X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29623
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy
mgr Malwina Szczepańska

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Opiekun stażu: Aurelia Spychała

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)
IX 2012r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2012r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu


• plan rozwoju zawodowego

6..
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
• ukończenie studiów podyplomowych
cały okres stażu

VI 2013r.
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

• dyplom


7.
Współpraca z doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków metodycznych.
• współpraca z doradcą metodycznym ds. nauczanego przedmiotu w zakresie organizacji lub współorganizowania zajęć otwartych
• konsultacje z metodykami w sprawie nowych metod pracy z zakresu nauczania własnego przedmiotu

okres stażu
• potwierdzenie zadań zrealizowanych wspólnie z doradcą oraz udziału w konsultacjach

8.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, itp.
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• opracowanie planu możliwych do przeprowadzenia zmian w pracowni, uwzględniającego potrzeby, możliwości i osobiste zaangażowanie nauczyciela
systematycznie w okresie całego stażu

XI 2012
XI 2013
XI 2014

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
• notatki, spis lektur

• opis konkretnych zmian

9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu


V 2015r.

VI 2015r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów. • poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
• poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
• obserwacja i analiza możliwości uczniów
• rozmowy indywidualne z uczniami
cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki

2.
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
• aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
• uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
cały okres stażu

• wykaz różnych źródeł informacji
• zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej

3.
Praca na rzecz środowiska lokalnego.
• organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
• współpraca z wychowawcami innych klas,
• współpraca z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią, bibliotekami.

cały okres stażu (według potrzeb)

• notatki, protokoły

4.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową)

cały okres stażu
(według potrzeb)
• program profilaktyczny szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
• protokoły

5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uroczystości szkolnych
• organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości
• sprawozdania, potwierdzenia
• program wychowawczy szkoły
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym

6.
Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych

• przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
• opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach
cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wytwory prac uczniów ( drzewa genologiczne, kroniki, mapki, foldery)

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
• dokumentowanie przebiegu stażu
• praca z tablicą interaktywną
cały okres stażu

• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• potwierdzenia

2.

Publikacje w Internecie.

• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
rok szkolny 2012/2013
• strona internetowa (wydruki)

3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych

cały okres stażu

• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP
• współpraca z rodzicami
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
• wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami
• praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych

cały okres stażu
• potwierdzenia
• dokumentacja podjętych działań

• dokumentacja do PPP
• programy pracy

• protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. • Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• PSO
• programu wychowawczego szkoły
• programu profilaktycznego szkoły
cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów

• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)
• pomoc w organizacji imprez szkolnych.
cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty


Opracowała: mgr Malwina Szczepańska
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.