X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29118
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z awansu dyplomowanego

SPRAWOZDANIE ROCZNE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Agnieszka Dudek
Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie.

Wstęp
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w Planie Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Jestem nauczycielem mianowanym z 8-letnim stażem zawodowym, zatrudnionym w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. Swój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2014 roku. Staż podjęłam po to, by doskonalić się, doskonalić swój warsztat i metody pracy, przez co pozytywnie wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola, w którym jestem zatrudniona. Moja praca w okresie stażu przede wszystkim służyła dzieciom i placówce. Była ona poszerzona o zadania związane z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz z dokumentowaniem podejmowanych działań.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznałam procedury awansu zawodowego.
2. Doskonaliłam własny warsztat pracy.
3. Śledziłam i analizowałam zadania i potrzeby przedszkola.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu.
Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego. W związku z powyższym, zapoznałam się z następującymi dokumentami:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.393).
Przeprowadzona analiza dokumentów poszerzyła moją wiedzę dotyczącą prawnych aspektów systemu awansu zawodowego. Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego oraz sposoby dokumentowania dorobku zawodowego. We wrześniu 2014r. złożyłam wniosek do Dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu. W oparciu o wytyczne rozporządzenia MENiS, specyfikę i potrzeby przedszkola opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który mobilizował mnie do aktywnej i efektywnej pracy oraz skuteczniejszego oddziaływania na wychowanków.

Efekty:
- zdobycie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego,
- sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- napisanie Planu Rozwoju Zawodowego,
- napisanie rocznego sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zawsze starałam się brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, których tematykę dobierałam do swoich potrzeb zawodowych. Przez roczny okres stażu ukończyłam takie szkolenia jak:
- „Tańce Świąteczno-Zimowe w Przedszkolu”
-Wspomaganie rozwoju przedszkolaków. Cykle „Kraina przedszkolaka” i „Odkrywam siebie”.
10 metod wypalenia zawodowego.

Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy przedszkola. Pozwoliły mi także dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomogło mi to dobrze planować zadania dydaktyczno-wychowawcze. Przez roczny okres stażu korzystałam z Internetu jako formy samokształcenia, a zwłaszcza ze stron portali edukacyjnych i stron kuratoryjnych.
Efekty:
- pogłębienie wiedzy i umiejętności w ponoszeniu jakości pracy przedszkola,
- uzyskanie wiedzy dzięki czemu uatrakcyjnione są zajęcia z dziećmi o wciąż nowe pomysły i rozwiązania,
- rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
We wrześniu 2014r. przeanalizowałam dokumentację przedszkolną, a mianowicie: Statut Przedszkola, Roczny Plan Pracy, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej. Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez roczny okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.

Efekty:
- pogłębienie wiedzy,

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowałam technologię komputerową w pracy zawodowej.
2. Korzystałam z urządzeń technicznych:
- Drukarki
- Skanera
- Aparatu cyfrowego.

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy zawodowej.
W ostatnim czasie komputer stał się nieodzownym narzędziem pracy w różnych dziedzinach życia społecznego. Powszechność stosowania tego urządzenia i umiejętność korzystania z niego stała się elementem pracy większości zawodów, w tym także nauczycielskiego. Nauczyciel powinien dążyć do kształtowania i rozwijania umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Obecnie komputer stał się częścią mojego warsztatu pracy przy:
- przygotowywaniu miesięcznych planów pracy, harmonogramów, sprawozdań,
- projektowaniu dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- tworzeniu scenariuszy zajęć,
- przygotowywaniu pomocy do zabaw i zajęć z dziećmi,
- tworzeniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela (PRZ),
- zapisywaniu online na szkolenia i konkursy,
- korzystaniu z poczty elektronicznej.
Na bieżąco śledziłam publikacje w Internecie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Także korzystałam z portali edukacyjnych, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.blizejprzedszkola.pl
- www.wikipedia.pl
- www.literka.pl
- www.chomikuj.pl
- www.awans.net
- www.publikacje.edu.pl
- www.oswiata.org.pl
- www.edukacja.edux.pl
Na bieżąco według potrzeb wykorzystuję w pracy z dziećmi płyty CD.
Efekty:
- ułatwienie prowadzenia dokumentacji,
- podniesienie atrakcyjności zajęć z dziećmi,
- estetyczne wykonywanie dyplomów, tekstów wierszy, piosenek,
- korzystanie z poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z urządzeń technicznych: drukarki, skanera, aparatu cyfrowego.
Wykonywane przeze mnie zdjęcia na różnych uroczystościach, konkursach przedszkolnych zgrywałam na nośnik i przekazywałam koleżance, która jest odpowiedzialna za umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola. W pracy również korzystałam z drukarki, skanera, laminarki.
Efekty:
- usprawnienie procesu edukacji dzieci,
- korzystanie przez rodziców ze strony internetowej przedszkola,
- zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie zastosowania w pracy technologii komputerowej,
- usprawnienie pracy zawodowej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Publikacje w Internecie.
2. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
3. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Publikacje scenariuszy zajęć i uroczystości przedszkolnych w Internecie.
Internet stwarza możliwość przekazywania innym swojego doświadczenia. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktyki zawodowej, zamieściłam w Internecie publikacje:
- scenariusz z okazji uroczystości: ,,Dnia Babci i Dziadka”,
- scenariusz z okazji uroczystości: ,,Dnia Mamy i Taty”,
- konspekt z uroczystości zakończenia roku szkolnego.
W trakcie trwania stażu opublikowałam w Internecie na portalu edukacyjnym www.edukacja.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym:
- Plan Rozwoju Zawodowego

