X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29155
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W OKRESIE OD 01.09.2013r. DO 31.08.2015r.

Imię, nazwisko: Lucyna Jabłońska

Nauczany przedmiot: język angielski
Wykształcenie:
tytuł Licencjata, kierunek Filologia Rosyjska z Językiem Angielskim, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
tytuł Magistra, kierunek Filologia Polska, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Szkoła: Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2016 r.

Opiekun stażu: mgr Irena Liegman-Borkowska

Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Realizacja poszczególnych zadań określonych w planie rozwoju:
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Na przełomie sierpnia i września 2013 roku dokonałam analizy aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
Następnie przedłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i sporządziłam własny plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Na początku września odbyłam bezpośrednią rozmowę z opiekunem stażu Panią Ireną Liegman- Borkowską na temat współpracy w trakcie odbywania stażu, wspólnie sporządziłyśmy pisemną umowę-kontrakt określający zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju (02.09.2013r.)
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
W czasie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące). Po przeprowadzonych zajęciach omawiałyśmy lekcję, następnie sporządzałam konspekt- notatkę zawierającą cele lekcji i główne działania prowadzącej-opiekuna stażu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
W okresie odbywania stażu przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące). Przed przeprowadzonymi zajęciami przygotowywałam konspekt lekcji, który był analizowany i zatwierdzany przez opiekuna stażu. Po przeprowadzonych zajęciach, omawiałam z opiekunem poszczególne etapy lekcji. Opiekun stażu dokonywał oceny zajęć pod względem dydaktycznym, metodycznym i wychowawczym. W trakcie odbywania stażu dwukrotnie prowadziłam zajęcia hospitowane przez panią wicedyrektor Zespołu Szkół w Lubawie mgr Katarzynę Miąskowską.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału we wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Przez cały okres stażu współpracowałam z innymi nauczycielami. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, co potwierdzają listy obecności. Uczestniczyłam w zebraniu wychowawców klas ZSZ 09.09.2013r. W czasie odbywanego stażu uczestniczyłam w pracach komisji przedmiotowej- Komisja Języków Obcych. Wspólnie z innymi nauczycielami- członkami komisji:
- współuczestniczyłam w przygotowywaniu planów wynikowych oraz przedmiotowego systemu oceniania;
- przeprowadzałam testy diagnozujące dla uczniów klas pierwszych (wrzesień 2013r., wrzesień 2014r.), co potwierdzają zapisy w dziennikach;
- współuczestniczyłam w wyborze podręczników na nowy rok szkolny (maj 2014r., maj 2015r.,
- wspólnie z Panią Moniką Kowalkowską – przewodniczącą komisji przeprowadzałam analizę wyników maturalnych,
- brałam udział w organizacji matury próbnej i matury właściwej,
- przy współpracy z innymi nauczycielami zajmowałam się organizacją i przygotowaniem uczniów do konkursów z języka angielskiego, co potwierdzają krótkie sprawozdania z przeprowadzonych konkursów oraz dyplomy uczniów,
- brałam udział w pracach w ramach realizowanego w Zespole Szkół międzynarodowego projektu Comenius, co potwierdzają certyfikaty uczestnictwa otrzymane w czasie spotkań projektowych we włoskiej szkole w Salerno (II spotkanie-30.03.-05.04.2014r.) oraz w Zespole Szkół w Lubawie (IV spotkanie- 30.11.-06.12.2014r.),
