X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29205
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Włocławek, dnia 31.05.2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Ryszewska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bożena Sobierajska
Miejsce Pracy: Zespół Szkół Katolickiej im. ks J. Długosza we Włocławku
Imię i Nazwisko dyrektora Szkoły: ks. dr Jacek Kędzierski
Czas trwania stażu: od 1 września 2011 r. do 31 maja 2014 r.

Wstęp

Pracę w Zespole Szkół Katolickich im. k. J. Długosza rozpoczęłam we wrześniu 2010 roku. Jestem nauczycielem kontraktowym, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pracuję na stanowisku wychowawcy świetlicy Od września 2010 roku prowadzę również szkolny wolontariat.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01 września 2011 roku w wymiarze 2 lat i dziewięciu miesięcy.
Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, oparty na Programie Rozwoju Szkoły w której odbywałam staż. Pod uwagę wzięłam specyfikę i potrzeby szkoły oraz uczniów, rodziców i nauczycieli, a także własne umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zadania, jakie zaplanowałam do realizacji miały w swym założeniu umożliwić mi nie tylko uzyskanie kolejnego stopnia awansu, ale również spowodować znaczącą zmianę jakościową w mojej pracy.
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby w ten sposób móc jak najdokładniej i najrzetelniej owe działania zaplanować i opisać.
Analizowane dokumenty to między innymi:
1) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia2004 r. Nr 260, poz. 2593);
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
4) Karta Nauczyciela - stan na 01.09.2011 r.
5) Ustawa o systemie oświaty - stan na 01.09.2011r.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wdrożeniem wszystkich działań i sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie wcześniej i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się, aby ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami. Na bieżąco wzbogacałam swój warsztat pracy, pogłębiałam wiedzę i umiejętności z dziedzin dydaktyki, wychowania i opieki, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych oraz realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 z póź. zmianami z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniższe sprawozdanie wskazuje, że osiągnęłam zamierzone cele a czas przeznaczony na ich realizację nie był daremny, ale owocuje i będzie owocował w dalszej pracy zawodowej.

Przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia: umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2011 roku zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, Panią mgr Bożeną Sobierajską– nauczycielem dyplomowanym świetlicy szkolnej, w którym określiłyśmy warunki i przebieg naszej współpracy. Omówiłyśmy projekt planu rozwoju zawodowego oraz formy jego realizacji.
Odbywanie przeze mnie stażu na nauczyciela mianowanego poprzedził trzyletni okres potrzebny na analizę podstawowych aktów prawnych m.in. podstawy programowej kształcenia ogólnego, dokumentacji szkolnej: statutu, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz poznanie specyfiki pracy świetlicy szkolnej.
Różnorodność sytuacji wychowawczych z jaką spotykałam się w codziennej pracy nauczyciela świetlicy, samoocena efektywności prowadzonych zajęć wzbogacały moją wiedzę i doświadczenie, w oparciu o które nabywałam przekonania, że realizacja celów i zadań moich oddziaływań w dużej mierze uzależniona jest od pozytywnego stosunku dzieci do pobytu w świetlicy, na który zdecydowanie wpływa atrakcyjność organizowanej tam działalności. To obligowało mnie jako wychowawcę do poszukiwania ciekawych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych. Rozwój zawodowy na nauczyciela mianowanego stanowił dla mnie dobrą okazję do rozwijania umiejętności w tym zakresie.
Dlatego bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było poznanie kompetencji pedagogicznych innych nauczycieli i możliwość skorzystania z ich doświadczeń. Podczas trwania stażu, systematycznie obserwowałam zajęcia świetlicowe prowadzone przez opiekuna, panią mgr Bożenę Sobierajską.
Obserwując pracę innych nauczycieli poznałam sposoby wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, pracę znanymi mi metodami aktywizującymi, jak i takimi, których dotąd nie stosowałam m.in. projektu edukacyjnego.
Doskonaliłam swoje umiejętności organizowania pracy zespołowej.
Uczestnicząc jako obserwator w zajęciach edukacyjnych, miałam możliwość poznania potrzeb dydaktycznych swoich wychowanków, ocenić ich funkcjonowanie w warunkach klasowo-lekcyjnych.
Dzięki tym doświadczeniom nabyłam wiedzę dydaktyczną i wychowawczą, którą wykorzystywałam w praktyce między innymi:
- opracowując własne scenariusze zajęć, które mogłam dostosować do możliwości i potrzeb uczniów,
- stosując bardziej zróżnicowane metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, podnosząc poziom efektywności i atrakcyjności zajęć,
- lepiej wykorzystując dostępne pomoce dydaktyczne,
- sprawniej organizując wielokierunkową działalność dzieci w świetlicy.
Umiejętność pracy z dziećmi doskonaliłam prowadząc zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wspólnie z opiekunem stażu omawiałyśmy celowość podejmowanych działań i stosowanych metod oraz form pracy. Po każdych zajęciach przeprowadzałam samoocenę, analizowałam uwagi mojego opiekuna. Podczas takich rozmów mogłam dowiedzieć się o mocnych lub słabszych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć, mogłam wprowadzić zmiany do pracy na przyszłość, a tym samym doskonalić umiejętność prowadzenia własnych zajęć. Efektem było doskonalenie umiejętności precyzowania celów operacyjnych, a także osiąganie coraz wyższej skuteczności ich realizacji, sprawniejszej organizacji zajęć z wykorzystaniem wielu form pracy jednocześnie.
Formą ewaluacji mojego rozwoju zawodowego w tym zakresie było systematyczne przeprowadzenie w okresie stażu zajęć profilaktyczno-wychowawczych wg. programu: ”Spójrz Inaczej”. Podczas nich zaprezentowałam pracę metodami aktywizującymi, a także umiejętność wykorzystania w procesie edukacyjnym technologii informacyjnej.
Wspólnie z opiekunem stażu, we współpracy z nauczycielem języka polskiego, psychologiem, w roku szkolnym 2011/2012 opracowywałam szkolny program profilaktyczny i wychowawczy. Jednym z celów zajęć na świetlicy szkolnej była profilaktyka przeciwdziałania negatywnym zachowaniom. Na bieżąco realizowałam zagadnienia związane ze zdrowiem, zarówno poprzez warsztaty jak i wyjścia poza teren szkoły.
Dużym wyzwaniem dla mnie było zastosowanie w świetlicy szkolnej metody projektu edukacyjnego, która w moim przekonaniu w sposób kompleksowy zapewniała realizację umiejętności kluczowych podstawy programowej t.j. : umiejętność komunikowania się, posługiwania się technologiami informacyjnymi, odkrywania zainteresowań, uzdolnień oraz pracy zespołowej.
Osobami wspierającymi mnie w realizacji przedsięwzięcia była pani Bożena Sobierajska-opiekun stażu.
TEMAT projektu „Co możemy zrobić, aby wszyscy ludzie odczuli magię Świat Bożego Narodzenia”.
Temat projektu był zgodny z treściami nauczania podstawy programowej, szkolnym programem wychowawczym, a także planem pracy świetlicy szkolnej.
CELE OGÓLNE TO:
- kultywowanie tradycji związanych ze świętami bożonarodzeniowymi
-pogłębianie i umacnianie wiary katolickiej
- rozwijanie kreatywności uczniów.
-rozwijanie umiejętności, zdolności, zainteresowań
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
-rozwijanie poczucia pomocy innym
Realizacja projektu trwała - od października do Świąt Bożego Narodzenia(około 3 miesiące). Utrudnieniem bowiem, zrealizowania go w krótszym terminie, była absencja uczniów na świetlicy szkolnej. Pracując nie w systemie klasowo-lekcyjnym, musimy być świadomi tego, że nie mamy stałej liczby powtarzających się uczniów. Osobami współpracującymi podczas mojej działalności byli przede wszystkim uczniowie, ale dodatkowo wspierali –opiekun stażu, kierownik świetlicy, nauczyciele świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel muzyki, rodzice, pracownicy obsługi.
Uczniowie sami wybierali role jakie chcieli w projekcie pełnić, pracowali indywidualnie i w zespołach zadaniowych.
Efektem końcowym był:
- mini -wykład na temat zwyczajów bożonarodzeniowych,
-dyskoteka charytatywna
-wykonana ręcznie szopka bożonarodzeniowa
-wykonane ręcznie kartki bożonarodzeniowe
- kiermasz ozdób świątecznych
-długoszańskie kolędowanie,
-odwiedziny podopiecznych domu dziecka
-akcja: „Pielucha dla malucha”
-akcja :„Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i Ja”: udział w koncercie charytatywnym
Po zakończeniu projektu dokonałam jego ewaluacji. Analiza zebranych informacji pozwalała stwierdzić, że :
- uczniowie poszerzyli wiedzę o zwyczajach bożonarodzeniowych
- korzystali z różnych źródeł informacji
- rozwinęli umiejętności plastyczne, artystyczne, techniczne i muzyczne
- zgodnie współpracowali ze sobą
- potrafili występować publicznie
-pogłębili pojęcie: „empatia”
- aktywnie uczestniczyli we wszystkich prezentacjach
Na początku realizacji tego przedsięwzięcia trudność sprawiało dzieciom planowanie i dobra organizacja pracy, a także problemem była samodzielność w działaniu. Jednakże poprzez nie narzucanie zadań, lecz wolny wybór udało nam się zrealizować zamierzone zadanie i to z zadawalającym efektem.
Po zakończeniu zauważyłam, że moi wychowankowie stali się bardziej samodzielni i odważni w podejmowaniu zadań. Pewność siebie i własnych umiejętności otworzyła ich na kontakty z innymi, a działalność nauczyła zgodnej współpracy. Zabawa przy tym projekcie dała możliwość zaistnienia nieśmiałym i wycofanym. Ponadto każde dziecko miało „swój moment”, ważną chwilę, kiedy mogło zaprezentować się na forum jako ekspert lub też w kontaktach indywidualnych z innymi dziećmi. Cała grupa lepiej się poznała, a co za tym idzie, bardziej zintegrowała.
