X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29094
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Magdalena T.
nauczycielka języka polskiego
w Gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
za okres stażu
od 1 września 2012 r. do 31 maja 2015 r.

Wstęp

Staż zawodowy na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2012 r. Zgodnie z procedurami trwał on 2 lata i 9 miesięcy. W oparciu o potrzeby społeczności szkolnej i środowiska lokalnego opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy. Podczas stażu podjęłam się realizacji wielu zadań, które miały podnieść jakość pracy szkoły i pobudzić moich wychowanków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Aby to osiągnąć, nieustannie rozwijałam swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze. Był to dla mnie czas wieloobszarowego rozwoju, który odzwierciedla moje zainteresowania i przekonania. Część rozpisanych w planie rozwoju zawodowego zadań wynikało z wcześniej podejmowanych przeze mnie działań, ale były też i takie, które miały charakter nowatorski. Mają one charakter ciągły i będą kontynuowane w kolejnych latach mojej pracy zawodowej. Jestem przekonana, że zaplanowane na trzy lata zadania przyczyniły się do mojego rozwoju osobistego – a co za tym idzie – do podniesienia jakości pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w obszarach poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8, ust.2, pkt 1)

Nieustannie śledzę dominujące w edukacji trendy rozwojowe i staram się wybierać rozwiązania, w które wierzę i które mają pozytywne rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czytam literaturę metodyczną oraz szukam opinii nauczycieli wdrażających nowe metody pracy. Myślę, że podczas stażu zyskałam wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają mi wybór rozwiązań korzystnych dla moich wychowanków, gdyż umożliwiający im wszechstronny rozwój. W celu doskonalenia swojej pracy, a przez to podnoszenie poziomu pracy szkoły, podejmowałam lub kontynuowałam działania:

1. Ocenianie Kształtujące/ Ocenianie Wspierające Rozwój Ucznia
Publikacje metodyczne przytaczają badania wskazujące na znaczący wzrost kompetencji kluczowych uczniów przy zastosowaniu tzw. oceniania kształtującego (potoczna nazwa nie oddaje idei holistycznego spojrzenia na ucznia w procesie edukacji, gdyż ocenianie jest tylko jednym z elementów tej idei). Od kilku lat wprowadzam na lekcjach elementy OK-eja, stopniowo przyzwyczajając uczniów do wybranych zasad i technik. Stosuję m.in. trójelementową informację zwrotną, zasadę niezgłaszania się na lekcji (patyczki metodyczne), wdrażam uczniów do autokorekty i oceny koleżeńskiej (dwie gwiazdki, jedno życzenie). Podaję cel lekcji w języku ucznia, wyznaczam do zadań kryteria sukcesu (nacobezu), zadaję pytania kluczowe. Powyższe zadania wraz ze wzrostem umiejętności wykonują też uczniowie. Umożliwiam uczniom wybór zadania domowego, zarówno co do poziomu trudności, jak i techniki jego wykonania.
Nieustannie podnoszę swoje kompetencje w zakresie Ocenianie Wspierającego Rozwój Ucznia (publikacje pani Danuty Sterny, strona internetowa Centrum Edukacji Obywatelskiej), gdyż jestem przekonana o skuteczności takiego podejścia do ucznia, w którym zwiększa się jego odpowiedzialność, decyzyjność, autosterowalność i motywacja wewnętrzna.

Efekty:
- Podniesienie jakości pracy szkoły,
- Wzmocnienie roli ucznia w procesie edukacji,
- Poprawa komunikacji między nauczycielem a uczniem,
- Atmosfera na lekcjach sprzyjająca uczeniu się,
- Nabycie przez uczniów umiejętności formułowania rozwojowej informacji zwrotnej.

2. „Lepsza Szkoła”
Od 4 lat ja i moi uczniowie bierzemy udział w projekcie „Lepsza szkoła”. Projekt zakłada rozwiązywanie testów o strukturze zadań zbliżonych do egzaminu gimnazjalnego pięć razy w roku szkolnym. Wyniki uczniów wpisuję na platformie internetowej i następnie pobieram raporty dla szkoły, poszczególnych klas i indywidualne uczniów w skali procentowej i staninowej. Udział w „Lepszej szkole” umożliwia także przeprowadzenie testu diagnozy wstępnej na początku pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Uzyskane raporty umożliwiają mi planowanie pracy, gdyż z łatwością mogę wskazać obszary łatwe i trudne, a więc niewymagające lub wymagające utrwalania. Także uczniowie i rodzice uzyskują informację o poziomie opanowania wiedzy i umiejętności (raporty indywidualne) w odniesieniu do rówieśników w Polsce, województwie i szkole. Wyniki są reprezentatywne, gdyż w programie bierze udział 25% wszystkich gimnazjalistów (około 100 tyś.) http://ls.gwo.pl/menus/view/48/seo_link:wielki-egzamin

Efekty:
- Poprawa efektywności pracy szkoły,
- Bieżące monitorowanie postępów uczniów,
- Ćwiczenie przez uczniów umiejętności rozwiązywania zadań typu testowego,
- Planowanie pracy w oparciu o wyniki indywidualne, klasowe i szkolne,
- Indywidualizowanie pracy z uczniem,
- Zwiększenie motywacji uczniów poprzez zastosowanie motywujących wyzwań w oparciu o indywidualne wyniki.
3. Entuzjaści Edukacji
Od października do lutego roku szkolnego 2014/15 brałam udział w akcji Narzędzia w Działaniu prowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych (zał. 1). Projekt polegał na wdrażaniu jednostek edukacyjnych kształtujących umiejętności, które są trudne dla gimnazjalistów (w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego) oraz opracowywaniu raportów na platformie edukacyjnej z szczegółowym opisem przebiegu zajęć. Udział w projekcie wzbogacił mój warsztat pracy. Miałam dostęp do dobrze opracowanych metodycznie scenariuszy, mogłam zaproponować gimnazjalistom do interpretacji ciekawe teksty kultury. Szczegółowy arkusz raportu przebiegu lekcji pomógł mi dostrzec ważne elementy zajęć i motywował do pogłębionej analizy efektywności zadań podejmowanych przez uczniów. http://eduentuzjasci.pl/zadania
Efekty:
- Podniesienie jakości pracy szkoły;
- Podniesienie kompetencji, wzbogacenie warsztatu pracy;
- Ćwiczenie umiejętności polonistycznych trudnych dla gimnazjalistów;
- Zaangażowanie uczniów w lekcję poprzez zaproponowanie atrakcyjnych tekstów kultury, np. tłumaczeń angielskojęzycznej twórczości niepoważnej w przekładzie Stanisława Barańczaka, haiku w ujęciu Czesława Miłosza, reportaży Ryszarda Kapuścińskiego;
- Wykonanie działań twórczych w oparciu o teksty zaproponowane w jednostkach wdrożeniowych. Uczniowie stworzyli: limeryki, lepieje, haiku i haigę;
- Powstanie wystawy Gimnazjaliści śladami Noblistów (marzec 2015) oraz Haiku, haiku...haiga – obrazowiersze (kwiecień 2015) dokumentującej twórczą pracę gimnazjalistów.

