X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29624
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

za okres 01.09.2012r. do 15.08.2015r.


Nauczyciel odbywający staż: mgr Malwina Szczepańska

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej

Dyrektor szkoły: mgr Anna Wojtas

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aurelia Spychała

Nauczane przedmioty:
•edukacja wczesnoszkolna
• logopedia

Posiadane kwalifikacje:
• studia licencjackie na kierunku pedagogika, w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
• studia magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi
• studia podyplomowe w zakresie: logopedia ogólna-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Wstęp

Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad reali-
zacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiując oraz zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i psychologii itp.
Od początku pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom, w jasny i klarowny sposób, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby zarówno uczniów
z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas
dla tych podopiecznych, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Jednym z celów moich działań jest odkrywanie dziecięcych talentów, dlatego
w trakcie stażu zachęcałam je do udziału w różnorodnych konkursach. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach.
Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Wspólnie
z dziećmi przygotowałam kilka z nich. Podczas mojej pracy w zawodzie nie-ustannie uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięci uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, by moich uczniów w ten sposób uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, utrzymywałam kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim
z moim opiekunem stażu, panią Aurelią Spychała, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Stanowi on kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie stał się podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie zakładała w efekcie wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy.
Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
W czasie odbywania stażu, to jest w okresie od 1 września 2012 roku do
15sierpnia 2015 roku, realizowałam zadania konieczne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Konstrukcja mojego planu rozwoju zawodowego oparta jest na wymaganiach określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wymogom tym odpowiada układ mojego sprawozdania.

§ 7 ust. 2 pkt 1Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach.
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
• Karta Nauczyciela
• publikacje prasowe
• Internetowa Witryna MEN: www.men.gov.pl
Następnie wystosowałam wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu uaktualniałam wiedzę związaną z awansem nauczycieli poprzez zapoznanie się z nowymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, czasopisma fachowe oraz środki elektroniczne (internet)
Efekty:
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy
w okresie stażu było nawiązanie współpracy oraz określenie jej zasad z opiekunem stażu – panią Aurelią Spychała.
Efekty:
• pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Istotnym punktem współpracy z opiekunem stażu były obserwowane przeze mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje różnorodnych środków dydaktycznych, metody i formy pracy z uczniami, zasady oceniania, w tym elementy oceniania kształtującego, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolnych, na atmosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i wyciągałam odpowiednie wnioski.
Efekty:
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
• poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadziłam zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu.
Później w czasie indywidualnych spotkań omawiane były hospitowane zajęcia
i rozwiązywane bieżące problemy. Opiekun stażu zawsze służył mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy. Kilka razy prowadziłam lekcje w obecności dyrektora. Przeprowadziłam również lekcje otwarte, oraz imprezy klasowe. Obserwowałam lekcję prowadzone przez koleżanki
z pracy: p. Elżbietę Kowalik, p. Joannę Fornalczyk.
Efekty:
• wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego;
• poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć.

5. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W ramach doskonalenia zawodowego w okresie stażu ukończyłam następujące studia, kursy, szkolenia oraz warsztaty.
• studia podyplomowe w zakresie: Logopedia ogólna –Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi,
•seminarium ,,Zabawy logopedyczne oraz stymulujące proces budowania słownika dziecka w wieku 3 – 11 lat” ,
• seminarium ,,Diagnoza uczniów w klasach I – III pod kątem symptomów specyficznych trudności w uczeniu się”,
•seminarium ,,Monitorowanie realizacji podstawy programowej”
•seminarium „Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowni-ków”
•seminarium „Konstruowanie Planów Działań Wspierających dla uczniów
z symptomami specyficznych trudności w uczeniu się”
• szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
• szkolenie „Polityka równości płci w projektach PO KL” w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych. Równe Szanse w szkołach Gminy Biała”
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców
oraz Radą Pedagogiczną PSP w Białej.
Brałam udział w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:
- Szkolenie prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu pt. „Wychowywać to kochać i wymagać” (2012)
- Rada szkoleniowa pt. „Komunikacja nauczyciel - uczeń” (2012)
- Rada szkoleniowa pt. Prezentacja pomocy dydaktycznych pozyskanych z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I - III szkół podstawowych” (2013)
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
Brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej PSP w Białej dotyczących pracy z uczniem posiadającym opinię i orzeczenie, pracy
z uczniem zdolnym, zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Statucie Szkoły, w radach dotyczących organizacji pracy w nowym roku szkolnego, Planu Nadzoru Pedagogicznego, procedur przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasistów, promowania uczniów, w radach klasyfikacyjnych oraz podsumowujących.
Samodzielne studiowałam literaturę metodyczną, przedmiotową i psycholo-giczną , np. M. Bogdanowicz –„Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym”, T. Gąsowska, Z. Pietrzak – Stępkowska –„Praca wyrównawcza
z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu”.
Efekty:
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci;
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy;
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.

