X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29108
Przesłano:

Sprawozdanie z I semestru awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2012/2013

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności, określenie potrzeb własnego rozwoju w ramach planu rozwoju szkoły. sierpień 2012r. Samoocena, autorefleksja
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. sierpień-wrzesień 2012r. Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego. września 2012r. Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego nauczycieli. 21.11.2012r. Zaświadczenia
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela. przez cały I semestr na bieżąco Wydruki z Internetu (MEN, ISAP).
Pozyskanie informacji na temat awansu zawodowego za pomocą Internetu. przez cały I semestr na bieżąco Wydruki z Internetu (MEN, ISAP).
Założenie teczki „Awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego” wrzesień 2012r. Teczka stażu zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji oraz praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. przez cały I semestr na bieżąco Teczka stażu zawodowego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. 31.01.2013r. Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust.2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poszerzenie wiedzy i umiejętności jako doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej. Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły: planów pracy szkoły ( harmonogram konkursów szkolnych i międzyszkolnych) wrzesień 2012r. opracowania
Aktywne uczestnictwo w układaniu planu pracy, działaniach i pracach Zespołów: wychowawczym, psychologiczno-pedagogicznym, do spraw ewaluacji i matematyczno-przyrodniczym. Przez cały I semestr 2012/2013r. Plan, sprawozdania z pracy zespołu.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. 10.10.2012r.
26.11.2012r. Notatki, zaświadczenie, obecność potwierdzona podpisem
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla nauczycieli.
1. Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany.
2. EWD jako wskaźnik oceny efektywności kształcenia.
3. Techniki efektywnego nauczania i uczenia się.
4. Wykorzystanie komputera do analiz i prezentacji wyników nauczania.
5. Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczyciela.
6. Warsztaty twórczego myślenia.
7. Jak pracować z uczniem o specyficznych trudnościach na lekcjach matematyki?
8. Multimedia w pracy nauczyciela i szkoły.
9. Autoprezentacja dorobku zawodowego nauczyciela matematyki.
10. Warsztaty i spotkania z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych:
• „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (alkohol, tytoń, narkotyki)”
• „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – aspekt prawny i psychologiczny”
• „Myślę, więc gram. Gram, więc myślę. – warsztaty z GWO”

21.11.2012r.

12.11.2012r.

25.09.2012r.

27.09.2012r.

15.11.2012r.
Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości diagnozy edukacyjnej Konstruowanie testów, prac klasowych z matematycznych dla uczniów klas IV – VI SP. przez cały I semestr na bieżąco Testy, prace klasowe
Konstruowanie ankiet dla uczniów dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej . listopad 2012r.
Ankieta.
Diagnozowanie
i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów Opracowanie testów, przeprowadzenie badania oraz analiza wyników i wnioski dla uczniów klas IV – VI SP. październik 2012r.,

Zestawienie wyników,
Inne działania dotyczące doskonalenia własnej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły. Opracowanie i przeprowadzenie diagnoz wstępnych, badania wyników nauczania itp. diagnoz.
• Sesja z plusem I – GWO dla klas 4-6
• Sprawdzian dla klasy 6 z roku szkolnego 2011/2012
• Sprawdzian dla klasy 6 z GWO
• Sprawdzian dla klasy 6 z OPERONU

wrzesień 2012r
listopad 2012r.

grudzień 2012r..
styczeń 2013r.

Sprawozdania, zestawienia, wnioski.
Udział w przeprowadzeniu sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego organizowanego przez OKE. Aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu sprawdzianu i egzaminu w zależności od przydzielonej funkcji przez dyrektora szkoły.