4. Projekt edukacyjny Jak niedźwiedź Wojtek został żołnierzem 2. Korpusu Polskiego. Historia prawdziwa
Projekt realizowany był w latach 2012-2014. Wzięło w nim udział 34 gimnazjalistów. Celem projektu było poznanie losów niedźwiedzia syryjskiego - żołnierza 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, a poprzez tę nieprawdopodobną historię przybliżenie gimnazjalistom czasów II wojny światowej, szczególnie zaś wydarzeń poprzedzających i motywujących utworzenie 2. Korpusu Polskiego oraz znaczenia Armii Andersa w bitwach na froncie zachodnim.
Podjęte działania:
- Prezentacja wystawy IPN – „Zaplute karły reakcji”. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1945 -1956 (grudzień 2012);
- Organizowanie cyklicznych spotkań z książką Dziadek i niedźwiadek Łukasza Wierzbickiego w Szkole podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (listopad 2012 – marzec 3013);
- Spotkania z historyczką IPN-u, panią Katarzyną Florczyk, udział w wykładach o Wojtku;
- Udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2013);
- Imieniny Wojtka (listopad 2013);
- Korespondencja z ostatnim żyjącym w Polsce świadkiem historii Wojtka – prof. Wojciechem Narębskim;
- Stworzenie książki z opowiadaniami twórczymi o Wojtku;
- Napisanie kalendarium związanego z Wojtkiem;
- Stworzenie filmu popularnonaukowego na temat nagrody Dickina, umieszczenie go na platformie youtube; https://www.youtube.com/watch?v=Kzo8CkwPOW0
- Prezentacje PowerPoint na temat Armii Andersa;
- Liczne prezentacje cyfrowe na temat Wojtka;
- Quiz on-line na temat Wojtka;
- Poznanie filmów popularyzujących historię „dużego Wojtka” – Piwko dla niedźwiedzia, Wojtek – niedźwiedź, który poszedł na wojnę;
- Zapoznanie się z filmami z maja 1944 r. ukazującymi walki Polaków pod Monte Casino, refleksja o skutkach historycznych, wizerunkowych i jednostkowych tej bitwy;
- Poznanie losów powojennych żołnierzy walczących na frontach zachodnich, żołnierzy AK - tzw. pokolenia żołnierzy wyklętych.

Efekty:
- Podniesienie jakości pracy szkoły;
- Urealnienie pracy z tekstem literackim o kontekst historyczny poprzez kontakt ze świadkiem losów Wojtka (Wojciech Narębski);
- Wzmocnienie umiejętności planowania pracy przez koordynatora i uczestników projektu;
- Wzmocnienie wizerunku szkoły poprzez liczne publikacje o działaniach w ramach projektu na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie („Rokickie Wiadomości”) oraz na stronie internetowej IPN;
- Budzenie świadomości narodowej i europejskiej, zwłaszcza w kontekście kształtowania się powojennych losów Polski i Europy;
- Rozwinięcie warsztatu pisarskiego (opowiadania twórcze);
- Rozwinięcie umiejętności tworzenia gatunków użytkowych: artykułu prasowego, kalendarium, streszczenia, listu, recenzji, postu internetowego;
- Nabycie umiejętności tworzenia filmów dokumentalnych;
- Wzmocnienie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej: poszukiwanie i selekcja materiałów z Internetu, tworzenie prezentacji, quizów, strony internetowej;
- Podjęcie współpracy z instytucjami zewnętrznymi (Instytut Pamięci Narodowej, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, „Rokickie Wiadomości”);
- Wychowanie patriotyczne młodzieży – wychowanie do postawy szacunku dla poprzednich pokoleń zaangażowanych w walki niepodległościowe;
- Rozwinięcie umiejętności miękkich: planowania działań, pracy w grupie, komunikacji;
- Rozbudzenie ciekawości poznawczej (zwłaszcza w kontekście historii Europy XX w.) oraz umiejętności tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych;
- Wzbogacenie mojego warsztatu pracy;
- Rozwinięcie umiejętności organizacyjnych;
- Ogromna satysfakcja uczniów z wykonach zadań.
Projekt edukacyjny o Wojtku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów, którzy podjęli wiele wartościowych działań. Zmodyfikowana wersja projektu została więc zgłoszona jako innowacja pedagogiczna, która będzie realizowana w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy w latach 2015-2017.

5. Instytut Pamięci Narodowej
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy korzysta z oferty edukacyjnej poznańskiego oddziału IPN. W latach 2012-2015 koordynowałam/przygotowałam m.in.:
- Wystawę Zaplute karły reakcji – polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956. Wystawa pokazana w ramach projektu szkolnego Jak niedźwiedź Wojtek stał się żołnierzem II Korpusu Polskiego. Historia prawdziwa. Uczniowie klas drugich poznali treści związane z walkami niepodległościowymi, w tym zakres i cel akcji „Burza”, procesu szesnastu, udziału młodzieży w tej walce (grudzień 2012);
- Wykład pani Katarzyny Florczyk poświęcony Wojtkowi – żołnierzowi 2. Korpusu Polskiego i losom żołnierzy Armii Andersa. Wykład skorelowany z lekturą omawianą na lekcji oraz projektem edukacyjnym (kwiecień 2013). Uczniowie napisali artykuł na stronę szkoły i do lokalnej prasy;
- Wykład historyka IPN „Stan wojenny w Polsce”. Wykład skorelowany był z lekturą Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz, uczniowie dowiedzieli się o przyczynach, przebiegu i skutkach stanu wojennego, następnie napisali sprawozdania i artykuły na ten temat;
- Na apel IPN o włączenie się do obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych wystawę na terenie szkoły oraz artykuł w lokalnej prasie;
- Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego (stworzyłam film Kotwica – musimy znać ten znak, napisałam artykuły na stronę szkoły i do „Rokickich Wiadomości”, stworzyłam cyfrową kronikę obchodów rocznicy http://www.myhistro.com/story/75--rocznica-powstania-polskiego-panstwa-podziemnego/136454, we współpracy z Ewa Lisowską zorganizowałam konkurs na graficzną interpretację znaku Polski Walczącej).
Efekty:
- Podniesienie jakości pracy szkoły;
- Wzmocnienie wizerunku szkoły i gminy poprzez informacje umieszczane na zewnętrznych serwisach internetowych (witryna IPN);
- Rozszerzenie wiedzy z historii o treści nieujęte w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego (czasy II wojny światowej, stan wojenny w Polsce);
- Wychowanie młodzieży do postawy szacunku dla poprzednich pokoleń oraz symboli narodowych.
6. Aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
- Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Humanistycznego od 2013 roku do dziś.
- Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu ds. Prawa Szkolnego od 2012do dziś.
- Pełnienie roli członka szkolnej komisji podczas egzaminów gimnazjalnych (2013 -2015).
- Wychowawca w latach 2011-2014.
Efekty:
- Podniesienie jakości pracy szkoły;
- Wzmocnienie umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych;
- Tworzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi.

