X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29046
Przesłano:

Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§7 ust.2 pkt.1)

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu oraz ustalenie terminów spotkań;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie konspektów zajęć
i ich analiza z opiekunem.

Efektem wspólnej pracy było bieżące udoskonalanie metod pracy podczas zajęć, korygowanie popełnianych błędów oraz określenie mocnych
i słabych stron przeprowadzonych lekcji.
Wskazówki i rady przekazywane przez opiekuna pozwoliły mi dokonać zmian w prowadzonych zajęciach, tj. dobór odpowiednich metody pracy przystępnych dla ucznia, zwiększenie nacisku na praktyczne ćwiczenia
z uczniem, zmniejszenie natomiast formy wykładu i pokazu na zajęciach. Dobrać narzędzia dydaktyczne tj. zajęcia z multimediami video i audio, przedstawianie namacalnych przykłady w postaci sprzętu elektronicznego bądź elementów konstrukcji maszyn, przez co lekcje stawały się atrakcyjniejsze dla ucznia oraz lepiej obrazowały temat poszczególnej lekcji.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania;
Dobranie takich metod podczas prowadzonych zajęć które w danych zawodach (technik mechanik, informatyk) pozwalają skutecznie aktywizować uczniów do twórczej pracy m. in.: metoda projektów, debata (analiza argumentów “za i przeciw”), praca w małych grupach, przyjmowanie i ocena różnych punktów widzenia.

- opracowywanie pomocy dydaktycznych;
Opracowywanie materiałów własnych np. prezentacji multimedialnych, ćwiczeń teoretycznych i praktycznych, przykładowych projektów zadań której ułatwiają przyswojenie wiedzy przez ucznia.

- szkolenia, kursy, warsztaty:
a) "Wykształceni technologią - program doskonalenia nauczycieli zawodu"; Sposoby prezentowania materiału w zawodzie technik mechanik w pracy zawodowej nauczyciela poprzez połączenie teorii z praktyką.
Cykl szkoleń teoretycznych oraz dwutygodniowy staż praktyczny w zakładzie technicznym (Serwis Skoda w Suwałkach). Czas trwania szkoleń od września do czerwca - 2013/2014.

b) "Edukacja-Informatyka" - program doskonalenia nauczycieli zawodu;
Sposoby prezentowania materiału w zawodzie technik informatyki w pracy zawodowej nauczyciela poprzez połączenie teorii z praktyką. Cykl szkoleń teoretycznych oraz dwutygodniowy staż praktyczny w zakładzie informatycznym (Serwis komputerów oraz usług informatycznych w Gdańsku). Czas trwania szkoleń od września do czerwca - 2012/2013.

Wyżej wymienione szkolenia miały zarówno charakter zajęć teoretycznych, prowadzonych przez specjalistów w danej branży jak też charakter praktyczny jako staż w zakładach pracy, gdzie była możliwość faktycznej pracy w zakładzie.
Efektem odbytych szkoleń i stażów praktycznych była możliwość określenia m. in. jak wygląda praca w zakładzie, jakie wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne są najbardziej pożądane w danym zakładzie pracy oraz na jakie elementy zwraca uwagę potencjalny pracodawca. Dalszym etapem po ukończonych szkoleniach było przekazanie uczniom w/w obserwacji, zaś w mojej pracy zawodowej mogłem dokonać zmian odnośnie sposobu i metod pracy z uczniem. Zaobserwowane elementy w zakładzie pracy doprowadziły do zmiany planów pracy (większy przydział godzin pracy z planu pracy na dany materiał, który jest istotny z punktu widzenia zakładu pracy) oraz określania na lekcji, jakie treści są bardziej wymagane (brane pod uwagę) w pracy zawodowej.

c) Cykl szkoleń "Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny" z projektu "Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie Oleckim" (2013/2014, 2014/2015) z zakresu treść:
- tyflopedagogika - szkolenie dla nauczycieli pracujących z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- uzależnienia wśród młodzieży;
- szkolenie dotyczące zasad tworzenia projektów Erasmus+.

