X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29413
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego historia, zajęcia komputerowe, logopedia

Waldemar Szarata
nauczyciel historii, zajęć komputerowych i logopeda

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko nauczyciela:

Waldemar Szarata

2. Nazwa organu nadzorującego szkołę :
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
3. Nazwa organu prowadzącego szkołę:
Gmina Kwilcz
4. Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu
5. Poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje:
wyższe magisterskie
6. Nauczany przedmiot:
historia, zajęcia komputerowe
7. Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2015 r.
8. Przewidywany termin zakończenia stażu:
31 maja 2018 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Analiza procedury awansu zawodowego. wrzesień 2015
Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach,
w szczególności z zakresu informatyki (bezpieczeństwo w sieci, tworzenie stron internetowych) oraz logopedii. cały okres stażu
Aktywna praca w zespole II etapu edukacji, również jako lider zespołu. cały okres stażu
Działania wychowawcy: organizacja wycieczek i imprez na rzecz uczniów, przeprowadzenie ankiet mających na celu rozpoznawanie problemów uczniów, inteligencji wielorakich, dominacji półkul, stylów uczenia się. na bieżąco
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli cały okres stażu
Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i innych np:
- „Sieciaki.pl”;
- „Przemoc boli”
- „Mistrzowie kodowania” cały okres stażu
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów: zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, dla uczniów zdolnych z historii oraz informatyki. cały okres stażu
Opracowanie i ewaluacja dokumentacji szkolnej.
- Statut szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Regulamin Szkoły, według potrzeb
Zorganizowanie spotkania dla rodziców z policjantem (dopalacze i inne używki), jako uzupełnienie programu „Przemoc boli” kwiecień 2016
Zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych z rodzicami mających na celu wspomagania zadań logopedycznych 2016 - 2017
Zorganizowanie konkursów szkolnych promujących szkołę i jej działania, przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach:
- „Powstanie Wielkopolskie – 99 lat minęło”,
- Cykl konkursów szkolnych – „1 z 10”,
- „Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce”,
- Konkursy historyczne i informatyczne – według planu pracy szkoły. cały okres stażu
Przeprowadzenie gminnego konkursu pt. „Powstanie Wielkopolskie - 99 lat minęło” styczeń 2018

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Opracowywanie dokumentów związanych z pracą nauczyciela wychowawcy: organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze lekcji, karty pracy, prezentacje). cały okres stażu
Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych, korzystanie z Internetu w życiu codziennym i pracy, szczególnie zbierając informacje dotyczące programów i projektów TI i K. cały okres stażu
Zgłębianie wiedzy na temat komunikacji międzyludzkiej i wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce: wypracowanie metod efektywnej komunikacji (kontakt z nauczycielami, rodzicami i uczniami). cały okres stażu
Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego korzystania z komputera – zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w sieci i etykiety w ramach projektu „Sieciaki.pl”. cały okres stażu
Wykorzystanie narzędzi TI i K na zajęciach lekcyjnych i w terapii logopedycznej. cały okres stażu
Prowadzenie szkolnej strony Internetowej. cały okres stażu
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie. październik 2015
Utworzenie na szkolnej stronie Internetowej „Kącika logopedycznego”. grudzień 2015
Udział w forach dyskusyjnych na portalach edukacyjnych. cały okres stażu
Prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem TI i K. cały okres stażu
Prowadzenie zajęć informatycznych w świetlicy środowiskowej. cały okres stażu
Zorganizowanie szkolnego konkursu informatycznego. marzec 2017
Udział w projekcie „Sieciaki.pl” oraz programie „Mistrzowie kodowania” 2015 – 2017
Stworzenie szkolnej bazy e-mailowej rodziców w celu rozsyłania ciekawych artykułów dydaktycznych. 2016
Opracowanie i wdrożenie „Umowy o Internecie” pomiędzy nauczyciel-uczeń, rodzice – uczeń. 2015

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli na bieżąco, cały okres stażu
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (działania interdyscyplinarne: wspólne opracowanie projektów edukacyjnych) na bieżąco, cały okres stażu
Udział w opracowaniu monografii Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu, a następnie jej publikacji 2014 – 2017
Publikacje na tematy historyczne w czasopiśmie „Informator międzychodzki” cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych Kółko Informatycznego pt. „Informatyka bez komputera – też może być ciekawa” Rok szkolny 2016/2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Organizacja czasu wolnego. Prowadzenie kół zainteresowań z historii i informatyki, szkolnej gazetki. cały okres stażu
Realizacja programów i przedsięwzięć poszerzających działania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze szkoły (dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych lub mających problemy w nauce). w czasie trwania stażu
Organizowanie wycieczek szkolnych, biwaków, rajdów, obozów. Wycieczki przedmiotowe z historii. cały okres stażu
Zorganizowanie cyklu zajęć poświęconych powiatowi międzychodzkiemu, wraz z wycieczkami ukazującymi ciekawe miejsca w powiecie. – projekt pt. „Poznajmy Naszą Małą Ojczyznę”. 2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Współpraca ze świetlicą środowiskową, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, cały okres stażu
Współpraca z ZNP, pełnienie funkcji prezesa ogniska przy szkole podstawowej. cały okres stażu
Organizowanie akcji w świetlicy środowiskowej, np. „Sprzątanie świata”, „Święto ziemi”, itp. w czasie trwania stażu

§ 8 ust.2 pkt. 4 F
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Sukcesy dzieci w konkursach i dalszej edukacji. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, ustalenie metod pracy i oddziaływań logopedycznych. w czasie trwania stażu

........................................
opracował
Waldemar Szarata

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.