7. Udział w szkoleniach:
Stacjonarnych
- Jasna i ciemna strona Internetu – (Poznań, wrzesień 2012) szkolenie służące rozpoznaniu zagrożeń płynących z Internetu;
- Praca z uczniem zdolnym (zał.2)- (Poznań, listopad 2012). Warsztaty dotyczące tworzenia programów dla uczniów zdolnych i wykorzystania możliwości, jakie dają podręczniki GWO i platforma internetowa;
- Kurs dla egzaminatorów OKE (zał.3)– egzaminu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części humanistycznej (Poznań, grudzień 2012) - uzyskanie uprawnień egzaminatora, zdobycie doświadczeń w ocenianiu prac pisemnych uczniów z orzeczeniem;
- W poszukiwaniu twórczych rozwiązań. O efektywnym nauczaniu na lekcjach języka polskiego i historii (zał.4)- (październik 2013);
- I zjazd Szkoły Moderatorów – szkolenie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” CEO (Warszawa, 15-17 listopada 2013);
- II zjazd Szkoły Moderatorów (zał.5)– szkolenie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” CEO (Warszawa, 11-12 stycznia 2013);
- Szkolenie OKE w zakresie sprawdzania arkusza egzaminacyjnego - j. polski 2014 (Poznań, 9 maja 2014);
- Doskonalenie umiejętności moderatora (Warszawa, 19-21 września 2014);
- Podsumowanie stażu w procedurze awansu zawodowego (zał.6)- (Poznań, 2014)
- Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach (zał.7)- (Poznań, październik 2014);
- IV edycja Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense (Poznań, październik2014 - styczeń 2015);
- Mam klasę. Działam w grupie. Sala lekcyjna i Pokój nauczycielski, czyli jak budować relacje z grupą (zał.8)- (kwiecień 2015).

E-learningowych
- Filmoteka szkolna. Akcja! (zał.9)- - internetowy kurs służący nabyciu umiejętności pracy z filmem, szczególnie z zestawu Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia projektów filmowych w szkole;
- 90-godzinny kurs internetowy Jak motywować uczniów do nauki (zał.10)- (październik 2012-maj 2013) - poznanie 43 technik motywujących uczniów do nauki, stosowanie zdobytych umiejętności w praktyce;
- Praca z uczniem zdolnym (zał.11)- (kwiecień 2015)
- 13 kursów internetowych dotyczących technologii komunikacyjno-informatycznych (opisane przy innym wymaganiu).

W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
- Praca z uczniem z niedosłuchem – charakterystyka ucznia ze znacznym niedosłuchem a wymagania szkolne;
- Kurs PPoż;
- Efektywne uczenie się;
- Ochrona informacji niejawnych (wrzesień 2012);
- Szkolenie z zakresu procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w szkole;
- Nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej (luty 2013);
Podjęte szkolenia można podzielić na trzy kręgi tematyczne, gdyż pomagają mi podnosić kwalifikacje w zakresie:
- Nauczania języka polskiego,
- Bycia skutecznym wychowawcą,
- Pełnienia roli mentora, moderatora i facylitatora pracującego z osobami dorosłymi.
Efekty:
- Podnoszenie jakości pracy szkoły,
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- Rozwój osobisty,
- Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami (zespół przedmiotowy, rada pedagogiczna),
- Celowy dobór treści nauczania, form i metod pracy z gimnazjalistami.

8. Przygotowane wycieczki, wyjazdy, warsztaty
jednodniowe
- Zemsta (zał.12)- (Poznań, marzec 2013) - przedstawienie teatralne przygotowane przez narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza;
- Skąpiec (Poznań, luty 2013) –przedstawienie teatralne przygotowane przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza;
- S@motni w tłumie (zał.13)- – (listopad 2013) Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza podjął temat samotności i euro sieroctwa;
- Wycieczka do kręgielni Vector i na lodowisko Musiałek (luty 2013);
- Udział w projekcji filmu R. Glińskiego Kamienie na szaniec. Odniesienie obrazu do książki Aleksandra Kamińskiego i filmu dokumentalnego „Rudy, Alek, Zośka” (Poznań, kwiecień 2014);
- Wyjazd na film Powstanie Warszawskie, w ramach realizowanych działań rocznicowych, celem podniesienia wiedzy na temat okresu II wojny światowej i życia codziennego cywili podczas powstania (Poznań, czerwiec 2014);
- Autorska wycieczka Śladami bohaterów „Kamieni na szaniec”, odwiedzenie Gimnazjum im. S. Batorego, Arsenału, Pawiaka, kwatery brzozowych krzyży na Wojskowym Cmentarzu na Podwiązkach, Starówki (zał.14)- (Warszawa, czerwiec 2014);
- Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży „321-Start” (grudzień 2014) – lekcja w Muzeum Narodowym „Rola światła w malarstwie” oraz udział w warsztatach fotograficznych z p. Piotrem Majdrowiczem i Januszem Nowackim;
- Wycieczka do teatru na spektakl Mały Książę (zał.15)- (Poznań, styczeń 2015), adaptacja teatralna powiastki filozoficznej przygotowana przez Teatr Lektur Szkolnych;
- Anty=Baśń (zał.16)– poszerzenie wrażliwości gimnazjalistów poprzez udział w roli odbiorcy w przedstawieniu tanecznym (Przeźmierowo 2015);
- Warsztaty reżysersko-operatorsko-montażowe w Wyższej Szkole Filmowej w Warszawie (maj 2015).

Kilkudniowe
- Autorska wycieczka Rowerem, kajakiem, pieszo... Wieleń Zaobrzański na sportowo (czerwiec 2013) wycieczka integrująca zespół klasowy, podczas trzech kolejnych dni gimnazjaliści poznawali Wieleń i okolice: rowerem na trasie Wieleń-Osłonin-Olejnica-Górsko i z powrotem (około 30 km), kajakiem do rezerwatu Wyspy Konwaliowej (15 km), spacer po Wieleniu i jego zabytkach (10 km).
- Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego w Kudowie Zdroju „Fazy 2014” (październik 2014).

Rola opiekuna:
- wycieczek m.in. do Londynu, Drezna, Rogalinka (dwudniowe warsztaty integracyjne), Warszawy na festiwal filmowy „UP to 21”, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu,
- podczas warsztatów filmowych w Kudowie Zdroju (maj 2014); w Łebie podczas Międzynarodowych Warsztatów Medialnych (czerwiec-lipiec 2014).
Efekty:
- Podnoszenie jakości pracy szkoły, rozszerzenie jej działań;
- Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez zajęcia sportowe i kontakt z różnymi tekstami kultury (edukacja kulturalna);
- Stwarzanie możliwości konfrontowania się gimnazjalistów w różnych sytuacjach pozaszkolnych (np. pierwszy spływ kajakiem);
- Nabywanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych.

