X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29249
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Brodziak

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
w Zespole Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L. p.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
Uwagi
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Na bieżąco
Wrzesień 2015r. Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i potrzeb szkoły
2. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy szkoły
Aktywny udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentów szkolnych, uczestnictwo w spotkaniach, dyskusjach
Cały okres stażu, w zależności od potrzeb
Potwierdzenie dyrektora, sprawozdania zespołów
3.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
1. Uczestnictwo w szkoleniach i posiedzeniach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych
2. Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich
3. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego Zgodnie z harmonogramem, ustalonymi terminami
Księga Protokołów Rad Pedagogicznych, potwierdzenie przewodniczącego zespołu
4. Udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
1. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez instytucje pozaszkolne ( w tym CDN w Lesznie)`adekwatnie do potrzeb szkoły i nauczyciela
Na bieżąco
zaświadczenia, świadectwa
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystanie publikacji z Internetu
Na bieżąco
Zgromadzone materiały
6. Opracowanie dokumentacji
Opracowanie planów wychowawczych dla poszczególnych grup wychowanków
Wrzesień kolejnego roku szkolnego Dokumentacja nauczyciela
7. Pedagogizacja rodziców

1. Sporządzenie planu spotkań z rodzicami
2. Przygotowanie prelekcji dla rodziców, pogadanki, dyskusje
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Na bieżąco
Okres stażu
Plany zebrań i spotkań z rodzicami, referaty, ankiety
8. Samoocena pracy Opracowanie raportów edukacyjnych
Czerwiec każdego roku
Dokumentacja szkolna


§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy Wykorzystanie technologii komputerowej, korzystanie z różnorodnych stron internetowych np. WWW.men.gov.pl, klub nauczyciela WWW.ucze.pl
Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
Na bieżąco
Przykłady opracowanych materiałów
2. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
1. Wykorzystanie programów graficznych Word i Power Point do tworzenia pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów, kart pracy dla dzieci, materiałów do wykonywania gazetek szkolnych
2. Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem „Teczka Awansu Zawodowego”
3. Korzystanie z zasobów sieci Internet do przygotowywania zajęć, wzbogacania warsztatu pracy. Śledzenie aktualności na portalach edukacyjnych, wymiana doświadczeń.
Korzystanie z ciekawych publikacji oraz scenariuszy zajęć
4. Pisanie dokumentów dla rodziców (np. Informacji o gotowości szkolnej dzieci)
z wykorzystaniem komputera, drukarki
i kopiarki jako narzędzi ich opracowania
5. Wykorzystanie elementów programów multimedialnych dla dzieci
6. Pisanie świadectw na koniec roku szkolnego
7. Obsługa dziennika elektronicznego
8. Gromadzenie i zamieszczanie ciekawych informacji na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki Na bieżąco Pomoce wykonane technologią komputerową,
zgromadzona dokumentacja


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
2. Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć , uroczystości innym nauczycielom
3. Przedstawianie wyników prowadzonej diagnozy uczniów na Radzie Pedagogicznej
4. Podejmowanie działań w ramach WDN oraz zespołu samokształceniowego ( w tym przekazywanie informacji na temat organizowanych szkoleń, warsztatów, konkursów)
Na bieżąco
Scenariusze lekcji, zajęć
Protokoły z Rad Pedagogicznych
Potwierdzenia członków zespołu
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i sposobów pracy 1. Opublikowanie na portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego
2. Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom kart pracy, scenariuszy uroczystości
3. Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca przygotowania uroczystości, festynów, dekoracji szkoły
4. Zajęcia otwarte dla rodziców X 2015r.
Na bieżąco
Raz w roku

Strona internetowa
Przykładowe materiały
Konspekty


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych
Opracowanie i wdrożenie programu prozdrowotnego z propagowaniem aktywności ruchowej gier i zabaw
Dokonanie ewaluacji wprowadzonego programu
Okres stażu
Program
2. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć
Organizacja wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji
„ Dnia Sport”
Opracowanie i wdrożenie planu gminnych zawodów sportowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej W trakcie trwania stażu
Luty/Marzec co roku
Program
Notatki


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, ogólnopolskich
Opracowanie regulaminu konkursów, przeprowadzenie konkursów oraz ufundowanie nagród rzeczowych
Przygotowywanie uczniów do udziałuw konkursach
Na bieżąco
Potwierdzenia sprawozdania dyplomy
2. Czynny udział w życiu szkoły
1. Przygotowanie uroczystości z okazji np. Dnia Matki. Dnia Babci, Pasowania, spotkań wigilijnych
2. Udział w systematycznych zbiórkach baterii, surowców wtórnych oraz zbiórkach nakrętek dla celów charytatywnych
Na bieżąco
Na bieżąco
Scenariusze, zdjęcia
Praktyczna realizacja, zdobyte dyplomy
3. Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy
Organizacja życia grupy: imprezy, wycieczki, zawody sportowe, konkursy, uroczystości.
Tworzenie sytuacji sprzyjających integracji grupy oraz mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Cały okres stażu Scenariusze, zdjęcia
4. Poszerzanie oferty szkoły poprzez organizację półkolonii Zorganizowanie i opieka nad dziećmi podczas półkolonii II rok stażu Dokumentacja półkolonii
5. Działania opiekuńcze Zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii-zimowych
Ferie zimowe
Zaświadczenie dyrektora szkoły , zdjęcia


§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z logopedą i pedagogiem szkolnym
oraz Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną
Pomoc uczniom z trudnościami w osiąganiu norm rozwojowych, dostosowanie wymagań edukacyjnych Na bieżąco Dokumentacja szkoły
2. Współpraca z instytucjami samorządowymi
1. Współpraca z policją, strażą pożarną i biblioteką w Krzemieniewie – realizacja treści programowych związanych z bezpieczeństwem i wychowaniem komunikacyjnym
2. Współpraca z Przedszkolem w Krzemieniewie
Na bieżąco
Sprawozdania , zdjęcia
3. Udział w akcjach charytatywnych
1. Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci
2. Udział w akcjach i imprezach na rzecz Domu Dziecka we Wschowie, itp.
3. Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”
4. Udział i pomoc w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy
Na bieżąco Zdjęcia , sprawozdania
4. Współpraca z rodzicami
1. Zebrania ogólne i rozmowy indywidualne
2. Organizowanie imprez grupowych
(Raz na ludowo, jasełka, Dzień Matki)
3. Wspólne wyjazdy, wycieczki
Wg harmonogramu
Zdjęcia, scenariusze
5. Współpraca ze środowiskiem
1. Współpraca ze szkolna higienistką – podnoszenie świadomości, kształtowanie postaw prozdrowotnych
2. Zaproszenie przedstawiciela ratownictwa medycznego
3. Wizyta w Urzędzie Pocztowym
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Wg potrzeb
Zdjęcia, sprawozdania


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych lub innych
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
3. Podsumowanie i opis wniosków
Okres stażu, wg rzeczywistych potrzeb
Opis przypadku

Plan ma charakter otwarty, może ulec modyfikacji według potrzeb szkoły i własnych.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


ZATWIERDZAM DO REALIZACJI


.............................. ..............................
podpis nauczyciela podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.