X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29628
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego obiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień awansu nauczyciela mianowanego


Stażysta: WIOLETTA PAWLAK – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2
IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA
60-375 POZNAŃ UL. ŚWIT 25


Okres trwania stażu: 1.09. 2010 r. – 31.05.2013 r.

Podstawa prawna:
§ ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
§ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
§ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
§ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543);
§ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 393);

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2010 r. i zgodnie
z planem zakończyłam dnia 31 maja 2013 r. W ciągu 2 lat i 9 miesięcy realizowałam plan rozwoju zawodowego w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu. Jest on zgodny
z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010 r.
Nr 235, poz. 1543) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 393).
W planie tym zostały uwzględnione założenia statutowe szkoły oraz zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły, programie profilaktycznym, a także w planach pracy realizowanych w szkole w latach 2010 – 2013. Plan uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły.
W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Realizacja zadań w nim zawartych miała na celu:
- uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie i przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego,
- poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
Działania te miały doprowadzić do opanowania i doskonalenia następujących umiejętności:
- organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
- uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
- wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przeze mnie zadań;
- posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Po analizie przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Małgorzatą Czerniejewicz w oparciu o kontrakt.

W sprawozdaniu przedstawiam realizację wymagań zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 393):


§ 7 ust.1 pkt 1
UCZESTNICZYĆ W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO;

W momencie rozpoczęcia stażu zaangażowałam się w pracę organów szkoły
i zespołów problemowych.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przedstawiając m. in. sprawy związane z pracą Samorządu Uczniowskiego, semestralne i roczne wyniki klasyfikacji uczniów, których byłam wychowawcą.
W sposób aktywny pełniłam dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych. Raz w tygodniu pozostawałam do dyspozycji rodziców w ramach dyżuru. Przeprowadzałam wywiadówki
i spotkania z rodzicami.
Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, zwłaszcza
w rozwiązywaniu szczególnie trudnych i skomplikowanych problemów wychowawczych.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych, zespołu do spraw promocji szkoły.
Jako wychowawca klasy organizowałam wycieczki rekreacyjne, przedmiotowe, lekcje na terenie zakładów pracy, wyjścia na imprezy na MTP, warsztaty z "Fundacją Dalkia".
W ramach pracy zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych współtworzyłam plan pracy zespołu oraz pracowałam nad sposobami coraz lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nad przygotowaniem pracowni elektryczno-elektronicznej do realizacji nowej podstawy programowej dla zawodu technik elektryk.
Byłam osobą odpowiedzialną za organizację Drzwi Otwartych w szkole. W czasie Targów Edukacyjnych organizowałam dyżury uczniowskie, jak również sama pełniłam swoje dyżury na szkolnym stoisku.
Corocznie byłam głównym organizatorem lub współorganizatorem ogólnoszkolnych imprez np. Żakinada, pożegnanie uczniów czwartych klas, święto Patrona, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Włączałam się w przeprowadzanie imprez szkolnych np. Dnia Sportu , Elektryzującego Rajdu, mikołajkowej niespodzianki dla uczniów.
W 2010 roku byłam współinicjatorką pierwszych Igrzysk Sportowych Przedszkolaków – corocznej imprezy dla dzieci z przedszkola nr 110 "Wesoły Domek" w Poznaniu. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz szkolny i co roku włączam się w jej organizację.
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie wybrali mnie przy akceptacji Dyrekcji opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Jako opiekun samorządu wraz z uczniami opracowałam plan pracy samorządu, regulamin pracy samorządu i regulamin wyborów oraz prowadziłam szkolną gablotę samorządu. Co tydzień sprawowałam opiekę nad zebraniami samorządu. Jako samorząd ułożyliśmy i przeprowadziliśmy ankietę dla uczniów z poczuciem humoru, dotyczącą nauczycieli pt. "Nauczyciel też człowiek". Ankieta spotkała się
z sympatycznym przejęciem jej wyników przez grono pedagogiczne.
Wspólne z młodzieżą z Samorządu Uczniowskiego we współpracy z pedagogiem szkolnym i Klubem Ośmiu Wspaniałych przeprowadzaliśmy akcje typu: świąteczne zbiórki żywności w marketach przed świętami (dwa razy w roku), organizowanie opieki dla uczniów z Zespołu Szkól Specjalnych nr 103 w Poznaniu, akcję "Szlachetna Paczka", "Puszka dla maluszka", zbiórka nakrętek. W czasie uroczystych obchodów 60-lecia szkoły (2011 r.) pełniłam dyżur w szkole.
Wielokrotnie współpracowałam ze szkolnym Centrum Multimedialnym, w którym m. in. przeprowadzałam lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnej.