Szkolenia dostarczyły mi wiadomości z zakresu:
- tyflopedagogiki, co pozwoliło mi dostosować mój plan pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, określić specjalistyczne narzędzia do pracy z uczniem niewidomym w zawodzie Technik informatyk
z uwzględnieniem kompatybilnego oprogramowania, wymaganego
w standardach egzaminacyjnych;
- szkolenie uzależnień wśród młodzieży umożliwiło skuteczne rozpoznawanie uzależnień począwszy od uzależnień tradycyjnych
tj. nikotyna, alkohol, narkotyki, aż do nowoczesnych uzależnień tj. Internet, gry komputerowe. Oprócz wiedzy na temat rozpoznawania uzależnień otrzymałem także wiedzę odnośnie sposobów pomocy uczniom z w/w uzależnieniami;
- szkolenie tworzenia projektów Erasmus+ przybliżyło mi tematykę takich projektów, jak powinny one wyglądać, co zawierać.

d) Udział w szkoleniu "Edukacyjna Wartość Dodana - EWD" - grudzień 2013;

e) Szkolenie nt. "Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w praktyce" zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - maj 2015 r;

f) Prowadzenie szkolenia z projektu "Doskonalenia zawodowe nauczycieli
w kierunku nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystania technologii ITC
w procesie dydaktycznym" z zakresu "Praca z uczniami z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania". Od lutego 2013 do października 2013 dla nauczycieli Gimnazjum w Świętajnie oraz Przedszkola "Jedyneczka" w Olecku. Zakres szkolenia obejmował zajęcia z pracy z tablicą interaktywną, dziennikiem elektronicznym, obsługą platformy e-learningowej i portali edukacyjnych, ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnej;

Własne predyspozycje z dziedziny wykorzystania innowacyjnych metod nauczania oraz nagromadzone doświadczenia z odbytych przeze mnie szkoleń umożliwiły mi szkolenie innych nauczycieli. Dzięki temu miałem możliwość pracy z innym środowiskiem niż uczniowskie. Środowisko osób dorosłych pracujących w zawodzie nauczyciela podnosiło rangę oraz zwiększało profesjonalne podejście do prowadzonych przeze mnie zajęć.
Efektem tego doświadczenia dla mnie, jako nauczyciela kontraktowego, było wzbogacenie warsztatu pracy, wykraczającego poza zakres typowych zadań. Szkolenia te bowiem wymagały wzbogacenia moich umiejętności pracy oraz jej organizacji poprzez opracowanie i dostosowanie planu pracy do uczestników szkolenia, zastosowanie innowacyjnych metody pracy
oraz przygotowanie własnych materiałów do zajęć.
Końcowym efektem zajęć była ewaluacja mojej pracy przez opiekuna projektu w postaci testu kompetencji którego wynik wskazywał na poprawę zakresu umiejętności u uczestników szkolenia.

3. Analiza literatury fachowej.
a) Gromadzenie, studiowanie czasopism i literatury związanej z nauczanym przedmiotem, materiały internetowe;
b) Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów szkoleniowych itp.

4. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej;
- publikowanie scenariuszy, recenzji w Internecie.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- dzienniki lekcyjne;
- karty obserwacji;
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych;
- dzienniki zajęć indywidualnych.


6. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.

7. Ewaluacja metod pracy:
a) analiza wyników egzaminów zawodowych;
Dokonywanie modyfikacji, korekt planów pracy i metod pracy na podstawie opracowanej analizy wyników egzaminów zawodowych, np. przeznaczanie większej ilość godzin na dany materiał, który stanowił problem podczas egzaminu zawodowego. Zmiany opierały się także na sposobie form pracy z uczniem np. przekazywanie wiadomości w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy, tj. ćwiczenia praktyczne z danego materiału.

b) obserwacja zajęć przez opiekuna stażu;
Efektem wspólnej pracy było bieżące doskonalenie metod pracy, korygowanie popełnianych błędów oraz określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych lekcji. Wskazówki i rady przekazywane przez opiekuna pozwoliły mi dokonać zmian w prowadzonych zajęciach.

