X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29257
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Jaroszyk
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Opiekun stażu: mgr Justyna Wiśniewska-nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
- studia magisterskie na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, specjalność: RYTMIKA; tytuł zawodowy magistra sztuki;
- przygotowanie pedagogiczne- ukończone Studium Pedagogiczne;
- studia podyplomowe specjalność: MENEDŻER KULTURY;
- studia podyplomowe specjalność: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
Zainteresowania: Kocham zwierzęta, interesuję się dobrym filmem, sportem, ale największą moją miłością jest muzyka. Od najmłodszych lat śpiewałam, później grałam na instrumentach klawiszowych, by w końcu poprzez taniec móc wyrażać swoje najgłębsze emocje. Sztuka w naszym codziennym życiu ma ogromne znaczenie. Bez sztuki oraz artystów, jacy są jej twórcami, świat byłby pozbawiony sensu. Wiele prawd pozostałoby nieodkrytych, niezauważonych. Wiele doznań, czy też uczuć, nie bylibyśmy w stanie zidentyfikować. Każdy człowiek może być artystą i poprzez różnorodne formy twórcze potrafi odkryć, zrozumieć i wyrazić „samego siebie”. Posiadam zdolności muzyczne, improwizatorskie i kompozytorskie. Swoje umiejętności mam zamiar jak najefektywniej wykorzystywać w pracy zawodowej, gdyż pragnę zaszczepić wśród moich uczniów zamiłowanie do sztuki, muzyki i tańca.

Cel główny:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
- Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
- Podnoszenie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań oraz samodoskonalenie.
- Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
- Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez swoją postawę, działalność muzyczną, dydaktyczną i wychowawczą.
- Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)- obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia(ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.

§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Tabela - dop. red.)

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Osoby wspierające Oczekiwane efekty Sposób dokumentowania

I
Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m in. zapoznanie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Aktualizacja wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, publikacje w prasie oświatowej).

IX 2015r.
Cały okres stażu

Opiekun stażu

Znajomość procedury awansu zawodowego i poprawne prowadzenie dokumentacji.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu


II Określenie drogi rozwoju zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego z pomocą opiekuna stażu.

IX 2015r.
Opiekun stażu
Poprawnie napisany projekt planu rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
Projekt planu rozwoju zawodowego

III Współpraca z opiekunem stażu.

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

IX 2015r.
-V 2018r.
Opiekun stażu
Ustalenie jasnych zasad współpracy oraz nawiązanie pozytywnej i twórczej relacji z opiekunem stażu.

Kontrakt

Grafik spotkań

IV Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (wg harmonogramu) i innych nauczycieli.

Omówienie obserwowanych zajęć.
Według harmonogramu hospitacji
Opiekun stażu, Pozostali nauczyciele


Zapoznanie się z ciekawymi metodami pracy zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.
Poszerzenie własnego warsztatu pracy i praktycznej wiedzy na temat pracy nauczyciela.

Harmonogram rocznych hospitacji

Notatki-wnioski z obserwowanych zajęć

Arkusze obserwacji

Scenariusze zajęć


V Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Przeprowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz opiekuna (wg harmonogramu).
Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna -konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności (autorefleksja, samoocena).

Według harmonogramu hospitacji
Opiekun stażu


Ćwiczenie umiejętności dzielenia się swoimi doświadczeniami, wiedzą z zakresu dydaktyki nauczania i jej promocja.

Harmonogram zajęć otwartych dla Dyrektora szkoły, nauczycieli, opiekuna.
Adnotacje w dzienniku
Scenariusze zajęć
Notatki-wnioski z przeprowadzonych zajęć


VI Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia), w szczególności o tematyce:
- wspierania uczniów zdolnych i o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
- rozpowszechniania zajęć artystycznych wśród dzieci;

Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.
Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Udział w lekcjach koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli.

Cały okres stażu
Opiekun stażu


Poznanie nowych form i metod pracy; stosowanie ich podczas prowadzenia zajęć.

Zaświadczenia
Protokoły
Listy obecności
Notatki
Plany pracy
Scenariusze zajęć

VII Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
Samodzielne studiowanie literatury fachowej, pedagogicznej i psychologicznej.
Stosowanie aktywnych metod nauczania.
Dobieranie różnorodnych metod oraz narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, itd.
Ewaluacja własnej pracy poprzez ankiety.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Systematycznie w trakcie stażu
Opiekun stażu
Nabywanie umiejętności dokumentowania, wdrażanie do systematycznego śledzenia nowości z zakresu dydaktyki, wychowania, muzyki – własnych zainteresowań.
Karty pracy
Programy
Scenariusze zajęć
Zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywa-nych w czasie zajęć
Notatki
Spis lektur
Ankieta

VIII Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju.