Praca tą metodą wymagała ode mnie dużego zaangażowania, umiejętności integracji wielu osób w pracy nad zadaniami. Jednak odpowiednia wiedza na temat metody projektu, umiejętność tworzenia instrukcji i planowania zadań pozwoliły skutecznie zrealizować założone cele.
Metodę projektu edukacyjnego wykorzystałam również podczas realizacji programu edukacyjnego: „Żyj smacznie i zdrowo”.
Sama realizacja przedsięwzięcia i efekty działań były dla mnie źródłem zadowolenia i osobistej satysfakcji. Nowe doświadczenia dotyczące umiejętności organizacji i wzbogacenia warsztatu pracy w tym zakresie z pewnością wykorzystam w przyszłości.
Realizowany przeze mnie staż na nauczyciela mianowanego stanowił okazją do doskonalenia w sobie tego, co jeszcze w pełni mnie nie satysfakcjonuje. W moim przypadku była to umiejętność opracowywania semestralnych planów pracy zajęć świetlicowych. Początkowo sporządzałam je każdego roku w sposób ogólny. Plan tak opracowany był łatwy w przygotowaniu, lecz zmuszał mnie do starannego, bardzo pracochłonnego przygotowywania się do codziennych zajęć. Od roku 2012 w planie pracy, każde hasło opisuję tak, by wszystkie zajęcia z hasłem powiązane, miały wyszczególnione zadania, cele operacyjne oraz metody i środki realizacji. Szczególną uwagę zwracam na ciągłe wzbogacanie go o te metody i formy pracy (metody integracyjne, burza mózgów, metody ewaluacyjne), które w czasie stażu poznawałam.
Co roku opracowywałam harmonogram uroczystości świetlicowych, programy zajęć dodatkowych (kół zainteresowań). Wspólnie z innymi nauczycielami wykonywałam dekoracje do przedstawień i imprez szkolnych.
Jako wychowawca świetlicy opracowałam regulamin świetlicy szkolnej dla uczniów tam przebywających, gdzie określone zostały ich prawa i obowiązki.
Starałam się wprowadzać atrakcyjne metody pracy i organizować zajęcia tak, aby czas spędzony w świetlicy był miły i efektywnie spędzony przez dzieci.
Wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego, ukończona w 2012roku, pozwalała mi dostosowywać moją ofertę do potrzeb i zainteresowań wychowanków - doskonalenia ich umiejętności i predyspozycji. Przez cały okres stażu prowadziłam cykliczne zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, przedstawiałam materiał z podstaw oligofrenopedagogiki i komunikacji pozawerbalnej. Zapoznawałam uczniów z fazowością rozwojową pedagogiki wczesnoszkolnej i jej wpływu na dalsze efekty kształcenia. W ostatnim roku stażu służyłam pomocą z doradztwa zawodowego i personalnego oraz wzięłam udział w projekcie unijnym: „Zespół Szkół Katolickich szansą na lepszą przyszłość” jako doradca zawodowy. W latach 2013/2014 byłam współodpowiedzialna za promocję szkoły i targi szkół w województwie.
W latach 2011-2014 prowadziłam zajęcia szkolnego wolontariatu. Uczniowie w trakcie tych zajęć w naturalny sposób przejawiali aktywność : intelektualną, emocjonalną , wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym umiejętności informatyczne.
Wynikiem tej działalności było między innym przygotowanie i opublikowanie folderu wolontariatu szkoły oraz prezentacji multimedialnej na drzwi otwarte. Uczniowie poprzez systematyczne uczęszczanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej, uczyli się prowadzenia zajęć z dziećmi w różnym wieku i z różnymi sprzężonymi upośledzeniami. W domu małego dziecka mieszczącego się przy ulicy Sielskiej wspieraliśmy wychowawców w pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez zabawę z dziećmi, organizację imprez okolicznościowych, wyjść poza placówkę. W Domu Dziecka przy ulicy Żytniej, pracowaliśmy ze starszymi wychowankami, pomocna tu była nasza wiedza i kompetencje personalne. W domu dziecka na ulicy Leśnej, łączyliśmy zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyczną, wspieraliśmy w nauce i bawiliśmy się. Praca z trudną młodzieżą nie należy do najciekawszych zajęć dnia powszedniego, jednak w konsekwencji przynosi zamierzone rezultaty a przede wszystkim ogromną satysfakcję. Jest to praca ciężka i żmudna. Pomimo wielu niepowodzeń i porażek, nigdy jednak nie poddliśmy się. Najwspanialszym uczuciem jest chwila kiedy dziecko tuląc się do ciebie mówi: „ciociu przyjdziesz jeszcze....?”, jest to uczucie tak silne a zarazem tak piękne, że brakuje tchu, łez, że nie wiemy co mamy powiedzieć.
Program profilaktyczno-wychowawczy wolontariatu opracowany został przeze mnie z myślą o planowej i zorganizowanej pracy wolontariuszy a jednoczesnym podkreśleniu spraw najważniejszych i najistotniejszych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną. Wiodącym mottem wolontariatu stała się dewiza:
„Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdy inni od was nie wymagali”.
Wolontariat ma służyć nie tylko innym, ale i nam poprzez pozytywny wpływ na siebie. Celem nadrzędnym jest taki wpływ na wychowanka, aby w przyszłości lepiej radził sobie w życiu w rozwiazywaniu problemów, aby rozumiał siebie i innych, umiał współżyć z otaczającą go rzeczywistością i potrafił odnaleźć w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach .Plan pracy wolontariatu podzielony został na 10 miesięcy, w którym to na miarę możliwości odwiedza się podopiecznych domów dziecka. Poprzez naszą obecność staramy się czynnie służyć pomocą zarówno poprzez rozmowę tak kierowaną jak i spontaniczną, jak i współpracę w nadrabianiu zaległości lekcyjnych. Uczymy się żyć, poprzez wspólne spędzanie czasu. Przez cały rok szkolny oceniamy naszą pracę, wyciągając przy tym wnioski. Udział w wolontariacie uczy wiele i na pewno wzbogaca naszą duszę. To co osiągniemy niewątpliwie nie zostanie zapomniane.
W roku 2013/2014 zmieniłam strukturę pracy wolontariatu, poprawiając tym samym jej skuteczne działanie. Rozszerzyłam działalność poprzez współpracę z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich(Maltańska Służba Medyczna- Pomoc Maltańska).Celem działalności jest: działalność charytatywno-opiekuńcza, promocja zdrowia poprzez działalność edukacyjną, kształtowanie osobowości młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej i miłości bliźniego, budzenie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzka niedole, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof( zwłaszcza komunikacyjnych). Ponadto dołączyłam współprace ze schroniskiem dla zwierząt oraz z Domem opieki społecznej. Już w miesiącu październiku 2013 zorganizowaliśmy akcje charytatywną : „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Nadal pozostałam przy organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły, ściśle współpracując ze środowiskiem pozaszkolnym.
O skuteczności pracy opiekuńczo-wychowawczej decyduje wiele czynników: m.in. kompetencje wychowawcy, atrakcyjność otoczenia i warunki, w którym odbywa się ten proces. Dlatego, na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własny warsztat pracy wychowawcy. Dbałam o estetyczny wygląd świetlicy szkolnej, wykonywałam okolicznościowe dekoracje, Przez cały okres stażu organizowałam ważne wydarzenia w życiu szkoły ,podczas których na bieżąco prezentowałam prace uczniów.
W okresie odbywania stażu brałam czynny udział w kursach metodycznych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez instytucje poza szkolne, jak i w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich im ks J. Długosza we Włocławku. Od ukończenia stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, ukończyłam formy doskonalenia zawodowego, między innymi:

