X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29053
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty
w roku szkolnym 2014/2015
I Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
w Katowicach
3. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
II Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
2. Termin planowanego zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Opiekun stażu: ................
5. Dyrektor placówki: .................
6. Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa:
nauczyciel stażysta

III Realizacja Planu Działań w I semestrze roku szkolnego 2014/2015:
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie podjętych przeze mnie działań w ramach starań otrzymania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Zawiera ono charakterystykę realizacji poszczególnych celów i zadań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego. Zgodnie z procedurą awansu plan ten został opracowany z pomocą opiekuna stażu oraz uzyskał pozytywną opinię Dyrekcji szkoły. Podstawę prawną stanowiła tutaj ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.; Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) – § 3, 4, 5 i 6. Opis poszczególnych działań przeprowadzono zgodnie z powyższymi przepisami, kompletując przy tym dokumentację, potwierdzającą realizację konkretnych zadań.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Celem jak najlepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu za pierwsze z zadań postawiłam sobie zapoznanie się z procedurami osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Po przeanalizowaniu adekwatnych fragmentów takich dokumentów, jak ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, starałam się na bieżąco monitorować ewentualne wzmianki na ten temat, pojawiające się w prasie specjalistycznej i Internecie.
W tym samym czasie nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, ustalając jasne i czytelne zasady organizacji. Opracowałyśmy wstępny harmonogram konsultacji, określając liczbę godzin w miesiącu, które stażysta powinien hospitować oraz liczbę zajęć, które powinien przeprowadzić w obecności opiekuna. Ustalenia te umieszczone zostały w załączniku nr 1 i 2. Przyjęłyśmy również konkretne zasady według, których przygotowywane i omawiane były konspekty oraz inne materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
Samo dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego odbywa się poprzez systematyczne prowadzenie teczki nauczyciela stażysty, w której zgromadzone zostały harmonogramy zajęć hospitowanych, konspekty lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu, zestawienia bibliograficzne pozycji poszerzających wiedzę i umiejętności nauczyciela, notatki z obserwowanych lekcji oraz zaświadczenia o udziale w różnego rodzaju kursach, szkolenia i konferencjach. Powyższa dokumentacja zostanie wykorzystana do tworzenia własnego warsztatu pracy, poszerzonego o cenne spostrzeżenia nabyte w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego oraz podczas doskonalenia wiedzy i umiejętności.
Na początku stażu zapoznałam się z przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły, wśród nich znalazły się: statut szkoły, plan zadań priorytetowych i kierunków rozwoju na lata 2011 – 2017, program wychowawczy i profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania, plan pracy szkoły. Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa placówka i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się także, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz jaki jest zakres obowiązków osób w niej pracujących. Szczególną wagę przyłożyłam także do zapoznania się z podstawą programową, która stanowi dla każdego nauczyciela jeden z priorytetowych dokumentów.
Analizie poddałam również dokumentację związaną z praktycznym prowadzeniem zajęć dydaktycznych, w ramach tych działań zapoznałam się ze szkolnymi planami nauczania, planem działań wychowawczych, sposobami prowadzenia dzienników lekcyjnych, wypełniania arkuszy ocen oraz teczek wychowawcy i nauczyciela przedmiotu. W codziennej pracy stosowałam się do tygodniowego rozkładu zajęć oraz dyżurów podczas przerw, uwzględniwszy na bieżąco ewentualne zmiany i zastępstwa.
Dbając o bezpieczeństwo, higienę pracy i nauki wzięłam udział w obowiązkowym szkoleniu BHP. Zagłębienie się w owe przepisy uświadomiło mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Wiedza ta wdrażana podczas codziennych działań pozwala zapewnić jak najwyższą jakość wspólnej pracy.
§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
W ramach realizacji tego zadania dokonałam analizy wybranych programów nauczania, w pierwszej kolejności były to programy zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Drogowskazy wielointeligentnej edukacji autorstwa Moniki Zatorskiej oraz Doświadczanie świata Marzeny Kędry. Następnie zapoznałam się z autorskim programem nauczania Lokomotywa opracowanym pod przewodnictwem Małgorzaty Dobrowolskiej i Bożeny Pawlak .
