X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29199
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany: mgr Maria Błaszak
nauczyciel języka polskiego
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Sierakowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Wstęp

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 01.09. 2012r. i zgodnie z planem zakończyłam 31.05. 2015r. W czasie 2 lat i 9 miesięcy realizowałam Plan Rozwoju Zawodowego w Szkole Podstawowej w Sierakowie.
W planie tym zostały uwzględnione założenia statutowe szkoły oraz zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, Programie profilaktycznym, a także w planach pracy realizowanych w szkole w latach 2012 – 2015 oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno – wychowawczą. Plan przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora szkoły uwzględnia również specyfikę i potrzeby placówki.
Celem podjęcia stażu było:
- zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- poszerzanie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, a w szczególności:

opracowanie i wdrażanie programów działań,
doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
podejmowanie i doskonalenie ewaluacji własnych działań,
zdobywanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

& 8 ust. 2 pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu po to, aby właściwie zaplanować swoją pracę .
Przestudiowałam akty prawne regulujące kolejne kroki awansu, sięgając głównie do:
• Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu poświęconej awansowi nauczycieli.
Śledziłam fachową prasę wyszukując artykuły lub pozycje literackie traktujące o awansie.
Wszelkie komentarze, uwagi, spostrzeżenia oraz nasuwające się refleksje pomogły mi odnieść się do własnych poczynań tak, aby w możliwie jak najszerszym wymiarze uzyskać realizację zaplanowanych wcześniej celów.

Opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który pomógł mi w prowadzeniu stałego monitoringu zadań, ich realizacji, których podjęłam się w czasie trwania stażu.

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy realizowałam poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jak również udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych, podczas których omawiano aspekty dydaktyczne oraz wychowawcze pracy nauczyciela.


Były to między innymi szkolenia z zakresu:
- „Jak przeciwdziałać skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu?”,
- „ Nowa podstawa programowa”,
- „Ochrona danych osobowych; Bezpieczne korzystanie z komputera; Legalne korzystanie z komputera”,
- „Bezpieczeństwo danych osobowych”,
- „Zagrożenie ze strony mediów”,
- „Diagnoza funkcjonalna Dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
- „Cyber Pomocy!- szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy”,
- „Kim byłem? Kim jestem? Kim się staję? Zdrowie seksualne integralną częścią zdrowia psychicznego”,
- „Model wspierania uczniów”,
- „ Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole”,
- „Coaching w pracy nauczyciela”,
-„ Współpraca z rodzicami”,
- „Dziecko przewlekle chore w szkole”,
- „Metody aktywizujące i techniki efektywnego uczenia się”,
- udział w projekcie edukacyjnym „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” dla szkół województwa wielkopolskiego ( Duży, zdolny- 140h), od 8 lutego do 25 maja 2014r. Celem tego kursu było wsparcie nauczycieli w zakresie poprawy efektów kształcenia poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniem zdolnym, rozwijanie kompetencji i uzdolnień uczniów, a także zaplanowanie projektów edukacyjnych ukierunkowanych na kreowanie lokalnych grup wsparcia szkoły w pracy z uczniem zdolnym. Dużą ciekawostką były warsztaty z pedagogiki cyrku i teatralne z elementami arteterapii. Wizyty studyjne w szkołach w Poznaniu, Kole i Korzeczniku uświadomiły, że atrakcyjną
i innowacyjną szkołę da się zorganizować już dziś. Efektem udziału w tym kursie było napisanie przeze mnie projektu edukacyjnego „Sieraków widziany oczami dzieciaków”. Te spotkania uświadomiły mi również, że współczesny nauczyciel musi być kreatywny, otwarty na potrzeby uczniów i grup lokalnych, gdzie przy współpracy z nimi może pozyskać środki do realizacji zadań z uczniem zdolnym. Wystarczy tylko zapoznać się z programem grup lub stowarzyszeń działających w naszym regionie i wpisać się z projektem w Lokalną Strategię Rozwoju, aby pozyskać zewnętrzne środki finansowania. Coraz mniejsze subwencje na oświatę, angażują szkoły do poszukiwania innych dróg finansowania. Podsumowaniem wszystkich działań był mój udział w warsztatach w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, doskonalących umiejętności liderskie umożliwiających skuteczną działalność w środowiskach lokalnych, w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym w zakresie rozwoju uczniów/uczennic uzdolnionych twórczo i społecznie. Nabyłam kompetencje i umiejętności w zakresie współpracy z zespołem, zarządzania projektami i przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów. Dowiedziałam się, gdzie jest możliwość pozyskiwania środków, np.: granty, fundacje, małe granty, stowarzyszenia i lokalne grupy działania a nawet kickstarter, czyli internetowa zbiórki pieniędzy w celu sfinansowania różnorodnych projektów z wielu dziedzin życia. Bardzo cenna była wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami projektu, którzy wielokrotnie składali już projekty i uzyskiwali dofinansowania. Nauczyłam się wypełniać wnioski, które pozwolą pozyskać środki z funduszy i wykorzystać je w pracy z uczniami.

- udział w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Międzychodzkim”.
Zdobyte informacje wykorzystywałam na lekcjach, stosując metody aktywizujące, motywując uczniów do nauki poprzez własne zaangażowanie, wprowadzając mnemotechniki przy zapamiętywaniu nazw, np.: przypadków lub partykuł i prosząc rodziców, jako partnerów, o wsparcie w procesie motywowania i uczenia się ich dziecka.

- udział w warsztatach „ Innowacyjny program rozwijania psychoedukacyjnych kompetencji uczniów”.
Uzyskane wiadomości i umiejętności wykorzystałam na lekcjach wychowawczych, aby pobudzić uczniów do działania, twórczego myślenia i uzyskać lepszą integracje zespołu klasowego.

