X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29299
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Jeż
Szkoła: Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Bronowicka 21
20-301 Lublin
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2015r.-30.06.2018r.)
Opiekun stażu:

Podstawa prawna:

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Okres stażu

Według harmonogramu

Wrzesień 2015 Notatki

Plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. Okres stażu

Maj 2018

Czerwiec 2018 Zaświadczenia, świadectwa itp.

Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego
Wniosek o postępowaniu kwalifikacyjnym
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. • Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
• Ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć.
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji Okres stażu

Wrzesień 2015

Okres stażu

Zgodnie z harmonogramem prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zasady współpracy, kontrakt, scenariusze zajęć.

Wnioski z przeprowadzonych zajęć
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej • Opracowanie, realizacja i ewaluacja planów nauczania do określonego programu.
• Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.
• Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności.
• Pomoc w organizacji i przebiegu uroczystości klasowych i szkolnych.
• Opieka nad salą klasową Cały okres stażu rozkłady, adnotacje w dzienniku.
- konspekty
- dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Samodoskonalenie • Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego: udział w różnego rodzaju kursach podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
- studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
- korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu,
- korzystanie z internetowych materiałów, serwisów przeznaczonych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Cały okres stażu Protokoły, zaświadczenia.

Wykaz lektur
materiały, adresy portali, publikacje

6. Poszerzanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły • Dobór programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów.
• Opracowywanie rozkładów materiałów i planów wynikowych.
• Doskonalenie umiejętności pisania konspektów lekcji.
• Poszerzanie znajomości różnych metod nauczania, stosowanie ich na zajęciach oraz ewaluacja ich skuteczności. Okres stażu Adnotacje w dzienniku
Rozkłady materiału
Plany wynikowe
Konspekty lekcji
7. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod nauczania, zakresu materiału, sposobu oceniania, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych ucznia. • Diagnoza potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów (obserwacja, analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, diagnoza na wstępie, rozmowy z rodzicami).
• Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET).
• Opracowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i autyzmem.
• Opracowywanie sprawdzianów sprawdzających wiedzę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Wykonanie pomocy dydaktycznych (kart pracy, kart wyrazowych, plakatów, zestawu tematycznych tablic z symbolami PCS), niezbędnych do pracy z uczniami z autyzmem Okres stażu Notatki

Indywidualne programy

Sprawdziany

Karty obrazkowe, karty wyrazowe, plakaty, tablice PCS
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów, oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych • Obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski i uchwały Rad Pedagogicznych poświęcone zagrożeniom, problemom wychowawczych w szkole.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Zbieranie informacji zgodnych z opracowanymi kartami pracy i Indywidualnymi Programami Edukacyjno – Terapeutycznymi.
Okres stażu Zebrana dokumentacja, wnioski.

Adnotacje w dzienniku
2. Przygotowywanie i zorganizowanie imprez klasowych – andrzejki, Mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, spotkanie Wielkanocne. • Spotkania odbywają się według ustalonego kalendarza na dany rok szkolny Okres stażu Zdjęcia
3. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów. • Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, rozmowy indywidualne, obserwacja.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, konsultacje w sprawach uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
• Organizowanie pomocy dla dzieci z ubogich rodzin.
• Uczestniczenie w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły.
Okres stażu Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem, notatki.
4. Realizowanie zadań profilaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. • Realizacja zadań ujętych w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły.
• Prowadzenie zajęć integrujących dzieci sprawne z niepełnosprawnymi.
• Organizowanie czasu wolnego i opieka nad uczniami.
• Współpraca ze świetlicą szkolną.
• Przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych.
• Współorganizowanie i udział w uroczystościach szkolnych.
• Współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych Okres stażu Plany i programy zajęć pozalekcyjnych, scenariusze uroczystości i konkursów szkolnych.
Zdjęcia.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. • Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych (np. „Zima wokół Nas”, zakończenie roku szkolnego, piknik rodzinny itp.)
• Pomoc w organizacji Dni Otwartych Szkoły
• Współpraca w ramach zespołu do spraw nauczania dzieci z autyzmem. Według ustalonego corocznie harmonogramu uroczystości szkolnych

