X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29231
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Beata Siergiej

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Miejsce pracy: Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Opiekun stażu: mgr Maria Stańczyk
Dyrektor Szkoły: mgr inż. Urszula Cieślińska


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 7 ust. 1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P. / ZDANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN REALIZACJI / DOWODY REALIZACJI

1. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
Wrzesień
2012 r.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2. Złożenie wniosku nauczyciela kontraktowego o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Opracowanie wniosku.
28.VIII.2012 r.
Poprawnie sformułowany wniosek o wszczęcie procedury do Dyrektora szkoły
3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu, sporządzenie pisemnego kontraktu określającego warunki współpracy, ustalenie terminów spotkań.
Wrzesień
2012 r. Kontrakt
4.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut szkoły,
- Program wychowawczy,
- Program profilaktyki,
- Program Rozwoju Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Koncepcja pracy szkoły.
IX – X. 2012 r. Prawidłowo prowadzona dokumentacja
5. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym.
Udział w tworzeniu i realizacji Programu Wychowawczego Szkoły.
Udział w zespole ewaluacyjnym.
Współpraca z Radą Rodziców.
Cały okres stażu
Zaświadczenie dyrektora
6. Współpraca z pedagogiem i biblioteką szkolną i biblioteką wiejską w Kurkach.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Według potrzeb Potwierdzenia
7. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły. Organizowanie klasowych imprez.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
8.Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, programów, świadectw, scenariuszy zajęć, nagrań, zdjęć.
Okres stażu Zgromadzone dokumenty
9. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.
Koniec stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Ocena własnych umiejętności. Autorefleksja, dokumentacja efektów własnej pracy. Okres stażu Autoanaliza
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.
Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć. Okres stażu Scenariusze zajęć,
Wnioski z obserwowanych zajęć
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnymi zewnętrznym doskonaleniu.
Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego
(kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej).
Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Okres stażu Zaświadczenia
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Okres stażu Spis literatury wykorzystywanej w pracy


§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Spotkania, konsultacje, rozmowy.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
Okres stażu
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji, potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej (oddziału przedszkolnego), wpisy w dzienniku zajęć, diagnoza gotowości szkolnej. W ciągu całego stażu. Dokumenty szkolne.
3. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
Wykonanie pomocy dydaktycznych ręcznie i przy użyciu techniki komputerowej.
Na bieżąco. Materiały, pomoce dydaktyczne, fotografie, plansze, prace wykonane przez uczniów, karty pracy
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne.
Systematycznie w ciągu stażu. Potwierdzenia pisemne


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie sytuacji rodzinnej dzieci, gromadzenie informacji o środowisku uczniów z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych. Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi i rodzicami, indywidualne spotkania z rodzicami, współpraca z trójką klasową,
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Na bieżąco
w okresie stażu
Zapisy spotkań z rodzicami
2. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
Przez cały okres stażu
Zaświadczenie opiekuna
3. Współpraca z ciekawymi ludźmi. Organizowanie spotkań ze:strażakiem, policjantem, leśnikiem, stomatologiem, lekarzem i innymi wg potrzeb programowych.
W okresie stażu Zdjęcia
4. Włączanie rodziców w życie oddziału przedszkolnego. Pozyskanie rodziców do kręgu przyjaciół (pomoc materialna). Pomoc rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych:
- Udział w uroczystościach
- Przygotowywanie strojów na zabawę andrzejkową, jasełka, zabawę karnawałową
- Wzbogacanie kącika przyrodniczego. W okresie stażu Zgromadzona dokumentacja
5. Organizacja (współudział w organizowaniu) imprez szkolnych i środowiskowych. Przygotowanie i przedstawienie programów artystycznych wynikających z harmonogramu uroczystości szkolnych.
Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia na cmentarz komunalny, nad rzekę.
Współorganizowanie uroczystości, festyn.
Okres stażu
Zdjęcia, scenariusze uroczystości wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły, zdjęcia z uroczystości
6. Udział dzieci w konkursach na terenie oddziału przedszkolnego i poza nim.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Okres stażu Zdjęcia, Dyplomy, zaświadczenie dyrektora szkoły
7. Udział w różnych akcjach np. „Bądź bezpieczny na drodze”, Cała Polska czyta dzieciom”. - Wycieczki, spacery po okolicy przedszkola,
- Pogadanki okolicznościowe związane z pobytem w przedszkolu i wyjść na plac zabaw,
- Zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego,
- Wyjaśnienie dzieciom celowości akcji,
- Zorganizowanie spotkań z książką -zaproszenie do przedszkola rodziców, dziadków, ciekawych ludzi do wspólnego czytania baśni i bajek dzieciom.
Okres stażu Zdjęcia
Dyplomy
8. Kształcenie nawyków proekologicznych, szanowania przyrody i otaczającego środowiska.
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „ Sprzątanie Warmii i Mazur, tworzenie kącików przyrody.
Okres stażu
Zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i metodycznych, zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym, korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych , encyklopedii multimedialnych.
Pisanie konspektów, scenariuszy, sprawozdań, kart pracy oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
Na bieżąco w okresie stażu
Wybrane materiały i pomoce
dydaktyczne, testy, konspekty.
Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu.
W ciągu stażu.
Spis adresów portali.
3. Obsługa multimediów. Robienie zdjęć z uroczystości szkolnych, wycieczek, konkursów.
W ciągu stażu
Zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i współpraca z rodzicami. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczychi dydaktycznych.
- Zebrania z rodzicami
- Spotkania indywidualne
- Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych
Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych.
W okresie stażu
Notatki


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Wykorzystanie regulacji prawnych do realizacji procedury awansu zawodowego nauczyciela;
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań.
Poznanie przepisów prawnych związanych z oświatą i opieką:
1. Ustawa o systemie oświaty
2. Karta Nauczyciela
3. Konwencja o Prawach Dziecka
4. Rozporządzenia MENiS:
• W sprawie uzyskania stopnia awansu
• O pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• O podstawie programowej
• W sprawie oceny nauczyciela
• O ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów
• Dotyczące funkcjonowania poradni PPP
Wrzesień
2012 r.
W okresie stażu
na bieżąco
Zatwierdzony przez Dyrektora projekt planu rozwoju zawodowego.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Stosowanie zasad BHP w organizowaniu wycieczek dla dzieci.
Organizowanie wycieczek.
Zapewnienie dzieciom opieki, opracowanie regulaminu wyjazdów.
W okresie stażu
Karty wycieczek, potwierdzenie dyrektora


Księży Dwór, 14 września 2012 r. Zatwierdzam do realizacji


........................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.