9. Przygotowanie samodzielnie lub w zespole uroczystości szkolnych z okazji:
- Dnia Niepodległości – współudział w organizacji obchodów 11 listopada (przygotowanie prezentacji PowerPoint);
- Rozpoczęcia roku szkolnego 2012-2013 – przygotowanie autorskiego scenariusza przedstawienia Zwierzyniec;
- 3 maja (przygotowanie przedstawienia);
- Zakończenia roku szkolnego 2013/2014 – przygotowanie prezentacji Power Point, filmu o klasie III b;
- Obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego (wrzesień-październik 2014);
- Imienin Szkoły (grudzień 2014);
- Dnia Żołnierzy Wyklętych (marzec 2013);
- Drzwi Otwartych (28 marca 2015).
Efekty:
- Podnoszenie jakości pracy szkoły;
- Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i gminy poprzez włączanie się w obchody uroczystości o charakterze ogólnopolskim (Dzień Żołnierzy Wyklętych, 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego);
- Działania edukacyjne poprzez liczne publikacje prasowe i na stronie internetowej szkoły;
- Wychowanie młodzieży do postaw obywatelskich.

10. Organizacja i współorganizacja konkursów:

- Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
- Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”,
- Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzna na co dzień”,
- „Poprawna polszczyzna nie tylko od święta” – samodzielne przygotowanie arkusza konkursowego,
- „Znaj znak” – konkurs plastyczny z okazji obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego (przygotowanie filmu Kotwica- musimy znać ten znak)
- Gminny konkurs recytatorski –Wiosenne przebudzenie, eliminacje szkolne i etap gminny.
Efekty:
- Poszerzanie wiedzy i pokonywanie przez uczniów własnych słabości;
- Podnoszenie jakości pracy szkoły, promocja szkoły na terenie powiatu i województwa;
- Pierwsza nagroda dla uczennicy w gminnym konkursie recytatorskim;
- Kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości;
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką.

13. Działania charytatywne
Udział z klasą, której byłam wychowawczynią, w akcjach charytatywnych: świąteczna paczka, góra grosza, zbiórka nakrętek.
Efekty:
- kształtowanie postawy empatii, solidarności,
- wychowywanie młodzieży,
- wzmocnienie umiejętności organizacyjnych,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w gminie,
- podjęcie współpracy z GOPS- nabycie umiejętności świadczenia spersonifikowanej pomocy materialnej.
12. Praca z emocjami i ciałem
Wprowadzanie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych elementów kinezjologii edukacyjnej, treningu autogennego Jacobsona oraz jogi. Gimnazjaliści mają problem z niwelowaniem napięć i stresu, co widoczne jest zwłaszcza po przerwach śródlekcyjnych, kiedy często nie potrafią wejść w tok lekcji. Dlatego korzystam z ćwiczeń energetyzujących (kinezjologia edukacyjna), ćwiczeń rozluźniających napięcie mięśniowe (trening progresywnej relaksacji Jacobsona) i ćwiczeń oddechowych (joga).
Efekty:
- Nabycie umiejętności likwidowania napięć mięśniowych i radzenia sobie ze stresem;
- Zyskanie przez uczniów większej świadomości ciała, jego wpływu na emocje i na odwrót;
- Lepsze, szybsze, pełniejsze wejście w tok lekcji na skutek ćwiczeń energetyzujących (kinezjologia edukacyjna);
- Przekazywanie rodzicom uczniów nieodpłatnych materiałów (nagrania mp3) do domowego treningu progresywnej relaksacji Jacobsona.

13. Pakiet filmów z Filmoteki Szkolnej
Wprowadziłam na lekcje i zajęcia pozalekcyjne edukację filmową, korzystając zwłaszcza z dzieł zebranych w pierwszym i drugim pakiecie Filmoteki Szkolnej. Pokazywałam gimnazjalistom ambitne filmy z kinematografii polskiej, m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Gadające głowy, Deklalog I, Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz, Zemsta, Stefana Schabenbecka, Schody, Tomasza Bagińskiego, Katedra, Fallen Art, Romana Polańskiego Pianista, Roberta Glińskiego Cześć Tereska, Sławomira Fabickiego, Męska sprawa oraz światowej: Franco Zeffirellego, Brat Słońce, siostra Księżyc, Petera Weira, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, Morgana Spurlocka, Super size me,
Efekty:
- Poznanie przez uczniów wybitnych twórców i ich dzieł;
- Poznanie podstawowych pojęć z tzw. poetyki filmu;
- Wzbogacenie warsztatu pracy polonisty i wychowawcy;
- Motywowanie uczniów do wypowiadania się na trudne tematy (alkoholizm, przemoc, bezrobocie, wiara, sens życia).

