X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29127
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Narutowicza 21
05-870 Błonie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Izabela Gurdała
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wspomagający
Okres stażu : 01.09.2011r – 31.05.2014r

Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r. § 7 ust.2 pkt.1

Spełnienie wymagań ujętych w rozporządzeniu realizowałam poprzez następujące przedsięwzięcia:
1. Przedsięwzięcia:
A. Stosowanie aktywnych metod nauczania
B. Zorganizowanie konkursu szkolnego
C. Opracowywanie pomocy dydaktycznych
D. Udział w Tygodniu z Teatrem
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
A. Udział w szkoleniach.
3.Konstruowanie programów.
4.Tworzenie warsztatu pracy.
5.Tworzenie gazetek okolicznościowych

Ad. 1A
Jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, a od września 2013r wychowawca tej klasy stosowałam aktywne metody nauczania na zajęciach rewalidacyjnych i motywowałam uczniów do pracy. Opracowywałam w tym celu testy i sprawdziany o dostosowanym stopniu trudności do możliwości poszczególnych dzieci z większości przedmiotów, przygotowywałam różnorodne karty pracy. Opracowywane były one w szczególności dla dwójki uczniów posiadających orzeczenia PPP z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz autyzm. Uczniowie ci ze względu na posiadające dysfunkcje pracują na dostosowanym materiale. Przetestowałam wiele metod pracy skierowanych do dzieci z autyzmem i upośledzeniem jednak najlepsze efekty dały poniższe przykłady:
- Graffiti – jest techniką, dzięki której można wytworzyć i wzmocnić
w grupie dobry klimat oraz kształcić u dzieci myślenie twórcze- zabawy
w niedokończone zdanie
- Burza mózgów - polega ona na podawaniu różnych skojarzeń i rozwiązań. Każde dziecko ma prawo podać swój pomysł. Śmiech i hałas są sprzymierzeńcami, dzieci czują się mniej skrępowane.
- Mapa pojęciowa- służyła do wizualnego opracowania pojęcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, wycinków, krótkich słów
Uczniom najbardziej przypadła do gustu metoda Graffiti oraz Mapa pojęciowa. Nieco rzadziej na początku wykorzystywaliśmy do pracy metodę Burzy mózgów gdyż dzieci nieśmiało wypowiadały swoje zdanie.

Ad. 1B
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Wraz z uczniami uczestniczyłam w:
- akademii z okazji Odzyskania Niepodległości
- zawodach sportowych: Jesienny Turniej o puchar Dyrektora Szkoły
- Ślubowaniu klas I, które odbyło się 23.10.2010 roku. Wraz z nauczycielami uczącymi w klasach I opracowałam scenariusz uroczystości, przygotowałam dzieci do występów, czuwałam nad przebiegiem tej uroczystości.
Byłam organizatorem konkursów szkolnych . W czerwcu 2011r po raz pierwszy zorganizowałam konkurs na najlepszego ucznia , pt. „Uczeń na medal” w kl. I-III oraz IV-VI. Stworzyłam regulamin i wzór rekomendacji. Co rok przygotowuję z moimi uzdolnionymi plastycznie uczniami plakaty przypominające o rozpoczęciu działań. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem i jest organizowany czwarty rok z rzędu. Uczniów zgłaszać mogą nauczyciele, rodzice i pozostali pracownicy szkoły. Liczba rekomendowanych do tego tytułu uczniów z roku na rok wzrasta. W pierwszym roku przyznaliśmy tylko 6 medali, w tym roku jest ich aż 17. Uczeń, który zostaje zgłoszony do udziału w konkursie powinien wyróżniać się wzorowym lub bardzo dobrym zachowanie na co dzień, bezinteresowną pomocą innym, akceptowaniem odmienności innych, postawą, która sprzeciwia się agresji oraz podejmowaniem działań na rzecz innych ludzi, a także zwierząt. Najlepsi uczniowie otrzymują przepiękne medale, dyplomy pamiątkowe i drobne upominki.