- byłam szkolnym koordynatorem programu InstaLing, co potwierdza Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego,
- w roku szkolnym 2013/2014 pełniłam funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji Języków Obcych.
W czasie odbywania stażu brałam udział w różnych formach kształcenia zawodowego: szkoleniowych radach pedagogicznych, co potwierdzają podpisy na listach obecności oraz zewnętrznych warsztatach, kursach, konferencjach i szkoleniach w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. Uczestniczyłam w:
- kursie realizowanym w ramach Grantu Kuratora Oświaty. Temat kursu: Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji, budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem- nauczycielem- rodzicem. 28-29.09.2013r.-zorganizowanym w ODN w Olsztynie;
- seminarium pt. Zasady konstruowania zadań testowych z języka obcego. Analiza zadań egzaminacyjnych nowego typu.- zorganizowanym w listopadzie 2014r. w PPDM w Iławie;
- szkoleniu z zasad BHP- 25.11.2013r.
- I Lokalnym Spotkaniu Nauczycieli Języka Angielskiego. Warsztaty praktyczne z narzędzi online: edmodo, learningapps, kahoot!, nearpod, voki, fotobabble, examitime, story bird. 01.2015r.- zorganizowanym przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w ramach programu English Teaching w Jamielniku;
- szkoleniu „Jak skutecznie i efektownie wykorzystać tablicę interaktywną?” Praktyczne przykłady dla różnych przedmiotów nauczania.- zorganizowanym 23.03.2015r. w PPDM w Iławie;
- „targach anglistów” English Teaching Market 29.06-01.07.2015r.- cyklu warsztatów i wykładów zorganizowanych przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w ramach programu English Teaching w Starych Jabłonkach.
Udział w wymienionych formach doskonalenia potwierdzają zaświadczenia.
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
W czasie trwania stażu samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne przy użyciu techniki komputerowej zwłaszcza w aspekcie języka angielskiego zawodowego. Ponieważ na rynku wydawniczym nie ma do chwili obecnej podręcznika do nauki języka angielskiego zawodowego, zobligowana byłam do przygotowania własnych glosariuszy, kart pracy i innych pomocy. Gromadziłam prace uczniów, aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową, poszerzając ją o przewodniki metodyczne, materiały ze szkoleń dla egzaminatorów, a także różnego rodzaju podręczniki gramatyczne, repetytoria, banki słów. Uzupełniałam zaplecze środków dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach, zgromadziłam różne scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany, testy i przykładowe arkusze maturalne Regularnie dokonywałam ewaluacji własnych działań – starałam się równomierne rozkładać planowane prace, monitorowałam własne osiągnięcia, systematycznie uzupełniałam braki, studiując m.in. literaturę pedagogiczną i metodyczną, a także przewodniki dla nauczycieli przygotowujących uczniów do matury.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Systematycznie dokonywałam wpisów w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych, a także arkuszach ocen, pełniąc w roku szkolnym 2013/2014 rolę wychowawcy klasy ZSZ o profilu wielozawodowym i opiekuna klas Liceum dla Dorosłych.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
W czasie pracy w Zespole Szkół gromadziłam dokumentację- certyfikaty, zaświadczenia, programy, konspekty i scenariusze, które stanowią załączniki do sprawozdania z tego etapu stażu.

