X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29417
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy przedszkola
Zadania: Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego, regulującego tryb i zasady awansu zawodowego,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, zgodnie z potrzebami przedszkola,
- wszczęcie postępowania przygotowawczego, wynikającego z awansu zawodowego.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnątrzprzedszkolnym i wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka.
Integracja grup przedszkolnych.
Praca z dzieckiem zdolnym
Systematyczna współpraca z rodzicami.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.
Formy realizacji:
Adresy stron internetowych, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji.
Plan rozwoju zawodowego.
Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z Radą Rodziców.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Opracowywanie i wykorzystywanie zestawu narzędzi do diagnozy rozwoju dziecka.
Wzbogacanie biblioteki o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.
Wdrażanie do codziennej praktyki kompetencji nabytych podczas kursów i warsztatów.
Studiowanie fachowych czasopism.
Organizowanie lub współorganizowanie imprez ujętych w Programie Wychowawczym Przedszkola. Wdrażanie dzieci do umiejętności bezpiecznego poruszania się w świecie codziennym i dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Wdrażanie dzieci do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości wg Koncepcji Pracy Przedszkola.
Przygotowanie dzieci do konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych.
Motywowanie dzieci do rozwijania zainteresowań, pasji.
Popularyzacja osiągnięć dzieci - eksponowanie twórczości na łamach gazetki ściennej ogólnodostępnej w placówce.
Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami – spotkania indywidualne, uroczystości przedszkolne.
Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Organizowanie warsztatów, prelekcji oraz zajęć pokazowych dla rodziców.
Dodatkowe funkcje i zadania przydzielone przez Dyrektora Przedszkola.
§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania:
Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego.
Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu pracy.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej.
Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy.
Wykorzystanie informacji komunikacyjnej w kontaktach z nauczycielami, specjalistami i rodzicami.
Wykorzystywanie stron internetowych jako źródła informacji.
Formy realizacji: Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Kursy i szkolenia w zakresie pracy z komputerem.
Korzystanie z internetu: poznanie nowinek dydaktycznych, korzystanie z witryn edukacyjnych, śledzenie zmian w prawie oświatowym.
Opracowywanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych, tekstów z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Zastosowanie dostępnych programów logopedycznych do wzbogacania terapii logopedycznej u dzieci.
Wykonywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
Redagowanie scenariuszy, artykułów prasowych do gazety lokalnej.
Korzystanie z serwisów propagujących bezpieczny styl życia w ramach wdrażanej innowacji pedagogicznej „Jestem bezpieczny na drodze, w przedszkolu, w domu, podczas wypoczynku”.
Zamieszczanie oraz edycja postów na stronie internetowej przedszkola.
Zamieszczanie na portalu zatwierdzonego do realizacji planu rozwoju zawodowego czy na artykułów o tematyce logopedycznej.
Wykorzystanie serwisu internetowego „Mimowa” oraz programów logopedycznych dostępnych w przedszkolu do realizacji innowacji pedagogicznej „Zabawy logopedyczne”.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.
Zadania: Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, praktykantów.
Współpraca z nauczycielami i specjalistami.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Formy realizacji: Sprawowanie opieki nad opiekunem stażu.
Przygotowanie lekcji i obserwowanie zajęć. Prowadzenie zajęć otwartych.
Udostępnianie do wykorzystania scenariuszy zajęć.
Wykorzystywanie wiedzy podczas posiedzeń zespołów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami.
Opracowanie ciekawych pozycji pedagogicznych i artykułów; udostępnianie ich pracownikom poprzez wywieszanie na tablicy w holu przedszkola.
Przekazanie programu autorskiego „Program terapeutyczny dla dziecka z opóźnionym rozwojem mowy” dla zainteresowanych nauczycieli w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem.
Przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach WDN: „Emisja głosu w pracy nauczyciela”.
„Dziecko autystyczne”.
§ 8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych.
Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu terapeutycznego z zakresu logopedii.
Formy realizacji:
Wdrożenie programu do realizacji w przedszkolu we współpracy z rodzicami dziecka oraz nauczycielami.
Tytuł programów: Współpraca logopedy i nauczyciela w terapii dziecka z dyslalią”.
„Program terapeutyczny dla dziecka z opóźnionym rozwojem mowy”.
§ 8 ust.2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadanie: Propagowanie kultury słowa, zachęcanie do pogłębiania wiedzy z języka polskiego.
Działania wspomagające edukację dzieci.
Wdrażanie innowacji pedagogicznej „Jestem bezpieczny ...”.
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
Formy realizacji: Aktywny udział w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych związanych z językiem polskim i logopedią.
Współorganizowanie wyjazdów do teatru na spektakle.
Wyjścia i wyjazdy z dziećmi na imprezy kulturalne, wycieczki.
Udział w zorganizowanym propagowaniu czytelnictwa wśród rodziców „Cała Polska czyta dzieciom”.
Spotkania informacyjne z rodzicami podczas zebrań otwartych. Określanie założeń i celów innowacji.
Nadzór nad realizacją innowacji przez wychowawców. Opracowywanie dwa razy do roku sprawozdań z innowacji.
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Zabawy logopedyczne” przy współpracy z portalem logopedycznym „Mimowa” udostępniającym placówkom oświatowym logopedyczne gry dla dzieci.
§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Pruszkowie.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Padegogiczną w Warszawie.
Współpraca z Polskim Towarzystwem Logopedycznym/Oddział Lublin
Współpraca z doktorantką z Uniwersytetu Kieleckiego.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
Współpraca z kuratorem sądowym, policją.
Formy realizacji: Systematyczna współpraca z logopedą specjalizującym się problematyce dyslalii.
Udział w szkoleniach organizowanych przez poradnię.
Współpraca z logopedą specjalizującym się problematyce jąkania i niedosłuchu u dzieci.
Przeprowadzanie darmowych porad logopedycznych dla osób jąkających się i ich bliskich.
Współpraca z logopedą specjalizującym się problematyce autyzmu i afazji.
Współpraca związana z uzyskiwaniem pomocy dla dzieci w trudnej sytuacji – podejmowanie terapii logopedycznej na prośbę instytucji.
Utrzymywanie kontaktu w celu poprawnej analizy sytuacji domowej dzieci.
Organizowanie spotkań z policją dotyczących problematyki zagrożenia alkoholizmem, narkomanią, przestępczością w ramach opracowanej procedury „Niebieskiej Karty” w 2014 r. oraz powoływania zespołu interdyscyplinarnego w ramach „Niebieskiej Karty”.

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
Obserwacja i analiza dzieci wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej.
Opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.