Ad. 1C
Opracowywałam także pomoce dydaktyczne pomocne mi w pracy przede wszystkim w klasach młodszych. W pierwszym etapie edukacji wczesnoszkolnej w mojej klasie było wielu uczniów, którym wiele problemów sprawiało wykonywanie działań matematycznych. Żeby pomóc im w wyrównaniu szans, organizowałam dodatkowe zajęcia wyrównawcze, podczas których pracowaliśmy z poniższymi pomocami dydaktycznymi :
- matematyczne biedroneczki
- tabliczka mnożenia
- gry matematyczne
- korale matematyczne

Z uczniami, którzy musieli pracować nad grafomotoryką wykorzystywałam :
- piaskownicę – tu na dużej tacy wypełnionej piaskiem, dzieci kreśliły palcami szlaczki i zapisywały poznane litery.
Przykład tej pomocy dydaktycznej jak i zestaw szablonów do odwzorowywania liter oraz ścieżki grafomotoryczne niezbędne były do pracy przede wszystkim w klasie pierwszej i drugiej. W przypadku ucznia z autyzmem, ćwiczenia grafomotoryczne wykorzystuję do chwili obecnej gdyż szybko męczy się przy przepisywaniu tekstów, np. na lekcji j. polskiego. Zestaw obrazków wspomagający rozwój percepcji wzrokowej i pojęć przestrzennych nadal często wykorzystuję na zajęciach wyrównawczych z dziewczynką posiadająca upośledzenie w stopniu lekkim.


Ad.1D
Przygotowałam reprezentantów mojej klasy do udziału w szkolnym Tygodniu z Teatrem. Wzięliśmy udział w pięciu konkurencjach. Z racji tego, że również wychowawcy mogli wziąć czynny udział w konkursie, napisałam wiersz o tematyce teatralnej, natomiast razem z uczennicą posiadającą orzeczenie z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim, na zajęciach wyrównawczych przygotowałam maskę teatralną przedstawiającą głowę wiewiórki. Uczennica z dużym zaangażowaniem zabrała się do zadania, przygotowując mnóstwo materiałów. W ramach godzin społecznych przygotowywałam przedstawicieli mojej klasy do udziału w teście z wiedzy o teatrze oraz konkurencji „Jaka to melodia” przesłuchując melodie z różnych bajek. Cała klasa przebrała się również za postaci bajkowe. Udało mi się zorganizować różnorodne stroje. W tej konkurencji uzyskaliśmy od jury maksymalną ilość punktów.

Ad.2A
Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe. W okresie stażu doskonaliłam własny warsztat pracy. Brałam udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych, szkoleniach rady pedagogicznej:
- 16.09.2011 „Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Szkolenie to pomogło mi w tworzeniu Indywidualnych Programów Terapeutyczno – Integracyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia PPP oraz kart pracy i pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco w trakcie odbywania stażu dostosowywałam sprawdziany dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z zakresu poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej.

- 8.15.12.2011„Kryzys. Szybkie reagowanie. Pomoc w sytuacjach trudnych.”

- 23.02.2012 „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

- 16.03.2012 „Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami – komunikacja sprzyjająca współpracy”

W trakcie stażu poszerzałam swoją i wiedzę i umiejętności zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• Szkoleniach:
- 11.06.2012 „Opowiadanie efektywne”
- warsztaty metodyczne „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych”. Jako pedagog wspomagający zajmuję się konstruowaniem programów edukacyjno-terapeutycznych i warsztaty te okazały się niezbędne

- 16.11.2013 „Niebieska godzina wychowawcza” – pomogło mi w układaniu tematyki godzin wychowawczych w kl.4, rozmowie z wychowankami na temat istniejących zagrożeń
- 29.10.2013 „Dziecko w sieci”