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt 2)
Technologia komunikacyjna i informatyczna jest dla mnie naturalnym środowiskiem, w którym pracuję, przygotowując się do zadań pełnionych w szkole. Z narzędzi tych korzystam codziennie. Wykorzystuję m.in. pakiet Office, dziennik elektroniczny, zasoby Sieci Web, platformy e-learnningowe, telefon komórkowy, kamery, aparaty fotograficzne, drukarkę, skaner, rzutnik i tablicę multimedialną.
Podczas stażu znacznie wzrosły moje kompetencje z zakresie edukacyjnego wykorzystania TIK. Wprowadzenie do szkoły dziennika elektronicznego oraz udział w programie Aktywna Edukacja umożliwił mi spotkanie wspaniałych nauczycieli, którzy wskazali mi możliwości nowoczesnych technologii i pobudzili mnie do poszukiwań rozwiązań, które będą korzystne dla mnie i moich uczniów.
Dokształcanie się w zakresie TIK odbywało się poprzez udział w kursach e-learningowych, śledzenie turtoriali pokazujących edukacyjne wykorzystanie TIK, dyskusje na forach dla nauczycieli. W czasie stażu ukończyłam szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji:
- Tydzień z Amara (sierpień 2014) - aplikacja Amara pozwala dodawać napisy w dowolnym języku do nagrań wideo zamieszczonych na popularnych serwisach takich jak YouTube, Ogg, WebM, Vimeo;
- Tydzień z Audacity (czerwiec 2014) - program umożliwiający tworzenie autorskich plików dźwiękowych;
- Tydzień w blogosferze (lipiec 2014) - tworzenie blogosfery przy użyciu narzędzia Kidblog;
- Tydzień z edycją grafiki on-line (lipiec 2014) - wykorzystanie narzędzi do korekcji zdjęć oraz zaawansowanych metod stosowania efektów specjalnych dostępnych w programach graficznych online;
- „Tydzień z e-Safety” (czerwiec 2014) poznanie szerokiego spectrum zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu oraz promowanie zachowań, które będą służyły bezpieczeństwu w Sieci;
- Tydzień z e-Twinningiem (czerwiec 2014) - poznanie zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi eTwinningowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning;
- Tydzień z komiksem (czerwiec 2014) - stworzenie własnych komiksów z wykorzystaniem programów ToonDoo, Pixton oraz MakeBeliefsComix;
- Tydzień z prezi (sierpień 2014) – poznanie narzędzia umożliwiającego tworzenie bardzo ciekawych i zaawansowanych prezentacji multimedialnych;
- Tydzień z RealTimeBoard (czerwiec 2014)- zapoznanie się z narzędziem do współpracy synchronicznej i asynchronicznej typu internetowa tablica szkolna (whiteboard) - RealTimeBoard, która umożliwia wspólną pracę nad tekstem, zdjęciami, filmami z wykorzystaniem czatu oraz opcji do archiwizowania wypracowanych wspólnie materiałów;
- „Tydzień z WordPress” (wrzesień 2014) - założenie i konfiguracja strony www w Internecie na przykładzie WordPress;
- Tydzień z chmurą (wrzesień 2014) - poznanie możliwości pracy w obszarze Google Dysk, w tym generowanie struktury folderów, współtworzenie materiałów, prezentacji i dokumentów, tworzenie wykresów i formularzy;
- Tydzień z Movie Maker (czerwiec 2014) - nabycie umiejętności edycji filmów przy wykorzystaniu bezpłatnego programu Windows Movie Maker;
- Tydzień z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji z sieci (wrzesień 2014).
Dodatkowo samodzielnie poznałam oraz edukacyjnie zastosowałam programy i aplikacje: Blogger, Smore, MyHistro, Easily, Learningapps, Empress, Emaze, Powtoon, Picturetrail, Storybird, Quizziz, Mind Meister, Fodey, Animoto, Jing, Tagxedo, Flipsnack, Wix, Screencast-o-matic, Tracider, Voki.

Poznane aplikacje i programy wzbogaciły mój warsztat pracy. Dodatkowo poznanie kryteriów dobrej praktyki z wykorzystaniem TIK pozwoliło mi prowadzić ciekawe zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tak, aby technologia ta efektywnie służyła osiągnięciu zamierzonych przeze mnie celów. Znajomość wielu darmowych aplikacji edukacyjnych dała mi możliwość proponowania uczniom wielu dróg na twórcze przygotowanie prac domowych czy długoterminowych. Uczniowie między innymi tworzyli wywiad w chmurze, przygotowywali reklamę rodziców (Powtoon), tworzyli limeryki i lepieje na platformie Storybird, wypełniali formularz i test na dysku Google, wypełniali test on-line (Quizziz) przygotowywali prezentacje i materiały do lekcji, wykorzystując m.in. PowerPoint, Easily, Prezi, Emaze, Audacity. Wyróżniające się prace były publikowane na prowadzonym przeze mnie blogu przedmiotowym.
Poznanie programy i publikacje zastosowałam przy realizacji innych zadań szkoły m.in. stworzyłam:
- ulotki internetowe (Drzwi Otwarte 2015 https://www.smore.com/177mz-drzwi-otwarte-u-noblist-w, Wojtek https://www.smore.com/w1eq-historia-prawdziwa),
- stronę internetową http://magdalenatomkowiak.wix.com/projekt-niedzwiedz
- filmy:
Projekt edukacyjny: Jak niedźwiedź Wojtek został żołnierzem... https://www.youtube.com/watch?v=7U297kbL9wY,
3 B- zakończenie roku szkolnego https://www.youtube.com/watch?v=LVLkSVCzisE,
Kotwica- musimy znać ten znak https://www.youtube.com/watch?v=OmxdDk7ERbE,
- plakaty, karty pracy, dyplomy, ogłoszenia,
- blogi edukacyjne- Polski na 6 http://polski-na-5.blogspot.com/
Pixel - i widzisz ostro! http://kolofilmowepixel.blogspot.com/
- interaktywne osie czasu –
Mój rozwój zawodowy http://www.myhistro.com/story/moj-rozwoj-zawodowy-rok-szkolny-2014-2015/136046/0/0/0/1,
75. Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
AKF pixel http://www.myhistro.com/story/akf-pixel/157560/0/0/0/1
- testy https://docs.google.com/forms/d/1lsAmVt38N_ZV-x4JhRdYYLNy0ggKyUUVZTOp6347F54/viewform,
i quizy http://quizizz.com/admin/quiz/5517eb72e9c9f0744e7b1ad6
- cyfrowe książki http://www.flipsnack.com/958EB95C5A8/fu9qblq0.html
- awatary http://www.voki.com/pickup.php?scid=10206022&height=400&width=300
- prezentacje https://prezi.com/ae0wqqahfivh/jak-niedzwiedz-wojtek-zosta-zonierzem-2-koprusu-polskiego/
Poznane aplikacje ułatwiają komunikację i pracę zespołową, co wpływa na jakość pracy szkoły:
- Zaproponowana przeze mnie praca w chmurze (dysk Google) usprawniła opracowanie dokumentacji szkolnej (np. zespół humanistyczny) oraz pracę w grupach uczniowskich (Wywiad z Tolkienem, Wywiad z Ebenezerem Scroogem),
- Publikowanie prac uczniów na blogach wpłynęło pozytywnie na motywację gimnazjalistów oraz umożliwiło uczenie się od siebie nawzajem.
Publikowanie prac (na platformach Storybird, YouTube) wpłynęło na podniesienie ich jakości – uczniowie chcieli otrzymywać pozytywne komentarze od kolegów.
- Przesyłanie cyfrowych prac na maila znacznie skróciło czas od wykonania pracy do otrzymania informacji zwrotnej od nauczyciela.
- Praca z narzędziami TIK - naturalnymi dla cyfrowych tubylców - podniosła motywację uczniów do wykonania twórczych i nierzadko trudnych zadań.
Możliwości technologiczne ułatwiły także wprowadzanie oceniania kształtującego – zwłaszcza przekazywanie trójelementowej informacji zwrotnej. Do cyfrowych prac uczniów nagrywałam pięciominutowy film - zrzut z ekranu z moim głosowym komentarzem (aplikacja Jing). Ułatwiło to korektę pracy uczniom, gdyż informacja zwrotna mogła być wielokrotnie odtwarzana. Także rodzice uczniów mogli zapoznać się ze wskazówkami do dalszej pracy ich dzieci. Wykorzystując nagranie video-zrzut z ekranu, wskazywałam miejsca do poprawy w pracy ucznia, tym samym zachęcając go do autokorekty. Przepływ prac odbywał się kanałem cyfrowym, co znacznie ułatwiało komunikację. Po zapoznaniu się z moimi „cyfrowymi” komentarzami gimnazjaliści na lekcjach zadawali konkretne pytania lub samodzielnie przystępowali do korekty swoich prac. http://screencast.com/t/tDvWg9aYV
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3)
W okresie staży podjęłam wiele działań mających na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i studentami:
1. Sprawowałam opiekę nad praktykantką – studentką III roku filologii polskiej (luty 2013).

