X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29412
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Tes
nauczyciel mianowany
w Bursie Szkolnej w Kraśniku


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018r.

Stopień nauczyciela mianowanego 2012r.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Kraśnik, dnia 1 września 2015r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 2. pkt. 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań bursy.
Analiza podstawowej dokumentacji, w tym m.in.: STATUTU BURSY, REGULAMINU BURSY, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO.
Cały okres stażu.
2. Udział w pracach zespołu wychowawczego.
Udział w posiedzeniach zespołu.
Cały okres stażu.
Pisemne potwierdzenie.
3. Udział w pracach zespołu ds. promocji i rekrutacji.
Udział w posiedzeniach zespołu.
Cały okres stażu.
Pisemne potwierdzenie.
4. Poszerzenie wiedzy w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy bursy.
- Udział w doskonaleniach wewnętrznych.
- Udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje doskonalenia nauczycieli.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.
5. Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności.
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej.
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.
-Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych.
Cały okres stażu.
Poświadczenia.
- Opiekun samorządu wychowanków bursy. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu.
- Pomoc w przeprowadzeniu konkursu czystości.
Cały okres stażu.
XI.2015r.
XI.2016r.
XI.2017r.
Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.
Zeszyt protokołów ze spotkań z samorządem. Protokół z wyborów.
Dokumentacja fotograficzna.
7. Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków.
Organizowanie wspólnie z innymi wychowawcami różnorodnej pomocy w nauce wychowankom tego potrzebującym.
Cały okres stażu.
Wpisy w dzienniku zajęć.
8. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
Nagradzanie wychowanków wyróżniających się dobrą postawą osobistą – listy pochwalne.
Cały okres stażu.
Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Wykorzystanie internetu w pracy i życiu.
- Korzystanie z internetu, encyklopedii multimedialnej w poszerzeniu wiedzy, zdobywaniu informacji przydatnych w pracy oraz dotyczących awansu zawodowego.
- Motywowanie i zachęcanie wychowanków do korzystania z komputera.
Cały okres stażu.
Ksero dokumentów.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- Wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz pracą w bursie.
- Prezentacja multimedialna.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć i imprez.
3. Wykonanie techniką komputerową dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Stosowanie techniki komputerowej w opracowaniu dokumentacji, scenariuszy, dyplomów, listów pochwalnych.
Cały okres stażu.
Przykładowe dokumenty wykonane techniką komputerową.
4. Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy.
-Stosowanie oprogramowania do sporządzania pism, referatów, druków okolicznościowych (np. dyplomów).
- Współpraca z nauczycielem informatyki.
- Korzystanie z komputera w celu opracowania dokumentacji, np. planów pracy opiekuńczo - wychowawczych, sprawozdań.
- Zapoznanie się ofertą innych nauczycieli - przegląd stron internetowych.
- Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Cały okres stażu.
X.2015r.
Przykładowa dokumentacja , wzór wybranego druku.
Pisemne potwierdzenie nauczyciela informatyki.
Przykładowe dokumenty.
Linki stron internetowych.
Publikacja w internecie.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Współpraca z wychowawcami oraz innymi nauczycielami.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
- Wspólne przygotowanie i przeprowadzanie konkursów.
Cały okres stażu.
Poświadczenie współpracy.
2. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.
- Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 przy współudziale innych wychowawców.
Cały okres stażu.
IX.2015r.
Ksero list obecności.
Potwierdzenie dyrektora.
3. Udział w pracach zespołu wychowawczego oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych w zakresie problemów opieki i wychowania.
- Opracowanie i udostępnienie innym wychowawcom scenariuszy zajęć.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych wychowawców.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli – wychowawców.
Cały okres stażu.
Harmonogram i tematyka rad szkoleniowych.
Scenariusze zajęć.
Wnioski z obserwacji.
Scenariusze zajęć.
4. Opieka nad nauczycielem odbywającym staż na nauczyciela mianowanego.
Bieżąca kontrola, udostępnienie materiałów.
Cały okres stażu.
Pismo dyrektora o opiece nad nauczycielem kontraktowym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie do programu przeciwdziałania przemocy i agresji w bursie „STOP AGRESJI”.
Opracowanie tematyki zajęć.
Realizacja zajęć.
Cały okres stażu.
Opracowany program.
2. Organizacja „Dni Otwartych Bursy”.
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promujących placówkę w środowisku lokalnym.
Wiosna 2016r.; 2017r., 2018r.
Poświadczenie dyrektora.
Dokumentacja fotograficzna.
3. Realizowanie programu profilaktyki i programu wychowawczego w grupie wychowanków, spójnego z rocznym planem pracy opiekuńczo – wychowawczej.
- Pomoc przy organizowaniu spotkań realizujących program profilaktyki w bursie.
- Realizacja niektórych zagadnień profilaktyki dla młodzieży.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora bursy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Organizacja czasu wolnego.
Organizacja czasu wolnego ukierunkowana na edukację kulturalną i uczestnictwo.
Cały okres stażu.
Harmonogram i tematyka wyjść.
2. Współpraca ze szkołami.
Kontaktowanie się w miarę istotnych potrzeb z wychowawcami klas i innymi nauczycielami. Weryfikacja postępów w nauce i wymiana informacji o zachowaniu, ustalenie form współpracy w każdym przypadku indywidualnie.
Cały okres stażu.
Ksero z dziennika: ”kontakty ze szkołą”.
3. Aktywne włączenie rodziców w proces wychowawczy.
- Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami poprzez kontakt telefoniczny (z uwagi na dużą odległość), osobisty (okazjonalny, wezwanie na rozmowę).
- Informowanie rodziców o niepokojących sygnałach w zachowaniu wychowanka – w formie pisemnej lub telefonicznej.
- Podejmowanie wspólnych ustaleń oraz ich realizacja.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora, ksero z dziennika rubryka: ”kontakty z rodzicami”.
4. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
- Organizowanie wyjść grupowych do Muzeum Regionalnego w Kraśniku.
- Przeprowadzenie konkursu „Dobre słowo nic nie kosztuje”.
Cały okres stażu.
Wpisy w dziennikach zajęć.
Dokumentacja fotograficzna, dyplomy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
Współpraca z : policją, szpitalem, PCPR, GOPS i MOPS, dyrekcjami szkół, nauczycielami.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
2. Pomoc w prowadzeniu kroniki Bursy.
Zaangażowanie wychowanków w prowadzenie kroniki.
Cały okres stażu.
Zaświadczenie.
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.
Konsultacje z pielęgniarką.
Cały okres stażu, wedle potrzeb.
Potwierdzenie pielęgniarki.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kraśniku.
- Korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.
- Kierowanie do poradni wychowanków mających problemy w nauce i z uczęszczaniem na zajęcia lekcyjne.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez poradnię.
Cały okres stażu.
Dokumentacja poradni.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Wnikliwa obserwacja. Zdiagnozowanie sytuacji rodzinno – bytowej i szkolnej wychowanka. Dobór metod wychowawczych adekwatnych do sytuacji.
Cały okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.