§ 7.2.2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
Zarówno na początku roku szkolnego, jak i w czasie jego trwania dokonywałam diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów. Obserwowałam i analizowałam możliwości uczniów, po czym dostosowywałam formy i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, zwłaszcza tych, którzy posiadali opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej, jak również uczniów zdolnych, wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Pełniąc funkcję wychowawcy współpracowałam z innymi wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami, a także z rodzicami uczniów, co potwierdzają adnotacje w dzienniku. Jako wychowawca klasy zorganizowałam trzy spotkania z rodzicami klasy, służące bieżącemu informowaniu o postępach uczniów w procesie nauki, a także monitorowaniu zachowania uczniów. Współpracowałam z Miejskim Ośrodkiem Kultury w ramach przygotowywanych wraz z innymi anglistkami Jasełek w języku angielskim, które odbyły się 18.12.2013r. oraz przygotowań uczennic do IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej pt. „Śpiewajmy w językach obcych”, który miał miejsce 12.03.2014r. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. 14.10.2014r. otrzymałam List Gratulacyjny od Starosty Iławskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2013/2014.

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
W toku pracy dostosowywałam program nauczania do uczniów ze szczególnymi potrzebami. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, służące wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy. Obejmowałam opieką i pomocą uczniów z trudnościami w nauce, m.in. prowadząc zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, dające uczniom możliwość wyrównania swoich szans (rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015), co potwierdzają zapisy w dziennikach zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a także prowadząc dodatkowe zajęcia dla przyszłych maturzystów, wspomagające ich proces przygotowania do matury z języka rosyjskiego (rok szkolny 2013/2014) i języka angielskiego (rok szkolny 2014/2015), co również potwierdzają zapisy w dziennikach zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Uczestniczyłam w pracach zespołów odpowiedzialnych za stworzenie, realizację i ewaluację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
Uczestniczyłam jako opiekun klasy w wyjściach na spektakle i warsztaty profilaktyczne do Miejskiego Ośrodka Kultury. Motywowałam uczniów do udziału w konkursach języka angielskiego, których byłam również współorganizatorką. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z Panią Moniką Kowalkowską i Panią Kingą Zedlewską- Lontkowską 18.12.2015r. przygotowałam Jasełka w języku angielskim, któremu towarzyszyło kolędowanie w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie klas pierwszych LO. Byłam opiekunem uczennic, które wzięły udział w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Obcej pt. „Śpiewajmy w językach obcych”, który miał miejsce 12.03.2014r. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja, uczennica Patrycja Jabłońska zdobyła III miejsce. W ramach realizacji jednego z zadań projektu Comenius wraz z nauczycielami języka angielskiego współorganizowałam konkurs ekologiczny- „Make your waste useful”, w którym wzięło udział 70 uczniów z klas I i II LO i technikum, konkurs odbył się 21.03.2014r. W roku szkolnym 2014/2015 wraz z Panią Moniką Kowalkowską zorganizowałam szkolną edycję Olimpiady Wiedzy Archimedes- Lingua. Plus, której patronem jest wydawnictwo Oxford. Do konkursu, który odbył się 24.10.2014r. przystąpili uczniowie klas pierwszych LO, czworo z uczniów otrzymało tytuł laureata: jedna osoba I stopnia, dwie osoby III stopnia i jedna osoba IV stopnia. Na przełomie listopada i grudnia w Zespole Szkół miało miejsce IV spotkanie projektowe Comeniusa. Brałam czynny udział pracach z uczniami nad kolejnymi zadaniami projektu, a także z pomocą Pani Moniki Kowalkowskiej i Pani Mirosławy Zelmy przygotowałam spektakl powitalny „Legendy o Lubawie” w języku angielskim przeplatany znanymi utworami muzycznymi. Do udziału w powitalnym programie zostali zaangażowani uczniowie klas I i II LO oraz uczeń klasy IV technikum. W semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015 zmotywowałam koleżanki-anglistki do wzięcia udziału w IV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Udział w programie stał się inspiracją do konkursu. Dnia 11.06.2015r. w Zespole Szkół miał miejsce I. Szkolny Konkurs Literowania w Języku Angielskim- School Spelling Contest. Dzięki programowi Insta.Ling uczniowie mogli w sposób systematyczny przyswajać i utrwalać nowe słownictwo. W konkursie zorganizowany razem z Panią Moniką Kowalkowską oraz Panią Anną Niedźwiecką wzięli udział uczniowie klas I i II LO oraz technikum. Przez cały okres stażu w ramach realizowanego w szkole projektu „Kolejne kroki, nowe perspektywy” prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla dwóch grup klas II i III ZSZ.

5. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Doskonaliłam umiejętność obsługi komputera, przygotowując materiały dydaktyczne np. scenariusze, testy, prace klasowe, sprawdziany i karty pracy. Często korzystałam z zasobów portali edukacyjnych i naukowych, zwłaszcza w przygotowywaniu materiałów dla uczniów z potrzebami, a także uczących się języka obcego zawodowego. Jeśli istniała możliwość użycia multimediów w czasie zajęć, wykorzystywałam komputer i rzutnik. Technologię komputerową wykorzystywałam w czasie opracowywania dokumentacji szkolnej: planów wynikowych, planów pracy, IPETów, programu wychowawczego. Przy użyciu komputera i Internetu dokumentowałam przebieg stażu. Słuchacze LO dla Dorosłych, które działa w systemie zaocznym, wykorzystując wspólny adres mailowy, mogli pozostawać ze mną w kontakcie, otrzymywać wszystkie niezbędne informacje oraz materiały. W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 wraz z większością anglistek przystąpiłam do IV edycji programu Insta.Ling. Jest on stroną WWW do nauki między innymi słówek języków obcych. Praca z programem polegam na tym, iż nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Bardzo ważne jest to, iż nauczyciele dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. W Zespole Szkół do programu przystąpiło szerokie grono uczniów z każdego typu szkoły. Dzięki systematycznej, intensywnej pracy uczniów i mojej własnej otrzymałam imienny Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego „przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystywania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling w semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015”. Za zaangażowanie anglistów i uczniów w pracy z programem Zespół Szkół w Lubawie również otrzymał Certyfikat Jakości Kształcenia Języków.