6. Rozbudowa i doskonalenie własnego warsztatu oraz metod pracy zapewniający właściwą realizację zadań placówki szkolnej.
Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również moich uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco samodzielnie opracowywałam narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, testy, diagnozy gotowości szkolnej, służące do badania osiągnięć uczniów. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości uczniów, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy. .
Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność uczniów, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Stosowane przeze mnie metody to: słowna, oglądowa, czynna, praca plastyczna, podająca, aktywizująca, drama, burza mózgów itp.
Aby jeszcze bardziej urozmaicić przeprowadzane lekcje, opracowywałam pomoce dydaktyczne. Były to m.in. różnorodne ćwiczenia, karty pracy, krzyżówki, rebusy. Wzbogaciłam również własną bazę o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w różnych miesięcznikach pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
Opracowywałam scenariusze zajęć dydaktycznych oraz występów podczas uroczystości szkolnych. Przygotowywałam dekorację klasy.Przygotowanie uroczystości szkolnych było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji.
Na stronie internetowej naszej szkoły zamieszczałam zdjęcia z imprez klaso-wych i szkolnych oraz wycieczek.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Rozmawiałam z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy oraz dyskutowałam z moimi uczniami na temat ich podejścia
do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami i lekcjami, a także poznawałam przyczyny ich trudności w nauce. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Przez cały okres stażu gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową.

Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy;
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły;
• motywacja do dalszej efektywnej pracy;
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.
•współtworzenie pozytywnego wizerunku szkoły

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zajęć logopedycznych. Prowadziłam i dokumentowałam obserwację pedagogiczną uczniów.
Opracowywałam plany działań wspierających dla dzieci objętych dodatkową pomocą psychologiczną – pedagogiczną.
Efekty:
• prowadzenie dokumentacji grupy usprawniło moją organizację pracy.

8. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.
W trakcie stażu prowadziłam dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego. W tym celu gromadziłam świadectwa, zaświadczenie, programy
i scenariusze z odbytych szkoleń, warsztatów i kursów.
Na zakończenie napisałam i przedłożyłam pani dyrektor sprawozdanie z realizacji założeń Planu Rozwoju Zawodowego, a następnie przygotowałam wniosek
o postępowanie egzaminacyjne.
Efekty:
• napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
W trakcie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Sprawowałam wychowawstwo w klasie. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, podczas przerw, wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina, a także imprez szkolnych i klasowych, co pozwoliło mi na poznanie ich możliwości
i potrzeb. Dzieci również miały okazję mnie poznać i zrozumieć. Ogromne znaczenie miały rozmowy z uczniami oraz wspólne doświadczenia. Dzięki temu możliwe było wytworzenie się więzi między nami i pozyskanie nieodzownego zaufania.
W poznaniu środowiska niezbędneokazały się kontakty i rozmowy z rodzicami dzieci. Dzięki nim mogłam poznać sytuację socjalną uczniów. Dostrzeżone problemy z powodzeniem mogłam rozwiązywać podczas lekcji.Pełniąc rolę wychowawcy dążyłam do integracji klasy. Organizowałam w tym celu wiele imprez klasowych (w tym szkolnych): Andrzejki, Mikołajki, Wigilie, Walentynki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka , Pierwszy Dzień Wiosny, Bal Karnawałowy, Olimpiada Sportowa, Ślubowanie Pierwszoklasistów , Dzień Pluszowego Misia,
Organizowałam wycieczki terenowe wynikające z realizowanego bloku tematycznego. Były to wycieczki na łąkę, na pola, na stadion, na pocztę,
do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej, do ośrodka zdrowia, do gabinetu stomatologicznego, na cmentarz oraz wycieczki w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
Organizowałam i uczestniczyłam w wycieczkach i wyjściach szkolnych do:
•Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie,
•Teatru Lalek we Wrocławiu
•teatru w Częstochowie
• Gminnej Biblioteki w Białej na spotkanie z pisarzem: Wiesławem Drabikiem, z pisarką Edytą Zarembską,
• GOKiS w Białej na warsztaty plastyczne.
Uczestniczyłam w imprezach szkolnych oraz ich przygotowaniu:
Ślubowanie Klasy Pierwszej, Akcje Sprzątania Świata, Dzień Edukacji Narodowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Pluszowego Misia, Bale Karnawałowe, obchody Dnia Ziemi, obchody Pierwszego Dnia Wiosny, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, obchody Dnia Dziecka, Dzień Rodziny,
Moje działania jako wychowawcy były ukierunkowane na to, by dzieci czuły się komfortowo przebywając wśród kolegów i koleżanek, okazywały sobie szacunek i akceptację.
Efekty:
• podejmowanie działań na rzecz integracji klasy i szkoły z lokalnym środowiskiem;
• poczucie wśród uczniów odpowiedzialności za podejmowane działania;
• promowanie środowiska szkolnego w środowisku lokalny,
2. Współpraca oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Nawiązałam współpracę z rodzicami . Spotykałam się z nimi na zebra-niach klasowych. Rodzice mieli możliwość indywidualnych konsultacji z na-uczycielem. Dzięki tym kontaktom uzyskałam wiele dodatkowych informacji
o moich uczniach, których nie udałoby mi się zdobyć w szkole. Współpraca
z rodzicami umożliwiła skuteczniejsze rozwiązywanie problemów klasowych.
Efekty:
• wzbogacenie wiedzy rodziców o dziecku;
• lepsze poznanie moich uczniów.