- „Jak radzić sobie z agresją i przemocą – przyczyną agresji” (CDiE we Włocławku)
-„ Substancje psychoaktywne i....”

Ponadto ukończyłam:
- Kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika
-Kurs kwalifikacyjny: „Spójrz Inaczej”-uprawniający do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej i gimnazjum
-Kurs na kierowników wycieczek szkolnych
-Studia Podyplomowe – Pedagogika Wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2012 roku) uzyskując odpowiednie kwalifikacje.
- Studia Podyplomowe- Doradztwo Zawodowe i personalne(Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie)uzyskując odpowiednie kwalifikacje
-Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Wszystkie szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, stwarzały okazje do wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania i wychowania. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupie. Poznałam sposoby przeciwdziałania agresji i negatywnym zachowaniom uczniów.
Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnego warsztatu pracy.
Wiadomości zdobyte w czasie Studiów Podyplomowych pomogły mi podwyższyć moje umiejętności z zakresu informatyki, pedagogiki i psychologii – doskonalić pracę dydaktyczną i wychowawczą.
Podczas odbywania stażu współpracowałam z nauczycielami , prowadziłam rozmowy, konsultacje na temat zachowania poszczególnych uczniów, dzieliłam się spostrzeżeniami i uwagami. Wykorzystując zdobytą wiedzę szukałam rozwiązań problemów i konfliktów dotyczących dzieci. Swoje oddziaływania wychowawcze opierałam zawsze na odkrywaniu mocnych stron dziecka i stwarzaniu mu przestrzeni, w której mógłby się realizować. Takie postępowanie wielokrotnie zapobiegało agresywnym zachowaniom dziecka.
Doskonaleniu jakości mojego warsztatu pracy, prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacje zadań szkoły służyło samodzielne studiowanie pozycji literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie z materiałów dostępnych na portalach internetowych dla nauczycieli, prenumerowanie i czytanie czasopism edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia: Umiejętność uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, oraz profilaktycznych.
2.W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek, rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje, oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
3. We współczesnej rzeczywistości, aktywności zawodowej rodziców, wydłużającego się czasu ich pracy, lub zatrudnienia rodzica poza granicami kraju zapotrzebowanie społeczne na świetlicę w naszej szkole się zwiększa. Staje się ona dla wielu dzieci, poza klasą szkolną, jedynym miejscem ważnych dla nich spotkań, zabaw i kontaktów z rówieśnikami. Jakość spędzanego czasu wolnego ma istotny wpływ na ich rozwój psychofizyczny. Na zajęciach świetlicowych realizowałam tematy, które związane są ze współczesnymi problemami cywilizacyjnymi. Wykorzystując pomoce dydaktyczne takie jak płyty DVD, plansze, broszurki, publikacje, omówiłam tematy palenia tytoniu, picia alkoholu, narkomanii, anoreksji, bulimii, agresji, przemocy czy dorastania. Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje regionalne poprzez organizowanie kolędowania wigilijnego , wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z tradycją i kulturą regionu, z którego pochodzą.
Jako wychowawca świetlicy, starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów, ich zainteresowania, potrzeby, a także środowiska rodzinne po to , aby jak najskuteczniej wpływać na ich dopiero kształtujące się charaktery, starać się nauczyć odpowiedzialności, współpracy, empatii, wzbudzić motywację do działania i odkrywania zdolności. Przez okres dwóch lat poznawanie uczniów przebywających na świetlicy odbywało się spontanicznie, nie zaplanowane. Ze względów organizacyjnych i metodycznych, w roku 2013 wyszłam z propozycją stworzenia karty uczestnika wychowanka świetlicy szkolnej.
Daje ona nauczycielowi podstawowe informacje dotyczące dzieci, ich zainteresowań, trudności wychowawczych, czy problemów zdrowotnych. Dzięki temu posiadam podstawową wiedzę dotyczącą każdego ucznia. Niestety system ten nie przyjął się. Uczniowie nie pobierali kart a jeśli nawet wzięli, to już nie odnieśli. Pozostała baczna obserwacja ucznia, poznawanie i ewentualne reagowanie. Ważnym źródłem informacji są rozmowy z nauczycielami oraz współpraca z pedagogiem szkolnym. Staram się na bieżąco konsultować z całą kadrą pedagogiczną.
Istotną metodą poznawania uczniów jest ich obserwacja w trakcie zajęć. Zwracam uwagę na wykonywanie prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i zachowania wobec siebie, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do sprzętu znajdującego się w świetlicy oraz utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
Duże znaczenie w moich oddziaływaniach wychowawczych stanowią rozmowy. Staram się stwarzać jak najwięcej okazji do swobodnych wypowiedzi, ujawniania poglądów i przekonań, samooceny organizując: zajęcia w kręgu, pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia w grupach, zabawy integracyjne, czy też prowadząc rozmowy indywidualne.
Skutecznym sposobem integrowania środowisk rodzinnych wokół realizacji zadań szkoły, w tym świetlicy, budowania zaufania do wychowawców są organizowane przeze mnie spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka, Dnia św. Walentego czy kiermasze wigilijne i wielkanocne. Jeśli nie osobiście to poprzez strony internetowe, (na których zamieszczam bieżące informacje )rodzice mogą zapoznać się z pracą swojego dziecka na świetlicy szkolnej. Przez cały okres stażu, przy współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego, w każdą środę, na świetlicy organizowane są zajęcia szachowe, podczas których wspólnie z młodzieżą doskonalimy wiedzę fachowej gry strategicznej.