Na bieżąco opracowywałam poszczególne scenariusze zajęć, które konsultowałam z opiekunem stażu. W teczce zgromadziłam te z nich, które były poddawane hospitacji, wraz z dołączonymi ewentualnymi pomocami dydaktycznymi, kartami pracy itp. Podlegały one omówieniu zarówno przed, jak i po przeprowadzonej lekcji. Pozwalało to na ocenę ich efektywności oraz sposobu realizacji poszczególnych zagadnień. Wszystkie tego typu obserwacje pozwoliły mi na ocenę własnego warsztatu pracy oraz analizę słabych i mocnych stron przebiegu prowadzonych przeze mnie zajęć. Każda hospitacja była cennym doświadczeniem, a uwagi i wnioski obserwujących starałam się wdrażać do swojej codziennej pracy. W podobny sposób odbywała się obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Każda z tych lekcji została indywidualnie omówiona, a w teczce zebrałam notatki nie tylko potwierdzające mój udział, ale też uwzględniające spostrzeżenia i uwagi, dotyczące ujęcia tematu, zastosowanych form i metod pracy oraz sposobów radzenia sobie innych nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych. W trakcie całego stażu prowadzone przeze mnie zajęcia były cyklicznie hospitowane przez opiekuna, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jedne z zajęć, tj. 30 kwietnia 2015 r., były dodatkowo obserwowane przez Panią Dyrektor.
Ponadto brałam udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej, zgodnie z przewidzianym harmonogramem, co znajduje potwierdzenie w listach obecności dołączanych do protokołów. Podczas owych spotkań planowe były działania na dany semestr, z uwzględnieniem różnego rodzaju inicjatyw, projektów edukacyjnych, wyjść i konkursów. Wspólnie opracowano regulamin zachowania podczas przerw, a także zaplanowano apel poświęcony bezpieczeństwu na korytarzach szkolnych. Podczas owych spotkań omawiano także sprawy bieżące, takie jak podsumowanie diagnozy wstępnej uczniów klas pierwszych, opis przygotowań do przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę po klasie trzeciej, zwracano uwagę na sposoby motywowania uczniów do nauki oraz radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi. Szczególną uwagę położono tu także na kwestię doskonalenia nauczycieli, starano się dzielić wiedzą i materiałami, które poszczególni wychowawcy zdobyli podczas kursów, warsztatów i szkoleń. Omawiano ciekawe artykuły z książek i czasopism metodycznych, analizowano nowości wydawnicze pod kątem ich przydatności do codziennej pracy na lekcji.
Oprócz tego w trakcie odbywania stażu dążyłam do nawiązania współpracy z pozostałymi nauczycielami, którzy niejednokrotnie służyli mi radą, pomocą i swym doświadczeniem. Starałam się angażować uczniów do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez innych nauczycieli np. konkursach, zawodach itp. Podjęłam współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy wspierali moje działania podczas rozwiązywania kłopotów wychowawczych oraz pomagali w odpowiednim zdiagnozowaniu problemów dydaktycznych. Nawiązałam również kontakt z tyflopedagogiem, z uwagi na fakt, iż w klasie znajduje się dziecko z wadą wzroku, a wsparcie specjalisty w tym zakresie było elementem nieodzownym i wielce pomocnym.
W codziennej pracy korzystałam z technologii komputerowej, która w sposób oczywisty stanowiła wsparcie podczas tworzenie najbardziej podstawowych materiałów jak: konspekty, karty pracy, prezentacje multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne. Starałam się umiejętnie korzystać z zasobów internetowych, które stanowiły dla mnie cenne źródło inspiracji. Na bieżąco śledziłam propozycje scenariuszy lekcji oraz nowości wydawniczych zamieszczonych na internetowych stronach edukacyjnych, dla przykładu można wymienić te najpopularniejsze: www.edussek.ids.pl, www. pwn.com.pl, www.interklasa.pl, www.wsip.com.pl, www.publikacje.edux.pl, www.nowaera.pl, www.scholaris.pl, www.szkolnictwo.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl.
Na zajęciach często korzystałam z darmowego podręcznika, tzw. multibooka, zatytułowanego Nasz Interaktywny Elementarz, który zamieszczono na Mobilnej Platformie Edukacyjnej M-Courser.pl, jego wydawcą jest Learnetic S.A. Jest to publikacja całkowicie skorelowana z Naszym Elementarzem Marii Lorek i Lidii Wollman, wzbogacona cennym ćwiczeniami interaktywnymi, filmikami oraz innymi materiałami, które uatrakcyjniają prezentowane treści. Ponadto starałam się korzystać z zasobów umieszczanych na platformie https://learningapps.org/ (próbując również tworzyć proste aplikacje dla dzieci np. Warzywa i owoce – sałatka owocowa) oraz http://www.eduscience.pl/. W trakcie zajęć używałam internetowych narzędzi do tworzenie animowanych awatarów (http://www.voki.com/), które poprzez zabawę wprowadzały dzieci w świat omawianych problemów i zagadnień. Do konstruowania niektórych kart pracy, głównie służących ćwiczeniom do kaligrafii, wykorzystywałam Generator Kart Pracy, pobrany ze strony http://naszelementarz.men.gov.pl/generator-kart-pracy/.