§ 7 ust.1 pkt 2
POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO;

Bardzo ważnym dla mnie aspektem pracy w szkole jest nieustanne podnoszenie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych, jak i poszerzanie i doskonalenie swoich kwalifikacji. W tym celu brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach
o tematyce wychowawczej i opiekuńczej oraz z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.
Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
- szkolenie w ramach projektu "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
i dostosowanie jej do lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" (2010 r.),
- szkolenie z zakresu techniki sterowników programowalnych ( zastosowanie techniki PLC w przemyśle, przegląd sprzętu, budowa sterownika, pokaz uruchomienia prostego sterownika) (2010 r.),
- konferencja powiatowa "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego" (2011 r.),
- konferencja "Czysta energia – kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż odnawialnych źródeł energii" (2012 r.),
- konferencja branżowa promująca rezultaty projektu "Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego" (2012 r.),
- seminarium poświęcone nowoczesnym metodom uruchamiania i sterowania silnikami elektrycznymi (2013 r.).
W 2012 roku na podstawie wyniku złożonego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich uzyskałam dwa świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do:
- zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
- zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli na temat problemów narkomanii, przemocy, wizerunku nauczyciela oraz w szkoleniach metodycznych dotyczących pracy zespołów nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, szkoleniu z obsługi dziennika elektronicznego, szkoleniu z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.
Uczestniczyłam w szkoleniu "Znaczenie wizerunku nauczyciela w procesie kształcenia" (dr Marek Chojnacki 2010 r.), w szkoleniu BHP (2010 r.), w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską o przestępczości młodzieży szkolnej (2011 r.).
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu i innych nauczycieli, jak również prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Hospitacje według ustalonego harmonogramu sprzyjały nabywaniu kolejnych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji.


§ 7 ust.1 pkt 3
POZNAWAĆ PRZEPISY DOTYCZĄCE SYSTEMU OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ;

W czasie stażu systematycznie poznawałam przepisy prawne dotyczące systemu oświaty. Przeprowadziłam dokładną analizę przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Szczegółowo analizowałam dokumentację szkolną w celu poznania aktualnych zasad funkcjonowania szkoły (m. in. statut wraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, szkolny program wychowawczy, szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, plan pracy szkoły, regulamin BHP, instrukcja ewakuacyjna, regulaminy wewnątrzszkolne).
Zapoznałam się też z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Zapoznałam się również z aktami prawnymi określającymi prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta 10 grudnia 1948 r., Konwencja o prawach dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 r.).

§ 7 ust.2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH;