6. Publikacje w Internecie.
Relacje z działań podejmowanych przeze mnie w szkole, w które angażowałam uczniów (konkursy i spektakle) były publikowane na szkolnej stronie internetowej.

7. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Przez cały okres stażu za pośrednictwem Internetu śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela. Korzystałam ze stron MENiS, www.publikacje.edu.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/, www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata.abc.com.pl i innych. Ponadto często w swojej pracy korzystałam ze stron wydawnictw Macmillan, Oxford i Pearson.
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
W czasie odbywania stażu uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych radach pedagogicznych, które między innymi miały na celu przybliżenie sposobów motywowania uczniów do nauki, a także wskazanie różnych technik i metod uczenia się. Udział w radach potwierdzają podpisy na listach obecności. Podczas pracy w Zespole Szkół wzięłam udział w kursie realizowanym w ramach Grantu Kuratora Oświaty. Temat kursu brzmiał: Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów szkolnych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, prowadzenia mediacji, budowania właściwych relacji pomiędzy uczniem- nauczycielem- rodzicem. Kurs ten został zorganizowany przez ODN w Olsztynie w dniach 28-29.09.2013r. W okresie realizacji stażu uczestniczyłam w cyklu szkoleń, które odbywały się w Zespole Szkół w ramach projektu „Razem możemy więcej” kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim. Temat szkoleń brzmiał: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia potwierdzają zaświadczenia.

2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Pełniąc w roku szkolnym 2013/2014 funkcję wychowawcy klasy III ZSZ, a także opiekuna klas LO dla Dorosłych w ramach współpracy ze szkołą przeanalizowałam program wychowawczy szkoły, po czym opracowałam plan pracy wychowawcy. Aktywnie realizowałam zadania ujęte w dokumentach. W ramach współpracy z uczniem starałam się poznać uczniów, ich sytuację rodzinną, środowisko, w którym się wychowują. Przeprowadzałam liczne rozmowy wychowawcze: grupowe, jak i indywidualne. Obserwowałam uczniów, reagowałam na ich sukcesy i porażki, starałam się poznać powody częstej nieobecności niektórych uczniów na lekcjach, podejmowałam próby, stosując różne metody, przekonania uczniów do nauki, obowiązków szkolnych. Pomagałam w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniom sprawiającym trudności dydaktyczne i wychowawcze. Egzekwowałam od uczniów przestrzegania zasad zawartych w Statucie Szkoły. Obejmowałam szczególną troską uczniów słabych. Uczniów przejawiających większe uzdolnienia, motywowałam do poszerzania wiedzy i udziału w zajęciach dodatkowych. W ramach współpracy z rodzicami zorganizowałam trzy spotkania- wywiadówki, w czasie których starałam się przekazać rodzicom jak najwięcej informacji dotyczących postępów ich dzieci, nie zapominając o pedagogizacji rodziców. W sytuacjach szczególnych organizowałam spotkania indywidualne z rodzicem i uczniem, bądź też kontaktowałam się telefonicznie. Wyżej wymienione działania potwierdzają zapisy w dzienniku.

3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
W czasie odbywania stażu nieustannie powracałam do studiowania literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Studiowanie fachowej literatury okazywało się niezbędnym w poszukiwaniu nowych metod i technik pracy, a także w znajdowaniu rozwiązań sytuacji trudnych. Bardzo pomocną okazała się współpraca z pedagogiem szkolnym. Korzystała również z doświadczenia i wiedzy innych nauczycieli wychowawców, a także wsparcia opiekuna stażu.

§7.2.5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Na początku stażu, a także w trakcie jego trwania dokonywałam analizy podstawowych aktów prawnych, mając na uwadze udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej i organizowanie pomocy dla uczniów z problemami w nauce i trudną sytuacją rodzinną. Po rozpoczęciu stażu przeanalizowałam statut szkoły wraz z WSO, program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyczny, zdobywając w ten sposób niezbędną wiedzę do stosownego funkcjonowania w szkole oraz pełnienia funkcji wychowawcy.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Przez cały okres stażu brałam udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych. Aktywnie pracowałam w komisjach powoływanych w szkole. Organizowałam imprezy szkole i pozaszkolne. Wymienione działania zostały już opisane we wcześniejszych punktach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.