Ad. 3
W ramach organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy opracowywałam :
- sprawdziany wiadomości i umiejętności dla uczniów
- próbne wewnętrzne sprawdziany kompetencji dla klasy IV dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
- jako nauczyciel wspomagający tworzyłam dla dzieci posiadających orzeczenia, Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne oraz prowadziłam karty WOPFU (Wielospecjalistyczna Obserwacja Poziomu Funkcjonowania Ucznia). Natomiast dla dzieci posiadających opinie PPP tworzyłam Plany Działań Wspierających oraz Kartę Indywidualnych Potrzeb. Wszystkie te programy były systematycznie monitorowane i w razie potrzeby modyfikowane. Najczęściej modyfikacji ulegały sposoby i metody pracy z danym uczniem.
- konspekty i scenariusze zajęć lekcyjnych

Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekunów stażu pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Ad.4

Warsztat pracy jest pojęciem bardzo szerokim. W moim rozumieniu są to warunki, w których pracuję, formy, metody i narzędzia, które stosuję.
Traktując wychowanie w szkole jako proces zachodzący w relacji wychowawca- wychowanek można wyodrębnić w nim dwa istotne obszary oddziaływań.
Są to działania związane z opieką, ochroną, dostrzeganiem i rozumieniem aktualnych problemów wychowanka oraz reagowanie na nie. W obszarze tym mieszczą się problemy edukacyjne związane z zapobieganiem uzależnień, przemocy i edukacji prozdrowotnej. Drugie to działania związane z kształtowaniem postaw wobec innych ludzi oraz samego siebie.
Pracę w klasie rozpoczynam od opracowania planu działań wychowawczych. To w nim umieszczam zadania, które będę realizować w danym roku szkolnym. Pisząc plan biorę pod uwagę wiek dzieci, ich potrzeby, kompetencje. Nauczyciel wychowuje nie tylko przez to, co wie i umie, lecz przede wszystkim poprzez własny przykład. Musi on umieć odróżnić dobro od zła, autentyzm od pozorów, podejście przystosowawcze od nowatorskiego, pogodzić potrzebę wszechstronnego rozwoju wychowanka z przygotowaniem go do podejmowania działalności w wybranych obszarach aktywności .O rozstrzyganiu każdego z wymienionych problemów decyduje wychowawca sam.
Razem z koleżanką opiekowałam się salą 22. Razem ze swoimi uczniami troszczyłam się o wygląd tej sali. Mobilizowałam i wspierałam uczniów do pomocy w tworzeniu gazetek ściennych zgodnie z potrzebami. Materiały potrzebne do wykonania dekoracji zapewniałam dzieciom z własnych środków i składek klasowych.

Ad. 5
Zgodnie z potrzebami i harmonogramem szkolnym tworzyłam gazetki okolicznościowe zarówno w sali lekcyjnej jak i na holu. Dokładałam wszelkich starań aby informacje były zgodne z tematem, pomysłowe i oryginalne oraz estetyczne.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r. § 7 ust.2 pkt.2

Spełnienie wymagań ujętych w rozporządzeniu realizowałam poprzez następujące przedsięwzięcia:
1. Zorganizowanie konkursu fotograficznego
2. . Dokumentacja imprez i uroczystości klasowych
3. . Organizacja wycieczek klasowych
4. Organizacja klasowych uroczystości okolicznościowych
5. Promocja szkoły
6. Współorganizowanie „Pikniku sobótkowego”
7. Udział w projekcie „Razem – bezpiecznie, przyjaźnie, ciekawie”,
8. Nawiązanie współpracy z SP4 Sochaczew
9. Integracja zespołu klasowego
10. Współorganizowanie pomocy rzeczowej i finansowej

Ad.2
W bieżącym roku szkolnym zorganizowałam konkurs fotograficzny dla kl. IV - VI „Błonie i okolice w wiosennej szacie”. Stworzyłam regulamin przystąpienia do konkursu i określiłam cel, którym przede wszystkim było umożliwienie zaprezentowania talentu fotograficznego uczniów. Ważnym aspektem było też uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w dniu zakończenia roku szkolnego. Otrzymają przygotowane przeze mnie dyplomy pamiątkowe oraz drobne upominki. Nagrodzone fotografie zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz znajdą się we wrześniowym numerze szkolnej gazetki.