2. Prowadziłam zajęcia otwarte, na których gościł m.in. student historii i filologii polskiej.

3. Pełniłam rolę mentora w kursie e-learningowym “Aktywna Edukacja” organizowanym przez fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej - opieka nad 12 koordynatorami szkolnymi (rok szkolny 2013-2014). Moje zadanie polegało na czytaniu sprawozdań uczestników szkolenia i udzielanie im informacji zwrotnej. Pisałam także raporty zbiorcze dla kierownika kursu, w którym podsumowywałam działania nauczycieli, wyznaczałam „czarnego konia” i wskazywałam dobre praktyki w sprawozdaniach koordynatorów szkolnych.

4. Pełniłam rolę moderatora: sieci współpracy i sieci wymiany doświadczeń w ramach programu „Aktywna Edukacja”. Odbyły się cztery pięciogodzinne spotkania stacjonarne w Skalmierzycach Wielkich, Ostrowie Wielkopolskim i Lesznie. Moje zadanie polegało na ustaleniu z uczestnikami miejsca i czasu spotkania oraz jego moderowaniu. Podczas warsztatów dzieliłam się doświadczeniem na temat edukacyjnego wykorzystania TIK w formie prezentacji eksperckiej. Warsztaty prowadziłam w latach 2013-2014. Miałam pod opieką 28 nauczycieli polonistów i edukacji wczesnoszkolnej z terenu całej Wielkopolski (zał. 17).

5. Pełniłam rolę mentora na platformie wsparcia Oceniania Wspierającego Rozwój Ucznia (styczeń-maj 2015). Zadanie polegało na kontaktowaniu się z nauczycielami, zachęcaniu ich do aktywności na forum i dzielenia się doświadczeniem z zakresu wprowadzania do szkół OWRU. Moje zadanie polegało także na udzielaniu odpowiedzi i dzieleniu się doświadczeniem. Z uczestnikami kontaktowałam się drogą mailową i za pomocą platformy. W mojej grupie znalazło się ponad 50 nauczycieli.

6. Wystąpiłam w roli prelegentki (prezentacja Narzędzia i aplikacje w dydaktyce szkolnej) podczas regionalnej Konferencji dla Dyrektorów „Aktywna Edukacja” (Poznań, wrzesień 2014).

7. Przeprowadziłam dwie szkoleniowe rady pedagogiczne:
- Jak motywować ucznia do pracy (listopad 2013),
- Rozbudzić kreatywność ucznia i nauczyciela - narzędzia przydatne w dydaktyce szkolnej https://prezi.com/rp4ukrrwm80p/dokumentowanie-kreatywnych-dziaan-uczniow-i-nauczycieli/ (październik 2014).

8. Nagrałam i udostępniłam nauczycielom i uczniom turtoriale na temat wybranych narzędzi TIK:
- Jak założyć konto Google i bloga (Blogger) http://screencast-o-matic.com/watch/coe32XeMDJ
- Storybird http://screencast.com/t/wy5dGFhB5x

Pełnienie ról mentora i moderatora było dla mnie nowym doświadczeniem. Szczególnym wyzwaniem było nauczenie się przekazywania rzetelnej informacji zwrotnej, która w przypadku osób dorosłych powinna zawierać jak najmniej elementów oceniających. Aby jak najlepiej pełnić rolę przypisaną mi w programie „Aktywna Edukacja”, odbyłam 140- godzinne szkolenie (stacjonarne i internetowe), którego zadaniem było nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów oraz udzielania rozwojowych informacji zwrotnych. Wiele wyniosłam zwłaszcza z modułu Andragogika, czyli jak uczyć dorosłych? (zał.18). Zasady andragogiki realizowałam podczas prowadzonych warsztatów dla nauczycieli. Po szkoleniach otrzymywałam pozytywny feedback, zarówno od kierowników projektów „Aktywna Edukacja” jak i uczestników warsztatów. Szczególnie podkreślana była umiejętność nawiązywania kontaktu z uczestnikami szkoleń i duża wiedza merytoryczna z zakresu edukacyjnego wykorzystania TIK. Nadal mam zamiar dzielić się doświadczeniem z tego zakresu, gdyż utrzymuję kontakt mailowy z uczestnikami warsztatów.

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu:
- egzaminu z przedmiotów humanistycznych gimnazjum (od lutego 2011 roku);
- egzaminu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części humanistycznej oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych (od grudnia 2012).
Od 5 lat sprawdzam arkusze egzaminacyjne z przedmiotów humanistycznych, co niewątpliwie wzbogaca mój warsztat pracy. Spotkania w zespołach egzaminacyjnych (głównie nauczycieli polonistów) sprzyjają wymianie myśli, pomysłów i są źródłem inspiracji. Pełnienie roli egzaminatora sprawia, że mogę dzielić się informacjami z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami. Wiedza, którą zdobywam, sprawdzając po kilkadziesiąt prac gimnazjalistów, przekłada się bezpośrednio na moją pracę jako polonisty.

Efekty:
- Wzbogacenie warsztatu pracy, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły,
- Pełniejsze przygotowanie gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego,
- Nabycie kompetencji do wystandaryzowanego sprawdzania zadań otwartych.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)

1. Szachy
W latach 2011-2013 prowadziłam Szkolne Koło Szachowe „Zugzwang”. Na zajęciach pojawiały się zadania z zagrań taktycznych i kombinacji szachowych zawartych w publikacji Anatolija Karpowa i Anatolija Szingirieja Szkolny podręcznik szachowy. Kurs podstawowy. Uczniowie poznawali i utrwalali zasady gry w szachy (nawet trudniejsze m.in. bicie w przelocie, roszada), poznali terminologię szachową i posługiwali się nią praktycznie. Dodatkowo podczas każdego ze spotkań nabywali niezbędnych dla szachistów cech osobowościowych (skupienie, szacunek dla przeciwnika, umiejętność radzenia sobie z presją, umiejętność autorefleksji i korygowania błędów). Od 2012 roku corocznie odbywają się szkolne turnieje szachowe – organizuję je wspólnie w Wojciechem Brychem-Kadzińskim. Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką w Rokietnicy, która użycza nam na ten czas zegary szachowe, turnieje rozgrywane są na czas i budzą duże zainteresowanie wśród gimnazjalistów. Średnio bierze w nich udział kilkunastu zawodników.
Efekty:
- Poszerzenie zakresu działań szkoły;
- Wpisanie na stałe turniejów szachowych do kalendarium imprez szkolnych;
- Nabywanie przez uczniów umiejętności gry z zegarami szachowymi;
- Wychowanie młodzieży do postawy szacunku dla przeciwnika;
- Nabywanie przez zawodników umiejętności analitycznych, strategicznych.