Współczesna świetlica szkolna powinna być otwarta na oczekiwania i potrzeby środowiska. Aby przekonać się jaki jest poziom zadowolenia z oferty dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej naszej świetlicy, a także móc udoskonalić jej funkcjonowanie w przyszłości skierowałam w styczniu 2013 roku do uczniów krótką ankietę. Jej wyniki wskazywały na wysoki poziom zadowolenia ze świadczonych usług edukacyjnych. Za najważniejsze zadanie do realizacji przez nauczycieli świetlicy uczniowie, wskazali rozwijanie zainteresowań oraz możliwość poufnej rozmowy. Sukcesem pedagogicznym niewątpliwie jest to, że zajęcia warsztatowe uczniowie uznali za przydatne i ciekawe a wychowawcę świetlicy określali jako osobę ciepłą, komunikatywną, wyrozumiałą, troskliwą, nastawioną na jednostkę i jej potrzeby, empatyczną.
Biorąc pod uwagę potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców wdrożyłam w roku 2010/2014 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Głównym celem było przygotowanie dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, religijnym, moralnym oraz rozwijanie zainteresowań i upodobań. Formy, metody i techniki stosowane podczas zajęć wpłynęły na sprawność komunikacji, czy warunkując dalszy sukces edukacyjny dzieci. Informacje zgromadzone za pomocą analizy ankiet skierowanych do uczniów utwierdziły mnie w przekonaniu, że stawiane sobie i uczniom cele zrealizowałam. Było to dla mnie źródłem osobistej satysfakcji. Wprowadzając i rozwijając wolontariat, wzbogaciłam ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły.
W roku 2013/2014 postanowiłam udoskonalić i przeobrazić szkolny wolontariat. Swoją działalność, tym razem skupił przede wszystkim na organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły. Poprzez współpracę z Maltańską Służbą Medyczną, uczniowie przeszli szereg kursów, zyskując kwalifikacje do pełnienia służby medycznej.
Efekty działania koła to między innymi: wyzwalanie naturalnego potencjału twórczego uczniów, stymulowanie rozwoju indywidualnego oraz zainteresowań dziecka.
Jako wychowawca starałam się uczynić świetlicę miejscem atrakcyjnym, w którym uczniowie mogą wyzwalać własną aktywność. Prowadzę zajęcia z wykorzystaniem metod i technik pedagogiki zabawy, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, komputerowe, zajęcia origami, które poznałam uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Realizowałam zdania wynikające z planu pracy świetlicy w środowiskach pozaszkolnych organizując wycieczki tematyczne:
- wyjścia na spacer w ramach zajęć prozdrowotnych
- wyjścia do kina w ramach edukacji kulturalnej
- wyjścia do kościoła w ramach edukacji chrześcijańskiej
Byłam organizatorem szeregu konkursów i imprez szkolnych promujących szkołę i świetlicę w środowisku lokalnym:
- Podczas drzwi otwartych w naszej szkole, przedstawiłam prezentacje multimedialna szkolnego wolontariatu, zachęcając jednocześnie do podjęcia nauki w murach ZSK
-Promowałam talenty muzyczne dzieci w środowisku lokalnym. Wspomagając prace chóru szkolnego we współpracy z nauczycielem muzyki, systematycznie pracowałam z uczniami w zakresie rozwoju muzycznego: pianino, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, wokal.
-Koordynator czwartej edycji programu edukacyjnego: „Żyj smacznie i zdrowo”
-Konkurs ogólnopolski; „Stop agresji i przemocy” organizowany przez OHP
-Konkurs Wolontariusza Roku: organizowanego przez Centrum Wolontariatu
-Konkurs : „Ośmiu wspaniałych ”wolontariuszy organizowany przez Urząd Miasta
-Konkurs parafialny na najwyższą własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną
-szkolny konkurs sportowy w bilarda i tenisa stołowego
-organizacja koncertu z okazji Dnia chłopaka
-organizacja koncertu z okazji dnia św. Walentego
-organizacja Dnia Matki, Dziecka itp.
- We współpracy z wychowawcą internatu szkolnego zorganizowaliśmy: „Długoszańskie kolędowanie”, które zaprezentowaliśmy w Domu Małego Dziecka.