Działaniem, które wpłynęło na doskonalenie mojego warsztatu pracy było stosowanie na lekcjach aktywizujących metod pracy, a nie tylko biernego słuchania. Dlatego też obok metod tradycyjnych (wykład, pogadanka, opowiadanie, opis, odczyt), jak najczęściej stosowałam urozmaicone metody, takie jak gry i zabawy dydaktyczne, burzę mózgów, metodę projektów, metaplan, metodę tekstu przewodniego, inscenizację, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, symulację.
Bardzo ważnym elementem stosowanym przeze mnie podczas lekcji była praca
w grupach, która kształtowała wśród uczniów umiejętność współpracy, wzajemnego szacunku, podziału ról, przewodniczenia. Wszystkie te metody pozwalały uczniom doskonalić skuteczne porozumiewanie się, umiejętność prezentacji własnych poglądów, rozumienie opinii innych ludzi.
Starałam się uatrakcyjniać lekcje poprzez pokaz urządzeń w pracowni, filmy popularno-naukowe, prezentacje multimedialne, zaproszenie wykładowcy. Pomagałam uczniom w umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, językiem technicznym, uczyłam logicznego myślenia, wnioskowania, publicznej prezentacji efektów pracy. Osiągnięcie sukcesu wzbudzały w uczniach poczucie zadowolenia z własnej pracy, co bardzo motywowało ich do dalszego wysiłku i podejmowania nowych wyzwań. Przygotowywałam również zadania dodatkowe, które wzbogacały wiedzę i umiejętności uczniów.
W celu utrwalenia przez uczniów poznanych na lekcjach wiadomości i ukształtowania umiejętności właściwego korzystania z nich samodzielnie opracowałam prace kontrolne
i sprawdziany z przedmiotów zawodowych.
W celu indywidualnego podejścia do ucznia brałam pod uwagę i przestrzegałam wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki temu mogłam obserwować postępy uczniów, a w przypadku ich braku – szybko je zdiagnozować i wprowadzić odpowiednie działania. Nabyłam również umiejętność prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego, prowadząc je z dwoma uczniami przez jeden rok szkolny.
Opracowałam scenariusze ciekawych i aktywizujących zajęć z przedmiotów zawodowych, jak i na lekcje wychowawcze.
Wśród moich wychowanków byli ratownicy medyczni, którzy w trakcie nauki
w szkole, jak i po jej ukończeniu współpracowali ze mną w organizowaniu szkoleń dla uczniów naszej szkoły i również pokazów ratowniczych dla dzieci z przedszkola nr 110 "Wesoły Domek" w Poznaniu.
W ramach realizacji planu rozwoju zawodowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu pani Małgorzaty Czerniejewicz według wcześniej ustalonego harmonogramu. Po każdej hospitacji odbywała się analiza przeprowadzonych zajęć, omawiany był każdy etap lekcji, wyjaśniane spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące kwestii dydaktyczno-wychowawczych. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, które również podlegały analizie i omówieniu.
Pogłębiając moją wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii zapoznałam się z następującymi pozycjami książkowymi:
- Katarzyna Gozdek-Michaelis "Rozwiń swój genialny umysł" dzięki, której poszerzyłam wiedzę na temat, jak się uczyć i jak myśleć, aby wiedzę i umiejętności nabywać w trwały i łatwy sposób poprzez wzrok, słuch i ruch,
- Daniel Goleman "Inteligencja emocjonalna", z której dowiedziałam się, że życiowy sukces ludzi nie zależy w głównej mierze od intelektu, ale od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu,
- Peter D. Rogers, Lea Goldstein "Narkotyki i nastolatki" pozwoliły mi bliżej przyjrzeć się temu, jak zdiagnozować fakt, że dziecko sięga po substancje odurzające.
Sukcesywnie zapoznawałam się i analizowałam wydawnictwa z zakresu przedmiotów zawodowych oraz nowe podręczniki do nauki zawodu. Również korzystałam ze źródeł internetowych i pozyskiwałam materiały dydaktyczne na targach EXPOPOWER. Regularnie zapoznawałam się z newsleterem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli otrzymywanym pocztą elektroniczną. Działania te poszerzały moją wiedzę zawodową i ją uaktualniały i dodatkowo utrwalały wiadomości już posiadane.
Jako członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich na bieżąco doskonalę wiedzę branżową i zmiany zachodzące w przepisach.
Do działań wpływających na doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego przyczyniło się sporządzenie przeze mnie planów dydaktycznych i rozkładów materiałów w zakresie nauczanych przedmiotów: urządzeń elektronicznych, układów cyfrowych, urządzeń techniki komputerowej, energoelektroniki, pracowni elektrycznej i elektronicznej. Opracowałam również do każdego z tych przedmiotów systemy oceniania, zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
W 2011 r. Dyrektor szkoły we współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadził ankietę oceniającą pracę nauczycieli w celu poprawy jakości pracy szkoły.
W ankiecie tej uzyskałam średnią ocenę 4,4 w skali od 1 do 6. Najwyżej oceniono moją życzliwość wobec uczniów, zaangażowanie w prowadzenie zajęć, atmosferę na lekcjach, sprawiedliwość oceniania, jasność uzasadnienia wystawianych ocen, różnorodność stosowanych pomocy dydaktycznych. Ankieta ewaluacyjna skłoniła mnie do zwiększenia poziomu wymagań, dyscypliny na zajęciach oraz poświęcenia większej ilości czasu na tłumaczenie bardziej skomplikowanych zagadnień na przedmiotach zawodowych.