2. Amatorki Klub Filmowy „piXel”
Moja przygoda z edukacją filmową rozpoczęła się od udziału z e-learningowym kursie „Filmoteka szkolna. Akcja!” w roku szkolnym 2011/2012. Trzymiesięczny kurs obejmował m.in. historię polskiej kinematografii, analizę języka filmowego i przygotował mnie metodologicznie do pracy z filmem na lekcji oraz do tworzenia szkolnych projektów filmowych. Wprowadziłam ambitne filmy fabularne i dokumentalne do swojego warsztatu pracy, jednocześnie podjęłam współpracę z Amatorskim Klubem Filmowym „piXel” prowadzonym przez panią Małgorzatę Skepik, a w roku 2014/2015 przez rok prowadzę to koło.

Dotychczas uczniowie Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy wzięli udział w:
- Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych “Up to 21” – Warszawa, 19-21 wrzesień 2013;
- Polsko - Ukraińskich Warsztatach Fotograficznych i Filmowych w Kudowie Zdroju – 17-21 maja 2014;
- Polsko-Ukraińskich Warsztatach Filmowych w Łebie – czerwiec-lipiec 2014;
- Międzynarodowych Warsztatach Filmu Animowanego “Fazy 2014” w Kudowie Zdroju, 20-24 października 2014;
- Festiwalu Twórczości Medialnej “321-Start” w Poznaniu 10 grudnia 2014;
- Konkursie fotograficznym „Nas_Troje” w Parku Sołackim;
- Warsztatach „Sztuka oświetlania” w domu kultury „Nad Wierzbakiem”;
- Warsztatach reżysersko-operatorsko-moantażowych w Wyższej Szkole Filmowej w Warszawie, 31 maja 2015, współpraca w ramach powszechnego programu edukacji filmowej Warszawskiej Szkoły Filmowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Działalność AKF “piXel” umożliwiła i umożliwia realizacje celów, które podzielić można na trzy kategorie.
1. Nabycie kompetencji do krytycznego odbioru fotografii i filmów.
2. Działania twórcze.
3. Poznawanie twórców związanych z fotografią, filmem i ich dzieł.

Aby działania gimnazjalistów cechowała coraz wyższa świadomość języka fotografii i filmu, uczestniczyli oni w wielu warsztatach. Szczególnie cenne okazały się te organizowane przez Piotra Majdrowicza. Warsztaty obejmowały m.in. zagadnienia: historii kinematografii, kadrowania i montażu, filmów “jednego ujęcia”, sztuki oświetlenia, form dziennikarskich. W roku szkolnym 2014-2015 uczniowie ukończyli także trzymiesięczny kurs internetowy “Filmoteka szkolna. Akcja!” organizowany przez fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. (zał. 19) Program kursu obejmował m.in. historię polskiej kinematografii, analizę języka filmowego, sztuki pisania recenzji filmowych, podstawy pracy z kamerą i montażu. Finałem projektu było napisanie recenzji filmowej do jednego z dzieł pochodzących z pakietu “Filmoteki szkolnej”. Recenzje filmów zostały zamieszczone na blogu: “piXel” i widzisz ostro! Jednym z zadań kursu było także przygotowanie projekcji filmu i poprowadzenie dyskusji po jego obejrzeniu. Uczniowie prezentowali w klasie pierwszej film Męska sprawa, pomagając zrozumieć młodszym kolegom zabiegi formalne zastosowane w filmie krótkometrażowym.

Zdobycie wiedzy umożliwiło uczniom tworzenie coraz lepszych prac fotograficznych i filmowych. Powstały m.in. małe formy dokumentalne: Sonda o Ukrainie, Duch i Gruzy, Napoleon w Wielkopolsce, Uchwycić moment - sztuka fotografii, Kotwica - musimy znać ten znak, Sonda o kotwicy oraz artystyczne: animacja poklatkowa - Łańcuszek, logo „piXela”.

Członkowie AKF “piXel” poprzez udział w różnorodnych projektach fotograficznych i filmowych mieli możliwość spotkania ludzi kultury, którzy występowali w roli mentorów i mistrzów. Gimnazjaliści poznali reżysera: Wojciech Wójcika, twórców filmów animowanych: Stanisława Lenartowicza, Roberta Kuźniewskiego, operatorów: Piotra Majdrowicza, Władzsawa Cumana, Janusza Piwowskiego, artystę fotografika Janusza Nowackiego. Jednym z większych sukcesów była współpraca uczniów ze Stanisławem Lenartowiczem - twórcą m.in. filmów animowanych i logo “Kadru”. Pod jego mentorską opieką jeden z gimnazjalistów stworzył profesjonalne, cyfrowe logo “piXela”.
Mamy już plany na rok szkolny 2015/16. Wysłany do konkursu projekt Życie pisze niesamowite scenariusze. Historia pewnej filiżanki... został przyjęty do nowej edycji Kulthurry! - ogólnopolskiego projektu edukacji kulturalnej organizowanego przez fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Opisane powyżej działania przyniosły następujące efekty:
- Uczniowie rozwinęli kompetencje w zakresie odbioru i tworzenia fotografii oraz filmów;
- Uczniowie stworzyli wiele prac, które dokumentują rozwój ich zainteresowań i umiejętności;
- Uczniowie poznali polityczną, społeczną, kulturową sytuację Ukrainy (pierwsze warsztaty polsko-ukraińskie jeszcze przed rewolucją na Majdanie), a przez to zyskali większą świadomości złożoności sytuacji tego narodu;
- Rozwój kompetencji językowych poprzez udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w Warszawie, Kudowie Zdroju i Łebie;
- Aktywne uczestnictwo w działaniach o charakterze rocznicowym (filmy: o Powstaniu Warszawskim, o znaku Polski Walczącej, sonda wśród gimnazjalistów na temat rozpoznawalności tego symbolu - włączenie się w ogólnopolskie obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego);
- Dzielenie się wiedzą, pasją - prezentacja filmów i innych prac “piXela” w szkole, prowadzenie bloga “piXel” i widzisz ostro!
- Prezentacja filmów “piXela” na lekcjach, a przez to motywowanie gimnazjalistów do włączenia się w obchody rocznicowe (film Kotwica- musimy znać ten znak);
- Poznanie technicznych możliwości funkcji dostępnych w aparatach fotograficznych i kamerach;
- Wzrost kompetencji polonistycznych - pisanie recenzji, przygotowywanie pytań do wywiadów i sond, pisanie postów na blogu, artykułów na stronę szkoły i do lokalnej gazety;
- Wzrost kompetencji komunikacyjnych - prowadzenie dyskusji po projekcji filmów, rozmowa z nieznanymi osobami podczas nagrywania sond ulicznych.

