X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29668
Przesłano:

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego pani Joanny .....

nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Joanna .....

Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej,
Zakrzew 37, 08-470 Wilga

Nauczany przedmiot język angielski

Okres stażu od 1.09.2013 do 31.05.2014 r.
Proponowana ocena dorobku zawodowego – pozytywna.


Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie

W oparciu o analizę rozwoju planu zawodowego sporządzonego przez nauczyciela stażystę oraz na podstawie zgromadzonej przez nauczyciela stażystę dokumentacji stwierdzam, że pani Joanna .. ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez Dyrektora planie rozwoju zawodowego .W okresie odbywania stażu konsekwentnie i z dużym zaangażowaniem realizowała zawarte w planie zadania oraz gromadziła stosowną dokumentację.
W trakcie stażu nauczycielka zapoznała się z procedurą awansu zawodowego analizując podstawowe akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i Karta Nauczyciela (rozdział Awans Zawodowy).
Stażystka poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, przede wszystkim sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisy prawa dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zapoznała się z przepisami prawnymi regulującymi zasady funkcjonowania szkoły takimi jak : Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Dydaktyczno-Wychowawczo –Opiekuńczo Szkoły ,Plan Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu, Plan Organizacji Imprez Szkolnych, Wewnątrzszkolnych Regulaminów Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły . Ponadto odbyła szkolenie z zakresu BHP i Ochrona Danych Osobowych.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracowała w komisjach konkursowych tzn. była członkiem komisji konkursowych przedmiotowych(religia ,plastyka) Ponadto przygotowywała konkursy szkolne przedmiotowe z języka angielskiego(Potwór z Loch Ness ,Reklama wycieczki do Londynu, Ogólna wiedza językowa).
W trakcie odbywania stażu pani Joanna... wykazywała się umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Prowadziła dokumentację szkolną. Opracowała rozkłady materiału dokonywała ich aktualizacji, opracowywała kryteria oceniania, przygotowywała scenariusze zajęć. Na bieżąco prowadziła dokumentację szkolną.
Stażystka prowadziła zajęcia zgodnie z planem pracy. Zgodnie z wymogami uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w miesiącu, a obserwowane zajęcia omawiała z nauczycielem prowadzącym pod względem metodycznym i merytoryczny ,prowadziła także lekcje w obecności opiekuna stażu. Na podstawie obserwacji udokumentowanych arkuszami obserwującymi stwierdzam, że nauczyciel stażysta wykazał się dużym profesjonalizmem, ogromną wiedzą merytoryczną, sprawnością organizacyjną, umiejętnością planowania własnej pracy, umiejętnością stosowania różnorodnych metod nauczania, umiejętnością dostosowywania wymagań do możliwości ucznia i wykorzystania środków dydaktycznych adekwatnie do prowadzonych zajęć. Pani Joanna... jest otwarta na propozycje i rady, chętnie korzysta z doświadczeń opiekuna stażu i innych nauczycieli. Potrafi zainteresować uczniów swoim przedmiotem i zindywidualizować swoją pracę w zależności od potrzeb poszczególnych uczniów. Stażystka przeprowadziła również zajęcia dydaktyczne w obecności pana dyrektora szkoły.
W ramach doskonalenia warsztatu pracy nauczyciel stażysta uczestniczył w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego np.
1. Macmillan webinars – „Odnosić sukcesy w pracy z uczniami w ruchu”
2. Macmillan small – talks – „Więcej zalet niż wad, czyli jak prowadzić dobre lekcje z nastolatkami”.
3. Macmillan small – talks – „10 pomysłów na wykorzystanie kart obrazkowych w nauczaniu języka angielskiego.
4. Macmillan small – talks – „Pewnego razu historia..”.
5. Skuteczne zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży w oparciu o model profilaktyki zintegrowane.
6. Macmillan webinars – „Napisane konwersacje”.
7. „Dysleksja - problem czy podarunek?”
8. Nauczanie umiejętności mówienia i słuchania oraz poprawnej wymowy.
9. „Certyfikowane Szkolenie Kadr Systemu Oświaty” - nowoczesny nauczyciel.
10. Macnillan webinars – “5 lat innowacji cyfrowych słowników” („Five years of digital innovation for dictionaries”).
11. Macmillan small – talks – „Ucz, graj i ukrywaj”
12. “Zmiany w egzaminach zewnętrznych w polskim systemie edukacyjnym”.
13. Macmillan small – talks – “Język bogaty w słownictwo”.
14. Macmillan small – talks – “Produkty cyfrowe dla uczelni I szkół jezykowych: praktyczny nawigator”.
15. Macmillan webinars – „Rozwijanie niezbędnych akademickich umiejętności w mówieniu”.
Nauczycielka pogłębiała także swoją wiedzę i umiejętności poprzez intensywną pracę i obserwację bardziej doświadczonych pedagogów.
Pani Joanna... chętnie zajmowała się organizacją imprez szkolnych włączała się czynnie w ich przygotowanie np.: „Dzień Babci i Dziadka”, „ Akademia z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ”. Nauczycielka sprawowała również opiekę nad uczniami podczas wyjazdu na cmentarz parafialny w Wildze (porządkowanie grobów żołnierzy z okresu II wojny światowej). Sprawowała także opiekę nad uczniami podczas imprez szkolnych (andrzejki, zabawa karnawałowa) i przerw międzylekcyjnych. Współpracowała z GOK w Wildze w ramach wolontariatu „Dzień sąsiada”. Prowadziła prace i gromadziła dokumentację zespołu do ds. przeciwdziałania zagrożeniom i niedostosowaniu społecznemu.
W trakcie trwania stażu współpracowała także z wychowawcami w celu zapoznania się z sytuacją rodzinną uczniów po to aby niejednokrotnie zrozumieć ich problemy rzutujące na wyniki w nauce i zachowanie w szkole. Dzięki swojemu zaangażowaniu nauczycielka służyła uczniom radą i pomocą. Jest nauczycielem dla którego sprawy wychowania są równie ważne jak sprawy związane z kształceniem. Chętnie kontaktowała się z rodzicami uczniów dzieląc się z nimi swoimi spostrzeżeniami odnośnie zachowań i wyników w nauce .Pani Joanna... jest postrzegana zarówno przez uczniów jak i rodziców i nauczycieli jako nauczyciel spokojny, cierpliwy, sumienny i sprawiedliwy, dbający o serdeczną atmosferę w klasie, posiadający duże kompetencje. W swojej pracy wykazała się zaangażowaniem, pracowitością, kreatywnością i elastycznością. Jednocześnie jest otwarta na uwagi, wskazówki i propozycje innych nauczycieli i chętnie korzysta z ich pomocy i doświadczenia. Nieustannie wzbogaca swój zasób wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej, gromadzenie ciekawych artykułów z czasopism i gromadzenie cennych materiałów pomocniczych niezbędnych w pracy edukacyjnej.
Jej postawa etyczna i moralna nie budzi zastrzeżeń. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, posiadającą dobre przygotowanie do pracy oraz wiele cech predysponujących ją do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jako opiekun stażu uważam, że pani Joanna doskonale wykorzystała okres stażu na realizację i prawidłowe udokumentowanie zadań, które zawarła w planie rozwoju zawodowego. Proponuję pozytywną ocenę jej dorobku zawodowego za okres stażu.


Opiekun stażu
Anna S..

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.