Efekty:
- nabycie nowych umiejętności,
- satysfakcja z dzielenia się swoimi doświadczeniami.

2. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.
W ramach realizacji tego punktu, aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej, dzieląc się wiedzą i swoimi doświadczeniami.
Brałam aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. W ramach pracy komisji w roku szkolnym 2014/2015:
- brałam udział w przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników,

Efekty:
- dobra współpraca zespołu ds. mierzenia jakości pracy przedszkola,

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi koleżankami, to jedna z podstawowych umiejętności, cechujących dobrego nauczyciela i partnera zawodowego. Kierując się powyższą zasadą udostępniałam moim koleżankom materiały szkoleniowe, przygotowane na posiedzenia rady pedagogicznej.
Podczas wieloletniej pracy przygotowywałam dużo uroczystości i imprez w przedszkolu. Założyłam segregator, w którym umieszczałam scenariusze . Systematycznie dzieliłam się z nauczycielami wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskiwałam podczas udziału w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach.
Współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny nauczyciela. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć.

Efekty:
- mobilizacja do lepszej pracy,
- autorefleksja i podjęcie ewentualnych działań modyfikacyjnych,
- wzbogacenie doświadczenia zawodowego innych nauczycieli, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Pogłębiałam wiedzę w zakresie potrzeb rozwojowych i wychowawczych dzieci nieśmiałych i dzieci zdolnych.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowałam spotkania dla rodziców.
2. Promowałam nasze przedszkole.
3. Współorganizowałam imprezy integracyjne dla dzieci oraz ich rodzin.
4. Włączyłam się do ogólnopolskich akcji takich jak:
-Szkoła czystych rąk
-Czyste powietrze wokół nas
-Nakrętkowa Częstochowa
-Cała Polska czyta Dzieciom, Poczytaj mi mamo, poczytaj i tato...

1. Organizowanie spotkań i szkoleń dla rodziców.
Przez cały czas dbałam o dobre relacje z rodzicami, budując atmosferę zaufania oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci. Starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców(rozmowy indywidualne), kontakt telefoniczny. Prowadziłam zebrania, zapraszałam do uczestnictwa we wspólnych uroczystościach, akcjach.

Efekty:
- rodzice, nie tylko z zaufaniem i spokojem pozostawiają swoje dzieci w naszym przedszkolu, ale również aktywnie uczestniczą w jego życiu,
- podjęte działania przyniosły korzyści dzieciom, rodzicom, mnie i placówce,
- dostarczenie rodzicom wiedzy nt. dojrzałości szkolnej.