3.Tutoring
Jestem od lutego 2015 certyfikowanym tutorem (zał. 20). Przeszłam 64- godzinny kurs organizowany przez Collegium Vratislavience – najważniejszy ośrodek edukacyjny w Polsce zajmujący się tutoringiem (rozwojowym i naukowym) i jego wdrażaniem do szkół. Zyskałam wiele narzędzi, które pomogą mi pracować z młodzieżą nad rozwojem ich talentów. W drugim semestrze roku szkolnego 2014/15 rozpoczęłam cykl tutoriali z jedną z uczennic. Planuję w każdym semestrze objąć opieką tutorską dwoje uczniów, jednocześnie dzieląc się swoją wiedzą z radą pedagogiczną, gdyż zwłaszcza tutoring naukowy może być realizowany przez każdego pedagoga.
Efekty:
- Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela i wychowawcy;
- Poszerzenie zakresu działań szkoły;
- Stworzenie gry edukacyjnej „Każdy ma talent” inspirowanej założeniami tutoringu na potrzeby Drzwi Otwartych (marzec 2015);
- Cykl tutoriali z uczennicą zdolną – wyznaczenie celu (stworzenie opowiadań twórczych) i praca nad realizacją celu;
- Poznanie dobrych praktyk tutorskich w szkołach powszechnych w Polsce i planowanie wdrożenia ich w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)
W pracy wychowawczej i dydaktycznej istotne i nieocenione jest wsparcie instytucji samorządowych, fundacji i innych podmiotów działających na rzecz edukacji i dzieci. W okresie stażu podjęłam współpracę z:
- Rodzicami – konsultowanie potrzeb rozwojowych wychowanków, opiniowanie planu pracy wychowawczej, zapraszanie do współpracy podczas organizacji uroczystości szkolnych i wycieczek;
- Gminą Rokietnica – przygotowanie na terenie gimnazjum etapu szkolnego konkursu recytatorskiego „Wiosenne przebudzenie” oraz włączenie się na prośbę IPN i Wójta w obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego;
- Zespołem ds. wychowawczym – tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Planu Działań Wspierających dla uczniów objętych indywidualną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rozwiązywanie bieżących problemów, rozmowy z rodzicami, zapraszanie pedagogów na lekcje wychowawcze (cykl zajęć: przygotowujących do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i służących określeniu preferencji zawodowych trzecioklasistów);
- Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi – wypełnianie arkuszy obserwacyjnych (opinia wychowawcy i polonisty); rozmowa z rodzicami o potrzebie przebadania ucznia, dostosowywanie wymagań do zaleceń zawartych w opiniach PPP;
- Sądem Rejonowym w Szamotułach i kuratorem – pisanie opinii o funkcjonowaniu ucznia na terenie szkoły;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej – przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin z terenu gminy Rokietnica;
- „Rokickimi Wiadomościami” – wiele artykułów prasowych dokumentujących działania podejmowane w szkole;
- Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Rokietnicy - propagowanie wiedzy na temat Wojtka i żołnierzy Armii Andersa poprzez czytanie książki Dziadek i niedźwiadek Łukasza Wierzbickiego i przygotowanie zadań dla trzecioklasistów, a poprzez to wzbudzanie ciekawości poznawczej u dzieci oraz wrażliwości na potrzeby zwierząt. Dla gimnazjalistów była to nauka systematyczności, odpowiedzialności, rzetelności oraz możliwość nabywanie kompetencji polonistycznych i pedagogicznych (listopad 2012- marzec 2013);
- Radą Rodziców – pozyskiwanie środków na nagrody rzeczowe w konkursach szkolnym oraz dofinansowywanie wyjazdów dla dzieci;
- Samorząd Szkolny – pomoc w realizacji zadań samorządu, np. opieka podczas dyskotek.
- Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej – realizacja projektów filmowych;
- Fundacją „Filmowiec” – realizacja projektów filmowych, warsztatu operatorskie, montażowe, dziennikarskie;
- Instytutem Pamięci Narodowej – realizacja projektów o tematyce historycznej.

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8 ust. 2 pkt 4f)

- Nagroda Dyrektora Gimnazjum In. Noblistów w Rokietnicy za wyróżniającą pracę (październik 2014)

- Zaproszenie do roli recenzenta/redaktora Modelowych Dobrych Praktyk (Warszawa, czerwiec 2014). Opracowane w parach eksperckich MDP znalazły się w publikacji zwartej oraz cyfrowej Małgorzaty Ostrowskiej i Danuty Sterny Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki, CEO, Warszawa 2015

- Wyróżnienie dla AKF „piXel” za szczególną aktywność w działaniach warsztatowych w ramach projektu „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży koordynowanego przez fundację „Filmowiec” projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zał.21)


- Zakwalifikowanie projektu: Życie pisze niesamowite scenariusze! Historia pewnej filiżanki... do projektu Kulthurra! – edycja 2015-2016. Projekt został wybrany przez komisję spośród wielu innych zgłoszeń
http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/nowa-kulthurra

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8 ust.2 pkt 5)

W pracy zawodowej rozwiązywałam wiele problemów wychowawczych i edukacyjnych. Opisałam dwa przypadki rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych.
- Uczeń zagrożony niepełnosprawnością i depresją (zał.22)
- Uruchomić potencjał ucznia zdolnego (zał.23)
Okres stażu był czasem wszechstronnego rozwoju. Po raz pierwszy pełniłam rolę wychowawcy, przewodniczącego zespołów, mentora, opiekuna stażu. Systematycznie dążyłam do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, osiągałam sukcesy i ponosiłam porażki. Wszystkie te doświadczenia rozwinęły mnie jako nauczyciela, wychowawcę i współpracownika. Nie udałoby się to zapewne bez wsparcia Koleżanek i Kolegów, z którymi na co dzień współpracuję. Szczególnie dziękuję panu Dyrektorowi – Jackowi Welmanowi – za stwarzanie takich warunków pracy, w których mamy nieustannie ochotę i potrzebę rozwoju. Pani Teresie Baturze dziękuję za wiele rozmów porządkujących moją wiedzę w zakresie pisania sprawozdania z okresu stażu. Koleżankom – Elżbiecie Wasilewskiej, Agacie Werner, Małgorzacie Sklepik, Ewie Lepszej, Beacie Jagodzińskiej, Katarzynie Pękosz, Karolinie Nawrockiej, Renacie Januszkiewicz, Ewie Lisowskiej za owocną współpracę i wsparcie.
Udało mi się w większości zrealizować zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły, poszerzając ofertę i promując Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy w środowisku lokalnym. W kolejnych latach mam zamiar kontynuować działania, które dały mi dużo satysfakcji i korzystnie wpłynęły na moich wychowanków. Jestem przekonana, że właściwie wybrałam drogę zawodową. Praca w szkole jest spełnieniem moich aspiracji.

Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr Magdaleny Tomkowiak nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego. Do sprawozdania dołączono dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych zagadnień.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.