Ponadto korzystałam z programu Librus, który stanowił wariant dziennika elektronicznego oraz jedną z form kontaktowania się z rodzicami. Posiadał on także wiele dodatkowych funkcji, pozwalających na właściwe zorganizowanie i zaplanowanie pracy nauczyciela.
Starałam się także korzystać z e-learnigowych form doskonalenia zawodowego, które w ostatnim czasie stały się coraz to popularniejsze. Wzięłam udział w kilku e-konferencjach, organizowanych przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, na których podejmowano różne zagadnienia związane z edukacją wczesnoszkolną.
Wychodząc naprzeciw propozycji rodziców, rozpoczęłam dokumentowanie poczynań moich wychowanków w formie fotorelacji, które zamieściłam na jednym z portali społecznościowych https://www.facebook.com/pages/Klasa-1-f/324171534440547 Znajdują się tam zdjęcia wybranych wydarzeń z życia klasy, wraz z krótkimi opisami. Dzięki owym systematycznym wpisom rodzice mogli oglądać uczniów w różnych sytuacjach, jakie miały miejsce podczas zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz w trakcie wyjść i wycieczek. Stanowiło to nie tylko swoistą elektroniczną pamiątkę, ale też odzwierciedlało wielość aktywności, jakie w ciągu roku podejmowali uczniowie.
Przez cały okres stażu korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej, z których wypożyczałam publikacje potrzebne do realizacji zajęć oraz poszukiwałam pozycji wydawniczych, pozwalających rozwijać umiejętności zawodowe. Te ostatnie były pomocne w rozwiązywaniu kłopotów wychowawczych oraz diagnozowaniu problemów dydaktycznych. Ponadto nawiązałam współpracę z bibliotekarkami, które przygotowały dla dzieci Pasowanie na Czytelnika, następnie przeprowadziły specjalne szkolenie biblioteczne, wdrażające je do właściwego zachowania w miejscu, jakim jest biblioteka. Ponadto zorganizowane zostało spotkanie pozaszkolne w Filii Biblioteki Miejskiej ......na osiedlu....., która posiada specjalną wypożyczalnie dla dzieci. Uczniowie mogli zapoznać się z procedurą wypożyczania zasobów oraz przypomnieć sobie zasady odpowiedniego poszanowania książek. Biblioteka szkolna przygotowywała szereg konkursów, których celem często było dokonanie przekładu intersemiotycznego, ze słowa literackiego na obraz plastyczny. Konkursy te były zazwyczaj przeprowadzane na szczeblu klasowym, a następnie wyłanialiśmy kilka prac, które przekazywaliśmy do etapu szkolnego.
§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dzieci, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego zapoznałam się z kilkoma pozycjami dotyczącymi dojrzałości szkolnej sześciolatków, a następnie poprosiłam rodziców o udostępnienie informacji o gotowości szkolnej, którą otrzymali z przedszkoli. Ponadto przeprowadziłam diagnozę każdego z uczniów, swe wyniki porównałam z oceną otrzymaną z przedszkoli. W trakcie gromadzenia informacji o dzieciach wielce pomocne okazało się pierwsze zebranie organizacyjne dla rodziców oraz systematyczne rozmowy prowadzone na bieżąco, jaki i w trakcie comiesięcznych konsultacji. Konsultacje te okazały się być nieocenionym źródłem wiedzy o aktualnych postępach i problemach klasy. Dzięki nawiązaniu ciągłego kontaktu z rodzicami, poznałam i zgromadziłam informacje o wychowankach oraz środowisku, w którym żyją. Co miało również wpływ na indywidualizację sposobu pracy z pewnymi osobami. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc oraz dostarczając jak największej informacji. Korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.
Nawiązałam także ścisłą współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy również obserwowali prowadzone przeze mnie zajęcia, interweniując w sytuacjach trudnych i incydentalnych. Wówczas mogłam zawsze liczyć na ich pomoc i dobrą radę. Ponadto wspierały mnie w kontaktach z poradnią PPP oraz innymi placówkami, do których zwróciłam się, aby przeprowadzić właściwe diagnozy uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji.