Ad. 3
Pełniąc od września 2013r funkcję wychowawcy opracowałam plan wychowawczy klasy, terminarz i tematykę spotkań z rodzicami oraz harmonogram wycieczek szkolnych. Realizacja zaplanowanych zadań odbywała się zgodnie z harmonogramem.
Prowadziłam dokumentację imprez i uroczystości klasowych poprzez publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz prowadzenie kroniki klasowej.

Ad. 4
Przez cały okres trwania stażu, sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie wyjść i wycieczek szkolnych natomiast od września 2013r obejmując wychowawstwo organizowałam wycieczki:
- 18.10.2013r - Laboratorium dla dzieci Junior Odkrywca w Sochaczewie
Uczniowie zgodnie z zasada Baw się Nauką dzięki szczególnym metodom dydaktycznym, eksperymentom i zabawie otrzymali solidna dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Posługiwali się mikroskopami, lupami, pipetami, próbówkami, teleskopami itp. Ciekawa tematyka zajęć umożliwiła wszystkim doskonałą zabawę.

- 4.12.2013r – TOYOTA Izabelin – Wycieczka była nagrodą za zajęcie 3 msc. w konkursie „Zdrowa klasa na medal”. Obejrzeliśmy nie tylko nowe auta tej marki, ale byliśmy też uczestnikami rajdu autami terenowymi po wyboistym terenie.

- 11.12.2013r – Mikołajki w Hula Kula w Warszawie – Mieliśmy tego dnia z okazji Mikołajek do swojej dyspozycji salę do gry w kręgle, gdzie wszyscy bez wyjątku doskonale się bawiliśmy.

- 7.02.2014r – Lekcja w kinie, pt. „Sekrety X Muzy” CK Błonie- tego dnia odbyły się bardzo ciekawe zajęcia dotyczące kinematografii. Po wykładzie obejrzeliśmy film, pt. „Przygody Guliwera”.

- 16.05.2014r – Śladami Mikołaja Kopernika – Toruń - uczniowie mieli okazję poznać bliżej historię miasta, upiec własnoręcznie pierniki oraz zobaczyć seans w planetarium. Największą atrakcją był rejs po Wiśle

- 24.06.2014r – Film „Rio 2” 3D – kino Błonie – wyjście to zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z rodzicami tak, by było niespodzianką dla dzieci, które do końca nie wiedziały co ich czeka. Z racji tego, że było to tuż przed końcem roku szkolnego, pozwoliliśmy sobie na wyjście w ramach zajęć lekcyjnych. Dzieci były zaskoczone i zadowolone z niespodzianki. Po seansie czekał na nich jeszcze słodki poczęstunek.

Ad. 5
Razem z klasą brałam udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych:
- klasowe Andrzejki- na godzinie wychowawczej przeprowadziliśmy wspólne wróżby, lanie wosku itp. Każdy z uczniów przyniósł niezbędne materiały.
- Mikołajki- dzieci otrzymały drobne upominki, które zakupiłam z własnych środków
- Wigilia klasowa- spędziliśmy ten wieczór razem z rodzicami, którzy najpierw obejrzeli część artystyczną, do której uczniowie zostali przygotowani pod moim kierunkiem, a następnie otrzymali drobne upominki, które razem z uczniami przygotowałam. Na koniec podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie serdeczne życzenia
- Bal karnawałowy- służyłam pomocą w stworzeniu dekoracji na bal, na którym później wszyscy doskonale się bawiliśmy tańcząc i biorąc udział w przygotowanych wcześniej przez organizatorów konkursach.
- spotkanie z aktorką Agnieszką Kaczorowską oraz Olgą Kalicką, podczas którego otrzymaliśmy pamiątkowe autografy. Uczniowie dowiedzieli się jak przebiegają castingi do filmów i seriali, jak wygląda plan filmowy i dzień z życia aktora. Zadawali mnóstwo nurtujących ich pytań.