Okres stażu Zdjęcia
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Korzystanie w swojej pracy z komputera oraz Internetu. • Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.
• Przygotowywanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera (np. świadectwa szkolne, arkusze ocen).
• Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.
• Korzystanie z programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji.
• Korzystanie z komputera, skanera, drukarki w celu codziennego przygotowywania się do pracy z uczniami.
• Przygotowywanie oceny opisowej uczniów, planów wychowawczych, IPET.
Okres stażu Pomoce wykonane techniką komputerową, zgromadzona dokumentacja, baza danych.
2. Publikacje w Internecie • Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp Październik 2015
Okres stażu Linki do publikacji
3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego ( portale poświęcone awansowi zawodowemu).
• Poznawanie przepisów prawa oświatowego i ich aktualizowanie przez Internet.
• Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w postaci multimedialnej(CD-ROM).
Okres stażu Strony internetowe.

Teksty

Płyty CD
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. • Literatura, notatki i wnioski z prac zespołów klasowych, tworzenie indywidualnych programów dla uczniów o specyficzny i zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych , analizowanie metod nauczania i oceniania budowy programów nauczania, metod aktywizujących, ścieżek edukacyjnych.
• Aktywna praca nad samodoskonaleniem. Okres stażu Notatki

2. Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swoim warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych uczniów. • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych:
- organizowanie pracy zespołu klasowego,
- omawianie problemów edukacyjnych uczniów,
- modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o specyficznych i zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych np. opracowanie form i metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej z uczniem autystycznym.
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń spowodowanych przez autyzm oraz upośledzenie umysłowe.
• Dostosowanie poziomu zadań i ćwiczeń do możliwości ucznia.
Okres stażu Protokoły
Programy

3. Pedagogizacja rodziców. • Diagnozowanie potrzeb uczniów i rodziców.
• Spotkania i indywidualne rozmowy z rodzicami nt. postępów uczniów lub potrzebie wykonywania wybranych ćwiczeń w domu.
• Współpraca z rodzicami – organizacja zebrań klasowych, przekazywanie uwag, zachęcanie do stosowania wybranych metod dostosowanych do potrzeb ich dziecka.
• Zapoznawanie rodziców z wybranymi pozycjami literatury, artykułami z zakresu autyzmu Okres stażu Karty obserwacji i oceny

Notatki

Protokoły

Spis literatury
4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie rozwiązań problemów uczniów. • Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami w celu pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych.
• Wymiana doświadczeń, pomocy dydaktycznych. Okres stażu Notatki
5. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych. • Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjnych dostosowanych do ich możliwości.
Okres stażu Programy
§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego, m.in.
- Rozporządzenia MENiS.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Karta Nauczyciela.
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
• Wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
• Analiza zmian w prawie oświatowym.
Okres stażu Notatki

Wydruki,
2. Analizowanie prawa wewnątrzszkolnego i uczestnictwo w jego ewaluacji. • Analizowanie dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania uczniów, regulaminy.
• Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
• Uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji istniejącej dokumentacji.
• Wdrażanie zagadnień zawartych w dokumentacji szkolnej do swojej pracy.
• Wykazywanie się w konkretnych sytuacjach i podejmowanych działaniach znajomością przepisów, np.:
- Prawidłowa organizacja wycieczek
- Procedury w trakcie występowania zachowań niepożądanych Okres stażu

Zgodnie z harmonogramem
Notatki

Protokoły Rad Pedagogicznych

Zebrana dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela
3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Konstruowanie dokumentów potwierdzających przebieg awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, m.in.: dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć specjalistycznych, dziennik zajęć prowadzonych w ramach Art.42 KN Okres stażu Bieżąca dokumentacja działań, plan rozwoju zawodowego, projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju, dzienniki.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

Opracowała: mgr Małgorzata Jeż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.