X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29208
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2pkt. 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Przygotowanie projektu spra-wozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
6. Wdrażanie i doskonalenie WSO i doskonalenia PSO w zakresie nauczanych przed-miotów.
7. Udział w zespołach nadzorujących.
8. Udział w doskonaleniu zawo-dowym zewnętrznym i we-wnętrznym podnoszącym kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
9. Promocja szkoły.
10. Organizowanie konkursów, turniejów i imprez szkolnych.
11. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.

§ 8 ust. 2pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania:
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowe-go.
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. Podwyższenie umiejętności wykorzystywania Internetu do pracy dydaktycznej.
4. Śledzenie aktualności na porta-lach internetowych.

§ 8 ust. 2pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania:
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczy-cieli.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na: kursach, szkoleniach, konferencjach z innymi nauczycielami.
3. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

§ 8 ust. 2pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania:
1. Opracowanie i wdrożenie kart indywidualnych potrzeb, indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym.
2. Opracowanie i wdrożenie programu działalności Samorządu Uczniowskiego.
3. Opracowanie planów dydaktycznych.

§ 8 ust. 2pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania:
1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Organizacja szkolnych konkursów i turniejów.
3. Udział w turniejach i zawodach międzyszkolnych.
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
5. Pedagogizacja rodziców.

§ 8 ust. 2pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2. Współpraca z rodzicami.
3. Współpraca z policją.
5. Współpraca z biblioteką szkolną.

§ 8 ust. 2pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania:
1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.