- udział w warsztatach w ramach projektu „ Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, doskonalących umiejętności liderskie umożliwiających skuteczną działalność w środowiskach lokalnych, w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym w zakresie rozwoju uczniów/uczennic uzdolnionych twórczo i społecznie.
Przeprowadzałam analizę własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych przeze mnie działań dydaktycznych. Wprowadzałam różne formy i metody pracy oraz przeprowadziłam ankiety ewaluacyjne dotyczące satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego.
Opracowanie i analiza ankiet jest bardzo potrzebna, ponieważ pozwala nauczycielowi zapoznać się z odbiorem jego lekcji przez uczniów i daje możliwość wprowadzenia wielu zmian we własnej pracy lub działalności szkoły.
Pracując z uczniami zdolnymi mobilizowałam ich do pracy a tym samym poszerzałam ich wiedzę i umiejętności, przygotowując dzieci do olimpiad i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.
- szkolny i rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego,
- udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
- szkolne i powiatowe konkursy recytatorskie ( XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego)
- Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W hołdzie Janowi Pawłowi II”,
- Ogólnopolskiego konkursu z baśni braci Grimm,
- konkursu „Moja ulubiona postać bajkowa” w Pacanowie.

Przygotowuję i przeprowadzam:
- szkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
-ogólnopolskie konkursy „Ortograf” (listopad 2012), „Panda”( kwiecień 2013), „Stypendiada 2012/2013, „Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów”(grudzień 2014).

Osiągnięcia moich uczniów
Miarą sukcesów nauczyciela są z pewnością sukcesy odnoszone przez jego wychowanków

Konkursy szkolne

- Szkolny konkurs wiedzowy na temat wierszy Juliana Tuwima 2012r., uczennica z kl. IV
zajęła III miejsce,
-Szkolny projekt „Dzień Janusza Korczaka”2013r., moja kl. IVc zajęła I miejsce,
- Szkolny Konkurs Ortograficzny 2013,2014, 2015r., uczniowie zajmowali I i II miejsca,
- Konkurs „Mistrz Regionalizmu”2014r., wychowankowie z kl. Vc zajęli III miejsce,
- Szkolny projekt „Mistrz pisania”2014r., uczniowie z kl. Vc zajęli IIImiejsce,
- Szkolny Konkurs Recytatorski 2015 r., uczennica z kl. VI zajęła II miejsce,
- Szkolny projekt czytelniczy „Spotkanie z Pippi”2015r., uczniowie z VIc zajęli I miejsce,
- Misyjna Gra Szkolna 2015r. wychowankowie z kl. VIc zajęli III miejsce,
-Sztafeta ortograficzna 2015r., uczniowie z kl. Vc zajęli II miejsce.

Konkursy powiatowe

Powiatowy Konkursy Ortograficzny:
- 2013 r. uczeń z kl. V zajął I miejsce,
- 2014r. uczennice z kl. IV i V zajęły II miejsca,
- 2015r. dwie uczennice z kl. V zajęły I i II miejsce,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski ( XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego)
w 2012r. uczennica z kl. VI zajęła II miejsce,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, w 2014r. uczennica z kl. V zajęła II miejsce,

Konkursy ogólnopolskie

-„Ortograf” (listopad 2012) – jedno wyróżnienie,
-„Panda”( kwiecień 2013) - , trzy wyróżnienia,
-„Stypendiada 2012/2013 - , dwa wyróżnienia,
-„Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów”(grudzień 2014)-trzy wyróżnienia.

Są to dla mnie bardzo ważne osiągnięcia, podnoszące mój system wartości, a także mobilizujące mnie do dalszej wytężonej pracy. Dzięki nim wiem, że moje starania i wysiłek włożony w działania na rzecz szkoły zostały zauważone i docenione.

Starałam się kreować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawianie jasełek dla OPS w Sierakowie podczas corocznych wigilii dla osób samotnych i podopiecznych tegoż ośrodka oraz w kościele dla parafian.
Przedstawienie to pomogło w promocji szkoły i umocnieniu jej pozytywnego wizerunku
w środowisku lokalnym, stworzyło uczniom możliwości uczestnictwa w tym procesie
i zaprezentowania własnych zdolności artystycznych.

Pracując z uczniami zdolnymi, zachęcałam ich do rozwijania zdolności i talentów poprzez udział w konkursach przedmiotowych oraz przy redagowaniu gazetki szkolnej „Kaktus” , której byłam opiekunem. Inspirowałam dzieci do poszukiwań ciekawej lektury w księgozbiorze biblioteki szkolnej i miejskiej. Zachęcałam do udziału w apelach i uroczystościach, jakie przygotowywałam. Przez cały okres stażu wykorzystywałam różne aktywizujące metody ( np.: drama, metoda projektów, metoda dyskusji,
burza mózgów, drzewko decyzyjne ).
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach: konkursach, występach, projektach czytelniczych. Udział w konkursach nauczył uczniów zasad prawidłowej rywalizacji i był dla nich szansą zaprezentowania umiejętności. Materiał prezentowany przy wykorzystaniu metod aktywizujących był łatwiej i chętniej przyswajany przez uczniów. Lekcje były ciekawe. Uczniowie mieli możliwość swobodnego wypowiadania się i rozwijania własnej kreatywności.

Od wielu lat jestem członkiem Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia, który co roku organizuje dla mieszkańców festyn o nazwie „Moda na zdrowie”, podczas którego propaguje się zdrowy styl życia i umożliwia badania profilaktyczne. W tym roku miał on odmienną formę ,na sportowo, ponieważ celem jego była pomoc w zbiórce pieniędzy na turnus rehabilitacyjny dla chorego ucznia z naszej szkoły.
Festyn miał uzmysłowić wszystkim, że zdrowie jest najważniejszym i bezcennym darem dla człowieka, o które należy cały czas dbać.

Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz zawodowego. Pełniłam rolę przewodniczącego i członka w komisjach sprawdzianu szóstoklasisty.
Samodzielnie pogłębiałam własną wiedzę i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzałam wiedzę z zakresu pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, np.: dyslektykiem, pracy z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym czy dzieckiem , które swoją edukację rozpoczęło za granicą.
Praca z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych przyczyniła się do wzrostu mojej wiedzy na temat różnych zaburzeń rozwojowych dzieci, indywidualizacji procesu nauczania, satysfakcji osobistej z rozwoju wychowanków, budowania pozytywnych relacji szkoła-rodzic.