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
Uwzględniając wielorakie zainteresowania oraz możliwości uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Realizując wnioski wynikające z ewaluacji osiągnięć uczniów, na początku każdego roku planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające służyć wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów.
Motywowałam i wspierałam uczniów w rozwoju poprzez:
- uczestnictwo w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych. Równe szanse w szkołach Gminy Biała”. Celem projektu było udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom klas I-III. W ramach projektu opracowałam programy zajęć oraz realizowałam zajęcia dodatkowe - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia logopedyczne;
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przeze mnie społecznie – zajęcia logopedyczne dla uczniów mających wady wymowy;
- organizowanie przeze mnie dodatkowych zajęć w okresie ferii zimowych;
- organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów;
- umożliwienie uczniom uczestnictwa w spotkaniach autorskich z pisarzami np. Wiesławem Drabikiem, Edytą Zarębską, aktorem: Zbigniewem Stryjem;
- uczestnictwo w warsztatach plastycznych oraz warsztatach czerpania papieru;
Zawsze starałam się planować sukcesy i osiągnięcia tychże uczniów. Na bieżąco prowadziłam dokumentację zajęć, przygotowując roczny plan pracy i prowadząc dzienniki, a także opracowuję śródroczne i roczne sprawozdania.
Współpracując z rodzicem, przygotowałam informację o uczniu z trudnościami w nauce, celem przedłożenia jej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wieluniu. Po przeprowadzonym badaniu uczeń otrzymał wskazówki do pracy w szkole i w domu, zaś ja jako wychowawca i nauczyciel porady jak pracować z uczniem.
Efekty:
• indywidualizacja nauczania dzieci;
• umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych;
• utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowywałam ich do konkursów bądź organizowałam niektóre z nich:
•coroczny Szkolny Konkurs Plastyczny,
•coroczny Szkolny Konkurs Recytatorski,
• coroczny Szkolny Konkurs Piosenki ,,Śpiewać każdy może”
• Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej ,,Ogrody moich snów”
• GminnaOlimpiada Sportowa kl. I – III
Podejmowałam aktywną współpracę z instytucjami działającymi na rzecz edukacji:
- Ośrodkiem Zdrowia w Białej,
- Stomatologiem w Białej,
- Policją w Białej,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Białej,
- Pocztą w Białej
- Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu
Systematyczna współpraca z tymi instytucjami korzystnie wpływa na rozwój młodego człowieka, uczy go, jak należy bezpiecznie i zdrowo żyć,
w jaki sposób rozwijać swoje zainteresowania, jak radzić sobie z trudnościami.
 Zachęcałam moich uczniów do uczestnictwa w akcjach charytatywnych:
- zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci z Papui,
- kiermaszu świątecznych stroików (pomoc najuboższym uczniom),
- zbiórce nakrętek z przeznaczeniem na pomoc dla potrzebującego dziecka,
- zbiórce żywności dla zwierząt ze schroniska w Szczytach.
 Uczestniczyłam z uczniami w akcjach:
- „Cała Polska czyta dzieciom”
- „Mleko piję, świat podbiję”
 Promowałam szkołę w środowisku lokalnym i regionie poprzez:
- udział w imprezach okolicznościowych w regionie np. w Parafiadzie w Białej,
- udział w konkursach międzyszkolnych oraz pozaszkolnych,
- współpracę z lokalną prasą,
- przygotowywanie na stronę internetową szkoły notatek, sprawozdań z imprez, działań podejmowanych w szkole,
- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
Efekty:
• rozwijanie zdolności i talentu dziecka;
• poszukiwanie nowych form i metod pracy;
• kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę;
• promowanie twórczych dokonań dzieci w środowisku lokalnym.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
Prowadziłam zajęcia komputerowe w klasach I-III.
W pracy na co dzień korzystam z komputera, programu multimedialnego tablicy interaktywnej oraz nagłośnienia w mojej klasie
W swojej pracy nieustannie korzystam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, plany pracy, scenariusze zajęć, poszukuję materiałów do zajęć i lekcji
oraz świeżych pomysłów na nie, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową. Komputer (w tym internet) służy mi do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Programy komputerowe wykorzystałam również do opracowania
i przygotowania dyplomów i podziękowań dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu, a także wpłynęła na mój samorozwój dzięki dostępowi do informacji na temat szkoleń czy materiałów dydaktycznych.
Efekty:
• ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy;
• promowanie szkoły;
• estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania szkoły, a także pracy nauczyciela;
• jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.
2. Wykorzystywanie nośników elektronicznych do czynności związanych
z realizacją stażu na stopień nauczyciela mianowanego
Uważam, że komputer jest niezastąpionym narzędziem w pracy nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie go stanowi prosty i bogaty sposób wspierania działań edukacyjnych i wychowawczych.
W trakcie stażu wykorzystywałam go do następujących celów:
• uzyskiwania i zgłębiania wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet,
• wykorzystania for internetowych oraz publikacji nauczycielskich dla wymiany doświadczenia, konsultacji, uzyskiwania porad i wskazówek,
• poznawania przepisów prawa oświatowego oraz śledzenia zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu,
•odwiedzałam strony, np. www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl
• korzystałam ze stron MENiS i MEN.
Efekty:
• podniesienie atrakcyjności zajęć;
• usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy.
3. Publikacje w Internecie
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć oraz scenariusze uroczystości szkolnych umieściłam na stronie internetowej: www.edukacja.edux.pl
Efekty:
• opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym na-uczycielom.

