
- udział w projektach edukacyjnych wymagających wymiany maili z uczniami z zagranicy, korzystania z platformy Twinspace.

§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
- pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego;
- opracowywanie planów pracy, sporządzanie sprawozdań i innej dokumentacji szkolnej;
- wzajemna wymiana doświadczeń.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
- organizowanie spotkań zespołu przedmiotowego w celu wymiany informacji zebranej na szkoleniach;
- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznymi oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.


Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych
- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w czasopismach pedagogicznych, edukacyjnych portalach internetowych.

§ 8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie i wdrożenie planu pracy na zajęciach języka angielskiego w klasach trzecich;
- opracowanie i wdrożenie planu pracy w ramach zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
- opracowanie i wdrożenie planu pracy w ramach zajęć terapii pedagogicznej.

§ 8 ust.2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Współpraca międzyszkolna i międzynarodowa
- organizowanie interdyscyplinarnych konkursów międzyszkolnych;
- organizowanie konkursu języka angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych;
- nawiązanie współpracy ze szkołami w krajach Unii Europejskiej, w celu umożliwienia uczniom komunikowania się w języku angielskim oraz przeprowadzania projektów edukacyjnych;
- nadzorowanie przebiegu językowych konkursów ogólnopolskich w szkole.

§ 8 ust.2 pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Sprawowanie opieki nad praktykantami wyższych uczelni
- dzielenie się wiedzą i materiałami dydaktycznymi z osobami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela.

Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi
- pozyskiwanie materiałów edukacyjnych dla uczniów, nagród w organizowanych konkursach.

Nawiązanie współpracy z księgarnią językową
- pozyskiwanie zniżki na zakup podręczników dla uczniów, a także nagród w organizowanych konkursach.

Angażowanie uczniów w akcje charytatywne
- zorganizowanie zbiórki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- pomoc przy organizacji akcji charytatywnych;
- konsultacje w celu pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi, bądź niewłaściwym zachowaniem.

§ 8 ust.2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
- rozpoznanie, opis i analiza przypadku edukacyjnego lub wychowawczego;
- znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go.


Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.