2. Promocja przedszkola.
Istnieje wiele różnych sposobów i możliwości promowania placówki przedszkolnej. Duże szanse daje dobrze przygotowana i zorganizowana promocja. Warto promować swoje przedszkole i tworzyć jej pozytywny wizerunek, aby odnieść sukces.
Konkursy to coś, co przedszkolaki lubią najbardziej. Udział w różnego rodzaju konkursach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie. Jest to okazja, aby zdobyć nowe, ciekawe doświadczenie i umiejętności, a zarazem promować przedszkole. Aby im to umożliwić przygotowywałam dzieci do różnych konkursów:

1.Konkurs plastyczny ,,Pani Jesień liściem malowana”–Akademia Soward- Ola B., Marta D - II miejsce
2.Konkurs plastyczny ogólnopolski ,,Bezpieczna droga do przedszkola ” – MP 35 Sosnowiec- Marta D
3.Konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji ’’- MP 16-wyróżnienie: Adaś N, Ola B., Zuzia G, Marta D, Maja P., Maja G
4.Konkurs recytatorski ,, Jesienne spotkanie z poezją” MP 31-Kaja M., Bartek Z.
5. Konkurs recytatorski „ Jesienne nastroje” MP 16- Kaja m., Bartek Z.
6. Konkurs plastyczny „Kolory jesieni” -MP 16 -Ola B. Marta D
7. Konkurs plastyczny ,, Mój przyjaciel Miś”- ZS 3
8. Konkurs plastyczny ,, Kartka Bożonarodzeniowa „ -MP 16- Basia Sz. -Imiejsce, Maja G. -II miejsce, Ola B. -Wyróżnienie.
9. Konkurs plastyczny „Choinka” -ZS 3 -Nadia Ch,-wyróżnienie, Basia Sz, Marta D.
Efekty:
- promowanie placówki,
- rozbudzenie dziecięcego potencjału twórczego oraz odkrycie ich możliwości i talentów,
- osobista satysfakcja z sukcesów,
- pozytywna motywacja do dalszej pracy.

3. Współorganizowanie imprez przedszkolnych.
W ramach poszerzania zakresu działań przedszkola, organizowałam i współorganizowałam uroczystości wpisane do kalendarza imprez naszego przedszkola. Są to:
- Andrzejki- wróżby, żarty.
- Święto Pluszowego Misia.
- Mikołaj w przedszkolu .
- Wigilia w przedszkolu (udział rodziców).
- Dzień Babci i Dziadka (udział dziadków).
- Bal przebierańców.
- Powitanie wiosny..
- Dzień dziecka.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego, połączone z pożegnaniem sześciolatków (udział rodziców).
Poprzez te imprezy dzieci miały możliwość rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności. Miały okazję pochwalenia się swoim zachowaniem w grupie przedszkolnej i przed szerszym gronem osób czyli na „forum”.
Ponad plan organizowałam wycieczki grupowe. Wycieczki są jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form uczestnictwa w życiu przedszkolnym. Jako forma pracy dydaktyczno – wychowawczej jest bardzo ważnym elementem w pracy przedszkola Dzieci przedszkolne znajdują się w takim okresie rozwojowym, kiedy to otoczenie pochłania najsilniej ich uwagę i są one najbardziej skłonne do poznania środowiska drogą bezpośredniej obserwacji. Podczas wycieczek przedszkolnych dzieci zdobywają wiedzę bardziej efektywnie niż podczas tradycyjnych zajęć. Wycieczka to nieocenione źródło wiedzy o naszym regionie, jego tradycji, zabytkach i przyrodzie. To także ogromne źródło wiedzy o naszych wychowankach. Daje nam możliwość lepszego ich poznania, nawiązania z nimi bliższego kontaktu oraz zaobserwowania wzajemnych stosunków między dziećmi. Dlatego niewątpliwie należą do zadań poszerzających zakres działań przedszkola i wpływają na podniesienie ich jakości. Biorąc to pod uwagę starałam się jak najczęściej wykorzystywać je w swojej pracy.
-wycieczka do Przybynowa, gospodarstwa agroturystycznego z mini skansenem i mini zoo(wrzesień 2014r)
-wycieczka do Zawad pod Grzybkiem (maj 2015r)

Efekty:
- promocja pracy placówki w środowisku,
- integracja środowiska lokalnego i rodzinnego,
- rozwijanie więzi emocjonalnych,
- nabycie umiejętności występowania przed publicznością,
- rozwijanie umiejętności organizatorskich,
- dostarczanie dzieciom radości pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych.