c) ankieta skierowana do uczniów odnośnie skuteczności metod pracy.
Ankieta pozwoliła określić obserwacje zajęć z punktu widzenia ucznia, odnośnie stosowanych metod pracy - wybierane przez uczniów metody pracy dotyczyły ćwiczeń praktycznych oraz zajęć z wykorzystaniem multimediów.
8. Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów tj.:
- Konkurs Wiedzy Technicznej (2012/2013) - I miejsce;
- Konkurs Wiedzy Technicznej (2013/2014) - I miejsce;
- II Zamkowa Olimpiada Informatyczna (2012/2013) - II miejsce
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2012/2013) - II miejsce;
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2013/2014) - II miejsce;
- Konkurs Kulinarny (2012/2013) - III miejsce;
- Konkurs Kulinarny (2013/2014) - I miejsce;

Przygotowanie młodzieży d Uczestnictwa w w/w konkursach zmotywowało mnie do przeprowadzenia własnego konkursu międzyszkolnego
dla młodzieży gimnazjalnej. Przejąłem organizację corocznego konkursu
pt. "Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów".
W efekcie, po uzyskaniu zgody ówczesnego organizatora oraz dyrektora ZST w Olecku zostałem organizatorem i opiekunem "III Zamkowej Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów", która odbyła się 27.05.2015r.

9. Opracowanie regulamin klasopracowni.
- Analiza przepisów B.H.P;
- Opracowanie regulaminu;
- Zastosowanie regulaminu i przestrzeganie jego zasad.

Od 1 września 2012 roku zostałem opiekunem pracowni B1 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku (pracownia informatyczno-mechaniczna) przeznaczonej do nauczania przedmiotów z technologii informacyjnej
oraz przedmiotów technicznych z oprogramowaniem AutoCAD. Pracowania została wyposażona w 19 stanowisk komputerowych. Moim pierwszym działaniem po przejęciu pracowni było stworzenie
i wprowadzenie w życie własnego regulaminu klasopracowni.

10. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Wykaz uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej podczas stażu na których zgłębiałem informacje o organizowaniu pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015:

Zespół Szkół Technicznych w Olecku:
2012/2013: 3 września 2012 r, 25 września 2012 r, 4 października 2012 r,
30 października 2012 r, 29 listopada 2012 r, 3 stycznia 2013 r,
18 stycznia 2013 r, 13 lutego 2013 r, 1 marca 2013 r, 26 marca 2013 r, 22 kwietnia 2013 r, 25 kwietnia 2013 r, 28 maja 2013 r,
13 czerwca 2013 r, 4 czerwca 2013 r, 25 czerwca 2013 r,
28 czerwca 2013 r, 30 sierpnia 2013 r.
2013/2014: 2 września 2013 r, 3 października 2013 r, 30 października 2013 r,
28 listopada 2013 r, 19 grudnia 2013 r, 3 stycznia 2014 r,
17 stycznia 2014 r, 13 lutego 2014 r, 3 marca 2014 r, 17 marca 2014 r, 10 kwietnia 2014 r, 16 kwietnia 2014 r, 24 kwietnia 2014 r,
29 maja 2014 r, 12 czerwca 2014 r, 24 czerwca 2014 r,
27 czerwca 2014 r, 29 sierpnia 2014 r.
2014/2015 : 11 września 2014 r, 2 października 2014 r, 30 października 2014 r,
27 listopada 2014 r, 18 grudnia 2014 r, 12 lutego 2015 r,
19 lutego 2015 r, 3 marca 2015 r, 26 marca 2015 r. 21 kwietnia 2015 r, 22 kwietnia 2015 r, 7 maja 2015 r.