Współpracowałam z rodzicami/opiekunami swoich wychowanków poprzez:
- stały kontakt telefoniczny,
- cykliczne spotkania w ramach wywiadówek,
- konsultacje indywidualne,
- zachęcenie rodziców/opiekunów do wzięcia udziału w życiu klasy oraz szkoły (pomoc przy organizowaniu uroczystości klasowych, szkolnych, wycieczek).
Podczas wywiadówek rodzice byli informowani o problemach i zagrożeniach dzieci wynikających z rozwoju cywilizacji i rozpowszechnianych w mass-mediach, dotyczyły one złego odżywiania, skutków nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu i telewizji, agresji wśród rówieśników.
Przez okres trwania stażu pełniłam rolę wychowawcy klasy. Razem z moimi wychowankami czynnie uczestniczyliśmy w akcjach organizowanych przez szkołę oraz różnorodnych uroczystościach klasowych.
Były to między innymi:
zbiórka nakrętek plastikowych oraz makulatury,
pomoc zwierzętom ze schroniska,
adopcja na odległość,
Dzień Czwartoklasisty,
organizacja wigilii klasowych, Dnia Chłopaka, Walentynek, Dnia Kobiet,
udział w projektach czytelniczych.

Uroczystości szkolne i klasowe uwrażliwiły na potrzeby innych ludzi; uczyły dzielenia się tym, co posiadamy; poszanowania zwierząt i celebrowania tradycji.

Dodatkowo przeprowadziłam ankietę mierzącą poziom zadowolenia uczniów tak, aby w jeszcze skuteczniejszy sposób pracować z moimi wychowankami.
Ankieta pozwoliła mi dobrać odpowiednie metody, formy i środki dydaktyczne do pracy na zajęciach, aby lekcje były ciekawsze i spełniały oczekiwania uczniów
Byłam organizatorem oraz opiekunem podczas licznych wycieczek klasowych, między innymi do: Poznania, Międzychodu, Mniszek, Szlakiem Piastowskim, Trójmiasta, Warszawy.
Dzięki wyjazdom uczniowie stali się bardziej samodzielnym, uczyli się odpowiedzialności
i właściwego zachowania w miejscach publicznych, zacieśnili więzi koleżeńskie, zyskali nowe przyjaźnie, a ja pozyskałam bardziej zintegrowany zespół klasowy.

Utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z pedagogiem szkoły w celu wymiany informacji na temat poszczególnych uczniów, zwracając uwagę na tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zacieśnienie współpracy pozwoliło działać w taki sposób, aby eliminować niewłaściwe zachowania uczniów po to, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: sprawdzianów, testów kompetencji, ankiet, zadań domowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań, scenariuszy zajęć oraz uroczystości (przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, apel na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, zakończenie roku szkolnego szóstoklasistów) oraz niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Korzystałam z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- word: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów,
- exel : do obliczeń, w celu opracowywania analizy ankiet w formie diagramów oraz wykresów.,
- power point: w celu stworzenia prezentacji multimedialnych dotyczących rozmaitych zagadnień, między innymi: wycieczek szkolnych organizowanych w mojej klasie.

Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na Internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, między innymi: www.awans.net, www.edux.pl , www.literka.pl oraz wielu innych.
Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.

Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną.

Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich wychowanków.
Jako opiekun gazetki szkolnej „Kaktus” wdrożyłam grupę redakcyjną do korzystania z programów edukacyjnych, dzięki czemu powstały kolejne wydania szkolnego pisemka.
Pozwoliły one na podwyższenie umiejętności uczniów w korzystaniu z technologii informatycznej.
Projektowałam i przygotowywałam plakaty i ulotki informujące o festynie zdrowotnym „Moda na zdrowie” oraz wzory dyplomów i zaproszeń.
Samodzielne projektowanie wzorów dyplomów, plakatów, zaproszeń nadaje im indywidualny charakter, oryginalność, wzbudza zainteresowanie i na dłużej pozostaje
w pamięci.

Na setnej lekcji języka polskiego, w danym roku szkolnym, w celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć, dzieci przygotowywały pokazy multimedialne na temat „Mój idol”. Spotkałam się z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestników w zajęcia. Każdy postarał się przygotować krótką prezentację o osobie, która mu imponuje, na której próbuje się wzorować, jaki jest jej największy sukces życiowy? Wśród chłopców dominowali piłkarze, a dziewczynki wskazywały na aktorki i piosenkarki.
Lekcja ta pozwoliła mi na bliższe poznanie wychowanków oraz ich zainteresowań.
Uczniowie potrafią posługiwać się technologią komputerową przy opracowywaniu określonych dokumentów. Samodzielnie wykonana przez dzieci praca rozwija ich zainteresowania, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z komputerem, wdraża do aktywności i doskonali ich umiejętności.

Pracowałam w szkolnym zespole ewaluacyjnym, gdzie przygotowywałyśmy narzędzia badawcze i sprawozdanie w wersji elektronicznej na temat wyników sprawdzianu szóstoklasisty.
Tego typu działania podwyższają jakość pracy szkoły w zakresie lepszego przygotowania uczniów do sprawdzianu kompetencji, a co za tym idzie osiągnięcia wyższych wyników nauczania. Nic więc dziwnego, że próbne sprawdziany wpisały się w kalendarz szkolny naszej placówki.