4. Włączenie się w ogólnopolskie akcje.
Przez okres stażu, jak i w latach poprzednich, byłam zaangażowana wraz z moimi wychowankami w akcje charytatywne, przeprowadzone na terenie naszego przedszkola. Dzieci z mojej grupy wzięły udział w następujących akcjach:
Uczestniczyłam w akcji „Szkoła Czystych Rąk'' i „Czyste Powietrze Wokół Nas” - realizacja programu przedszkolnego edukacji antytytoniowej. Założenia tego programu to:
- ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego,
- program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych,
- stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych,
- program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Mój udział w realizacji tego programu polegał na:
- zorganizowaniu przedszkolnego konkursu plastycznego na plakat przeciwdziałający paleniu tytoniu,
- zorganizowaniu wycieczki po najbliższej okolicy w celu obserwacji źródeł dymów,
- nauczeniu dzieci piosenki pt. „Dinuś”.
Organizowałam akcję „Nakrętkowa Częstochowa „-zbiórka nakrętek na 4 letnią Madzię Czerpak, podopieczną Stowarzyszenia „Podaj Dalej”-przez cały rok udało nam się zebrać 5 worków 50l. Nakrętek, które dzieci zbierały w swoich domach.
Również włączyłam się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato...” i codziennie czytałam dzieciom w grupie ulubione bajki, baśnie lub opowiadania. Raz w miesiącu rodzice czytali dzieciom książeczki umilając im pobyt w przedszkolu. W ramach tej akcji odwiedziła nas pani Anna Łyko z Miejskiej Biblioteki im.W. Biegańskiego w Częstochowie.

Efekty:
- rozbudzenie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych,
- poszerzanie zakresu działań placówki,
- uczenie wychowanków empatii i otwarcia na potrzeby innych,
- osobista satysfakcja i zaangażowanie w działalność służącą innym oraz doskonalenie własnych umiejętności organizacyjnych,
- usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z innymi podmiotami.
Podczas mojej pracy pedagogicznej zawsze starałam się aktywnie i systematycznie współpracować z innymi podmiotami. Do ważniejszych instytucji, z którymi współpracowałam mogę zaliczyć:
a)Komisariat Policji w Częstochowie – w ramach współpracy organizowane były spotkania edukacyjne z przedstawicielami policji, w czasie których dzieci mogły się zapoznać ze specyfiką zawodu policjanta, jego umundurowaniem oraz wyposażeniem policyjnego radiowozu. Uczestniczyły również w pogadankach, dotyczących bezpiecznego zachowania się na drodze i w różnych sytuacjach życiowych
Efekty:
- przyswojenie przez dzieci podstawowych zasad ruchu drogowego,
- stały kontakt z policją,
- bezpieczne poruszanie się po jezdni i chodniku,
- prawidłowe zachowanie się w kontaktach z nieznajomymi.

b)Miejska Biblioteka im.Władysława Biegańskiego
Współpraca z Biblioteką to spotkania z książką, by już od najmłodszych lat wdrażać dzieciom zagadnienia związane z edukacją czytelniczą. Z mojej inicjatywy została nawiązana współpraca z biblioteką, dzieci brały udział w konkursach i akcjach czytelniczych.
Efekty:
- współpraca placówek w realizacji wspólnych zadań edukacyjnych wpłynęła bezpośrednio na wszechstronny rozwój dzieci i bogacenie ich doświadczeń poznawczych.

d)Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną
Nawiązanie współpracy z PPP miało na celu wczesną diagnozę przyczyn niepowodzeń dzieci w przedszkolu, co w dalszym efekcie prowadzi do niepowodzeń w szkole. Opinie z poradni były wskazówką do dalszej pracy pedagogicznej z dziećmi, które uwzględniałam w ramach zajęć wyrównawczych z dziećmi. Aktywnie współpracowałam z logopedą przedszkolnym w zakresie wspomagania terapii prowadzonej przez logopedę. Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zadań ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu. Z roku na rok można zaobserwować w przedszkolu zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia doskonalące mowę.
Pracownicy poradni chętnie uczestniczyli w spotkaniach z rodzicami i wygłaszali prelekcje związane z tematyką interesującą rodziców, m.in. „Dojrzałość szkolna”
W ramach współpracy z PPP podejmowałam następujące działania:
- kierowałam dzieci na badania logopedyczne,
- proponowałam rodzicom kontaktowanie się z poradnią i panią psycholog,
- pomagałam rodzicom w wypełnianiu wniosku o badanie dziecka w Poradni.

