X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29588
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anita Talaga
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 87 im „Jacusia i Agatki” w Poznaniu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Opiekun stażu: mgr Hanna Wantowska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Alina Małgorzata Skrobek

Organizacja stażu.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674
z późn. zmianami)
• Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli dotyczące awansu zawodowego
nauczyciela.

2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.

4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wrzesień
2015 rok.

Podczas stażu.
Wrzesień 2015 rok.
• Notatki własne

• Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

• Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Współpraca
z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacjazajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Wrzesień
2015 rok.

Podczas stażu • Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Kontrakt

• Plan rozwoju zawodowego
• Harmonogram współpracy
• Własne notatki (wnioski z obserwacji)

• Scenariusze zajęć, karty pracy
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Podczas stażu.
Maj 2018 rok
Czerwiec 2018 rok • Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• Sprawozdanie.

• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej. Okres stażu • Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń
• Notatki własne

• Spis literatury
2 Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali. Na bieżąco • Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień
3 Prowadzenie dokumentacji 1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Założenie i prowadzenie teczek: obserwacji dzieci, współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym
3. Roczny plan pracy.
4. Tygodniowe oraz średnioterminowe plany pracy.
Na bieżąco • Dziennik zajęć
• Plany pracy
• Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci, fotografie dokumentujące pracę nauczyciela w tym zakresie

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców 1. Prowadzenie obserwacji.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Organizacja spotkań integrujących zespół grupy przedszkolnej. Okres stażu • Notatki.
• Podsumowania półroczne.
• Protokoły spotkań.
• Listy obecności.
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Prowadzenie obserwacji.
2. Rozmowy z dziećmi i rodzicami.
3. Organizowanie zajęć, prowadzenie projektów badawczych na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wyjść terenowych w ramach projektów badawczych oraz tematów kompleksowych.
Na bieżąco • Notatki
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Scenariusze uroczystości
• Zdjęcia
3 Udział w realizacji programów profilaktycznych 1. Realizacja programów: „Bezpieczny przedszkolak” oraz „Programu promocji zdrowia” obowiązujących w Przedszkolu nr 87 w Poznaniu.
2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją i Strażą Miejską.
3. Udział w projektach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu. W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Scenariusze zajęć
• Zdjęcia
4 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole 1. Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków.
2. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 42 w Poznaniu.
3. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Poznaniu.
3. Nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Wilda w celu promocji działań przedszkola.
4. Pogłębienie współpracy z Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Poznaniu.
Okres stażu • Adnotacje w dzienniku zajęć
• Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Zdjęcia
5 Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez przy współudziale dzieci.
3. Współpraca z rodzicami. Wg harmonogramu • Scenariusze.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Zdjęcia
6 Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi 1. Realizacja zajęć z wykorzystaniem Metody Projektu wg prof. Lilian Katz.
2. Kontynuacja pracy Metodą Otwartą.
3. Praca nad aranżacją przestrzeni przy współudziale dzieci.
4. Prowadzenie dokumentacji rozwoju dzieci (tzw. Portfolio).
4. Wprowadzanie nowatorskich planów pracy: tygodniowych, średnioterminowych, rocznych.
5. Przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem metod wynikających z Koncepcji Pracy Przedszkola nr 87 w Poznaniu.

Okres stażu
• Scenariusze zajęć
• Fotografie
7 Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad. Na bieżąco • Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
• Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: plany pracy, plany współpracy, prezentacje multimedialne projektów.

3. Przygotowywanie
pomocy
dydaktycznych
(obrazki, karty
pracy, rebusy,
ankiety, dyplomy)
itp.

4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. W ciągu stażu
• Plany pracy
• Karty obserwacji
• Scenariusze
• Wykaz stron internetowych


2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego oraz bieżące śledzenie zmian.

2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org,portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl,www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.

4. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

5. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2015
W ciągu stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.

• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.

Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za-wodo¬wego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Umieszczanie na stronie internetowej przedszkola informacji i zdjęć z zajęć, pracy nad projektami, pracy Metodą Otwartą itp.
4. Współudział w tworzeniu publikacji z Instytutem Małego Dziecka w czasie trwania projektu „Przyjazne Przedszkole- Profesjonalny Nauczyciel” Listopad 2015


W ciągu stażu • Plan rozwoju zawodowego
• Scenariusze zajęć
• Zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. 1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz odpowiadających na aktualne potrzeby dzieci.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Wykaz książek i czasopism
• Spis stron internetowych
2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
2. Realizacja „Planu rozwoju umiejętności społecznych” opracowanego dla grupy dzieci 4 -letnich w roku szkolnym 2015/2016. W ciągu stażu • Wpisy w dzienniku
• Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia
• „Plan rozwoju umiejętności społecznych” na rok 2015/2016
3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami. W ciągu stażu • Wykaz tematyki spotkań
• Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu • Wykaz aktów prawnych
2 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów. Okres stażu • Notatki
• Wykaz dokumentów
3 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Okres stażu • Adnotacje w dziennikach zajęć
• Programy wycieczek
3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Okres stażu • Wykaz literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.