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku:
2012/2013: 10 września 2012 r, 24 września 2012 r, 27 września 2012 r,
29 października 2012 r, 16 listopada 2012 r, 03 grudnia 2012 r,
21 stycznia 2013 r, 25 lutego 2013 r, 18 marca 2013 r,
29 kwietnia 2013 r, 27 maja 2013 r, 18 czerwca 2013 r,
29 sierpnia 2013 r.
2013/2014: 09 września 2013 r, 23 września 2013 r, 21 października 2013 r,
25 listopada 2013 r, 20 stycznia 2014 r, 13 lutego 2014 r,
28 lutego 2014 r, 10 marca 2014 r, 21 marca 2014 r, 07 kwietnia 2014 r, 24 kwietnia 2014 r, 30 kwietnia 2014 r, 13 maja 2014 r, 29 maja 2014 r, 23 czerwca 2014 r, 21 sierpnia 2014 r, 28 sierpnia 2014 r.
2014/2015: 11 września 2014 r, 18 września 2014 r, 25 września 2014 r,
22 października 2014, 20 listopada 2014, 08 grudnia 2014 r,
19 stycznia 2015r, 24 lutego 2015, 17 marca 2015r, 07 kwietnia 2015 r,
28 kwietnia 2015r, 12 maja 2015r.

II. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§7 ust.2 pkt.2)

1. Współorganizowanie dla młodzieży zajęć rozwijających zainteresowania poprzez:
- organizowanie wyjść z młodzieżą do biblioteki, kina;
- organizacja zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, biwak;
- organizacja zajęć integracyjnych: wigilia klasowa, czynny udział w uroczystościach szkolnych (np. Dni światowe, Otrzęsiny, Biegi z Klio);
- organizacja aktywnych zajęć pozalekcyjnych: siatkówka dla młodzieży szkolnej,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: "Tworzenie projektów stron Internetowych", "Kółko Informatyczne";
- przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego podczas godziny z wychowawcą m. in. "Kim będę?", "Co dalej po szkole średniej?";
- pełnienie funkcji opiekuna projektu edukacyjnego "Jestem użytkownikiem sieci" oraz "Moja szkoła w multimediach" - projekty miały charakter zadaniowy
(luty-marzec 2012-2013);
- przeprowadzanie lekcji otwartych w ramach doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku oraz w Gimnazjum nr 1 w Gołdapi,
pt. "Techniki przestrzennego rysunku w programie AutoCAD 2015 w zawodzie Technik Mechanik".

2. Prowadzenie zajęć o tematyce dotyczącej problemów środowiska lokalnego.
Od 1 września 2010 do 30 kwietnia 2014 byłem wychowawcą klasy Technikum Informatycznego. W ramach stażu nauczyciela kontraktowego od 2012 do 2014
po skonsultowaniu się z pedagogiem szkolnym, przeprowadziłem następujące zajęcia wychowawcze na lekcji "godzina z wychowawcą", odnosząc się do problematyki środowiska lokalnego:
- Agresja - czym jest i jak sobie z nią radzić?
- Agresja - jestem sprawcą czy ofiarą?
- Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych, np. problemy
z nauką, problemy w domu;
- Sposoby radzenia sobie ze stresem;
- Zagrożenia współczesnej młodzieży - narkotyki,
- Czy jesteś uzależniony od komputera, Internetu i gier?
- Inny nie znaczy gorszy!
- Depresja - jak sobie z nią radzić?
- Alkohol - uzależnia!!!;
- Powiedz STOP CYBERPRZEMOCY!
- Nikotyna uzależnia!
- Dopalacze uzależniają!
- Bezrobocie jako problem społeczny.

3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
a) Indywidualizacja pracy z uczniami, u których została stwierdzona różnica programowa odnośnie poszczególnych zajęć;
Efektem moich prac z uczniami, u których stwierdzono różnice programowe było nadrobienie zaległości w postaci zajęć pozalekcyjnych
z artykułu 42.2. Sytuacja miała miejsce w roku szkolnym 2012/2013 gdy uczeń w trakcie roku szkolnego dołączył do szkoły. Po odbytych
oraz udokumentowanych zajęciach uczeń przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu.

b) indywidualizacja pracy z uczniem bardzo dobrym i słabym;
Opracowanie planów pracy uwzględniających pracę z uczniem słabym
i bardzo dobrym. W zależność od liczby uczniów słabych, bądź bardzo dobrych są proponowane zajęcia z 42.2, gdzie nadrabiane są zaległości
w przypadku uczniów słabych lub są rozwijane szersze zainteresowania
u uczniów bardzo dobrych.