Ad.6
Trzykrotnie uczestniczyłam w przygotowaniach do promocji szkoły. Podczas dni otwartych dla dzieci 6 – letnich i 7 – letnich prowadziłam razem z p. Janiną Małyszko zajęcia plastyczne, w czasie których przedszkolaki wykonywały kolorowe motyle i wiatraczki oraz byłam przewodnikiem jednej z grup przedszkolnych. Moim zadaniem było zebranie swojej grupy przedszkolaków na podstawie przypiętych kotylionów w kolorze pomarańczowym-taki też kolor dominował w moim stroju. Takim barwnym korowodem zwiedzaliśmy szkołę, biorąc udział w różnych zadaniach, które czekały na nas w poszczególnych salach lekcyjnych.

Ad. 7
22 czerwca 2013r wraz z wychowawcami świetlicy szkolnej zorganizowałam „Piknik sobótkowy”. Wzięły w nim udział dzieci z klas młodszych. Zorganizowałyśmy z koleżankami mnóstwo atrakcji. Najpierw razem z dziećmi robiłyśmy wianki z żywych kwiatów, które wcześniej przygotowałyśmy. Kiedy wszystkie już miałyśmy wianki, barwnym korowodem przeszłyśmy nad rzekę Rokitnicę gdzie doszło do uroczystego puszczania wianków na wodzie. W szkole czekały nas konkursy sportowe. Były wyścigi i skoki przez „ognisko”. Na zakończenie dziewczynki szukały ukrytego kwiatu paproci.
Zwieńczeniem poszukiwań był słodki poczęstunek i rozdanie pamiątkowych dyplomów. Efektem tego sobotniego spotkania była integracja dzieci z klas młodszych i umocnienie pozytywnych relacji z nauczycielami.

Ad. 8
Razem z klasą wzięliśmy udział w projekcie „Razem – bezpiecznie, przyjaźnie, ciekawie”, w ramach którego zdobyliśmy wśród kl.4-6, 3 miejsce w konkursie „Zdrowa klasa na medal”. W każdej wolnej chwili wymyślaliśmy wierszyki i rymowanki na temat zdrowego trybu życia i tak powstał nasz klasowy tomik.
Ze zgromadzonych przez uczniów wycinków z czasopism oraz opakowań po produktach spożywczych, wykonaliśmy piramidę zdrowego żywienia. Ostatnim zadaniem, które na nas czekało, było przygotowanie zdrowego i pożywnego śniadania. W tym celu na godzinie wychowawczej, uczniowie podzielili się na małe grupy i z zapałem zabrali się do pracy. Wykonywali kanapki oraz wiosenne sałatki, którymi następnie częstowali nauczycieli i uczniów.
W ramach projektu wzięliśmy też udział w grudniowym nagraniu teledysku Lipdub. Przygotowałam razem z uczniami kolorowe stroje i pompony dla dziewcząt, które były grupą cheerleaderek. Chłopcy natomiast włożyli stroje piłkarskie. W każdej wolnej chwili uczyliśmy się słów piosenki Majki Jeżowskiej, pt. „Kolorowe dzieci”, która była tematem przewodnim.

Ad. 9
Z mojej inicjatywy zapoczątkowana została współpraca ze Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. Współorganizowałam wystawę prac plastycznych uczniów naszej szkoły i SP z Sochaczewa w czerwcu 2013r. Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali wiele pięknych prac. Wraz z dziećmi posiadającymi orzeczenia przygotowywałam w listopadzie 2013r plakat na wystawę prac w SP4 Sochaczew w ramach projektu „Różni lecz równi”. Zostaliśmy zaproszeni na wystawę i otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy uznania.

