X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29414
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Balewska
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2015
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2018
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Sampławie
Dyrektor Szkoły: ................................

I Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
- analiza artykułów w czasopismach fachowych
- systematyczne zapoznawanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych dla nauczycieli wrzesień 2015 Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Zaświadczenie z udziału w szkoleniu

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny wrzesień 2015
cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów w formie: zaświadczeń, planów pracy, świadectw, sprawozdań cały okres stażu Zebrana dokumentacja
4. Ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań. - uzyskanie oceny dorobku zawodowego czerwiec 2018 Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.

5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- autorefleksja, autoanaliza czerwiec 2018 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

6. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. - przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego czerwiec 2018 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

II Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy. - uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych, szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- współpraca z doradcą metodycznym
- stosowanie różnych metod i technik nauczania w tym metod aktywizujących w celu efektywniejszego wykorzystania czasu, osiągania celów oraz uatrakcyjnienia lekcji cały okres stażu Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego

2. Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języków obcych. - wymiana doświadczeń i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów cały okres stażu
Plan pracy, sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego
3. Opieka nad pracownią językową - systematyczny nadzór nad wystrojem klasy
- przygotowywanie wraz z uczniami plakatów tematycznych i gazetek
- gromadzenie materiałów oraz przygotowywanie pomocy dydaktycznych cały okres stażu Pomoce dydaktyczne, elementy dekoracyjne
4. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań. - prowadzenie kółka języka angielskiego - praca z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności w nauce
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
cały okres stażu Plan pracy, sprawozdania z pracy kółka języka angielskiego

5. Integracja ze społecznością szkolną oraz lokalną. - organizacja imprez, uroczystości i apeli cały okres stażu Scenariusze

6. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, wyszukiwanie w Internecie informacji pomocnych w nauczaniu. - literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
- wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
- literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych, cały okres stażu Bibliografia

7. Analiza własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy. - samoocena
- formułowanie wniosków do dalszej pracy celem efektywnej realizacji wyznaczonych zadań i założonych celów cały okres stażu Notatki

§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Analiza możliwości wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. - korzystanie z komputerowych baz danych oraz z zasobów Internetu, stworzenie wykazu stron szczególnie przydatnych dla uczących się i nauczycieli języka angielskiego
- poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w dostępnych szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej cały okres stażu Spis stron internetowych

2. Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela - przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, kart pracy, dyplomów, ankiet, scenariuszy itd. z wykorzystaniem komputera
- tworzenie dokumentacji szkolnej
- opracowywanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego
- prowadzenie zajęć w pracowni językowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, słuchawek, sprzętu multimedialnego oraz systemu sprawdzania testów QClick cały okres stażu

Samodzielnie przygotowane pomoce, plany pracy, sprawozdania
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji - aktywny udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich, publikacja własnych materiałów
- wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębiania wiedzy na

tematy zw. z oświatą, przepisami prawa, wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych oraz poszukiwania nowych, ciekawych pomysłów do pracy
- wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami akcji i konkursów itd.
- nawiązywanie za pośrednictwem Internetu kontaktu z innymi szkołami celem wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy
- udział w szkoleniach on-line cały okres stażu Spis stron www
Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych oraz Rady Pedagogicznej - pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu, konsultacje z nauczycielami języków obcych
- tworzenie planów pracy zespołu
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych i innych zainteresowanych
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i omawianie ich
- współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu scenariuszy, wspólnych projektów, organizacji konkursów itp. cały okres stażu Plany pracy zespołu, sprawozdania
Scenariusze
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. - publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariusza uroczystości szkolnej i własnych opracowań na portalu edukacyjnym październik 2015
cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji
3. Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. - wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych na bieżąco Notatki własne
4. Współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne. - pomoc w doborze okolicznościowego repertuaru
- udostępnienie własnych scenariuszy
- aktywna pomoc w organizacji uroczystości szkolnych cały okres stażu Scenariusze, notatki

§ 8 ust 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie programu nauczania dodatkowych zajęć z języka angielskiego. - opracowanie programu
- realizowanie zaplanowanych działań
cały okres stażu Program kółka języka angielskiego, dzienniki zajęć pozalekcyjnych
2. Dostosowywanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania. - kontakt z pedagogiem szkolnym, wyłonienie uczniów posiadających orzeczenia PPP, dostosowanie wymagań cały okres stażu
Program nauczania

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizowanie konkursów - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
- przeprowadzenie m.in. Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
cały okres stażu Materiały konkursowe, dyplomy, wyniki konkursów
2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. - organizowanie imprez poświęconych kulturze krajów anglojęzycznych cały okres stażu
Scenariusze
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. - zapoznanie uczniów gimnazjum z procedurą i z technikami egzaminacyjnymi w ramach zajęć pozalekcyjnych
cały okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych. - opracowanie i realizacja planów wycieczek cały okres stażu karty wycieczki

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym - analiza przepisów pomocy społecznej
- rozmowy na temat radzenia sobie z problemami występującymi wśród uczniów
cały okres stażu Notatki
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. - dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia – zgodnie z zaleceniami poradni cały okres stażu
Zapis w dzienniku
3. Współpraca z rodzicami uczniów. - konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania cały okres stażu Zapis w dzienniku, notatki

4. Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego oraz strukturami samorządowymi - uczestnictwo w konkursach, imprezach lokalnych i środowiskowych, wspierających pracę szkoły np. sprzątanie świata cały okres stażu Zaświadczenia,dyplomy

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym i radzenia sobie z uczniem trudnym. - udział w warsztatach związanych z tematem
- zgłębianie fachowej literatury
cały okres stażu Zaświadczenie, notatki
2. Stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi. - indywidualne konsultacje z rodzicami
- wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego
- stały kontakt telefoniczny
- natychmiastowe informowanie i podejmowanie właściwych działań
- ustalanie i zastosowanie środków zaradczych
- rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań cały okres stażu
Notatki
3. Analiza i rozpoznanie dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi. - identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu
- wdrożenie
- uzyskane efekty cały okres stażu Opis i analiza 2 przypadków

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m.in. przydziału czynności realizującemu.
Zatwierdzono do realizacji: Opracowała:

.................................... mgr Anna Balewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.