c) indywidualizacja pracy z uczniem niewidomy;
Indywidualizacja pracy z uczniem niewidomym na pewno wymagała przeszkolenia przez eksperta odnośnie takiego rodzaju zajęć. Dzięki szkoleniu możliwe było dostosowanie indywidualnych planów pracy dla ucznia niewidomego, określenie specjalistycznych narzędzi do pracy
z uczniem niewidomym w zawodzie technik informatyk z uwzględnieniem kompatybilnego oprogramowania wymaganego w standardach egzaminacyjnych.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych:
a) Zewnątrzszkolny konkurs dla uczniów gimnazjum pt. "III Zamkowa Olimpiada Informatyczna".
Konkurs odbył się 27.05.2015r. w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników z 5 szkół gimnazjalnych. Rywalizacja składała się dwóch części - pierwszy etap sprawdzał wiedzę teoretyczną w postaci testu wyboru, zaś drugi etap obejmował zadania praktyczne obejmujące MS Word'a, MS Excel'a, HTML, systemy liczbowe oraz elementy montażu zestawu komputerowego.
b) Wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych
w Olecku pt. "Konkurs gier logiczno-strategicznych".
Konkurs odbył się 20.12.2013r. i był skierowany do społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Konkurs miał na celu zabawę
i integrację uczniów. Do udziału w konkursie zgłosiło sie 40 uczestników. Konkurs składał się z 4 etapów dotyczących gier logiczno-strategicznych
w trakcie których został wyłoniony zwycięzca.

III. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§7 ust.2 pkt. 3)

1. Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentów, ankiet korzystając
z komputera.

2. Zgromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.

3. Korzystanie z zasobów Oleckiej Biblioteki Pedagogicznej poprzez stronę Internetową.

4. Prowadzenie stron Internetowych szkół, projektu:
a) Prowadzenie dwóch stron internetowych dla Zespołu Szkół Technicznych
w Olecku (www.zst.olecko.pl) oraz Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (www.gim2.olecko.edu.pl) - umieszczanie na stronie artykułów dyrekcji szkoły, nauczycieli, samorządu uczniowskiego - ogólne zarządzanie stroną szkoły.

Czynne administrowanie, modyfikowanie stron poprzez stałą aktualizacje dwóch szkolnych stron internetowych, w tym także promocja sukcesów uczniów na stronie WWW oraz publikowanie wszystkich wydarzeń z życia szkoły spowodowała znaczy wzrost odwiedzin stron szkoły. Zespół Szkół Technicznych (209000 odwiedzin od 2011 roku) oraz GIM2 (428000 odwiedzin od 2011 roku).
Ilość opublikowanych artykułów w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 na stronie www.zst.olecko.pl (257 artykułów), na stronie www.gim2.olecko.edu.pl (846 artykułów).

b) Prowadzenie strony internetowej z projektu "Myślimy o przyszłości" oraz wsparcie informatyczne dla opiekuna projektu poprzez redagowanie materiałów, wykonywanie i drukowanie plakatów, wykonywanie zdjęć, konfigurowanie pracowni oraz wsparcie techniczne podczas zajęć z oprogramowaniem AutoCAD oraz INSERT,
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
5. Rola opiekuna pracowni informatyczno-mechanicznej:

Od 1 września 2012 roku zostałem opiekunem pracowni B1 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku (pracownia informatyczno-mechaniczna) przeznaczona do nauczania przedmiotów z technologii informacyjnej oraz do przedmiotów technicznych z oprogramowaniem AutoCAD. Pracowania została wyposażona w 19 stanowisk komputerowych, które są stale monitorowane, konfigurowane i naprawiane do prawidłowego korzystania
z nich na zajęciach dydaktycznych jak i podczas egzaminów zawodowych z zawodu technik informatyk i technik mechanik.

6. Pełne wsparcie informatyczne dla grona nauczycielskiego:
- redagowanie materiałów, wykonywanie i drukowanie plakatów;
- wykonywanie zdjęć i ich publikowanie na stronie internetowej szkoły;
- wsparcie techniczne w innych pracowniach klasowych;
- wsparcie techniczno-informatyczne dla szkolnej innowacji "Cyfrowi tubylcy
w świecie słów i obrazów", wsparcie dla oddziałów z innowacją
oraz wspieranie projektów/konkursów odbywających się w szkole
np. "Comenius", "Lekturomaniacy".

7. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej.
- zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji;
- opracowanie własnych prezentacji multimedialnych;
- z zakresu prowadzonego przedmiotu "Edukacja medialna" - korzystanie z form audiowizualnych (nagrywanie dźwięku, filmu oraz ich edycja) oraz przede wszystkim stosowanie technik innowacyjnej pracy e-learningowej poprzez platformę edukacyjna "moodle" do pracy z uczniami;
- zajęcia z komputerem w ramach zajęć z przedmiotu: systemy operacyjne i sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia i grafika komputerowa, oprogramowanie biurowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, zajęcia pozalekcyjne (tworzenie projektów stron Internetowych,
kółko informatyczne), projekty edukacyjne (Jestem użytkownikiem sieci, moja szkoła
w multimediach). Pełne wykorzystanie zasobów pracowni komputerowej poprzez stałe wykorzystanie prezentacji multimedialnych, filmów, przykładów, namacalnych elementów sprzętu komputerowego (informatyka), przez co lekcje są bardziej atrakcyjne dla ucznia oraz lepiej obrazują temat poszczególnej lekcji;
- przeprowadzanie lekcji otwartej wraz z pokazem multimedialnym za pomocą innowacyjnego oprogramowania do prezentacji pt. "PREZI" oraz pokaz obsługi programu AutoCAD 2015 na komputerze;
- zorganizowanie konkursów: zewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnego w których głównym elementem oceny była praca z komputerem;
- wsparcie techniczne dla samorządu uczniowskiego odnośnie informacji na stronie internetowej oraz pomoc przy tworzeniu ogłoszeń, drukowaniu, itp.

8. Publikacje w Internecie:
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego;
- umieszczanie na stronie internetowej informacji z życia szkoły;
- umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów dyrekcji, nauczycieli, samorządu uczniowskiego.

IV. Umiejętność zastosowania wybranych zagadnień
z psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
(§7 ust.2 pkt.4)

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu:
- psychologii
- pedagogiki
- dydaktyki
Na różnych formach doskonalenia zawodowego.


2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin.


3. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
- zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły;
- rozwiązywanie problemów wychowawczych;
- opracowanie tematów poruszanych podczas godziny z wychowawcą;
- opracowanie ankiety badającej sytuacje rodzinno-wychowawczą w ramach diagnozy środowiska ucznia;
- uczestnictwo młodzieży w lekcjach z pedagogiem.


4. Pedagogizacja rodzin – współpraca z rodzicami oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy:
- stały kontakt z rodzicami uczniów;
- obecność w każdej formie spotkań z rodzicami (wywiadówki, otwarte środy);
- każdorazowe umożliwienie rodzicom zapoznanie się z ocenami uczniów
z przedmiotu, możliwościami poprawy złych stopni oraz uzyskanie informacji
o zachowaniu ucznia jak i możliwością poprawy zachowania poprzez rozmowy
z rodzicami oraz z uczniem;
- rozmowy indywidualne z rodzicami w sytuacjach problemowych uczniów;
- poruszanie na wywiadówkach tematów dotyczących uzależnień, cyberprzemocy;
- kontakty korespondencyjne z rodzicami (po wcześniejszej akceptacji dyrektora szkoły).

5. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym:
- analiza wyników w nauce;
- udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz klasowych dotyczących zachowania uczniów poszczególnych klas oraz omówienie problemów wychowawczych;
- objęcie szczególną troską uczniów słabych;
- przeciwdziałanie konfliktom w klasie;
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia;
- działania na rzecz poprawy kultury osobistej;
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy – pogadanki;
- zajęcia wychowawcze odnoszące się do problematyki środowiska lokalnego (bezrobocie, zjawisko agresji, radzenie sobie ze stresem, uzależnienia od komputera, cyberprzemoc, konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych, np. problemy z nauką, problemy w domu);
- aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych;
- utrzymywanie dyscypliny na zajęciach;
- przeciwdziałanie niskiej frekwencji;
- wyrównywanie braków edukacyjnych.

6. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej;
- kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe);
- konsultacje z innymi nauczycielami;
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
- indywidualne rozmowy z uczniami;
- zapisy w dzienniku, notatki własne;
- przeprowadzenie ankiety badającej sytuacje rodzinno-wychowawczą (opracowanie ankiety wraz z pedagogiem szkolnym).
7. Prezentowanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu:
a) Opieka nad młodzieżą w cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych
z zakresu gry zespołowej, pt. "Siatkówka dla młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku". Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów oraz wpływają na integrację młodzieży;
b) Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: "Tworzenie projektów stron Internetowych" oraz "Kółko Informatyczne".

V. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
(§7 ust.2 pkt. 5)

1. Udział w konferencjach dotyczących systemu oświaty.

2. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących powyższe tematy.

3. Zapoznanie się z aktami prawnymi, dotyczącymi systemu oświaty
i działania szkoły:
- systematyczne analizowanie aktów prawnych;
- śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego;
- zapoznanie z ustawa o systemie oświaty;
- zapoznanie z karta nauczyciela;
- analiza dokumentacji szkolnej:
- statutu szkoły;
- programu wychowawczego;
- programu profilaktycznego;
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
- zapoznanie zarządzeniami dyrektora;
- posługiwanie się przepisami o ocenianiu i promowaniu w sytuacji ucznia niesklasyfikowanego,
- posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść.

4. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego:
- materiały kuratoryjne, materiały CODN;
- Internet;
- publikacje w prasie, książki;
- rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- szkolenie nt. "Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w praktyce".
5. Praca w komisjach powoływanych w szkole:
- egzaminy zawodowe;
- egzaminy maturalne;
- egzaminy gimnazjalne;
- egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, semestralne.

Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań, mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję
i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu innowacyjnych metod nauczania było wyjściem poza zakres typowych zadań nauczyciela kontraktowego było zarazem cennym doświadczeniem w mojej pracy zawodowej, istotnie wpływającym na jego wzbogacenie.
Uwzględniałem w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, podejmując stosowne tematy na godzinach wychowawczych. W pracy wychowawczej podejmowałem działania, mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, m. in. organizowanie wyjść młodzieży do kina, biblioteki, organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie, zajęć integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych czy zajęć z doradztwa zawodowego.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty podwyższając przez to własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii
i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową
i informacyjną w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, prowadzeniu projektów edukacyjnych, organizowaniu konkursów zewnątrzszkolnych
i wewnątrzszkolnych, prowadzeniu lekcji otwartych. W ramach wykorzystania technologii komputerowej chciałbym zaznaczyć aktywne prowadzenie stron internetowych dwóch szkół oraz stronę projektu unijnego, opiekę na pracownią informatyczno-mechaniczną oraz stałe wsparcie techniczno-informatyczne dla grona pedagogicznego. Ważnym elementem wzbogacającym warsztat pracy było prowadzenie zajęć z Edukacji medialnej, odnośnie platformy e-learningowej "moodle" do pracy z uczniami.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałem zadania wynikające z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentował postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Staram się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez obydwu Dyrektorów Szkół, w których mogłem rozwijać swój warsztat pracy, czego wynikiem było trzykrotne przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2012 i 2013 i 2014:

1. Otrzymanie nagrody dyrektora szkoły Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku za podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi, wspieranie działań promujących szkołę poprzez administrowanie strony internetowej szkoły, a także zaangażowanie
w organizację imprez i uroczystości szkonych.
14 października 2014

2. Otrzymanie nagrody dyrektora szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
za wkład pracy przy organizacji pracy szkoły oraz za działania promujące szkołę poprzez administrowanie strony internetowej szkoły
14 października 2013r

3. Otrzymanie nagrody dyrektora szkoły Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku za podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania z wykorzystaniem TIK, udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi, a także kreatywne wspieranie działań promujących szkołę.
2 października 2012
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Wciąż zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi
i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

mgr inż. Grzegorz Romotowski
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.