Redagowanie comiesięcznych i rocznych sprawozdań z przebiegu stażu w odniesieniu do planu rozwoju zawodowego.
Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów (świadectw, zaświadczeń, programów, materiałów dydaktycznych, scenariuszy, itp.)
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.


Cały okres stażu
V 2018r.
VI 2018r.
Opiekun stażu
Prawidłowo prowadzona dokumentacja oraz konsekwentna realizacja planu rozwoju.
Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
Teczka zawierająca zebrane dokumenty
Treść sprawozdania
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.

Obserwacja i analiza postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów.
Rozpoznanie możliwości, potrzeb, oraz oczekiwań uczniów.
Rozmowy indywidualne z uczniami.
Prowadzenie obserwacji uczniów w oparciu o „Kartę monitorującą ucznia”
Poznanie środowiska rodzinnego uczniów.
Cały okres stażu
Opiekun stażu
Bardzo dobre poznanie uczniów, ich możliwości oraz środowiska rodzinnego.
Prowadzenie odpowiednich działań wspierających.
Bieżąca dokumentacja
Notatki
Teczka obserwacji i diagnozy uczniów

II Praca na rzecz środowiska lokalnego.

Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole.
Współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz pielęgniarką.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego takimi jak, np. Chodzieski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Dom Pomocy Społecznej, Straż Pożarna, biblioteki, Chodzieskie Towarzystwo Lotnicze, Nadleśnictwo Podanin.
Projekt autorski „BLIŻEJ KOREI”
- Zainicjowanie spotkań z przedstawicielami firmy DONGIJN ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. mającego na celu przybliżenie społeczności lokalnej kultury koreańskiej.
Przygotowywanie programów artystycznych.
Cały okres stażu (według potrzeb)
Pedagog szkolny
Przeprowadzenie ciekawych i efektywnych akcji na rzecz środowiska lokalnego.

Wzbudzenie zainteresowania i chęć bliższego poznania zwyczajów, języka, kuchni oraz sztuki i kultury koreańskiej.
Kształtowanie postaw kulturoznawczych.
Notatki
Protokoły
Scenariusze
Zdjęcia
Sprawozdania

III Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych

Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów (spotkania grupowe, rozmowy indywidualne, współpraca z Radą Oddziałową Rodziców).
Prowadzenie zajęć związanych z profilaktyką.

Cały okres stażu (według potrzeb)
Opiekun stażu
Nabywanie umiejętności diagnozowania i wnioskowania – efektywne wykorzystywanie ich w pracy.
Program profilaktyczny szkoły
Program wychowawczy szkoły
Zeszyty uczniów
Notatki
Zapisy w dzienniku
Protokoły
Scenariusze zajęć

IV Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

Dostosowywanie metod i form pracy do aktualnych potrzeb uczniów:
-prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych artystycznie;
-prowadzenie zajęć z dziećmi wykazującymi szczególne trudności wychowawcze oraz mającymi problemy w nauce- zajęcia pt.„Relaksacja muzyką”.
Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek i wyjść kulturalnych.
Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem imprez i rytuałem szkoły)
Opiekun stażu
Wykorzystywanie ciekawych metod w pracy.
Rozbudzenie u dzieci zainteresowania muzyką, sztuką i tańcem.
Pomoc dzieciom ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.
Częste uczestnictwo uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Sprawozdania
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym i pozalekcyjnym
Notatki
Zdjęcia
Scenariusze zajęć

V Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

Udział w ogólnopolskich akcjach związanych z rozpowszechnieniem czytelnictwa (np. Narodowe Czytanie)
Założenie Klubu Miłośników Fajnych Książek „RRREPUS”
Cały okres stażu
Opiekun stażu

Podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole.
Rozbudzenie zainteresowań książką wśród społeczności uczniowskiej.
Informacje na stronie internetowej szkoły
Zdjęcia
Scenariusze


§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji przez Internet w procesie uczenia się (np. kursy internetowe)
Nabywanie umiejętności sprawnej obsługi komputera.
Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników multimedialnych i Internetu.
Przygotowanie na komputerze materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, kart pracy, sprawdzianów).
Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń.
Wymiana informacji i doświadczeń z nauczycielami przekazywana drogą elektroniczną.
Przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych.
Opracowanie i przeprowadzanie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki z wykorzystaniem technologii komputerowej (w tym zajęcia komputerowe).
Przygotowanie prezentacji multimedialnych na zajęcia.
Dokumentowanie przebiegu stażu.
Współredagowanie strony internetowej szkoły.

