X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29298
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Mariola Kozioł
nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

Zatwierdzam do realizacji

........................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora placówki)


Dane osobowe:
Imię i nazwisko Mariola Kozioł
Nazwa placówki Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim
Awans na stopień Nauczyciela dyplomowanego
Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2015r.
Data ukończenia stażu 31.05.2018r.

Wykształcenie:
2005-2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością nauczycielską język angielski
- licencjat z wynikiem bardzo dobrym
2008-2010 Uniwersytet Opolski
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
- tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym

Kwalifikacje:
2009 Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
2014 Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Nagrody i wyróżnienia:
październik 2014 Nagroda Dyrektora za osiągnięcia i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Założone cele:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy przedszkola.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego poprzez spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego
- znajomość i analiza:
a) Ustawy o systemie oświaty
b) Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
c) Karta Nauczyciela

- poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- opracowanie planu rozwoju zawodowego

- założenie teczki „Awans zawodowy”
VIII/IX 2015r.
Cały okres stażu

IX 2015r.


IX 2015r.

IX 2015r.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Teczka


2.
Poszerzanie wiedzy i kompetencji w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań dydaktyczno –wychowawczo – opiekuńczych

- poznawanie nowych metod i technik pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Zaświadczenia

3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
- prowadzenie obserwacji pedagogicznej diagnozującej wiedzę, sprawności i umiejętności dzieci
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

- wykorzystanie zdobytych wiadomości w codziennej pracy zawodowej
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji


Zestawienie bibliografii

Scenariusze zajęć

4.
Uczestniczenie w pracach organów zespołu
- udział w Radach Pedagogicznych
- udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
- praca w zespołach powoływanych przez Dyrektora
- praca w zespołach ewaluacyjnych

Cały okres stażu
Protokoły
Zaświadczenia

5.
Podejmowanie działań w zakresie pedagogizacji rodziców
- prowadzenie zajęć otwartych

- konsultacje z rodzicami w celu diagnozowania potrzeb rozwojowych i wychowawczych dzieci

- wysyłanie pocztą elektroniczną ciekawostek pedagogicznych znalezionych w Internecie

- umożliwienie rodzicom kontaktów ze specjalistami – pedagogiem, logopedą itp.

- zapraszanie do udziału w życiu przedszkola – np. wspólne pieczenie ciasteczek, balik karnawałowy

Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, lista obecności
Podpisy na arkuszach


Podpisy rodziców

Zdjęcia, podpisy rodziców

6.
Realizacja programów edukacyjnych
- udział w programach prozdrowotnych np. „Mamo, tato, wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”, „Dzieciństwo bez próchnicy” itp.

- udział w programach proekologicznych

Cały okres stażu
Certyfikaty, potwierdzenie dyrektora, galeria na stronie internetowej

7.
Uczestniczenie w pracach placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

- opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów w ramach zadań wytyczonych w planach rocznych zespołu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Opracowanie własne

8.
Podjęcie działań promujących placówkę w środowisku
- umieszczanie informacji o imprezach oraz ważnych wydarzeniach w placówce na stronie internetowej Zespołu oraz miasta

- Organizowanie, współorganizowanie lub udział w imprezach, uroczystościach przedszkolnych:
• „Pasowanie na przedszkolaka”
• „Urodziny Kubusia Puchatka”
• Spotkanie z policjantem
• Kolorowe dni – „Dzień niebieski”, „Dzień żółty”, „Dzień pomarańczowy”, „Dzień zielony”, „Dzień żółty”
• Spotkanie z górnikiem
• Mikołajki, Wigilijka
• Dzień Babci i Dziadka
• Balik karnawałowy
• Dzień Matki”
• Festyn Rodzinny”
• Inne

- aktywny udział w przygotowaniach do uroczystości, dni otwartych, festynu

- zachęcanie wychowanków do udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych oraz do udziału w Festiwalu Kultury Przedszkolnej

Cały okres stażu

Wg kalendarza imprez i uroczystości

Cały okres stażu

Cały okres stażu
www.zsp4.wodzislaw-slaski.pl
www.edukacja.wodzislaw-slaski.pl/aktualnosci

Scenariusze uroczystości, zdjęcia

Potwierdzenia, dyplomy

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej: planów, sprawozdań, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców

- wykonywanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, obrazki

- skanowanie dokumentów, zdjęć, ilustracji

- opracowywanie scenariuszy zajęć, imprez przedszkolnych

- opracowywanie projektów dyplomów, podziękowań

- przygotowywanie prezentacji w programie Microsoft Power Point

Cały okres stażu
Dokumentacja: scenariusze, sprawozdania, przykładowe pomoce dydaktyczne

2.
Korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej
- wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego

- publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych, śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych

- wyszukiwanie ciekawych propozycji piosenek i wierszyków na zajęcia języka angielskiego

- korzystanie z poczty elektronicznej; komunikowanie się z pracownikami zespołu, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów, konkursów, innymi nauczycielami w ramach współpracy

- prowadzenie strony internetowej Zespołu – aktualizowanie wydarzeń w przedszkolu, prowadzenie galerii przedszkola

- wysyłanie notatek oraz zdjęć z uroczystości przedszkolnej do rzecznika miasta Wodzisławia Śląskiego

Cały okres stażu
Notatki

Publikacje

www.zsp4.wodzislaw-slaski.pl


www.edukacja.wodzislaw-slaski.pl/aktualnosci


3.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych dla przedszkolaków, quizów oraz zagadek prezentowanych na tablicy interaktywnej