Ad.10

Wzięliśmy razem z klasą czynny udział w obchodach Dnia Dziecka w naszej szkole, który odbył się 31 maja 2014r, uczestnicząc w wielu konkurencjach sportowych. Następnie bawiliśmy się na terenie Gimnazjum nr 1, gdzie odbywał się Powiatowy Dzień Dziecka. Czekało tam na nas mnóstwo atrakcji. Podczas tegorocznych ferii zimowych zorganizowałam dla swoich uczniów mini maraton filmowy. W czasie trwania drugiego tygodnia ferii w godzinach wieczornych spotkaliśmy się w szkole gotowi do zabawy. Uczniowie przynieśli ze sobą koce i poduszki, na których mogli się wygodnie ułożyć.
Rodzice bardzo chętnie zaangażowali się w pomoc w organizacji, przygotowując dla dzieci poczęstunek. Spędziliśmy czas oglądając filmy przygodowe i grając w gry planszowe. Pozwoliło nam to spędzić ze sobą miło czas nie tylko na zajęciach lekcyjnych czego efektem są doskonałe relacje wychowawca – wychowanek.

Ad. 11
We współpracy ze świetlicą szkolną organizowałam pomoc rzeczową dla Domu Małego Dziecka w Warszawie. Razem z moimi uczniami zebraliśmy pokaźną ilość środków czystości, którymi wsparliśmy maluchy. Włączyliśmy się również w zbiórkę pieniędzy na adopcję kapucynki z warszawskiego ZOO. Kontynuuję rozpoczętą w klasach młodszych tradycję zapewniania dzieciom kontaktu z kulturą słowa, muzyką, teatrem w czasie comiesięcznych wizyt w Centrum Kultury w Błoniu na koncertach muzycznych organizowanych przez muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Umiejętność wykorzystania w prac technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r § 7 ust.2 pkt.3

Spełnienie wymagań ujętych w rozporządzeniu realizowałam poprzez następujące przedsięwzięcia:
1. Przygotowywanie dokumentacji
2. Opracowywanie różnorodnych materiałów
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy

Ad. 1
Technologia komputerowa i informacyjna była nieodzownym elementem w mojej pracy zawodowej. Komputer i Internet był stałym narzędziem pracy, które umożliwiało mi poszerzanie wiedzy, zdobywanie informacji, wzbogacanie warsztatu pracy, urozmaicanie zajęć, przygotowywanie dokumentacji szkolnej.

Ad. 2
Znajomość obsługi komputera umożliwiła mi przygotowywanie pomocy dydaktycznych, elementów dekoracji ściennych, gazetek okolicznościowych, regulaminów konkursów. Ułatwiła mi opracowywanie indywidualnych kart pracy i sprawdzianów.
Redagowałam na komputerze ogłoszenia i informacje dla rodziców. Posiadam elektroniczne konto pocztowe, dzięki któremu utrzymywałam stały kontakt mailowy z rodzicami oraz nauczycielami wymieniając się informacjami. Przy pomocy komputera przygotowywałam scenariusze zajęć, sprawozdania, plany pracy w klasie IV oraz dokumentację związaną z realizacją zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.

Ad. 3
Wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną poprzez odwiedzanie specjalistycznych portali internetowych w celu samokształcenia i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, poprzez zamieszczanie swoich publikacji
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli (www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.awans.net)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego oraz ich aktualizowanie (www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.mazowieckie.kuratorium.pl, www.pedagogia.pl)
- korzystanie z publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Umieszczałam na stronie internetowej szkoły publikacje dotyczące wydarzeń szkolnych oraz z życia klasy.
Każda z uroczystości, w której braliśmy czynny udział jako aktorzy lub byliśmy tylko widzami była przeze mnie uwieczniana aparatem fotograficznym. Wytwory pracy uczniów prezentowane były na bieżąco na stronie szkoły.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r § 7 ust.2 pkt.4

Spełnienie wymagań ujętych w rozporządzeniu realizowałam poprzez następujące przedsięwzięcia:
1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej
2. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami w nauce
4. Współpraca z wychowawcami klas równoległych
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i PPP w Błoniu.

