X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29218
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR MARTA BOKSA
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO
W WOJNICZU
UBIEGAJĄCA SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO


DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 2 WRZESIEŃ 2013 ROKU
OKRES TRWANIA STAŻU: 2 LATA 9 MIESIĘCY

Legenda:
”a” – Zadanie
„b” – Formy realizacji
„c” – Dowody realizacji

I

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. ( §8 ust.2 pkt 1 )

1a. Poznanie procedury awansu zawodowego
1b. Wniosek do dyrekcji o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych dokumentów: m.in. Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela.
1c. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Dokumentacja stażu.

2a. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
2b. Studiowanie literatury fachowej. Wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych zakresu metodyki pracy w świetlicy, pracy z dziećmi sprawiającym problemy wychowawcze.
2c. Scenariusze zajęć, ciekawe artykuły.

3a. Doskonalenie kompetencji zawodowych w ramach WDN.
3b. Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u.
3c. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4a. Zewnętrzne doskonalenie zawodowe.
4b. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie metodyki pracy w świetlicy adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
4c. Zaświadczenia.

5a. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
5b. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich Organizowanie imprez świetlicowych i szkolnych: konkursy, teatrzyki. Dekoracja sali świetlicowej i szatni szkolnej, wykonanie kostiumów i wystroju sali do teatrzyków. Wzbogacanie wyposażenia świetlicy: gromadzenie pomocy, scenariuszy, płyt DVD, materiałów dla ucznia i dla nauczyciela. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych, z których dochód przeznaczony zostanie na zakup pomocy dla świetlicy.
5c. Scenariusze, dyplomy, zdjęcia Potwierdzenie dyrektora szkoły.

6a. Wzbogacanie metod i form pracy.
6b. Opracowanie i realizacja programu własnego kółka plastycznego „Kolorowy świat”. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
6c. Scenariusze zajęć.

7a. Udział w badaniu jakości pracy szkole.
7b. Praca w zespole ewaluacyjnym.
7c. Potwierdzenie dyrektora.

II

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( §8 ust.2 pkt 2 )

1a. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy wychowawcy świetlicy.
1b. Współ-administrowanie strony internetowej świetlicy szkolnej.
- Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.-przygotowanie scenariuszy zajęć i pomocy do zajęć.
- Opracowanie krzyżówek rebusów, dyplomów za udział w konkursach.
- Odwiedzanie portali internetowych dotyczących oświaty.
- Zamieszczenie w internecie planu rozwoju,
- Przeprowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii informacyjnej
- Korzystanie z zasobów internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów na nośnikach cyfrowych podczas przygotowania, konkursów świetlicowych i szkolnych
1c. Strona internetowa szkoły
- Przykładowe krzyżówki, dyplomy scenariusze,
- Zebranie bazy linków internetowych.
- Notatki, konspekty
- Przykładowe pomoce

III

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust.2 pkt 3 )


1a. Udział w zajęciach otwartych.
1b. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlicy i innych zainteresowanych nauczycieli, uczestniczenie w zajęciach otwartych.
1c. Konspekty, arkusze poobserwacyjne.

2a. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
2b. Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć imprez, programów, pomocy dydaktycznych.
-Udzielanie rad na temat pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie współpracując z mgr W. Czernecką warsztatów plastycznych dla chętnych nauczycieli.
-Opublikowanie na łamach portalu edukacyjnego planu rozwoju zawodowego oraz referatów dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej.
2c. Konspekty, arkusze poobserwacyjne,
- Opracowane materiały.
- Potwierdzenie nauczycieli.
-Zdjęcia
-Potwierdzenie
- Potwierdzenie publikacji

IV
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. ( §8 ust.2 pkt 4a )


1a. Opracowanie programu kółka plastycznego.
1b. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu „Kolorowy Świat”, którym objęte zostaną chętne dzieci.
1c. Program kółka, scenariusze zajęć.

V
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. ( §8 ust.2 pkt 4c )

1a. Wykorzystywanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
1b. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
1c. Zaświadczenia.

2a. Wychodzenie naprzeciw potrzebom szkoły.
2b. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy szkoły-zakup gier i artykułów papierniczych dla świetlicy.
2c. Rachunki, potwierdzenia

VI
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. ( §8 ust.2 pkt 4e )

1a. Akcje charytatywne.
1b. Przygotowanie kiermaszu świątecznego z którego dochód przeznaczony zostanie dla organizacji Caritas
- Przygotowanie z dziećmi upominków świątecznych dla wychowanków Domu Dziecka
1c. Potwierdzenia

2a. Festyn Rodzinny
2b. Aktywny udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu festynu
2c. Potwierdzenia

3a. Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, oraz Ośrodkiem wsparcia Dziennego
3b. Współpraca z poradnią i Ośrodkiem wsparcia w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych dotyczących uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
3c. Potwierdzenie

VII
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. ( §8 ust.2 pkt 5 )

1a. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
1b. Systematyczna obserwacja uczniów. Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
- Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez ustalenie i stosowanie odpowiednich strategii, działań, metod pracy, oddziaływań wychowawczych.
1c. Opis i analiza dwóch przypadków.

Opracowała: mgr Marta Boksa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.