X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29411
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres od. 01.09.2014 do 30.06.2015

Imię i nazwisko:
Nazwa szkoły/placówki:
Stanowisko: nauczyciel kontraktowy
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2016
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Cele stażu:
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Cele szczegółowe:
- doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty poprzez:
potwierdzenie udziału w szkoleniowych radach pedagogicznych, potwierdzenie opiekuna stażu o wspólnym analizowaniu konkretnych ustaw, rozporządzeń; analiza dokumentów prawnych funkcjonujących w przedszkolu,
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
udział w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN i innych wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli; pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami książkowymi.
- rozwijanie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych poprzez:
wnioski z obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – analiza zajęć; Dzielenie się swoją wiedzą poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, konkursów, pomocy dydaktycznych.

Treści planu:
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)
Opis stopnia zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, komentarze i uwagi na temat m.in. trudności, zmian terminów

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Potwierdzona dokumentacja współpracy z opiekunem stażu – ustalenie terminów spotkań. Potwierdzone kopie zaświadczeń o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, WDN oraz udziału w radach pedagogicznych. Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu i udział w imprezach organizowanych na zewnątrz mi.n
wrzesień 2014 – obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka;
listopad 2014 – obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka;
listopad 2014 – obchody Dnia Życzliwości;
listopad 2014 – obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia;
grudzień 2014 – organizacja i przeprowadzenie Akcji Góra Grosza;
grudzień 2014 – organizacja kiermaszu świątecznego;
grudzień 2014 – udział w pokazie robienia bombek i ich ręcznego malowania;
luty 2015 - Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie programu artystycznego;
luty 2015 - organizacja balu karnawałowego -strojenie sali;
luty 2015 – organizacja i przeprowadzenie konkursu wewnatrzprzedszkolnego ,,Konkurs wiedzy o życzliwości”
luty 2015 – występ koła tanecznego na konkursie ,,Piosenki zimowej” w Przedszkolu nr 4 w Kłodzku;
marzec 2015 – występ koła tanecznego ,,Stokrotki” na Dniach Otwartych Przedszkola
kwiecień 2015 – występ koła tanecznego ,,Stokrotki” na X Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków w KCKSiR;
kwiecień 2015– organizacja kiermaszu świątecznego;
kwiecień 2015 – udział w teatrzyku kukiełkowym ,,Kopciuszek”;
maj 2015– Dzień Mamy i Taty – przygotowanie programu artystycznego;
maj 2015 – wyjście do Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku;
maj 2015 – udział koła tanecznego ,,Stokrotki” na 54 Dniach Kłodzka na stadionie KCKSiR;
czerwiec 2015 – występ koła tanecznego ,,Stokrotki” na X Przeglądzie Form Tanecznych Estrada 2015 czyli Roztańczone Przedszkolaki;
Udział w konkursach plastycznych:
udział w konkursie plastycznym ,,Dinozaury” organizowanym przez Zespół Szkół w Przybysłowicach;
udział w wewnątrzprzedszkolnym plastycznym konkursie patriotycznym;
udział w wewnatrzprzedszkolnym konkursie plastycznym ,,Jestem życzliwy dla kolegów”;

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia, dekorowanie sali. Udział
w zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienników zajęć, prowadzenie kart obserwacji, dokonanie podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz obserwacji wstępnej i końcowej.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)
Opis stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, komentarze i uwagi na temat m.in. trudności, zmian, terminów.

Współpraca z rodzicami – prowadzenie zebrań, rozmowy indywidualne z rodzicami, podczas których zbierane były informacje dotyczących wychowanków. Podjęłam współpracę z następującymi instytucjami:
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji;
Państwowa Straż Pożarna w Kłodzku;
Państwowa Publiczna Biblioteka w Kłodzku filia dla dzieci;
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kłodzku;
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłodzku.
Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy w Kłodzku;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
Współorganizowanie wycieczek do parku, na spacery. Zorganizowanie wycieczki Gajowa na zajęcia o charakterze warsztatów ,,Od jajka do kury”, której byłam kierownikiem.
Współorganizowanie akcji na rzecz przedszkola:
Kiermasze świąteczne;
Akcja Góra Grosza;
Akcja ,,Karma dla psa”;
Zbieranie zużytych baterii;
prowadzenie programu ,,Czyste powietrze wokół nas”;
Akademia Zdrowego Przedszkolaka.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)
Opis stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, komentarze i uwagi na temat m.in. trudności, zmian, terminów.

Wykonywanie za pomocą technik komputerowych pomocy dydaktycznych. Opracowywanie potrzebnych dokumentów, scenariuszy, ćwiczeń potrzebnych na zajęcia, pisanie sprawozdań, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych. Prowadzenie strony internetowej przedszkola : www.zpz2.szkolnastrona.pl oraz na www.facebook.pl

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia)
Opis stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, komentarze i uwagi na temat m.in. trudności, zmian, terminów.

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej. Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej dzięki wymianie spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań RP, spotkań WDN.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w ktrej nauczyciel odbywał staż ( § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)
Opis stopnia realizacji zadń zawartych w planie rozwoju zawodowego, komentarze i uwagi na temat m.in. trudności, zmian, terminów.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego, a także aktualizacja wiedzy nt. zmian związanych z procedurą awansu zawodowego m.in. z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty, bieżąca analiza rozporządzeń MEN a także zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy. Gromadzenie i analizowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki m.in. Statut i Regulamin ZPŻ nr 2 w Kłodzku, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

VI. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy
Opis i analiza podejmowanych działań na rozwój osobowościowy nauczyciela oraz rozwój jego warsztatu pracy, opis słabych i mocnych tron, wnioski wypływające z analizy wypływającego okresu stażu.

W tym okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Spotkałam się ze zrozumieniem, wsparciem oraz pomocą ze strony opiekuna stażu a także grona pedagogicznego. Zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Za swój sukces uważam wszelkie występy koła tanecznego ,,Stokrotki”, które prowadzę z mgr Agnieszką Golec. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda nam się wystąpić na jeszcze większej ilości imprez w Kłodzku.
Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne takie jak: ilustracje, sylwety, liczmany, kukiełki, karty pracy. Będę starała się również, w miarę możliwości, w większym zakresie wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

........................................ ........................................
(miejscowość i data) (podpis nauczyciela kontraktowego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.