Ad. 1
Cały okres stażu poszerzałam zasób wiadomości z wybranych zagadnień poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Informacje i umiejętności zdobyte podczas szkoleń i warsztatów poszerzyły mój warsztat pracy.
- Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym
- Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie.
- Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga
- Kielin Jacek : Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych.
- Kosińska Anna, Polak Anna, Żiżka Dorota : Uczę metodą ośrodków pracy : materiały pomocnicze dla nauczycieli

Ad. 2
Przez cały okres stażu prowadziłam wnikliwą obserwację swoich uczniów, w szczególności tych, którzy posiadają różnego rodzaju dysfunkcje. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami by poznać środowisko rodzinne moich wychowanków. W przypadku problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczych byłam w stałym kontakcie z rodzicami w celu stworzenia wspólnego kierunku działań. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam indywidualny rozwój psychofizyczny ucznia, jego możliwości, potrzeby. Tworzyłam Indywidualne Programy Terapeutyczno – Integracyjne dla uczniów o specyficznych trudnościach. Na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się w grupie rówieśniczej i w szkole problemy wychowawcze. Skierowałam na badania psychologiczno - pedagogiczne i zaopiniowałam troje uczniów. Wspomogłam dwoje uczniów z mojej klasy pomocą rzeczową. Jednym z dzieci była dziewczynka posiadająca orzeczenie PPP mająca bardzo trudną sytuację materialną i wychowującą się w rodzinie wielodzietnej. Zaoferowałam się kupować ze środków własnych kupować jej niezbędne przybory szkolne.
W porozumieniu z rodzicami moich uczniów dokonywaliśmy wielokrotnie zbiórki odzieży dla dziewczynki. Na zmianę dziećmi przygotowywałam potrzebującej uczennicy kanapki na drugie śniadanie. Drugim dzieckiem, które wsparłam rzeczowo był chłopiec wychowywany tylko przez tatę. Podarowałam mu odzież używaną przez mojego brata ale będąca w stanie idealnym.

Ad. 3
Prowadziłam spotkania z rodzicami, w czasie których informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, pojawiających się problemach. Zapoznawałam rodziców z dokumentacją szkolną.

Brałam udział w zebraniach z rodzicami, dniach otwartych, w konsultacjach indywidualnych oraz służyłam pomocą rodzicom i uczniom.
Zachęcałam do czytania lektury pedagogicznej i psychologicznej :
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Faber i Mazlish
• „Dzieci są gośćmi, którzy pytają o drogę”- Prokop i Schweitzer
• „Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka?” I.Sikorska
Pedagogizacja rodziców była prowadzona z dużym taktem. Rodzice reprezentują różny poziom kulturalny, moralny i intelektualny. Podstawy rodziców wobec szkoły determinują takie czynniki jak: ich cechy osobowościowe, warunki życia i pracy. Aby szkoła i rodzice nie popełniali błędów, często od siebie niezależnych , a wynikających z niepełnej wiedzy pedagogicznej rodziców oraz braku wzajemnych kontaktów szkoła-dom, szczególnie istotne jest współdziałanie i pedagogizacja rodziców. Potrzebne zatem są spotkania w celu upowszechnianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej wśród rodziców i uczniów. Tematyka spotkań była różnorodna:
- Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów
- Uczeń niepełnosprawny w klasie ogólnodostępnej
- Jak postępować, gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze?
- Uzależnienie od Internetu i inne pułapki komputera
- Atmosfera wychowawcza w rodzinie, a nauka dziecka
- Sztuka porozumiewania się z dzieckiem
- Motywy uczenia się. Rola kar i nagród w uczeniu się
Na bieżąco aktualizuję moją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki by służyć radą rodzicom i opiekunom moich uczniów. Korzystam ze zbiorów biblioteki szkolnej, interesuję się nowościami pedagogicznymi wśród książek i czasopism. Efektem wszystkich spotkań jest pozytywna współpraca z rodzicami, którzy są nieodłącznym ogniwem relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń oraz rodzic – dziecko. Dzięki współpracy zarówno nauczyciel jak i rodzic mogą ustalić wspólny cel i kierunek działań.

