X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Iwona Chmara – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Dorota Wilk
Opiekun stażu: mgr Danuta Koczan
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie o uzyskanie stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Pogłębianie wiedzy na temat przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż;
4. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego;

§ 7 ust. 2, pkt 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego

- śledzenie strony internetowej MEN - cały okres stażu - kserokopie aktów prawnych
- wydruki istotnych informacji ze stron internetowych

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu - złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu


- opracowanie planu rozwoju zawodowego - wrzesień 2015r. - wniosek o rozpoczęcie stażu

-plan rozwoju zawodowego

3. Współpraca z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy

- analiza planu rozwoju zawodowego
- ustalenie spotkań z opiekunem stażu

- przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
- wrzesień 2015r.
- wrzesień 2015 r.
- styczeń, czerwiec 2016 r.
- styczeń, czerwiec 2017 r.
- styczeń, maj 2018 r.
- czerwiec 2018 r.
- kontrakt i harmonogram spotkań z opiekunem stażu

- plan rozwoju zawodowego
4. Aktywne uczestnictwo w WDN

Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

- udział w warsztatach metodycznych, kursach szkoleniowych, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje

- cały okres stażu

- cały okres stażu - notatki z form doskonalenia zawodowego

- zaświadczenia notatki

5.
Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
- studia podyplomowe na kierunku Logopedia

- w okresie trwania stażu
- dyplom ukończenia studiów


6.

Tworzenie własnego warsztatu pracy
- gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych
- wykorzystanie materiałów i doświadczeń zdobytych na kursach i szkoleniach
- utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania


- cały okres stażu
- materiały oraz pomoce dydaktyczne
- wykaz przeczytanych lektur

7.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

- wpisy w dzienniku
- miesięczne plany pracy
- arkusze obserwacji
- cały okres stażu
- dziennik
- arkusze obserwacji


8.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


- uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych

- maj 2018 r.

- teczka zawierająca zebrane dokumenty
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt.2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.

Zadanie do wykonania

Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- obserwacja, rozmowy z dziećmi
- zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami
- zajęcia otwarte
- uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci

- cały okres stażu
- arkusze obserwacji
- listy obecności z zebrań
- scenariusze uroczystości
- dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych

2.

Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych

- pedagogizacja rodziców podczas zebrań
- konsultacje z rodzicami
- udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym

- cały okres stażu

- listy obecności z zebrań grupowych
- prezentacje multimedialne przygotowane na pedagogizację
- kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla dzieci

3.
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
- praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy
• Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn
• Metoda Dobrego Startu
• Świat Liczb Willy”ego
• oraz inne
- cały okres stażu
- wpisy w dzienniku
- scenariusze zajęć
- dokumentacja fotograficzna
- prace dzieci

4.
Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu i szkole
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

- współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla społeczności przedszkolnej i szkolnej zgodnie z rocznym planem pracy:
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Mikołaj
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Przywitanie Wiosny
- Dzień Rodziny
- Zakończenie Roku Przedszkolnego
- oraz inne wynikające z planu pracy przedszkola
- cały okres stażu
- dokumentacja fotograficzna
- zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach

5.

Współpraca z rodzicami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola - zorganizowanie dla rodziców zajęć integracyjnych
- współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
- angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola
- angażowanie rodziców w pomoc podczas wycieczek
- organizowanie dla rodziców zajęć, podczas których obserwować będą funkcjonowanie dziecka w grupie
- przygotowywanie wraz z rodzicami przedstawień dla
dzieci
- organizowanie dla dziadków spotkań w przedszkolu podczas których, czytać będą ulubione bajki dla dzieci
- zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących ciekawe zawody
- organizowanie dla rodziców warsztatów podczas których wykonywać będą wraz z dziećmi upominki na różne okazje np. Dzień Babci i Dziadka oraz dekoracje do Sali przedszkolnej

- cały okres stażu

- scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości i spotkań przedszkolnych i szkolnych

6.
Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w szkole i przedszkolu
prowadzenie kroniki szkolnej
- dbanie o aktualne dane na stronie internetowej szkoły dotyczące przedszkola
- tworzenie dekoracji
- cały okres stażu
- dokumentacja fotograficzna
- kronika szkolna
- wydruki zaktualizowanej strony internetowej

7.
Współpraca ze specjalistami

- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga szkolnego, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów

- cały okres stażu - notatki
- arkusze obserwacji dzieci
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami - nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp. - cały okres stażu - wpisy w dzienniku
- sprawozdania
- dokumentacja fotograficzna

§ 7 ust. 2, pkt. 3.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego

- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego
- cały okres stażu
- teczka zawierająca podstawowe akty prawne

2.
Wykorzystywanie technologii informacyjnej oraz obsługi komputera w pracy wychowawczo-dydaktycznej
- dokumentowanie przebiegu stażu
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
- opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne okazje
- współpraca przy uaktualnianiu strony internetowej
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
- cały okres stażu
- sprawozdanie z przebiegu staży
- karty pracy dzieci
- fotografie pomocy dydaktycznych
- wydruki ze strony internetowej szkoły
- fotografie z przeprowadzonych zajęć i adresy stron internetowych


3.
Wykorzystywanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego
- zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
- wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych

- cały okres stażu
- wydruki ze stron portali edukacyjnych

4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokumentacja stażu w formie elektronicznej w programie Power Point
- maj 2018 r.
- dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego na płycie CD i na nośniku pamięci zewnętrznej

§ 7 ust. 2, pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystywanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
- identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowania działań naprawczych
- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- cały okres stażu
- arkusze obserwacji dzieci
- wpisy w dzienniku
- scenariusze zajęć otwartych dla rodziców
- listy obecności

2.
Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno-wychowawczej

- planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
- cały okres stażu
- scenariusze zajęć

3.
Stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów
- stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania grupy przedszkolnej

- cały okres stażu
- zapisy w dzienniku o przeprowadzonych działaniach
- prowadzenie pogadanek

4.

Samodzielne wzbogacanie i studiowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

- aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- korzystanie ze zbiorów biblioteki

- cały okres stażu

- notatki własne
- wykaz lektur

§ 7 ust. 2, pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego
- analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia MEN
• Ustawa o systemie oświaty
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- cały okres stażu
- teczka zawierająca podstawowe akty prawne

2.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych

- przygotowywanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego
- cały okres stażu
- własne notatki

3.
Studiowanie dokumentacji szkolnej
- analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły
• Roczne plany pracy
• Regulaminy
• Program wychowawczy i profilaktyki szkoły

- cały okres stażu
- notatki własne

Zatwierdzam do realizacji:

................................... ........................................
Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.