X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29463
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2, pkt 1).

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
a. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
b. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Zredagowanie planu rozwoju osobistego.
a. Przygotowanie planu rozwoju osobistego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego.
Wrzesień 2015
Plan rozwoju zawodowego

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
a. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
b. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
c. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
d. Analiza i ocena działań.
Cały okres stażu
Konspekty, przykładowe scenariusze zajęć

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym.
a. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
b. Udział w zajęciach warsztatowych, radach szkoleniowych – WDN.
c. Udział w lekcjach otwartych oraganizowanych przez innych nauczycieli.
d. Opracowanie pisemnych materiałów do narad i szkoleń.
e. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla logopedów.
W trakcie trwania stażu
Wpis do protokolarza RP;
zaświadczenia, potwierdzenia; scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
a. Studiowanie literatury i czasopism z zakresu logopedii.
b. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
c. Tworzenie gazetek o tematyce logopedycznej.
d. Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne; notatki;

6. Planowanie pracy oraz podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych wynikających z zadań logopedy.
a. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć logopedycznych.
b. Opracowanie własnego narzędzia diagnozy logopedycznej.
c. Wpisy w dziennikach zajęć specjalistycznych.
d. Opracowanie ulotek informacyjnych o tematyce logopedycznej skierowanych do rodziców i nauczycieli.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
Dokumentacja logopedyczna;

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2, pkt 2).

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
a. Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach.
b. Kontakty z rodzicami (zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne).
c. Konsultacje z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
Notatki, wpisy w dzienniku

2. Współpraca z poradniami specjalistycznymi.
a. Nawiązywanie współpracy wg potrzeb.
b. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wg potrzeb
Notatki

3. Aktywny udział w organizowaniu i przygotowaniu imprez przedszkolnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
a. Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z planem pracy przedszkola.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach, sprawozdania

4. Stosowanie aktywnych metod i form pracy z dzieckiem.
a. Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami.
b. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych form i metod (np. masaż logopedyczny, elementy terapii sensorycznej, logorytmika).
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2, pkt 3).

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
a. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego.
b. Wyszukiwanie i studiowanie artykułów z zakresu logopedii i pedagogiki.
Cały okres stażu
Notatki

2. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy logopedy.
a. Opracowywanie materiałów i pomocy logopedycznych.
b. Pisanie scenariuszy zajęć; prowadzenie dokumentacji logopedycznej.
c. Korzystanie w trakcie zajęć z programów i gier logopedycznych dostępnych na portalach internetowych.
d. Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu
Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne, dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą.
a. Zamieszczenie na stronie portalu edukacyjnego: planu rozwoju osobistego, scenariuszy zajęć oraz referatów o tematyce logopedycznej.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o publikacjach

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz szczególnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2, pkt 4).

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Aktywna praca nad samokształceniem oraz znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu.
a. Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Na bieżąco
Notatki

2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
a. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy.
Wg potrzeb
Zaświadczenia

3. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.
a. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
b. Zapoznanie się dokumentacją uczniów i realizcja zaleceń Poradni.
Cały okres stażu
Dokumentacja logopedyczna

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
a. Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie przedszkola, Kartą Nauczyciela, ustawami o systemie oświaty.
Wg potrzeb
Znajomość przepisów

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
a. Dokładna analiza dokumentów przedszkola.
Cały okres stażu
Wykaz dokumentów, notatki

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku, notatki

4. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
a. Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Na bieżąco
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.