§8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych ( prezentacje multimedialne, scenariusze lekcji, materiały do lekcji-karty pracy: ankiet, testy itp.) przez cały I semestr na bieżąco pomoce dydaktyczne
Wykorzystanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej ( opracowane regulaminy, plany, raporty, sprawozdania, itp.) przez cały okres I semestru na bieżąco plany, sprawozdania, raporty
Wykorzystanie komputera do opracowania graficznego dyplomów, listów gratulacyjnych, itp. Październik 2012r. Kartka życzeniami dla pracowników i emerytów z okazji Dnia KEN.
Wykorzystanie komputera do przygotowanie materiałów na gazetki tematyczne, do dekoracji klasy i na uroczystości szkolnych,. przez cały okres I semestru na bieżąco materiały na gazetki klasowe i SU
Przygotowanie zajęć przy pomocy tablicy multimedialnej. przez cały okres I semestr na bieżąco materiały multimedialne
Korzystanie z programów komputerowych na lekcjach i zajęciach dodatkowych (programy edukacyjne, eduRomy, programy udostępnione przez wydawnictwo). przez cały okres I semestru na bieżąco Programy udostępnione przez wydawnictwo GWO
Wykorzystanie dziennika elektronicznego w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz w kontaktach z rodzicami. przez cały okres I semestru na bieżąco Zapisy w dzienniku elektronicznym.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w pracy dydaktycznej.
Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno-oświatowej w celu gromadzenie informacji. przez cały okres I semestru na bieżąco Wykaz stron internetowych
Na bieżąco śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką matematyki oraz oligofrenopedagogiki. Samokształcenie – czytanie prasy i literatury fachowej. na bieżąco przez cały okres I semestru Wykaz interesujących stron
Opublikowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych, konkursów itp. na szkolnej stronie WWW .
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. przez cały okres I semestru na bieżąco Wydruki z Internetu (MEN, ISAP).
Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego. Opracowanie i przedstawienie wymaganej dokumentacji. przez cały okres I semestru na bieżąco Załączona dokumentacja w okresie stażu

§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚCI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły. Opracowanie scenariuszy, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych.
Przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN.
Prace w zespołach szkolnych. Aktywny udział w spotkaniach i pracach zespołów (wychowawczym, psychologiczno-pedagogicznym, do spraw ewaluacji i matematyczno-przyrodniczym) oraz działaniach zleconych przez dyrekcję szkoły, bądź na prośbę lidera zespołu. przez cały okres I semestru na bieżąco Plan pracy zespołu, dokumentacja potwierdzająca dane działania.

§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych. Opracowanie i realizacja zgodna z opracowanym programem. Praca z uczniem z orzeczeniem PPP o upośledzeniu w stopniu głębokim. I semestr roku szkolnego 2012/2013 Opracowany program, karty obserwacji, sprawozdanie za I semestr
Opracowanie i wdrożenie programu pracy Samorządu Uczniowskiego. Opracowanie i realizacja zgodna z opracowanym programem oraz opieka nad działaniami uczniów w SU. przez cały I semestr na bieżąco Plan pracy, sprawozdania.
Opracowanie i wdrożenie programu spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców. Tematyka :
1. Trudności wychowawcze.
2. Klasa czwarta –trudny próg.
3. Trudności w uczeniu się.
4. Zapoznanie z WSO .

13.09.2012r.

protokół ze spotkania z rodzicami

§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ SZKOŁY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Opracowanie i wdrożenie cyklu „Drzwi otwartych” jako promocji osiągnięć edukacyjnych, sportowych i rozwijania zainteresowań uczniów. Zaprezentowanie w/w działań w formie wystawy, pokazu i gazetki.
Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości klasowych i szkolnych . 3.09.2012r.

12.10.2012r. Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego
Scenariusz Dnia KEN.
Przygotowywanie wewnątrzszkolnych konkursów matematycznych dla uczniów klas IV – VI SP pt. „ Sprawdź ile już wiesz”.

Przygotowanie konkurs międzyszkolnego dla uczniów klas IV – VI SP pod hasłem „łamigłówki małej główki”
Podejmowanie działań o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI jako zajęcia pozalekcyjne. przez I semestr 9 spotkań Dziennik zajęć, sprawozdanie z zajęć
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce. przez okres I semestru na bieżąco Dziennik zajęć, sprawozdania z zajęć

§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym. Zorganizowanie akcji charytatywnej i zbiórki karmy dla psów ze schroniska w Bydgoszczy pod hasłem „Pomóż bezdomnym psiakom”
Organizacja działań i opieka nad SKO. na bieżąco przez I semestr Dokumentacja SKO, sprawozdanie.
Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Gminy poprzez działania Szkolnego Koła Wolontariatu. na bieżąco przez I semestr Sprawozdania z działania koła
Współpraca z wydawnictwami. Współpraca z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Przeprowadzenie projekt edukacyjny
„Sesje z plusem”.
Wrzesień 2012r
Pomoce dydaktyczne, opracowanie wyników sesji

Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. przez cały I semestr na bieżąco Notatki pedagoga, zapisy w dzienniku.

§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
Wykonane zadania Uzyskane efekty Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Analiza dwóch przypadków rozpoznawania problemów
- edukacyjny
- wychowawczy. Uważna obserwacja uczniów.
Poznanie środowiska domowego wychowanków.
Analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiona w formie pisemnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.