Cały okres stażu
Opiekun stażu

Wzrost efektywności organizacji procesu dydaktycznego, nabywanie i przekazanie umiejętności samodzielnego uczenia się.

Doskonalenie obsługi komputera, jako narzędzia niezbędnego w pracy nauczyciela.

Ciekawsza forma przekazu wiedzy i treści. Uatrakcyjnienie przeprowadzanych zajęć.

Pisane przy użyciu komputera:
scenariusze, dyplomy, testy, sprawdziany.
Strona internetowa (wydruki)
Prezentacje multimedialne

II Publikacje w Internecie.

Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
Dobre praktyki.
Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej szkoły.

Cały okres stażu
Opiekun stażu
Promowanie własnego warsztatu pracy poprzez zamieszczenie w Internecie ciekawych propozycji zajęć swojego autorstwa.
Strona internetowa (wydruki)

Zaświadczenie

III Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.

Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych.

Cały okres stażu
Opiekun stażu
Poszerzenie wiedzy na temat wykonywanej pracy w zawodzie nauczyciela.
Wydruki


§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań

I Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.

Stosowanie w pracy z uczniami nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizują-ce, gry, zabawy interakcyjne, drama, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, E. J. Dalcroze’a, Klanzy oraz gimnastyki mózgu P. Dennisona) w celu zwiększenia motywacji wychowanków do wysiłku intelektualnego.

Cały okres stażu
Opiekun stażu

Aktywna praca nad samokształceniem.
Poznanie swoich mocnych i słabych stron z tego zakresu – autorefleksja.
Zaświadczenia (potwierdzenia udziału)

Scenariusze zajęć
Pomoce dydaktyczne
Zdjęcia

II Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Sporządzanie notatek z przeczytanych książek.
Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
Cały okres stażu (na bieżąco)
Opiekun stażu
Wzbogacenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poznanie swoich mocnych i słabych stron z tego zakresu – autorefleksja.

Lista książek
Notatki (ksero) z literatury
Potwierdzenie opiekuna stażu

III Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole, podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych - wdrażanie zasad bezpieczeństwa.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i MOPS.
Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie na bieżąco rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
Współpraca z rodzicami (pedagogizacja rodziców, ukazanie kierunku i sposobu pomocy dziecku).
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do konkursów) i kołach zainteresowań.
Praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.

Systematycznie w trakcie stażu
Opiekun stażu
Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.
Poznanie swoich mocnych i słabych stron z tego zakresu – autorefleksja.

Potwierdzenia
Dokumentacja podjętych działań
Protokoły
Lista obecności
Notatki
Rezultaty widoczne w pracy


§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

I Analiza przepisów prawa oświatowego.

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zmianami Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Cały okres stażu
Dyrektor szkoły, Opiekun stażu

Lepsza znajomość prawa oświatowego.

Posługiwanie się aktami prawa oświatowego oraz dokumentacją szkolną.
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
Znajomość przepisów
Dokumentacja szkolna

II bAnaliza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki

Analiza dokumentów:
- statut szkoły wraz z WSO
- PSO
- program naprawczy
- program wychowawczy szkoły
- program profilaktyczny szkoły, itp.
Cały okres stażu
Opiekun stażu
Dobra znajomość zasad i przepisów obowiązujących w szkole oraz efektywne wykorzystanie ich w pracy nauczyciela-wychowawcy.
Notatki

Zbiór dokumentacji (teczka stażysty)

III Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Udział w Radach Pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Konstruowanie Przedmiotowego systemu oceniania oraz innych dokumentów.
Udział w pracach różnorodnych komisji egzaminacyjnych, konkursowych .
Pomoc w organizacji imprez szkolnych.

Cały okres stażu
Według harmonogramu
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Opiekun stażu
Organizacja imprez szkolnych na wysokim poziomie artystycznym.
Listy obecności
Potwierdzenia
Sprawozdania
Plany pracy


Plan rozwoju zawodowego realizowany od 1 września 2015 roku do 31 maja 2018 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań.
Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

........................................
mgr Małgorzata Jaroszyk


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................ Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.