§ 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
W celu aktywnej pracy nad samokształceniem w czasie stażu brałam udział
w kursach, warsztatach oraz szkoleniach służących poszerzeniu i uzupełnianiu wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych. Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma).
Dużo interesujących informacji, porad i wskazówek na temat, jak interesująco prowadzić zajęcia, pozyskałam, zgłębiając publikacje nauczycieli w Internecie,
a także korzystając z miesięcznika „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”.
Swój warsztat pracy i kompetencje pedagogiczne wzbogacałam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innego nauczyciela.
Efekty:
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych;
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi;
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci.
2. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
W czasie stażu starałam się sumiennie realizować, program wychowawczy
oraz profilaktyczny. Opracowywałam plany wychowawcze dla poszczególnych klas.
Dzięki rozmowom z wychowankami , ich obserwacji, a także dzięki kontaktom z rodzicami poznałam sytuacje rodzinne dzieci. Byłam w kontakcie z pracownikami GOPS-u, monitorowałam sytuację rodzinną wychowanków. To wszystko pozwoliło mi na udzielanie im pomocy i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. W swej pracy starałam się dostrzegać potrzeby zarówno uczniów mających problemy w nauce jak i zdolnych, i wychodzić im naprzeciw. Motywowałam ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział
w zajęciach dodatkowych i konkursach. Zawsze pomagałam im się przygotowywać do nich. Brałam udział i organizowałam wycieczki szkolne, klasowe oraz imprezy klasowe i szkolne.
Sprawowałam dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
Wpływałam na kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowie-dzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach Klub Bezpiecznego Puchatka, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, zbiórce plastikowych nakrętek , zbiórce zużytych baterii, zbiórce makulatury, zbiórceżywności dla zwierząt ze schroniska w Szczytach.
Bardzo ważnym elementem współpracy z Rodzicami były organizowane przeze mnie zebrania. W trakcie zebrań z rodzicami omawiane były następujące kwestie:
• ustalenie rocznych harmonogramów współpracy,
• ustalenie rocznych harmonogramów imprez i uroczystości klasowych,
• ustalenie organizacji wycieczek klasowych,
• podsumowanie semestralnych i końcoworocznych wyników w nauce i zachowania uczniów,
• podsumowanie frekwencji uczniów,
• bieżące omawianie spraw wychowawczych (informowanie o ewentualnych kłopotach lub postępach w nauce i zachowaniu uczniów).
Efekty:
• zwiększenie świadomości rodziców odnośnie pracy z dzieckiem;
• udział i odnoszenie sukcesów uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrz-nych.
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Czytałam na bieżąco literaturę fachową oraz dokonywałam wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. To pozwoliło mi na lepsze planowanie pracy
i wdrażanie różnorodnych propozycji metodycznych.
Efekty:
• czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliła mi lepiej planować swoją pracę;
• pogłębienie swojej wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Rozpoczynając staż przystąpiłam do czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W czasie stażu poddałam analizie m. in. takie akty prawne: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szczegółowej analizie poddałam zwłaszcza nową podstawę programową oraz zapisy dotyczące tworzenia i pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.
Rozpoczynając pracę w szkole, zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam szkolenie BHP.
Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białej: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminem Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła
i jakie akty prawne regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, np. odpowiednim prowadzeniem dziennika lekcyjnego czy arkuszy ocen.
Efekty:
• znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji
ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań;
• zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: o charakterze szkoleniowym, klasyfikacyjnym czy podsumowującym.
Aktywnie zaangażowałam się, w okresie odbywania stażu, w pracę zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne w szkole podstawowej.
Do działań wpływających na doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego, przyczyniło się z pewnością konstruowanie przeze mnie planów wynikowych i rozkładów materiału w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestniczyłam w organizacji imprez szkolnych (wyżej wymienionych).
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Efekty:
• zdobycie nowych i cennych doświadczeń, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pogłębiły moją wiedzę na temat przepisów prawa odnośnie powyższych kwestii.

Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane, co przedstawiłam w sprawozdaniu. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, urozmaicenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je (przeprowadzam systematyczną ewaluację moich działań).
Uwzględniam w swojej pracy różnorodną problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.Na bieżąco pogłębiałam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb placówki,
w której pracuję. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogól-noszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających
ze statutu szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmo-wanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającej się rzeczywistości oświatowej. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.