§ 7 ust.2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH;

Lubię nowe wyzwania i możliwość sprawdzenia się w pionierskich sytuacjach. Staram się aktywnie brać udział w życiu szkoły i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.
We współpracy z wieloma nauczycielami zorganizowałam trwającą od września do kwietnia konkursową rywalizację pomiędzy uczniami poszczególnych klas "Turniej klas". Wraz z koleżanką opracowałam regulamin turnieju, harmonogram konkursów i czuwałam nad jego przebiegiem, co miesiąc podliczając punktację. Na koniec tego roku udoskonaliłyśmy regulamin turnieju, tak aby motywować uczniów poszczególnych klas do jak najlepszej frekwencji w szkole. Turniej co miesiąc cieszył się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, wpisał się w tradycję naszej szkoły i nadal będzie kontynuowany w kolejnych latach. Uczniowie przez turniej przyswajają zasady rywalizacji fair play, integrują zespoły klasowe, podejmują nowe wyzwania, poszerzają wiedzę z różnych dziedzin nauki i sztuki. W tym roku
w ramach turnieju przygotowałam, przeprowadziłam i oceniłam test z wiedzy zawodowej.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom moich uczniów w okresie trwania stażu (trzykrotnie) współorganizowałam we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych konkurs pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich "Z elektroniką na ty". Konkurs ten miał aktywizować i zapewniać lepsze warunki rozwoju dla tych uczniów, którzy mają zamiłowana i uzdolnienia w zakresie elektroniki, elektrotechniki i informatyki i potrafią przygotować prace praktyczne. Dodatkowo działanie to przyczyniło
się do wzbogacenia i poszerzenia moich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych. Efektem konkursu było przystępowanie do niego z każdym rokiem coraz większej ilości uczniów, którzy mieli ciekawe pomysły i propozycje, wykorzystane przeze mnie w dalszej pracy. Konkurs ten stał się kluczem do sukcesu wielu naszych uczniów, interesujących się techniką.
W latach 2010 – 2013 byłam szkolnym koordynatorem pierwszego i drugiego etapu XIII, XIV i XV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA", organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W pierwszym etapie udział biorą tylko uczniowie naszej szkoły i staje się to okazją do ich rozwoju poprzez poszerzanie wiedzy. W etapie tym pełniłam funkcję przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej. Drugi etap przebiega dla uczniów szkól zawodowych regionu Wielkopolski. Jest to sprawdzian wiedzy i umiejętności naszych uczniów, ale także możliwość nawiązania współpracy między szkołami regionu, wymiany doświadczeń.
Dla uczniów jest okazją do zawarcia nowych znajomości i kontaktu z młodzieżą z różnych szkół, uczącą się w tych samych zawodach. W drugim etapie olimpiady pełniłam funkcję sekretarza okręgowej komisji konkursowej.
W latach 2010 i 2011 byłam organizatorem w szkole pierwszego etapu XXXVII
i XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej i pełniłam funkcje przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej. Celem olimpiady jest promocja wiedzy i kultury technicznej wśród młodzieży szkolnej. Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów.
Aktywnie zaangażowałam się w przygotowanie uczniów do konkursów (Olimpiada Wiedzy Technicznej, "Euroelektra", "Z elektroniką na ty") i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Poświęcałam na to czas w ramach realizacji dodatkowej godziny
z art.42 Karty Nauczyciela. W czasie tym pomagałam również uczniom, którzy potrzebują
w nauce wsparcia i wolniej przyswajają wiedzę.
Uwzględniając w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeby i problemy rozwojowe moich wychowanków w ramach lekcji wychowawczych prowadziłam zajęcia
o tematyce profilaktycznej. W tym celu przeprowadziłam wiele dyskusji i pogadanek
z uczniami na temat różnych form przemocy (m.in. stalking) i uzależnień. Skupiłam się przede wszystkim na uświadomieniu uczniom zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny rozwój cywilizacji i szkodliwości ich działania. Przy współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym prowadziłam zajęcia na temat narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, zagrożeń wynikających z nieumiejętnego i niewłaściwego korzystania z witryn internetowych. Starałam się uświadomić uczniom przyczyny i skutki zachowań agresywnych oraz kształtować w uczniach umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za swoje niewłaściwe zachowanie. Rozmawialiśmy też o celach w życiu
i sposobach ich realizacji, wartościach, planowaniu czasu, zainteresowaniach, skutecznym uczeniu się, negatywnych skutkach lekceważenia obowiązków szkolnych, sposobach radzenia sobie ze stresem, sposobach udzielania pierwszej pomocy, a w czwartej klasie –
o sposobach poszukiwania pracy. Starałam się również uwrażliwić uczniów na potrzeby innych ludzi. Wielu z nich zaangażowało się w działania Samorządu Uczniowskiego
oraz Klubu Ośmiu Wspaniałych i uczestniczyło między innymi w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w Poznaniu (2010 r.). Jako zespół klasowy uczniowie włączyli się do akcji Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Puszka dla maluszka.
W sposób aktywny byłam opiekunem uczniów podczas wycieczek i wyjść klasowych. Zarówno współorganizowałam takie przedsięwzięcia, jak i pełniłam funkcję kierownika wycieczek szkolnych. Uważam, że jest to znakomita forma integracji zespołu klasowego, ale także zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. W czasie trwania stażu byłam organizatorem i współorganizatorem następujących wycieczek: kilkukrotne wycieczki do Zakładu Energetyki Cieplnej Dalkia SA, wyjścia na targi EXPOPOWER, odwiedziny w firmie ARPOL, wycieczka do Muzeum Motoryzacji, wizyta na Targach Edukacyjnych, klasowe wyjścia na lody, pizzę, do kina, do biblioteki, spacery integracyjne, udział w rajdzie szkolnym.
Poprzez te działania uczniowie rozwijali zainteresowania i pobudzałam
ich do działania, a ja uzyskiwałam nowe umiejętności i doświadczenia.