W swoich działaniach duży nacisk kładłam na wspomaganie twórczej i społecznej aktywności dzieci, która to objawiała się dużym zaangażowaniem w różnego rodzaju konkursy i projekty. Sześciolatki w większości brały udział w zmaganiach konkursowych o zasięgu szkolnych, takich jak: projektowanie w programie graficznym Paint okładki do wierszy dla dzieci, projektowanie plakatu propagującego inicjatywę „Aktywna Szkoły, aktywny uczeń”, projektowanie okładki baśni dla dzieci oraz konkurs pięknego czytania, recytacji, kaligrafii oraz liczne konkursy plastyczne m.in.: „Zdrowie na talerzu”, „Bezpieczny internet” „Wiosna w poezji”, „Wakacje moich marzeń”. Ponadto wychowankowie wzięli udział w kilku konkursach pozaszkolnych np. projekt okładki do ulubionej baśni J.Ch. Andersena organizowany przez Miejski Dom Kultury, konkurs plastyczny „Szkoła moich marzeń” przygotowywany przez biuro poselskie Sławomira Piechoty oraz konkurs plastyczny oscylujący wokół tematu „Mojej małej ojczyzny” i szeroko pojętej edukacji regionalnej, który zaproponował Pałac Młodzieży w Katowicach. Dzieci wykazywały zaangażowanie podczas realizacji projektów edukacyjnych, które miały miejsce w szkole, szczególnie było to widoczne w przypadku akcji „Aktywna Szkoła – aktywny uczeń” oraz „Wszystkie Kolory Świata” UNICEF. Należy podkreślić, iż uczniowie pomimo iż są najmłodszą grupą wiekową w szkole próbowali swych sił ze starszymi koleżankami i kolegami, ucząc się przy tym obiektywnie oceniać swoje możliwości.
W ramach działalności dodatkowej organizowałam uroczystości w obrębie klasy, można tu wymienić tak oczywiste obchody, jak: Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne, Dzień Kobiet, Wielkanoc w klasie. Ponadto za ciekawsze uważam spotkanie z okazji Halloween, któremu towarzyszyły zajęcia otwarte z udziałem chętnych rodziców. W tym dniu dzieci przebierały się za upiorne postacie, przygotowywały krótką autoprezentację (w dowolnej formie: piosenki, wierszyka lub wypowiedzi), następnie słuchały informacji o genezie tego święta oraz różnych formach jego obchodzenia. Z pomocą rodziców przygotowane zostały lampiony z dyni oraz inne dekoracje halloweenowe, pozostałej części spotkania towarzyszyły wspólne zabawy i tańce integracyjne. Analogicznie zorganizowana została impreza Andrzejkowa, dzieci zapoznano z obyczajami, jakie niegdyś wiązały się z tym świętem. Natomiast rodzice przygotowali poczęstunek, m.in. ciasteczka z wróżbą oraz inne smakołyki. Wzięli również czynny udział w zajęciach, opracowując różnego rodzaju wróżby, które dostosowali do wieku uczniów. W klasie zorganizowana została także uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci pod moim kierunkiem przygotowały część artystyczną oraz wręczyły swoim najbliższym własnoręcznie wykonane upominki. Po zakończeniu część oficjalnej rodzice zaprosili babcie i dziadków na poczęstunek. Ponadto współorganizowaliśmy z klasą równoległą 1 „e” obchody Dnia Kobiet, podczas których wystąpiliśmy z montażem słowno-tanecznym na auli szkoły. Występ ten uświetnił także Dzień Otwarty Szkoły, w którym bardzo licznie brali udział uczniowie naszej klasy.
W ramach projektów realizowanych na terenie szkoły moi podopieczni wzięli udział w inicjatywie „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”. Zgodnie z poleceniem koordynatorów w klasie odbył się cykl zajęć związanych z szeroko pojmowaną aktywnością fizyczną oraz zdrowym trybem życia. Dzieci brały udział w szkolnych rozgrywkach sportowych podczas Dnia Sportu oraz opracowały plakaty promujące ruch i prawidłowe nawyki żywieniowe.
W pierwszym semestrze podjęłam się również realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Wszystkie kolory Świata”. Głównym celem akcji była zbiórka środków finansowych na szczepienia dzieci w Sudanie Południowym, które mogą przeciwdziałać wysokim wskaźnikom śmiertelności wśród najmłodszych. Ponadto projekt propaguje postawę tolerancji i otwartości na inne, nieznane kultury, pokazując jednocześnie, że pomaganie wcale nie musi być trudne i męczące. W naszej placówce, zgodnie z wytycznymi Unicef, akcja została podzielona na trzy etapy – najpierw uczniowie poznawali wybrane regiony świata, następnie wraz z rodzicami i opiekunami przygotowywali charytatywną laleczkę, natomiast zwieńczeniem podjętych działań była prezentacja wszystkich prac podczas Koncertu Noworocznego. W całym przedsięwzięciu brali udział zainteresowani uczniowie, głównie z klas najmłodszych I-III oraz z klasy V „b”. Dzięki hojności licytujących udało się zebrać kwotę 1300 zł i 30 groszy, którą przekazano na konto UNICEF. Szkoła otrzymała certyfikat placówki zaangażowanej społecznie.