Korzystałam z encyklopedii multimedialnej i programów edukacyjnych. Dzięki stronom internetowym jestem na bieżąco z przepisami prawa oświatowego.
Współpracowałam z biblioteką szkolną, w której dzieci korzystały z tablicy interaktywnej oraz komputerów.
Użycie tablicy interaktywnej zwiększa tempo i skuteczność uczenia się; wspiera wymagania związane z wizualnym i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się; wyzwala radość z realizowanych zadań;
zwiększa zainteresowanie, motywację, zaangażowanie uczniów w proces
uczenia się; pozwala uczniom osiągać sukcesy, również tym z dysfunkcjami

& 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego języka polskiego oraz działaniach wychowawczych. Wprowadziłyśmy poprawki do przedmiotowego systemu oceniania, analizowałyśmy nową podstawę programową, na podstawie której przygotowałyśmy wymagania przedmiotowe dla uczniów na poziomie klas IV-VI.
Bez umiejętnego współdziałania i konsultacji nie byłoby możliwe podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy naszej szkoły, zwłaszcza, że realizacja wielu zadań wymaga zaangażowania odpowiednio licznej grupy nauczycieli. Dzięki zespołowi ujednolicamy pracę nauczycieli polonistów poprzez stosowanie tych samych procedur oceniania i stawiania tych samych wymagań uczniom z różnych zespołów klasowych.

Nieodłącznym elementem działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły oraz poza jej obrębem, była współpraca z innymi nauczycielami oraz wymiana doświadczeń.
Działania te były szczególnie widoczne podczas organizowania oraz czynnego udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach, czy też różnego rodzaju akcjach społecznych.
Współpraca nauczycieli wyzwala nowe pomysły, pozwala uczyć się od innych, podnosi jakość nauczania, a tym samym jakość pracy szkoły. Przynosi dużo satysfakcji i uczy współpracy w zespole, w którym każdy jest ważnym jego ogniwem, bez którego zaplanowane przedsięwzięcie nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów.

Systematycznie dzieliłam się nowościami, umiejętnościami, informacjami i materiałami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń. Podczas mojej pracy w szkole zgromadziłam bardzo liczne pomoce dydaktyczne, które chętnie udostępniam koleżankom i kolegom z pracy. Są to konspekty lekcyjne, testy sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia, sprawdziany, scenariusze uroczystości szkolnych, ćwiczenia, pomoce naukowe.
Swoją wiedzą i umiejętnościami starałam sie wspierać nowo zatrudnionych nauczycieli w naszej szkole, dla których to była pierwsza praca. Napotykali się oni na trudności związane z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi lub prawidłowym wypełnieniem dokumentacji szkolnej. Służyłam wsparciem, pomocą i dobrym słowem, aby poczuli sie pewniej w swojej pracy i osiągali sukcesy.
Udostępnienie przygotowanych i sprawdzonych materiałów ułatwia innym nauczycielom realizację różnych przedsięwzięć, wzbogaca ich wiedzę i umiejętności,
a mi daje satysfakcję z wielokrotnego wykorzystywania opracowanych materiałów.

Prowadziłam zajęcia otwarte na temat „Przysmaki kuchni świata” w klasie V dla nauczycieli zespołu humanistycznego. Głównym celem tych zajęć było zaprezentowanie metod aktywizujących na lekcji języka polskiego. Pokazałam też w jaki sposób indywidualizuję pracę na lekcjach oraz jak odnotowuję postępy dzieci w nauce, a także, jak funkcjonują uczniowie jako grupa, jakie mają problemy i jak je wspólnie rozwiązujemy. Do zajęć przygotowywałam się dokładnie, starając się zaprezentować swoje najciekawsze pomysły. Udostępniałam nauczycielom scenariusz zajęć i materiały dydaktyczne, z których korzystałam. Po zajęciach wspólnie omówiliśmy lekcję, wyciągnięte wnioski wykorzystałam w dalszej pracy.
Lekcja ta pozwoliła mi na doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności, poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy, dzielenie się wiedzą, podniesienie poczucia swojej wartości, wymianę doświadczeń, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

Systematycznie dzieliłam się nowościami, umiejętnościami informacjami i materiałami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń. Pełniłam rolę organizatora i jurora w szkolnych konkursach przedmiotowych.
Wspólnie z nauczycielami polonistami tworzymy projekty czytelnicze, które cieszą się dużym uznaniem wśród uczniów. Przeczytałam w każdej klasie, w której uczę, książkę Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo. Tajemnica mostu”.
Brałam udział z wychowankami w szkolnych dniach Janusza Korczaka oraz w konkursie wiedzowym na temat wierszy Juliana Tuwima.
Współpraca nauczycieli wyzwala nowe pomysły, pozwala uczyć się od innych, podnosi jakość nauczania, a tym samym jakość pracy szkoły. Przynosi dużo satysfakcji i uczy współpracy w zespole, w którym każdy jest ważnym jego ogniwem, bez którego zaplanowane przedsięwzięcie nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów.

Ponadto uczestniczyłam w projekcie czytelniczym w klasie IIb w roku szkolnym 2012/2013 czytając dzieciom fragment książki pt. „Zaczarowana zagroda” Centkiewiczów oraz byłam zaproszona na jego uroczyste podsumowanie.
.Myślę, że cel projektu został osiągnięty, a uczniowie będą czytali książki dla siebie, młodszego rodzeństwa i czerpali z tego dużo zadowolenia. Nie tylko gry komputerowe, ale i lektury mogą nas przenosić w niezwykły świat fantazji.

Często, aby zapewnić uczniom poczucie rzetelnej i uczciwej oceny podczas konkursów, powołujemy do komisji nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej i odwrotnie. Dlatego byłam przewodniczącą komisji w konkursie wiedzowym dla klas III „ Czy znasz baśnie Ch. Perraulta?”  Konkursy w szkole są atrakcją dla uczniów i ich rodziców. Sprawiają wszystkim zainteresowanym dużo radości i satysfakcji. Ich liczba oraz różnorodność świadczy o dostrzeganiu przez szkołę wszystkich zdolności i potrzeb dzieci, ponieważ dzięki nim wszyscy uczniowie mają szansę wykazać się tym, w czym potrafią być dobrzy.
Angażowanie się w prace komisji konkursowych przynosi wiele satysfakcji, gwarantuje sprawny przebieg konkursów. Jest również okazją do porównywania efektów własnej pracy i wymiany doświadczeń z innymi zespołami nauczycieli.

Opublikowałam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji na www.edux.pl
Chcąc się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami udostępniłam również na tej stronie następujące moje opracowania:
- scenariusz apelu na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 ,
- konspekt lekcji otwartej z języka polskiego.
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami nie tylko w mojej szkole, ale również
z tymi zamieszkującymi różne zakątki na Ziemi, ponieważ Internet swoim zasięgiem trafia do wielu odbiorców.