§ 7 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ;

Przygotowując się do zajęć lekcyjnych i dodatkowych korzystałam z witryn internetowych w poszukiwaniu aktualnych informacji, wiedzy zawodowej, katalogów
(np. www.wszpwn.com.pl, www.profesor.pl, www.twp.edu.pl, www.koweziu.edu.pl, www.edukacja.pl, www.odn.pl). Uczniowie wielokrotnie wykonywali w ramach lekcji prezentacje multimedialne, które przedstawiali na forum swojej społeczności klasowej. W ten sposób uczyłam młodzież sprawnego i praktycznego wykorzystania nowoczesnych źródeł informacji. Polecając bezpieczne i ciekawe strony internetowe, wpajałam zasady rozsądnego korzystania z tej formy technologii informacyjnej.
Wszystkie opracowane przeze mnie dokumenty szkolne, również te związane
z odbywaniem stażu, przygotowywałam samodzielnie przy pomocy edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego (plany dydaktyczne, rozkłady materiału, przedmiotowe systemy oceniania, dokumenty wychowawcy klasy).
Samodzielnie opracowałam korzystając z programów komputerowych materiały dydaktyczne, testy i sprawdziany. Technikę tę zastosowałam również do opracowania
i przygotowania dyplomów i podziękowań dla uczniów, rodziców, nauczycieli czy firm.
W ramach systemu informacyjnego w szkole (w latach 2012i 2013) przygotowywałam systematycznie prezentacje multimedialne na szkolne telebimy.
Do wymiany informacji, materiałów metodycznych i dydaktycznych, prac czy dokumentów z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami i dyrekcją wykorzystywałam pocztę elektroniczną, która daje dużą oszczędność czasu.
Systematycznie korzystałam z wewnątrzszkolnego systemu informacyjnego omega.zse2.poznan.pl w sposób stały uzyskując na bieżąco potrzebne informacje, dotyczące moich zadań w pracy.
Codziennie w pracy posługiwałam się dziennikiem elektronicznym, prowadząc go
w sposób wzorowy. Na koniec roku przygotowywałam pliki i drukowałam świadectwa dla uczniów, których byłam wychowawcą.
Sporządzałam materiały informacyjne, artykuły oraz fotografie na szkolną stronę www.zse2.poznan.pl.
Na koniec czwartej klasy dla wychowanków przygotowałam, wykorzystując technologię komputerową, pamiątkową kartę.
Umiejętność posługiwania się komputerem, sprzętem multimedialnym oraz programami nabyłam w wyniku wcześniejszych kursów, szkoleń i ustawicznego samokształcenia. Ostatnio zainteresowałam się e-learningiem i moje umiejętności poszerzyłam o obsługę platformy edukacyjnej eFront, którą zamierzam również wykorzystać do pracy z moimi uczniami.
Bardzo często na lekcjach wykorzystuję prezentacje multimedialne, materiały dydaktyczne elektroniczne, programy symulacyjne np. MMLogic lub LOGO.
Poznając przepisy dotyczące systemu oświaty korzystałam m.in. z Internetowego Systemu Aktów Prawnych www.isap.sejm.gov.pl.
Wielokrotnie przeprowadzałam interaktywne lekcje w szkolnych pracowniach komputerowych czy w Szkolnym Centrum Multimedialnym.
Technologia komputerowa przyczynia się do rozwoju intelektualnego uczniów. Stosując ją podczas zajęć wpływam na ich rozwój, rozwijam ich zainteresowania
i umiejętności, pobudzam do myślenia i działania. Stwarzam możliwość korzystania
z niewyczerpanego źródła informacji, jakim jest Internet. Zajęcia takie stają się dla uczniów atrakcyjne i wzbudzają w nich ciekawość oraz chęci poznawcze. Znaczenie technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla dzisiejszego ucznia a przyszłego studenta czy pracownika, nakłada na szkołę olbrzymi obowiązek przygotowania młodych ludzi do realizacji współczesnych zadań i do roli, jaką ma pełnić w przyszłości Myślę, że jako nauczyciel i wychowawca spełniam ten obowiązek, przyczyniając się też do podnoszenia jakości pracy szkoły.

§ 7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ;