Ponadto w ramach realizacji godzin przewidzianych w Karcie Nauczyciela prowadziłam zajęcia czytelnicze, które nazwałam Klubem Małego Czytelnika. Uczniowie pod moim kierunkiem zorganizowali klasową biblioteczkę, ustalając wspólne zasady korzystania ze zgromadzonego przez nich księgozbioru. W trakcie spotkań realizowana była idea czytania międzypokoleniowego, dzięki czemu dwukrotnie gościliśmy w klasie rodziców, czytających wybrane teksty. Dążąc do uatrakcyjnienia zajęć zapraszano różne osoby, które były lektorami, m.in. uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Głównym celem tych spotkań było propagowanie poszanowania książki i zapoczątkowanie pasji czytelniczej. Oczywiście tego typu lekcje łączyły w sobie elementy dramy, zajęć plastycznych oraz rytmiczno-ruchowych, co miało na celu zachęcenie dzieci do licznego udziału.
Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się zaaranżować w klasie, oprócz wcześniej wymienionej biblioteczki, kącik gier i zabaw, w którym znalazły się puzzle, gry planszowe i konstrukcyjne przekazane na rzecz klasy. Zwróciłam się także do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o przesłanie materiałów oraz gier edukacyjnych w ramach projektu edukacyjnego „Polak Mały”, które wzbogaciły nasze zasoby.
Ponadto uczniowie mojej klasy brali udział w cyklu zajęć teatralnych z udziałem profesjonalnego aktora, który omawiał z dziećmi różne zagadnienia. Spotkanie te miały charakter warsztatowy, służy głównie rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych. Dzieci poznawały różnego rodzaju ćwiczenia dykcyjne i dramowe, uczyły się także tego, jak wyrażać siebie za pomocą ruchów, mimiki i gestów.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Co najmniej raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystywania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Również co najmniej raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności Dyrekcji Szkoły. Za każdym razem przygotowywałam scenariusze zajęć, które konsultowałam z opiekunem stażu, a także innymi nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zawsze starałam się dokonać ewaluacji poszczególnych ogniw zajęć, a wnioski z niej wdrażać do codziennej pracy.
Swój warsztat pracy i zasób wiedzy doskonaliłam poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i spotkaniach. Warto podkreślić, iż oprócz indywidulanie wybranych przeze mnie form rozwoju sporą wiedzę i umiejętności zdobyłam w ramach wewnętrznych szkoleń Rady Pedagogicznej. Oprócz nich korzystałam z propozycji warsztatowych Ośrodka Metodycznego, szkoleń organizowanych przez wydawnictwa oraz inne instytucje kultury. Znajdzie to potwierdzenie w załączonych certyfikatach i zaświadczeniach. Zazwyczaj dążyłam do obiektywnej oceny różnych rozwiązań proponowanych przez organizatorów kursów i szkoleń, których interesujące elementy starałam się na bieżąco wdrażać w pracy z dziećmi.

Odbycie dziewięciomiesięcznego stażu oraz nabyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych, jak i słabych stron mojej pracy. W tym szczególnym okresie, starałam się, aby moje działania sprostały wymaganiom i potrzebom naszej placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć. Bieżący rok okazał się dla mnie sprawdzianem wiedzy, umiejętności, ogromnym wyzwaniem i okresem wzmożonej pracy. Uważam, iż działania, które podejmowałam pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii oraz uzyskanie możliwie jak najlepszych efektów kształcenia. Za swoją mocną stronę uważam zaangażowanie w proces nauczania oraz wychowania dzieci. Sprawy szkoły również nie są mi obojętne. Mnogość form dokształcania, wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe metody i formy, a także podsunęło wiele ciekawych pomysłów. Za nieco słabszą stronę, mogę uznać prowadzenie dokumentacji szkolnej, jednak z powodzeniem mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu oraz innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby dążyć do miana dobrego nauczyciela. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w ostatnim czasie przyniosły pozytywne efekty w codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje działania były coraz bardziej atrakcyjne, a przez to wpływały pozytywnie na proces dydaktyczny oraz rozsławiały dobre imię szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.