& 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Autorski program pracy z uczniem zdolnym w ramach gazetki szkolnej „Kaktus”

Od kilku lat, wraz z innymi nauczycielami, jestem opiekunem gazetki szkolnej „Kaktus”.
Przy jej redagowaniu pracujemy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych.
Mając na uwadze , że istnieje wiele koncepcji kształcenia uczniów zdolnych, jednak, aby uzyskać rezultaty w tym zakresie, konieczne było opracowanie projektu uwzględniającego systemową
i kompleksową współpracę nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Stąd moja propozycja programu, który ma wzbogacić kształcenie ucznia zdolnego, rozwinąć jego wiedzę, kompetencje, myślenie twórcze i ciekawość. Program uzyskał akceptację dyrekcji, z jego treścią zapoznali się inni nauczyciele i na posiedzeniu rady pedagogicznej został zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2014/2015, wpisany do szkolnego zestawu programów i wdrożony w drugim semestrze.

Realizacja programu przyczyniła się do:

- rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- wzbogacenia języka i kształcenia sprawności językowej,
- kreowania pozycji ucznia w grupie,
- poznania różnych form pracy dziennikarskiej,
- kształcenia umiejętności pracy w zespole redakcyjnym,
- poszerzenia treści programowych,
- nauki samodyscypliny i wymagania od siebie,
- umiejętności selekcji wypowiedzi,
- posługiwania się językiem dziennikarskim,
- brania odpowiedzialności za słowo pisane.
Uważam, że program pracy z uczniem zdolnym w ramach gazetki szkolnej „Kaktus” dostosowany był do możliwości uczniów. Zaplanowałam atrakcyjne formy i metody pracy, które dostarczyły uczniom wiele emocji i wrażeń. Rozmowy z uczniami i rodzicami pozwalają stwierdzić, że założone cele zostały osiągnięte. Znacząco wzrósł poziom wiedzy
i umiejętności uczestników, ponieważ byli oni zwycięzcami konkursów szkolnych, powiatowych i uzyskiwali wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich.

Program w ramach projektu „ Sieraków widziany oczami dzieciaków”


W 2014r. brałam udział w projekcie edukacyjnym „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” dla szkół województwa wielkopolskiego ( Duży, zdolny- 140h). Podczas zajęć, oprócz pracy
z uczniem zdolnym, byliśmy uczeni pisania projektów, zapoznawaliśmy się z drukami wniosków,
jak i z treściami i schematem już gotowych, które uzyskały w przeszłości dofinansowanie bądź nie. Na zakończenie tego kursu, każdy uczestnik był zobowiązany do przedłożenia projektu edukacyjnego, który mógłby otrzymać dofinansowanie od grup, stowarzyszeń działających lokalnie na swoim terenie. Przed przystąpieniem planowania projektu udałam się do pana
wiceburmistrza, aby porozmawiać o możliwościach i szansach dofinansowania projektu. Okazało się, że ani gmina, ani Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra- Warta, w której również działa pan wiceburmistrz, nie posiadają środków finansowych, ponieważ transza unijna na lata 2007-2013 była już rozdana. Następnie udałam się na rozmowę do dyrektora Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego. Po dłuższej wypowiedzi dowiedziałam się, że budżet banku na kolejny rok jest zatwierdzany w grudniu a wraz z nim wszystkie środki związane z pomocą. Pan dyrektor jest jednocześnie przewodniczącym Rady
do spraw wyboru i oceny operacji przy Stowarzyszeniu Puszcza Notecka. Tutaj dowiedziałam się, że mamy szansę na dofinansowanie projektu, jeżeli z jego tematyką wpiszemy się
w założenia Stowarzyszenia. Jedynym punktem była promocja turystyczna Gminy Sieraków.
O przebiegu rozmów oraz szansach na wsparcie finansowe poinformowałam panią dyrektor szkoły, która przydzieliła mi do pomocy trzech nauczycieli. Przy ich wsparciu i pomocy stworzyłam projekt „Sieraków widziany oczami dzieciaków”. Byłam z koleżanką w biurze Stowarzyszenia, gdzie pracownik wytłumaczył nam, jak przełożyć nasz projekt na wniosek. Wówczas dowiedziałyśmy się, że szkoła musi wyłożyć pieniądze na realizację projektu, a po jego zakończeniu i rozliczeniu otrzyma zwrot. Realizacja projekty miała przebiegać od połowy sierpnia do połowy grudnia2014r., ponieważ projekty rozlicza się z końcem roku kalendarzowego.
Niestety pani dyrektor nie dysponowała środkami finansowymi i w tym momencie zniknęła szansa na dofinansowanie przedsięwzięcia. W ramach szkolnej gazetki „Kaktus” poleciliśmy
i opisaliśmy niezwykłe miejsca do odwiedzenia w okolicy Sierakowa.
Program w ramach projektu „ Sieraków widziany oczami dzieciaków” uzyskał akceptacje dyrekcji i nauczycieli, którzy na posiedzeniu rady pedagogicznej zatwierdzili program
do realizacji w roku szkolnym 2015/2016.

Realizacja programu przyczyni się do:

- przeprowadzenia 24h zajęć dla uczniów uzdolnionych,
- udziału 16 uczniów w tworzeniu ulotek,
- zakupu kolorowej drukarki, proszku do drukarki, papieru kredowego,
- zakup tabletu i pen drive,
- zwiększenia zasobów biblioteki szkolnej o materiały dotyczące literatury regionu.
- podniesienia kreatywności i kompetencji uczniów,
- indywidualizacji procesu dydaktycznego,
-poszerzenia wiedzy na temat walorów turystycznych gminy,
- wrażliwienia na odbiór otaczającego środowiska,
- wzmocnienia poczucia wartości uczniów,
-nauki współpracy w grupie.
Uważam, że program pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu „Sieraków widziany oczami dzieciaków” jest dostosowany do zainteresowań i możliwości uczniów. Rozbudzi ciekawość poznawczą i podtrzyma zainteresowanie regionem.