W trakcie odbywania stażu pełniłam funkcję wychowawcy uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk. Swoją pracę wychowawczą rozpoczęłam od przeprowadzenia diagnozy sytuacji wychowawczej i dydaktycznej moich wychowanków, poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i rodzicami.
Przeprowadzałam również obserwację i analizę dokumentów, które wpływały do szkoły, a dotyczyły uczniów. Również formułowałam i sporządzałam opinie o uczniach np. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy kuratora. Celem tych działań było jak najlepsze poznanie moich uczniów – ich sytuacji rodzinnej i możliwości edukacyjnych.
W swojej pracy wychowawczej skupiłam się nie tylko na współpracy z uczniami, ale również starałam się rozwijać i pogłębiać współpracę z rodzicami moich wychowanków. Jednym z elementów sukcesów wychowawczych z uczniami jest zgodność działania rodziców i wychowawcy. Dlatego tak ważna stała się dla mnie kwestia właściwej współpracy z rodzicami.
W trakcie zebrań z rodzicami omawiałam m.in. następujące kwestie:
- ustalenie rocznych harmonogramów współpracy,
- podsumowanie semestralnych i końcowo rocznych wyników w nauce i zachowaniu,
- podsumowanie frekwencji uczniów,
- bieżące sprawy wychowawcze,
- informacje dotyczące przebiegu egzaminów maturalnych i egzaminu potwierdzającego kwalifikacja zawodowe.
W celu wzmocnienia współpracy z rodzicami na wywiadówkach przeprowadziłam w ciągu dwóch lat pięć pogadanek na następujące tematy:
- Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w nauce?,
- Poznaj słabe i mocne strony swojego dziecka,
- Jak reagować w sytuacjach konfliktu z dzieckiem?,
- Jakie problemy mają dorastające dzieci i jak im pomóc?,
- Gdzie szukać pomocy w wychowaniu młodzieży?.
Z niektórymi rodzicami utrzymywałam stały kontakt telefoniczny, nie tylko
w godzinach moich dyżurów, co pozwalało na szybkie reakcje i działania w sytuacjach kryzysowych.
Efektem tych działań była obserwowana przeze mnie pozytywna zmiana w postawach niektórych uczniów czy korzystanie przez nich z pomocy psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, profesjonalnych poradni i wzmocnienie współpracy z rodzicami.
Dobry wychowawca to osoba rzetelna, konsekwentna i wyrozumiała. Dlatego na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Planu Wychowawczego corocznie opracowywałam plany wychowawcze klasy i tematykę godzin wychowawczych.
W planie uwzględniałam takie zagadnienia, jak:
- rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów,
- organizacja i integracja zespołu klasowego,
- edukacja prozdrowotna,
- profilaktyka antyuzależnieniowa,
- edukacja ekologiczna,
- życie w społeczności lokalnej,
- edukacja kulturalno-oświatowa i promedialna,
- edukacja prorodzinna,
- nauka i wypoczynek,
- organizacja uroczystości i wycieczek klasowych.
Będąc wychowawcą klasy na bieżąco i w miarę potrzeb rozwiązywałam problemy wychowawcze, zawsze służyłam radą i pomocą moim wychowankom, nie tylko w godzinach pracy w szkole, byłam otwarta na ich pomysły i propozycje dotyczące życia klasy.
W celu ułatwienia rodzicom kontaktów ze mną aktywnie uczestniczyłam
w cotygodniowych dyżurach nauczycielskich. W ten sposób rodzice mieli możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci.
Chcąc pomóc w nauce uczniom słabym mającym trudności, raz w tygodniu prowadziłam indywidualne konsultacje, których celem było uzupełnienie braków w wiedzy posiadanej przez ucznia. Zajęcia te pozwoliły uczniom uzyskać pozytywne oceny końcowe, także przyczyniły się do ich rozwoju i zachęciły do dalszej nauki.

§ 7 ust.2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ;

W okresie odbywania stażu aktywnie zaangażowałam się w pracę zespołów nadzorujących egzaminy maturalne i egzaminy zawodowe, a także egzaminy próbne. Kilkakrotnie pełniłam funkcję członka zespołu nadzorującego. Trzykrotnie w ciągu stażu pełniłam rolę przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin maturalny z języka angielskiego i historii. Były to dla mnie zupełnie nowe, a zarazem cenne doświadczenia, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pogłębiły moją wiedzę na temat przepisów prawa odnośnie powyższych kwestii.
Uczestniczyłam również w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

PODSUMOWANIE
Powyższe sprawozdanie przedstawia sposób w jaki zrealizowałam plan rozwoju zawodowego. Opierając się na przedstawionych działaniach i analizując ich skutki wpływu na moją pracę, uczniów i szkołę mogę stwierdzić, że są one zgodne z aktualnymi przepisami.
Wypełnienie tych zadań pozwoliło mi na opanowanie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty oraz posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
Działania te przyczyniły się do mojego doskonalenia zawodowego, miały pozytywny wpływ na rozwój uczniów i podniesienie jakości pracy szkoły. Za moją pracę dydaktyczno - wychowawczą w roku szkolnym 2012/2013 otrzymałam Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2.

........................................
Wioletta Pawlak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.