-Przygotowanie i zorganizowanie kiermaszów świetlicowych, których ekspozycje przedstawione zostały na stronie internetowej:
- Kiermasz Ozdób i kartek Bożonarodzeniowych
- Kiermasz Ozdób i kartek Wielkanocnych
- kiermasz lampionów adwentowych
-Poprzez organizowanie szkolnych akcji charytatywnych :
-zbiórka plastikowych nakrętek
-zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących
-zbiórki artykułów spożywczych, artykułów codziennego użytku, odzieży, obuwia
-zbiórki zabawek dla podopiecznych Domów dziecka we Włocławku
- dyskoteki charytatywne
-zbiórki na schronisko dla zwierząt( karma, koce, )
-organizacja spotkań przedstawicieli Maltańskiej Służby Medycznej(Akcja Ogólnopolska)
- akcja zbiórki kartek urodzinowych dla Oliwki chorej na nowotwór(Akcja Ogólnopolska),
-akcja „Pielucha dla malucha”
-akcja „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i Ja”

Uzyskałam pozytywne efekty w pracy, promowałam świetlicę w środowisku lokalnym, a przede wszystkim kształtowałam w uczniach poczucie wartości, rozwijałam ich zdolności i zainteresowania, pogłębiałam empatię, przyczyniłam się do odkrywania mocnych stron moich uczniów.

Dzięki udziałowi w konkursach, młodzież poszerzała swoją wiedzę, uczyła się zasad zdrowej rywalizacji, panowania nad emocjami, pozbywania się tremy. Ważnym elementem uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach jest poznanie smaku sukcesu oraz porażki.

Młodzież ze świetlicy szkolnej, w której jestem wychowawcą, chętnie bierze udział w organizowanych zajęciach. Przygotowania do imprez okolicznościowych, jak na przykład Świąt Bożego Narodzenia, trwają nawet około 3 miesiące. Uczniowie mają wielką satysfakcję, kiedy mogą spróbować swoich możliwości, w nieznanej dla siebie sferze zainteresowań. Poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, nie tylko uzyskałam zadowolenie z efektów pracy, ale też podnosiłam jakość pracy szkoły. Kształtowałam w ten sposób w uczniach poczucie wartości, odnoszenia sukcesów w danej dziedzinie, promowałam ich możliwości twórcze.


