X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29439
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
-Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
-Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
-Wspieranie uczniów w rozwoju
-Doskonalenie sposobu analizowania swojej pracy i działań

Czynności organizacyjne:
Zadanie:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
-Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
2.Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
-Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły
3.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego
-Systematyczne gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp.
4.Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Analiza dokumentacji, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Zadanie:
-Opieka nad klasą matematyczną
-Organizacja konkursów matematycznych
-Kształcenie, doskonalenie oraz samodoskonalenie zawodowe
-Bogacenie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy
-Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy
-Praca z uczniem zdolnym i słabym
§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
-Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej
Zadanie:
-Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej
-Promowanie szkoły
-Dzielenie się swoją wiedzą z uczniami i innymi nauczycielami
-Wykorzystanie technologii komunikacyjnej
§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
-Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
-Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
-Uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów szkoły
-Współpraca z rodzicami
-Opracowywanie publikacji
§8 ust. 2 pkt 4 a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadanie:
-Opracowanie programu zespołu matematycznego dla ucznia słabego i zdolnego
§8 ust. 2 pkt 4 e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
-Organizacja wycieczek szkolnych
-Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
-Współpraca z policją, sądem rodzinnym
-Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska
§8 ust. 2 pkt 4 f)
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadanie:
-Przygotowywanie uczniów do konkursów
-Organizacja różnych akcji charytatywnych
§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadanie:
-Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.