X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29449
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO

mgr Jolanty Salwy

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393.)

PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko: mgr Jolanta Salwa
Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum w Kunowie
Stanowisko: pedagog szkolny
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2013 r. – 31.05.2016r.

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły oraz uczniów.

Będę kontynuować swój rozwój zwracając szczególną uwagę na:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi i podniesieniu
jakości pracy szkoły,
- ciągłe udoskonalanie warsztatu i metod pracy,
- doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- aktywny udział w pracach na rzecz szkoły
- realizację zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

CEL GŁÓWNY: Celem głównym planu rozwoju zawodowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, wykorzystanie własnego doświadczenia, wiedzy i umiejętności celem podniesienia jakości pracy szkoły oraz uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Zadania organizacyjne
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2013r. Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. - Analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu wychowawczego, profilaktycznego, wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego, regulaminów. Okres stażu Zapisy, notatki
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie materiałów i dokumentów do podsumowania pracy za okres stażu. Okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, materiały
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2016r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Analiza własnej pracy. - Samoocena, ewaluacja, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków. Okres stażu Arkusze obserwacji, wnioski
2. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. - Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, spotkaniach WDN, warsztatach w celu podniesienia kompetencji zawodowych.
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej i publikacji internetowych. Gromadzenie własnej biblioteki pedagogicznej.
- Udział w lekcjach i spotkaniach realizowanych przez innych nauczycieli.

Okres stażu

Wg harmonogramu
Zaświadczenia

Spis lektur i publikacji

Notatka poobserwacyjna
3. Praca z uczniem z problemami edukacyjnymi. - Prowadzenie zajęć z programem „Ortograffiti”, zajęć wyrównawczych. Okres stażu Scenariusze lekcji
4. Uczestnictwo w opracowaniu dokumentów szkolnych, praca w zespołach szkoły. - Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji pedagogicznej, procedur organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
- Koordynowanie działań profilaktycznych i zawodoznawczych w szkole. Praca w zespołach. Wg potrzeb

Okres stażu Opracowane dokumenty

Sprawozdania
5. Wzbogacanie warsztatu pracy pedagogicznej. - Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
- Stosowanie metod aktywizujących na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów – zbieranie informacji o uczniach na podstawie rozmów, przygotowanych narzędzi badawczych.
- Przygotowanie wystroju tablic o tematyce pedagogiczno -profilaktycznej na korytarzu szkolnym.

Okres stażu


Ankiety, konspekty

Scenariusze zajęć

Zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Stosowanie Internetu i komputera w pracy pedagogicznej. - Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
- Zgromadzenie niezbędnych informacji z Internetu do pracy pedagogicznej. Korzystanie ze strony www.pedagogszkolny.pl
- Sporządzanie testów, ankiet, wykresów, pisanie informacji do rodziców i pism do instytucji przy użyciu komputera.
- Wykorzystanie Internetu do komunikacji (skrzynka e-meil) związanej z wykonywaną pracą.
- Zapoznanie uczniów z obsługą programu do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Kseon Optivum.

Okres stażu

Maj
2014r., 2015r., 2016r.

Testy, ankiety

Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. - Opracowanie dyplomów, podziękowań, pomocy dydaktycznych dla uczniów.
- Przygotowywanie szkolnych gazetek profilaktycznych.
- Wykorzystanie na zajęciach z młodzieżą opracowanych prezentacji PowerPoint o tematyce profilaktyczno-wychowawczej.
- Korzystanie na zajęciach z materiałów audiowizualnych np.: filmów o tematyce profilaktycznej.

Okres stażu Scenariusze lekcji, opracowane materiały
3. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. - Przygotowanie przy użyciu komputera niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym. Okres stażu Teczka awansu, opracowane materiały

§8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Prowadzenie spotkań, rad szkoleniowych dla nauczycieli. - Przygotowanie scenariuszy Wg potrzeb Potwierdzenia
2. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Współpraca z nauczycielami. Przekazywanie informacji ze szkoleń na Radzie Pedagogicznej
- Przekazywanie wychowawcom uwag dotyczących aktualnej sytuacji profilaktyczno-wychowawczej w szkole.

Okres stażu

Potwierdzenia
3. Opracowanie i udostępnianie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, referatów. - Opracowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą i przekazanie do biblioteki szkolnej.
- Udostępnianie zgromadzonych pomocy, materiałów, scenariuszy innym nauczycielom.
- Przekazywanie nauczycielom materiałów pomocnych w pracy wychowawczej.