& 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wraz z innymi nauczycielami jestem organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Co roku w październiku przyjeżdża do naszej szkoły
i Sierakowskiego Ośrodka Kultury liczne grono uczestników, którzy zmagają się
z recytacją poezji. Atrakcją podczas tych konkursów są spotkania z ludźmi ze świata kultury, np.: Katarzyną Skarżanką, Haliną Frąckowiak, Dariuszem Kowalskim, Jerzym Zelnikiem, którzy zasiadają w jury, opowiadają o swojej działalności artystycznej.
Obecność artystów podnosi rangę konkursu, dostarcza dodatkowych emocji uczestnikom związanych z możliwością obcowania z osobami często znanymi dzieciom tylko z ekranu telewizyjnego.

Angażuję się w działania na rzecz tradycji szkoły i zgodnie z kalendarzem szkoły przygotowywałam Dzień Czwartoklasisty, apel z okazji Dnia Edukacji Narodowejw2013r., apel na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, pożegnanie szóstoklasistów w czerwcu 2015r. Wspólnie z wychowankami wzięliśmy udział w XI Rajdzie Niepodległości 11 listopada 2014r.
Uczniowie zdolni chętnie włączali się w przygotowania, przyjmowali role, brali udział w licznych próbach, aby wystąpić przed społecznością szkolną. Wielu z nich musiało pokonać tremę, a udany występ otwierał wiarę we własne możliwości i dostarczył wielu pozytywnych emocji. Imprezy szkolne mają służyć kształtowaniu nawyku spędzania wolnego czasu.

Co roku ,we wrześniu, opracowywałam wspólnie z wychowawcami innych klas, na tym samym poziomie edukacyjnym, plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
Na lekcjach języka polskiego i wychowawczych starałam się wprowadzać metody aktywizujące i pracę zespołową, a tym samym uczynić uczniów odpowiedzialnymi za swój proces edukacyjny.
Aby naukę w szkole uczynić atrakcyjniejszą i odejść od systemu lekcyjno - klasowego zaproponowałam uczniom udział w zajęciach wyjazdowych, multimedialnych na temat „ Rodzaje gatunków filmowych” , „ Wzór na bohatera” oraz inscenizacje lektur: „Przygody Tomka Sawyera” , „Ten obcy”, „Baśnie Andersena”, „Mity greckie”.
Teatr i bezpośredni kontakt z aktorem dostarcza niezapomnianych emocji. Uczy wrażliwości poprzez odbiór sztuki. Pozwala aktywnie uczestniczyć w jej odbiorze. Rozwija wyobraźnię, zainteresowania. Uczy poprawności językowej, wzbogaca słownictwo. Uczy myślenia, analizowania. Przyglądając się dzieciom uczestniczącym w spektaklu teatralnym, widziałam, jak szybko przechodzą duchowo na scenę, jak żywo potrafią uczestniczyć w spektaklu. Jednak żadna sztuka teatralna ani adaptacja filmowa nie zastąpi książki, tylko jest inną formą jej przedstawienia.

Przygotowałam z koleżanką sztafetę ortograficzną , której celem było połączenie sportu z zadaniami ortograficznymi i ukazanie, że z pisownią polską też można dobrze się bawić.
Konkurs ten miał ogromny wpływ na poprawienie jakości pracy szkoły. Uczniowie wiedzieli, że rywalizując muszą się wykazać znajomością zasad pisowni i dobrą tężyzną fizyczną. Nastąpiła integracja uczniów, współpraca pomiędzy nauczycielami, a całości towarzyszyła dobra zabawa.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego przygotowałam scenariusz lekcji dla klas IV-VI, w którym szczególną uwagę zwróciłam na zapożyczenia i wpływ frazeologii na styl języka.
Uczniowie zdali sobie sprawę ze znaczenia języka ojczystego, który odzwierciedla nasze tradycje i kulturę. Należy dbać o poprawność polszczyzny w każdym miejscu i czasie, bo to język, którym się wypowiadamy, świadczy o nas samych.

Na lekcjach wychowawczych realizuję Program Profilaktyczny szkoły biorąc udział w akcjach „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Agresji i przemocy mówimy nie”, „Światowy Dzień bez Papierosa” w przedstawieniu „Bezpieczny Internet”, „Strach ma wielkie oczy” czy w zajęciach „Wiem, co jem” oraz „Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”. Dla uczniów odbyły się spotkania z kuratorem sądowym dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, co to jest czyn karalny i jakie zachowania podlegają karze i policjantem na temat „Narkotyki kradną wolność”. Oglądaliśmy filmy uczące dzieci asertywności.
Chcemy pokazać, że zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia ludzi i efektów ekonomicznych, a edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem każdego człowieka. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, obejmujące całą jej społeczność.
Zorganizowałam wspólne spotkania dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka w 2014r w Zielonej Dolinie oraz pożegnanie 29.05.2015r.w Bucharzewie.
Spotkania te integrowały dzieci i rodziców, którzy we współczesnym świecie mają coraz mniej czasu dla swoich pociech. Dzieci i rodzice mogli wzajemnie sobie podziękować za poniesiony trud wychowawczy i nauki.

Włączyłam się z uczniami do akcji „Sadzimy 500 milionów drzew” organizowanej przez Lasy Państwowe, a na naszym terenie przez Nadleśnictwo w Bucharzewie. Zwiedziliśmy szkółkę leśną i odnowiliśmy las.
Uczniowie zapoznali się szczegółowo z gospodarką leśną, z jej poszczególnymi etapami, zobaczyli jaki jest długi proces wzrastania drzew. Dowiedzieli się, że drzewa znacząco wpływają na zmiany klimatu na Ziemi. Pochłaniając ogromne ilości CO 2, łagodząc efekt cieplarniany. Wpływają na czystość powietrza, ograniczają erozję gleby, łagodzą powodzie i susze. A cóż jest milszego od odpoczynku w pięknym lesie? 

Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Celem zajęć wyrównawczych z języka polskiego było wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, utrwalanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności poznanych na lekcjach, a także wzmacnianie motywacji do nauki oraz przygotowanie dzieci do sprawdzianu szóstoklasisty.
Uczniowie na bieżąco utrwalali wiadomości realizowane na lekcjach z zakresu literatury, gramatyki i ortografii. Poznawali treść lektur. Poprawiali oceny niedostateczne ze sprawdzianów i wypracowań. Ćwiczyli umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi i rozwiązywania testów. Prowadzenie zajęć wyrównawczych było dla mnie szansą bliższej współpracy z poszczególnymi uczniami, którym przedmiot sprawia trudności. Dzięki tym zajęciom uczniowie przestali bać się języka polskiego, potrafili określić zagadnienie, którego nie rozumieją.

W pracy z uczniem wymagającym specyficznego podejścia starałam się dostosować kryteria oceniania wiedzy w taki sposób, aby zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem występujących u ucznia trudności w uczeniu się. Aby podnieść jego samoocenę i zmotywować do poprawy istniejących słabych stron, starałam się najpierw wskazać mu jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach. Nieodzowną pomocą były dla mnie opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i pedagogiem. Na podstawie tych informacji dobierałam odpowiednie formy pracy z danym uczniem, np.:
- omawianie niewielkich partii materiału, o mniejszym stopniu trudności,
- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,
- podawanie poleceń w prostszej formie,
- unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,
- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
- wolniejsze tempo pracy,
- odrębne instruowanie dzieci,
- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Dostosowanie wymagań do możliwości dzieci z dysfunkcjami były przeze mnie wprowadzane na lekcjach języka polskiego i podczas zajęć wyrównawczych. Widocznym efektem mojej pracy były poprawione przez uczniów słabe oceny, a także wzrost poczucia wartości u tych dzieci i wiary w swoje możliwości.

Starałam się poznać sytuacje rodzinną moich wychowanków, współpracując z pedagogiem szkoły i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzieci, u których była trudna sytuacja materialna korzystały z dożywiania w szkole. Ponadto w okresie świątecznym otrzymywały paczki, a latem korzystały z tygodniowego wypoczynku w Niemczech, w zaprzyjaźnionym z Gminą mieście Schonbergu. O innych, trudnych, rodzinnych sytuacjach dziecka dowiadywałam się podczas rozmowy indywidualnej z uczniem lub rodzicem.

Od kilku lat włączam się w akcje prowadzone dla ludzi potrzebujących. W czasie stażu również zadbałam o to, aby uczniowi nie pozostali obojętni wobec tej grupy ludzi i w miarę możliwości podawali im pomocną dłoń.
Wraz z wychowankami uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole:
- zbiórka środków czystości dla hospicjum w Poznaniu,
- zbiórka pieniędzy dla Ośrodka Misyjnego „Chłopcy ulicy” z Namugongo w Ugandzie,
- udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zbiórka zabawek przez Sierakowski Ośrodek Kultury, gdzie dochód z ich sprzedaży
przeznaczony był na pomoc dzieciom przewlekle chorym z naszego miasta,
- zbiórka plastikowych nakrętek na turnus rehabilitacyjny dla chorego Waldka.
Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Moi uczniowie i uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpracowałam z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji powiatowego konkursu recytatorskiego, podczas wystawiania jasełek i licznych prób przed występami.
Uczniowie kilkakrotnie korzystali z sali widowiskowej podczas cyklicznych spotkań z edukacji muzycznej, np.: „Tańce świata”, Tańce hiszpańskie”, „Afryka dzika”, „Gitara, lasso, kapelusz”.
Ośrodek Kultury i szkoła są otwarci na współpracę i wzajemną pomoc przy organizowaniu różnych imprez przeznaczonych dla dzieci oraz mieszkańców.

Zachęcałam uczniów do korzystania z księgozbioru w Bibliotece Publicznej w Sierakowie oraz zwiedzania tam licznych wystaw.
Brałam udział z uczniami w lekcjach bibliotecznych poświęconych rodzajom katalogów i korzystania ze słowników.
Uczniowie uwielbiają tego typu zajęcia ,czyli naukę poprzez doświadczenie.
Ponadto byłam członkiem komisji w konkursie organizowanym przez tę placówkę dla klas trzecich pt.”Zwyczaje Bożonarodzeniowe w Szwecji i w Polsce” na podstawie książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.
Dzieci uczyły się zdrowej rywalizacji i prezentowania nabytych wiadomości.

Współpracowałam z regionalnym Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, zwiedzając z wychowankami wystawy: „Historia komiksu”, „Ta okrutna wojna”, prac ceramicznych wykonanych przez uczennicę z naszej szkoły.
Wizyty w muzeum rozbudzają zainteresowania uczniów przeszłością, wyrabiają odpowiednią postawę i uczą szacunku do znajdujących się tam eksponatów, poszerzają wiedzę zdobytą w szkole, rozwijają uzdolnienia plastyczne dzieci i rozwijają ich wyobraźnię.

Dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowałam inscenizację „ Kopciuszek XXI wieku” na rozpoczęcie nowego roku akademickiego2013/2014. Wystawiałam jasełka podczas uroczystej wigilii studentów. Wielokrotnie UTW wspierało nas podczas festynu zdrowotnego przygotowując, np.: „ Przekąski dla wnuczka” czy inne zdrowe potrawy.
Celem naszej współpracy jest znoszenie barier pomiędzy pokoleniami. Wzajemnie uczymy się jedni od drugich. Starsi przekazują nam swoje spostrzeżenia i mądrości życiowe, a młodzi wspierają ich w nowinkach wynikających z postępu rozwoju cywilizacji.