Ad. 4
Brałam czynny udział w Dwójkowym Dniu Integracji, zorganizowanym w naszej szkole 12.10.2013r. Przygotowani pod moim kierunkiem uczniowie mojej klasy zdobyli odpowiednio 2 i 3 miejsce w pokazie mody owocowo-warzywnej i pokazie tanecznym. Wspólnie przygotowaliśmy stroje oraz służyłam radą w przygotowaniu układu tanecznego.
W grudniu 2011r wraz z wychowawcami klas 2 włączyłam się w przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Być tam, gdzie Ty, Jezu malusieńki”. Podjęłam się przygotowania dekoracji do przedstawienia na holu. Przygotowywałam dzieci do występu poprzez naukę kolęd i pastorałek. Stworzyłam wiele niezbędnych rekwizytów. Aktorzy z klas II zaprezentowali się uczniom klas młodszych podczas Wigilii Szkolnej dnia 21 grudnia 2011 roku oraz rodzicom podczas spotkania wigilijnego.

Ad. 5
Aby lepiej poznać sytuację moich uczniów kontaktowałam się na bieżąco z psychologiem i pedagogiem szkolnym, oraz terapeutami, którzy zawsze służyli radą i pomocą. Cały czas aktywnie pracuję nad samokształceniem. Prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Analiza wskazań wynikających z badań psychologiczno-pedagogicznych pomaga w opracowaniu programu zajęć wyrównawczych dla każdego z uczniów. Z racji tego, że uczniowie posiadają zupełnie różne od siebie dysfunkcje, z każdym z nich pracuję innymi metodami i za pomocą innych pomocy dydaktycznych. Z uczennicą z upośledzeniem stopniu lekkim przez trzy lata koncentrowałam się na nauce podstaw, tj. opanowaniu techniki czytania, pisania i liczenia.
Z uwagi na posiadaną dysfunkcję i to, że dziewczynka posiada trudną sytuację rodzinną i rodzice nie są w stanie jej pomóc w nauce, postawiłam sobie za cel, opanowanie przez nią podstawowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania. W chwili obecnej uczennica czyta, pisze i liczy więc koncentruję się na doskonaleniu zdobytych umiejętności. Uczeń z autyzmem pomimo pomocy ze strony rodziców i zabiegom pedagogicznym z mojej strony w bardzo powolny sposób przyswaja wiedzę.
W dalszym ciągu bardzo słabo czyta i pisze samodzielnie więc na zajęciach wyrównawczych koncentrujemy się przede wszystkim na wyrównywaniu tych braków. Sukcesy jednak odnosi w zakresie edukacji matematycznej. Na bieżąco monitorowałam wszelkie osiągnięcia tych uczniów, co usprawniło mi pracę.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r § 7 ust.2 pkt.5

Spełnienie wymagań ujętych w rozporządzeniu realizowałam poprzez analizę następujących dokumentów:

Analizowałam znane mi już dokumenty, takie jak:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2014r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet ).
- Zapoznanie się ze Statutem szkoły, Zapoznanie się ze Statutem szkoły, Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym, WZO, Konwencją Praw Dziecka
- Rozporzadzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

- Rozporzadzenie MENiS z dn. 7 stycznia 2003r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach publicznych,
- Rozporzadzenie MENiS z dn.7 marca 2005r w sprawie statutów placówek publicznych
- Rozporzadzenie MENiS z dn. 29 stycznia 2003r w sprawie sposobu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie nie tylko czasem wytężonej pracy, podejmowania nowych zadań, podnoszenia jakości własnej pracy, ale również czasem dającym niezwykłą satysfakcję i możliwości samorealizacji. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Bieżący rok szkolny z racji objęcia wychowawstwa był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi uwierzyć, że podejmowane działania są akceptowane i potrzebne.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z dziećmi, a także łatwość w nawiązywaniu kontaktów z rodzicami moich wychowanków. Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje.

mgr Izabela Gurdała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.