- oglądanie bajek i filmików związanych z tematyką zajęć

- prowadzenie zajęć języka angielskiego w oparciu o tablicę interaktywną
Cały okres stażu
Zdjęcia z zajęć umieszczone na stronie internetowej


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Dzielenie się wiedzą doświadczeniem z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć koleżeńskich – dzielenie się materiałami, scenariuszami, pomocami dydaktycznymi

- konsultacje indywidualne z doradcą metodycznym

- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; przekazywanie uwag i materiałów zdobytych podczas szkoleń

- współpraca z nauczycielkami innych grup w ramach konsultacji przy tworzeniu scenariuszy uroczystości przedszkolnych

- pełnienie dodatkowych funkcji zleconych przez dyrektora np. opiekuna stażu

- publikacja ciekawych scenariuszy zajęć oraz uroczystości na portalach edukacyjnych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

2015/2016


Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

Protokół

Scenariusze


Dokumentacja


Strona www

2.
Prowadzenie zajęć otwartych
- prowadzenie zajęć pokazowych (otwartych) dla nauczycieli i dyrektora zespołu

- prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego; przygotowanie scenariusza zajęć

Raz w roku

Raz w m-cu
Scenariusze, karty przed- i poobserwacyjne


Scenariusze, harmonogram obserwacji i hospitacji

3.
Udzielanie informacji studentom
odbywającym praktykę w przedszkolu oraz nauczycielom odbywającym staż
- udzielanie informacji dotyczących
opracowywania planu rozwoju zawodowego
nauczycielom odbywającym staż, udostępnianie własnych materiałów zajęć

- indywidualne rozmowy, konsultacje w ramach opracowywania scenariuszy, prowadzenia zajęć, zabaw z dziećmi itp.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego „Świadomy przedszkolak” Publicznego Przedszkola nr 4 w Wodzisławiu Śląskim
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb wychowanków

- analiza rozporządzenia dotyczącego wymogów programu wychowawczego

- opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego „Świadomy przedszkolak”

- sprawozdanie i ewaluacja programu
2014/2015


Rok szkolny 2015/2016


Rok szkolny 2015/016


czerwiec 2016
czerwiec 2017
maj/czerwiec 2018
Opracowany program wychowawczy

Sprawozdanie

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych

- obserwacja dzieci na tle grupy

- rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami

- organizowanie zajęć zgodnych z zainteresowaniami i zdolnościami przedszkolaków
• Koło kreatywności dla dzieci 5,6 letnich

- zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego, rytmiki, logoterapii, kołach zainteresowań

Cały okres stażu

2015/2016
Scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji

2.
Praca z dzieckiem zdolnym, całą grupą
- przygotowywanie do różnorodnych konkursów (plastycznych, recytatorskich)

- udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej

Cały okres stażu
Podziękowania, dyplomy

3.
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
- organizowanie wycieczek pieszych (np. na ogródki działkowe, do sklepu) i autokarowych (np. do WCK, z okazji Dnia Dziecka).

- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno-społecznymi.

Cały okres stażu
Zapis w dzienniku, zdjęcia, informacja na stronie internetowej placówki

4.
Zorganizowanie konkursów międzyprzedszkolnych
- zorganizowanie konkursu piosenki angielskiej dla przedszkolaków „Let’s sing” (opracowanie regulaminu, dyplomów, podziękowań itp.)

- zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Ulubione wiersze przedszkolaka” (opracowanie regulaminu, dyplomów, podziękowań)

09.02.2016
Styczeń/Luty
2017; 2018


12.04.2016
Marzec/Kwiecień
2017; 2018

Regulamin konkursu
Zdjęcia

5.
Pozyskiwanie sponsorów
- wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki

- włączanie rodziców do życia przedszkola i całego Zespołu

- pozyskiwanie funduszy z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM na zakup pomocy dydaktycznych

- zapraszanie rodziców i nauczycieli do zbiórki fantów z ich przeznaczeniem na nagrody w konkursach

Cały okres stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

6.
Działania na rzecz najbliższego środowiska
- udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”

- zbieranie makulatury, nakrętek, puszek, elektrośmieci

- wykorzystanie materiałów odpadowych w działalności plastycznej

Cały okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenia

Wytwory dzieci


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Współpraca z instytucjami
- Publiczne Przedszkole nr 16 w Wodzisławiu Śląskim w ramach zabaw językowo-sportowych

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim – Filia nr 15 Jedłownik – wyjście do biblioteki

- Wodzisławskie Centrum Kultury – Festiwal Kultury Przedszkolnej, teatrzyki

- Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim – spotkanie z przedstawicielem

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim - wycieczka

- Gabinet stomatologiczny „Kolardent” w Wodzisławiu Śląskim – spotkanie i wycieczka

- Szkoła Językowa „Pascal Connect”

- Pedagog szkolny/higienistka

- nauczyciele klas I-III SP 4

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, scenariusz, notatka na stronie internetowej

2.
Promowanie placówki w środowisku lokalnym
- zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej placówki oraz UM

- współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, festynu itp.

- organizowanie konkursów: piosenki angielskiej „Let’s sing” oraz recytatorskiego „Ulubione wiersze przedszkolaka”

Cały okres stażu
Strona internetowa placówki oraz miasta

Zdjęcia

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w którym nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycje rozwiązania
- wdrażanie oddziaływań
- efekty oddziaływań

Cały okres stażu

Opis i analiza


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje ze względu na potrzeby własne i przedszkola

........................................
Opracowała: mgr Mariola Kozioł

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.