Przy współpracy z biblioteką szkolną brałam udział z wychowankami w spotkaniach z „Ludźmi z pasją” panem Antonim Taczanowskim, który opowiadał o podaniach i legendach naszego regiony (2012r.) i panem Robertem Jędrzejczakiem, który przedstawił działalność i zasady działania ruchu rekonstrukcyjnego, którego jest członkiem. Przeprowadziłam szkolne eliminacje do książki Dariusza Chwiejczaka „Czarodzieje mogą wszystko”, gdzie najlepsi uczniowie reprezentowali szkołę na szczeblu powiatowym w 2014r.
Celem tych spotkań jest rozbudzenie zainteresowań i pasji wśród dzieci. Ukazanie im, że w świecie chaosu, w którym żyją, można swoje działania skoncentrować na jednym zagadnieniu. Oddanie się pasji nie zależy od miejsca zamieszkania i zamożności, tylko chęci jej rozwijania.
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Międzychodzie. Stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , dostosowując wymagania do możliwości uczniów.
Jako wychowawca klasy systematycznie analizowałam pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych. W wielu przypadkach sugerowałam rodzicom konsultacje w PPP. Podobnie analizowałam przyczyny trudności wychowawczych uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie, obecności w szkole.
Współpraca z poradnią jest zatem nieodzownym elementem mojej pracy w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno – pedagogicznej.
Opinie z poradni pozwalają na dostosowanie wymagań względem ucznia i ochronić go przed ciągłymi niepowodzeniami w szkole, a tym samym podnieść jego samoocenę.

Porady i wskazówki udzielane przez szkolnego pedagoga czy panią dyrektor bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych w ciągu trzech lat pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.

Nawiązałam również stałą współpracę z pielęgniarką, która prowadziła zajęcia związane z profilaktyką prozdrowotną.
Współpraca ta pozwoliła na zmiany w zachowaniu dzieci, które zaczęły dbać o higienę osobistą, zrozumiały zasady zdrowego odżywiana, włączały się do zadań związanych z
promocją zdrowia.

Współpracowałam z wydawnictwami. Stale korzystam z ofert wydawnictw pedagogicznych, takich jak:
- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
- Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
- Wydawnictwo MAC Edukacja.
W zespole przedmiotowym konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych.
Na bieżąco staram się uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wydawnictwa. Na lekcjach korzystam z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez wydawców podręczników – plansz, reprodukcji, testów, scenariuszy i zestawów ćwiczeń, płyt CD. Pomoce dydaktyczne proponowane przez wydawnictwa urozmaicają lekcje języka polskiego, pozwalają stosować różnorodne metody aktywizujące.
Współpraca z wydawnictwami pozwoliła mi dokonać wyboru odpowiedniego podręcznika zgodnego z podstawą programową, wzbogaciła mój warsztat polonisty i wychowawcy.

Jako wolontariusz pojechałam na obóz profilaktyczny do Karpacza, organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie pełniłam opiekę wychowawczą nad moimi uczniami. Obóz przeznaczony był dla dzieci z klas piątych
i odbywał się w terminie 8-11 lipca 2014r. Dzieci przebywały w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym „Wang” – budynek „Smrek”.
Głównym celem obozu była realizacja programu profilaktycznego, polegająca na nauce mówienia „NIE” w sytuacjach namawiania i nakłaniania do zażywania substancji psychoaktywnych.
Podczas obozu dla dzieci przygotowano szereg atrakcji turystycznych tj.
- wycieczka na Śnieżkę,
- wycieczka do Parku Miniatur i sztolni w Kowarach,
- wycieczka do wodospadów Szklarki i Kamieńczyka,
- wycieczka do zamku w Bolkowie i Grodźcu.
W ramach zajęć profilaktycznych dzieci miały spotkanie z psychologiem i pedagogiem z Jeleniej Góry.
Obóz oprócz swojego głównego celu daje dzieciom wspaniały wypoczynek.
Dla większości dzieci był to pierwszy w ich życiu wyjazd na wakacje bez rodziców.

W marcu 2012 r. została mi powierzona funkcja opiekuna praktyk studenckich.
Moją podopieczną była studentka III roku filologii polskiej UAM w Poznaniu.
Na początku zapoznałam się z tematyka praktyk , a następnie wprowadziłam panią Martę
w zagadnienia związane z dokumentacją szkoły i nauczyciela (statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, program wychowawczy szkoły, regulaminy wewnętrzne, plany pracy, dziennik lekcyjny) Zapoznałam ją z naszą placówką, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i oczywiście z uczniami, z którymi miała się spotykać codziennie przez najbliższe dwa tygodnie. Przez pierwszy tydzień praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przeze mnie. Każdy dzień kończył się omówieniem obserwowanych lekcji pod względem merytorycznym, poruszonych zagadnień, użytych metod i środków dydaktycznych. W drugim tygodniu praktyk zajęcia prowadziła pani Marta. Wspólnie przygotowywałyśmy scenariusze zajęć, proponowałam różne rozwiązania zagadnień dydaktycznych, a zrealizowane lekcje omawiałyśmy pod względem ich słabych i mocnych stron. Praktyka zakończyła się napisaniem opinii i wystawieniem ogólnej oceny za okres odbytej praktyki pedagogicznej.
Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, moja podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja równie chętnie dzieliłam się moim doświadczeniem. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ pozwoliło na ocenę mojej pracy oczyma młodego nauczyciela i uświadomienie sobie, że wciąż należy się doskonalić.

& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem czy dyrektorem szkoły.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.

Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowie.
Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy,
a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je
w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których realizacji podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich trzech latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam.
Szczególnie cenna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla ucznia, jak i dla szkoły, w której pracuję.
Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej.
Liczne szkolenia oraz warsztaty, w połączeniu ze stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, wzbogaciły mój warsztat pracy i wyposażyły mnie w pakiet doświadczeń, które już teraz procentują i z pewnością zaowocują również w przyszłości.
Mając na uwadze również niezrealizowane cele wychowawcze, jak i popełnione nieświadomie błędy, będę starała się w przyszłości stosować takie rozwiązania, aby pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody, po to, aby nieustannie doskonalić się jako wychowawca, nauczyciel oraz opiekun dzieci.
Jestem przekonana, że korzyści z mojej trzyletniej pracy odnieśli przede wszystkim uczniowie, którzy zawsze byli najważniejszym podmiotem moich działań.
Chociaż czas stażu minął, nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.