Okres stażu

Scenariusze zajęć.
4. Ścisła współpraca z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją oraz pedagogami. - Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Przewodniczenie Zespołowi Wychowawczemu i Profilaktycznemu - wymiana doświadczeń z nauczycielami, dyskusja.
- Współpraca i wymiana doświadczeń z pedagogami innych szkół na stronie internetowejwww.pedagogszkolny.pl
- Współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.- bieżąca wymiana doświadczeń.

Okres stażu

Okres stażu Protokoły, potwierdzenia


Wpisy na stronie

Notatki

Potwierdzenia

5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej, stronie gminy i w lokalnej prasie.
- Prowadzenie gazetki ściennej o charakterze informacyjno-wychowawczym.
Wg potrzeb

Okres stażu Strona internetowa,


Zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - Opracowanie i realizacja planu działań profilaktycznych szkoły oraz planu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Współtworzenie Programu Profilaktycznego szkoły.
- Opracowanie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych.

Okres stażu Plany

Program Profilaktyczny

Programy
2. Koordynowanie działań związanych z udziałem szkoły w programie profilaktycznym „Znajdź właściwe rozwiązanie”. - Realizacja programu wśród uczniów.
- Propagowanie działań w celu przeciwdziałania patologiom wśród uczniów. Wg harmonogramu Potwierdzenie
3. Opracowanie i wdrożenie do realizacji procedur organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - Przygotowanie procedur i zapoznanie z nimi wychowawców. Wrzesień 2013r. Procedury

§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Organizowanie i udział w akcjach i imprezach szkolnych, okolicznościowych. - Organizowanie i koordynowanie spotkań dla rodziców i uczniów z udziałem specjalistów.
- Organizowanie spotkań i imprez profilaktycznych dla młodzieży.
- Organizowanie festynu profilaktycznego dla uczniów i rodziców.
- Udział w wycieczkach i imprezach szkolnych.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Udział w spotkaniach Sejmiku Uczniowskiego.

Wg potrzeb

Czerwiec

Okres stażu

Zdjęcia, publikacje w prasie

Program imprezy
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu. - Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów z wykorzystaniem programu „Ortograffitii”. Okres stażu Plan pracy, wpisy w dzienniku
3. Organizowanie szkolnych konkursów i warsztatów profilaktycznych. - Zainicjowanie konkursów plastycznych na temat szkodliwości używek.
- Prowadzenie dla uczniów warsztatów profilaktycznych zgodnie z opracowanym programem profilaktyki.

Wg potrzeb Zdjęcia


Zapisy w dzienniku
4. Pozyskiwanie środków finansowych od instytucji na rzecz uczniów i szkoły. - Pisanie programów, projektów o dofinansowanie.
- Organizowanie pomocy dla uczniów. Wg potrzeb Kopia projektów
5. Prowadzenie działalności zawodoznawczej dla uczniów. - Prowadzenie działalności zawodoznawczej dla uczniów klas trzecich. Współpraca z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych.
Okres stażu Zapisy w dzienniku pedagoga

§8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania
1. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi uczniów i szkołę w procesie wychowawczym. - Współpraca z GKRPA w Kunowie w realizacji działań profilaktycznych.

- Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowcu Św. (konsultacje z psychologiem, realizacja zaleceń poradni, organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców, funkcjonowanie na terenie szkoły punktu konsultacyjnego – dyżur psychologa).

- Współpraca z MGOPS w Kunowie w zakresie organizowania pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów i ich rodzin.

- Współpraca ze ŚBŻ w Ostrowcu Św.

- Współpraca z policją, sądem, kuratorami ds. nieletnich (spotkania i prelekcje dla młodzieży, dyscyplinujące rozmowy indywidualne uczniami, udział w przesłuchaniach, kierowanie spraw do sądu, przygotowywanie opinii o uczniach).

Potwierdzenia
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej. - Organizowanie spotkań dla młodzieży z pielęgniarką szkolną.
- Udział w realizacji działań prozdrowotnych wśród młodzieży poprzez wdrażanie programu „Trzymaj formę” Na bieżąco Potwierdzenia
3. Pełnienie funkcji członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. - Udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Wg potrzeb Potwierdzenie współpracy
4. Współpraca z rodzicami uczniów. - Pedagogizacja rodziców. Współorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami różnych instytucji.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami

Wg potrzeb Potwierdzenia

Wpisy w dzienniku

§8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
Dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. - Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
- Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
- Praca nad rozwiązaniem problemów.
- Aktualizacja wiedzy z pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Okres stażu Opis, wnioski, wywiady
2. Współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w szkole. - Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych.
- Koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Okres stażu

Okres stażu Notatki, wpisy w dziennik, potwierdzenia


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała:
mgr Jolanta Salwa

Kunów, dnia............................. Zatwierdzam do realizacji:

..................................
Dyrektor szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.