X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29246
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MEN.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
– wgląd do dokumentów znajdujących się w Internecie

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
– Złożenie wniosku do dyrektora o rozpoczęcie stażu;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Sierpień 2015
– Wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu
– Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacje.
Cały okres stażu (według harmonogramu)
– Kontrakt i harmonogram spotkań;
- Plan rozwoju zawodowego;
- Harmonogram hospitacji;
- Notatki z obserwowanych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
– Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
Cały okres stażu
– Notatka z przeprowadzonych zajęć o skuteczności metody
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
– Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
– Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu
– Materiały oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach;
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
– Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy,
Cały okres stażu
– Dziennik lekcyjny
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2016
Sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
– Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami
- Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
Cały okres stażu
–Listy obecności z zebrań z rodzicami,
- Dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych do wglądu na stronie internetowej szkoły
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
– Listy obecności z zebrań grupowych, notatka z rozmów z rodzicami o skuteczności zaproponowanych rozwiązań
3. Współorganizowanie oraz organizacja uroczystości okolicznościowych i imprez w oddziale przedszkolnym Dzień Babci i Dziadka
Dzień Matki i Ojca
Przegląd Gadek, Wierszy i Inscenizacji Kurpiowskich
Przegląd Teatrzyków Dziecięcych Wg harmonogramu uroczystości
- Nagrania i zdjęcia z uroczystości na stornie internetowej szkoły

4. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy z PPP do rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu
– Notatki z rozmów telefonicznych bądź spotkań

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
– Wyszukiwanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu
– Dostęp do dokumentów znajdujących się w Internecie

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
– Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
– Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
Publikacja
4. Internet – miejsce promocji szkoły
– Pisanie teksów umieszczanych na stronie internetowej szkoły
Według potrzeb
– Strona szkoły

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
– Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
Cały okres stażu
Notatka z rozmów z rodzicami
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Planowanie zajęć w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu
– Przeprowadzone zajęcia - wpis w dzienniku
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
Zaświadczenia ukończonych kursów

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
– Dostęp do dokumentów znajdujących się w Internecie
2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania oraz organizacja pracy szkoły i zadań szkoły, w której przebiega staż Analiza oraz aktualizacja przepisów prawnych Statut Szkoły
WSO
PZO Wrzesień 2015 Dostęp do dokumentów znajdujących się w szkole
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych
– Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki
- Prezentacja zmian innym nauczycielom.
Sierpień 2015
Cały okres stażu – Program wychowawczy i Szkolny Program Profilkatyki


Plan opracowała: Ewa
Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ......................................
(data i podpis Dyrektora) (podpis nauczyciela)
Niniejszy plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, dlatego w trakcie realizacji może ulec zmianom za zgodą Dyrektora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.