§ 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia: umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Komputer i technologia informatyczna od samego początku odgrywają w mojej pracy dużą rolę. Jestem opiekunem laptopa szkolnego, w związku z tym staram się odpowiednio zabezpieczać sprzęt, dbam o jego konserwację, na zajęciach w pełni wykorzystuję jego możliwości , a także pomagam w korzystaniu z tego sprzętu innym nauczycielom świetlicy.
Komputer pozwala mi na przygotowanie między innymi: planów pracy na poszczególne semestry roku szkolnego, regulaminów konkursów, pomocy dydaktycznych, materiałów dekoracyjnych, elementów gazetek ściennych, opracowań scenariuszy zajęć, referatów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, a także dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Pragnąc poszerzyć swoją wiedzę często korzystam z informacji zawartych w Internecie, aby lepiej poznać zasoby i możliwości technologii informacyjnej w pracy z uczniem i zarządzania swoim warsztatem pracy. Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowywali prezentacje wolontariatu na Dni Otwarte Szkoły. Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne dotyczące wybranych ośrodków tematycznych, które w znaczny sposób jakościowo uatrakcyjniały zajęcia, zarówno tych z preferencjami słuchowymi, jak i wzrokowymi. Przygotowywany materiał był wyświetlany na ekranie za pomocą telewizora, co zwiększało zainteresowanie dzieci tą formą zajęć. Miałam także możliwość korzystania na zajęciach z tablicy interaktywnej (ukończyłam szkolenia–wykorzystanie tablic interaktywnych. ). Często korzystałam z innych form prowadzenia zajęć, między innymi: różnego rodzaju nagrań audycji i filmów edukacyjnych na DVD, dzięki czemu uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Ponadto od 2012 roku wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny, w którym na bieżąco prowadziłam tematy zajęć, frekwencję, zachowanie itp. Dzięki takim udoskonaleniom informatycznym, mogłam na bieżąco konsultować się z gronem pedagogicznym. Wszelkie informacje dydaktyczne czy formacyjne otrzymywałam od pani wicedyrektor w trybie natychmiastowym, dzięki czemu zawsze byłam na bieżąco z wszelkimi informacjami czy zmianami dotyczącymi przeprowadzenia zastępstw lekcyjnych.
Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno-wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego i na bieżąco śledziłam wiadomości na stronach: www.menis.gov.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.czasdzieci.pl, www.szkola.net.pl, www.oswiata.org.pl, www.edu.com.pl . W roku 2013 po raz pierwszy ukończyłam kurs edukacyjny drogą internetowa, uzyskując pozytywny wynik.
W miarę możliwości wspomagałam moje koleżanki w pracy z komputerem.
Doskonalę moją wiedzę i umiejętności w dalszym ciągu poznaję tajniki pracy z komputerem, wiedza ta będzie podlegała ustawicznemu kształceniu.
Materiały, które przygotowałam na komputerze służą do wielokrotnego wykorzystania w mojej codziennej pracy.
Dzięki korzystaniu z technologii komputerowej wzrasta poziom efektywności kształcenia, poprawia się jakość pracy szkoły.


§ 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia: umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję codziennie w pracy pedagogicznej jako nauczyciel i wychowawca. Staram się systematycznie pogłębiać wiedzę z tych dziedzin, czytam literaturę fachową, na bieżąco śledzę artykuły w czasopismach oraz korzystam ze zbioru Internetu. Korzystałam również z szeregu opracowań zawierających scenariusze zajęć, które na bieżąco udoskonalałam i w ten sposób szlifowałam mój warsztat pracy. Szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania poprzez, co uzyskuję optymalne rozwiązania dla napotkanych problemów.
W okresie stażu analizowałam zarówno pozycje pedagogiczne, psychologiczne jak i dydaktyczne oraz czasopisma o tematyce opiekuńczo-wychowawczej.
Wspomagam ucznia w każdym niezrozumiałym dla niego zadaniu zarówno szkolnym jak i życiowym. Wdrażałam wychowanków do systematycznej pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności i wyrównywaniem braków w wiadomościach przewidzianych dla ucznia gimnazjum i liceum.
Poza tym wiedzę i umiejętności zdobywałam w czasie udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu: udział w warsztatach, seminariach i szkoleniach służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych dzieci. Uczestniczyłam również w szkoleniowych Radach Pedagogicznych przez cały okres stażu.
Szczególną okazją do wykorzystania mojej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej w praktyce, są prowadzone przeze mnie zajęcia profilaktyczno-wychowawcze na terenie szkoły jak i poza nią. Podczas kolonii letnich dla trudnej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, organizowanych przez Towarzystwo: ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy, wiedza zarówno pedagogiczna jak i psychologiczna jest niezbędna. Przez okres7 lat( dwóch miesięcy w czasie przerwy letniej), zdobywam olbrzymi bagaż doświadczeń, co niewątpliwie wykorzystuje w ciągu roku w swojej macierzystej szkole.
Dzięki doświadczeniom w pracy z uczniem trudnym dostrzegłam potrzebę dwutorowego spojrzenia na dziecko: analizę jego potrzeb i ograniczeń (językowych, emocjonalnych, kulturowych ) oraz analizę jego mocnych stron (talentów artystycznych, sportowych, zdolności , umiejętności).
Obecność różnych typów temperamentów i osobowości, z różnym doświadczeniem życiowym stwarza niezwykłe walory poznawczo- wychowawcze, takie jak kontakt uczniów z innymi kulturami, kształtowanie otwartości, tolerancji i szacunku dla innych, krystalizuje empatię oraz rozwój postaw opiekuńczo-wychowawczych.
Mam nadzieje, że swoimi oddziaływaniami dydaktycznymi i wychowawczymi przyczyniłam się do uczynienia z naszej szkoły środowiska przyjaznego uczniowi, który z powodzeniem kontynuuje naukę na kolejnym szczeblu edukacyjnym w naszej szkole.
Swoją wiedzą starałam się dzielić z koleżankami.
Za ważne uważam to, iż w ramach zajęć świetlicy szkolnej przeprowadziłam cykl zajęć o tematyce profilaktycznej i wychowawczej.
W czasie stażu starałam się również stosować wiedzę z zakresu dydaktyki. W realizacji tego zadnia pomogło mi wykorzystanie różnych ciekawych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupach, metoda projektów. W ten sposób, przy zastosowaniu powyższych metod nabrałam pewności, że uczniowie przyswajają wiedzę i uczą się poprzez zabawę.
Sposobem integrowania się wychowawcy oraz dzieci między sobą było współorganizowanie przeze mnie wyjść i wycieczek turystycznych:
- wycieczka do Jastrzębiej Góry
-wyjście na lodowisko miejskie
-wyjścia do bazyliki katedralnej na uroczystości kościelne
-wyjścia do mutlikina na seans filmowy
-wyjścia integracyjne
-wyjścia wolontariuszy w ramach współpracy z Domami dziecka, schroniskami zwierząt, domami opieki społecznej.

