X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29418
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię, nazwisko: mgr Katarzyna Kapała- Głąb

Nauczany przedmiot: historia, historia i społeczeństwo

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2015 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2018 r.

Opiekun stażu: mgr Dariusz Szczygielski

Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu:
- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
- rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2013 r., poz. 393

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego- analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

• Karta Nauczyciela.

- przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego,
- znajomość wymienionych aktów prawnych;

08.-09.2015 r.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - bezpośrednia rozmowa na temat współpracy w trakcie odbywania stażu,
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju.
09.2015 r.
- kontrakt;
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu;
3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli,
- omówienie obserwowanych zajęć.
-cały okres stażu

- wnioski z obserwowanych zajęć (notatka);

4.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące),
- omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna.
cały okres stażu
- scenariusze zajęć;
- wnioski z przeprowadzonych zajęć;

5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. - współpraca z innymi nauczycielami,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- praca w Zespołach Przedmiotowych ( Zespół Przedmiotowy Historii, Zespół Przedmiotowy Wiedzy o Społeczeństwie),
- udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej). cały okres stażu
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej;
- potwierdzenie udziału w spotkaniach;
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w spotkaniach;

6.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy. - wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu różnych technik, w tym techniki komputerowej,
- gromadzenie prac uczniów,
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej,
- uzupełnianie zaplecza środków dydaktycznych,
-samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
- ewaluacja własnych działań, - równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, systematyczne uzupełnianie braków.

cały okres stażu

- zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć;
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. - systematyczne wpisy w dzienniku elektronicznym lekcyjnym, dziennikach pozalekcyjnych i arkuszach ocen.
cały okres stażu – dziennik elektroniczny, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen;

8.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

cały okres stażu

V 2018 - wpisy w dokumentacji przebiegu stażu,
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji,
- treść sprawozdania,
- wniosek wraz z dokumentacją formalną;

§ 7.2.2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI/ UWAGI

1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego.
- diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów,
- obserwacja i analiza możliwości uczniów.

cały okres stażu - bieżąca dokumentacja: adnotacje w dzienniku elektronicznym, notatki;
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. - współpraca z różnego typu organizacjami,
- współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
- rozmowy indywidualne z uczniami.

cały okres stażu - sprawozdania, potwierdzenia;
- adnotacje w dzienniku elektronicznym lub dzienniku pozalekcyjnym;
- notatki;

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. - realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy;
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
- planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie,
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowanie uczniów do poradni psychologiczno- pedagogicznej).


cały okres stażu - sprawozdania, potwierdzenia;
- adnotacje w dzienniku elektronicznym lub dzienniku pozalekcyjnym;
- notatki;

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. - organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,
- organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, Zamku Królewskiego, itp.),
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
- udział w akcjach charytatywnych
cały okres stażu

- scenariusze, dyplomy;
- plany pracy;
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera;
- zapisy w dzienniku;

§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. - nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i rzutnika,
- opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów pracy itp.),
- wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji droga internetową,
- dokumentowanie przebiegu stażu,
- wyznaczenie uczniom zadań wymagających posłużenia się Internetem i komputerem;
- stworzenie możliwości kontaktu nauczyciela z uczniem za pomocą Internetu.

cały okres stażu

- wydruki;

2. Publikacje w Internecie. - umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju.

rok szkolny 2015/2016

- wydruki

3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. - śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
- korzystanie ze stron MENiS, www.publikacje.edu.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych. cały okres stażu

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.


L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.

cały okres stażu -potwierdzenia udziału (zaświadczenia);

2.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego szkoły,
- opracowanie planu pracy wychowawcy,
- aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach.
Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,
- objęcie szczególną troską uczniów słabych,
- opieka nad uczniami uzdolnionymi- motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu ich do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową,
- pedagogizacja rodziców,
- angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową,
- informowanie o postępach uczniów w nauce.

cały okres stażu

- zapisy i adnotacje w dzienniku elektronicznym;
- opracowany plan pracy wychowawczej;
- scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu)

3.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. - studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki,
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej,
- korzystanie z warsztatu pracy pedagoga oraz innych nauczycieli wychowawców.

cały okres stażu

- potwierdzenie opiekuna stażu;

§7.2.5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

L.p. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły wraz z WSO;
- programu wychowawczego szkoły;
- szkolnego programu profilaktycznego.

cały okres stażu

- znajomość przepisów;
- dokumentacja szkolna;
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych,
- praca w komisjach powoływanych w szkole,
- organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.

cały okres stażu - listy obecności;
- potwierdzenia,
- sprawozdania.

Zatwierdzam do realizacji:

.............. ........................ ..... ................................
data podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.