Efekty:
- umiejętność nawiązywania współpracy,
- stały kontakt z PPP.

e) Straż Pożarna.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniu,z ogromnym zainteresowaniem oglądały wóz strażacki. Odbył się także pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas pożaru. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie spotkaniem i zadawały wiele pytań. Również zapoznały się ze sprzętem strażackim oraz zakresem działań, który polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale na udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych itp.
Efekty:
- znajomość postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia,
- zapoznanie z codzienną pracą strażaka,
- pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas gaszenia pożaru,
- znajomość numerów alarmowych: 998 do straży pożarnej oraz numer 112.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Charakterystyka dziecka:
Przemek uczęszcza trzeci rok do Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie. Jest dzieckiem raczej spokojnym, a jeśli komuś dokuczy, to na pewno nierozmyślnie, choć zdarzają się sytuacje kiedy rzuca się na kolegów, jednakże traktuje to jako formę zabawy. Przemek do większości ćwiczeń i zadań nastawiony jest na „nie” i po chwili przechodzi do innej czynności, z góry zakładając, że nie umie , nie potrafi, nie rozumie. Obecnie jest w stanie dłuższą chwilę skupić się na określonym działaniu, jednakże tylko w indywidualnym kontakcie z nauczycielem. W grupie rozprasza się, śmieje, zachowuje nieadekwatnie do sytuacji. Chłopiec nawiązuje kontakt z dziećmi i udaje mu się to bez pomocy nauczyciela. Dzieci chcą się z nimi bawić, jest lubiany przez rówieśników. Czasami rozrzuca dzieciom zabawki lub psuje budowle. Łagodne sugestie skierowane do Przemka dają efekty tylko na chwilę.
 Przemek podczas samodzielnego rozbierania się i ubierania, nie prosi 
o pomoc ale na nią czeka, takie zachowanie dotyczy również sytuacji w klasie.
Chłopiec pomimo, że chętnie biega, dobrze chodzi i utrzymuje równowagę ciała, często nie chce uczestniczyć w zabawach ruchowych – raczej się im przygląda; na zaproszenie nauczyciela przeważnie reaguje gwałtownie  i odsuwa się, sporadycznie na prośbę nauczyciela bierze udział w tańcach i innych zabawach ruchowych.
Przemek podejmuje i wykonuje samodzielnie prace plastyczne, lecz jego rysunki są zwykle na poziomie „bazgrot”, choć zdarzają się rysunki i prace plastyczne wykonane starannie, z wieloma szczegółami wieloma kolorami. Podejmuje pisanie prostych szlaczków po śladzie, jednakże szybko się zniechęca i koloruje po kartce bez celu. Kolorując nie mieści się w konturze, raczej koloruje całość przy pomocy nauczyciela zaczyna dosyć dobrze trzymać nożyczki, ale nie potrafi jeszcze nimi dobrze ciąć.
Chłopiec podczas pracy indywidualnej zaczyna opowiadać -  kilkoma słowami - co narysował, cieszy się z pochwały, co zachęca go do dalszej pracy. Lubi zabawy z ciastoliną i plasteliną (kroi, miażdży, manipuluje). Na zajęciach przeważnie biernie uczestniczy w zadaniach proponowanych przez nauczyciela, siedzi na dywanie z rówieśnikami , lecz widać ,że nie jest zainteresowany lub nie rozumie tematyki zajęć. Jest niepewny siebie, wszystko neguje, od początku zadania twierdzi ,że tego nie umie, nie zrobi, nie rozumie. Preferuje proste zabawy samochodami.
Przemek mówi wolno i dość nieskładnie , przez co niekiedy trudno go zrozumieć, często odpowiada na pytanie abstrahując od tematu. Nie potrafi ułożyć historyjki obrazkowej w prawidłowej kolejności – nie rozumie związków przyczynowo – skutkowych, nie liczy w ogóle będąc w grupie, natomiast w kontakcie indywidualnym z nauczycielem udaje mu się przedstawić poprawny wynik działania. Nie rozumie prostych symboli ani ich znaczenia.
Wydaje się, że nie rozumie prostych poleceń nauczyciela; polecenia często muszą  być powtarzane i tylko w niewielkim stopniu reaguje na nie pozytywnie. Często zamiast odpowiedzi na pytanie nauczyciela pojawia się powtórzone pytanie.
  
Podsumowanie
Odbywając jak na razie roczny staż, którego celem jest ubieganie się o awans zawodowy, dbałam o własny rozwój i poszerzenie kompetencji zawodowych, wymianę doświadczeń oraz bogacenie warsztatu pracy nauczyciela, wychowawcy i bibliotekarza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.