Obserwując wychowanków starałam się na bieżąco rozwiązywać ich problemy: omawiałam problemy wychowawcze uczniów, wdrażałam metody aktywizujące, konsultowałam z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym. Dzięki temu mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich negatywnych zachowań. Poznać zainteresowania ,upodobania, pasje czy zachowania frustracyjne i niezadowolenia. Bardzo ważnym elementem mojej pracy były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. W zależności od sytuacji kontaktowałam się z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem czy rodzicami uczniów podczas dni otwartych szkoły, na drodze mailowej bądź w czasie indywidualnych konsultacji.


§ 7 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami regulującymi działania systemu oświaty:
- analizowałam najważniejsze akty prawne takie, jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, Konwencja o Prawach Dziecka i Rozporządzenie w sprawie BHP itp.
Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez wykorzystanie zasobów internetowych:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej: http:// www.men.gov.pl/
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: http:// www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: http:// www.oke.gda.pl/
- Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku: http://www.cdie-wloclawek.pl/
- Centrum Doskonalenia i Edukacji nauczycieli we Włocławku: http://www.cen.org.pl/
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania oraz prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Służyłam swoją wiedzą przez okres dwóch lat, studentom WSHE we Włocławku, gdzie prowadziłam zajęcia z nauk humanistycznych, wychowawcom na koloniach letnich, gdzie od 7 lat pracuję na stanowisku profilaktyka zajęć wychowawczych, uczniom i wychowankom.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Katolickich: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Podstawa Programowa, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego.
W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji:
- dziennik lekcyjny gimnazjum i liceum,
- dziennik zajęć świetlicy szkolnej,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych,
-dziennik elektroniczny(Mobi-dziennik)
Ponadto znajomość prawa oświatowego była mi potrzebna przy organizacji wycieczek szkolnych, kolonii letnich i ferii zimowych oraz każdego dnia w mojej pracy pedagogicznej.


Podsumowanie:

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym czasem pracy zawodowej. Sumiennie wykonywałam powierzone mi obowiązki, uczestnicząc w życiu szkoły i godnie ja reprezentując. W szkole jako instytucji pracuję od 1 września 2004 roku, a każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów z jakimi spotyka się nauczyciel w swojej pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały zrealizowane. Zdobyta wiedza i wiadomości pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy, jak i pracy całej szkoły. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły, nie zapominam jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Realizacja wyżej wymienianych zadań, pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez dwa lata i dziewięć miesięcy stażu w Zespole Szkół Katolickich im ks. J. Długosza we Włocławku ,uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu pracy, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów: cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania różnych metod aktywizujących. Uczyłam się, jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy świetlicowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Jednak najwięcej nauczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców oraz korzystając z doświadczeń innych nauczycieli. Uważam, że w ciągu dwóch lat i dziewięciu miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego.
Dzień, w którym zakończyłam staż, będący jednym z etapów uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nie jest dniem, w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania i obowiązki.
Mimo ogromnej pracy, jaką włożyłam w wykonywanie zawodu z satysfakcją przyznaję, że wybór zawodu nauczyciela był właściwym wyborem. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo zadowolenia i satysfakcji.
Szkoła, nie jest miejscem nie tylko dla uczniów, to także „szkoła” dla nauczyciela, który „uczy się przez całe życie”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.