X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29222
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczyciela religii PEŁNA NAZWA SZKOŁY
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
01.09.2015r.- 31. 05.2018r.


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Zadania do wykonania / Formy i sposoby realizacji / Termin realizacji
1. Pogłębienie procedury awansu zawodowego
-Zapoznanie się z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z dnia 26 marca 2013r. poz. 393)

Wrzesień 2015

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Projekt Planu rozwoju zawodowego;
-Plan rozwoju zawodowego

Wrzesień 2015

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Gromadzenie dokumentacji

Cały okres stażu

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
- Ocena dorobku zawodowego

Maj 2018
Rok szkolny 2017/ 2018


W oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z dnia 26 marca 2013r. poz. 393)
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły (szkolenia, warsztaty, kursy).

Okres stażu

2. Praca nad rozwojem osobowym w wymiarze intelektualnym, religijnym i społecznym. Formacja katechetów (rekolekcje, diecezjalne i parafialne spotkania duszpasterskie).

Okres stażu

3. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy poprzez samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności. Studiowanie przepisów prawa, literatury, czasopism, stron internetowych w celu aktualizacji problemów oświatowych i katechetycznych.

Na bieżąco

4.Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych Praca w zespołach, komisjach zadaniowych powoływanych doraźnie przez dyrektora:
• Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej;
• Zespół planu pracy szkoły;
• Zespół wychowawczy w kl. I, IV, V, VI.

Okres stażu

5. Praca na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. Opracowanie i wdrożenie zadanie innowacyjnego- „I Ty możesz czytać dzieciom”.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
• Współorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej;
• Organizowanie Światowego Dnia Żywności;
• Zbiórka karmy dla kotów w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Zwierząt;
• Współorganizowanie Dnia Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień;
• Organizowanie Dnia Pluszowego Misia;
• Współorganizowanie lokalnej imprezy – „Mikołaj w szkole”;
• Organizowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ;
• Upamiętnianie rocznicy śmierci Jana Pawła II;
• Organizowanie plastycznych konkursów pt. „Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa” i „Najładniejsza karta wielkanocna”;
Opracowanie regulaminów i przygotowywanie oraz przeprowadzanie konkursów pt:
• „Logo Samorządu Uczniowskiego”;
• „Patron sali dydaktycznej”,
• Gminnego Konkursu pt. „Religijny Konkurs Recytatorski”,
• „Super klasa”.
Utworzenie szkolnego Klubu Czytających Rodzin.
Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
Prowadzenie SKO przy współpracy z PKO.

Rok szkolny 2015/2016
Według planu Samorządu Uczniowskiego

Październik 2016
Styczeń 2016
Listopad 2015,2016,2017
Rok szkolny 2015/2016,
2016/2017,
2017/2018
Październik 2015
Okres stażu
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz,
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy.
Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez a-mail i telefony komórkowe.

Okres stażu
Okres stażu
W razie potrzeby przez okres stażu

2. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.
Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
Korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce religijnej na katechezie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy.

Okres stażu

3. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno- katechetycznej i gromadzenie informacji tematycznych.
Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły.

Na bieżąco

Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom Dokumentowanie na stronie internetowej szkoły działalności Szkolnego Klubu Czytających Rodzin i Samorządu Uczniowskiego. Na bieżąco
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
Opublikowanie na portalu edux. pl. internetowym swojego wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego;
Opublikowanie na portalu edux. pl. scenariuszy imprez szkolnych.
Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli kontraktowy;
Pozostawienie materiałów do biblioteki szkolnej do pedagogizacji rodziców

Wrzesień 2015

Okres stażu
Grudzień 2015,2016,2017

Październik 2015

3. Współpraca wewnątrzszkolna Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego.

Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych.
Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Okres stażu
Według harmonogramu
Zgodnie z planem pracy

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego. Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Projektowanie własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu dla klas VI – „Historia mojego kościoła” Rok szkolny 2016/2017

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.

Przygotowywanie inscenizacji z okazji
• „Dnia Pisarzy”;
• „Jasełek” lub „Tradycje bożonarodzeniowe”; Okres stażu

Marzec 2016
Grudzień 2016, 2017

2. Propagowanie służby drugiemu człowiekowi poprzez zbiórki charytatywne. Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny.

Zbiórka butelek plastikowych na rzecz Samorządu Uczniowskiego

Okres stażu
Okres stażu

3. Rozwój samorządności młodych ludzi. Czytanie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego dzieciom z I etapu kształcenia Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach oraz dzieciom z Przedszkola w Bobolicach

Według harmonogramu

4. Aktywny udział dzieci w parafii
Przygotowanie dzieci do nabożeństw różańcowych i Drogi Krzyżowej.

Zgodnie z kalendarzem roku liturgicznego


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji

Termin realizacji

1. Współpraca z parafią pw. WNMP w Bobolicach Aktywizowanie i przygotowywanie dzieci do współprowadzenia liturgii w parafii. Okres stażu
2. Współpraca z wydawnictwem św. Wojciech

Pozyskiwanie nagród książkowych dla uczniów szkoły biorących udział w konkursach

Pozyskanie podręczników i przekazywanie dla potrzebujących uczniów Okres stażu

Wrzesień 2015,2016,
2017

3. Współpraca z PKO Bank Polski Pełnienie funkcji opiekuna SKO

Okres stażu

4. Współpraca z Nadleśnictwem Bobolice
Zaproszenie przedstawiciela Nadleśnictwa Bobolice na Festyny Rodzinne organizowane przez szkołę

Maj 2016,2017,
2018

5. Współpraca z rodzicami Zaangażowanie rodziców
Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny.

Organizacja zbiórek butelek plastikowych na potrzeby Samorządu Uczniowskiego

Okres stażu
Okres stażu

6. Współpraca z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczna w Bobolicach Udział z uczniami w zajęciach w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach

Zgodnie z planem wynikowym

7. Współpraca z dziennym domem pomocy „Odnowa” Zaproszenie do szkoły pensjonariuszy domu „Odnowa” z okazji „Dnia Tolerancji i Życzliwości”

Listopad 2015,2016,
2017

8. Współpraca z Caritas oddział Koszalin Pomoc rzeczowa dla dzieci potrzebujących

Okres stażu

9. Inne zadania na rzecz szkoły Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego

Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych Dokonanie opisu i analizy przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
z uwzględnieniem specyfiki szkoły
(wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej, wyodrębnienie konkretnych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych).

W ciągu stażu


Opracowała: Monika Maria PachołekZatwierdzam do realizacji

............................... ................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.